Veel gestelde vragen


Informatie over EDR incasso brief   lees verder
lees persbericht         meer informatie


Ik ben geen eegaleaser met vernietiging binnen 3 jaar na datum contract.
Wat zijn mijn kansen bij een rechtszaak ?

Alleen de aandelenlease contracten van Aegon en Dexia vallen onder huurkoop.
Bent u eegaleaser en is een vernietiging na 3 jaar na datum contract ingediend dan zal Dexia/Aegon stellen dat de vernietiging te laat is ingediend. Vervolgens zult u aannemelijk moeten maken dat dit niet zo is en een reden moeten opgeven waarom de vernietiging nŠ 3 jaar is ingediend. Er zijn al veel uitspraken waar dit argument door de rechter wordt toegewezen en de vernietiging wordt toegewezen. U zult samen met uw advocaat moeten bespreken wat uw argumenten kunnen zijn om vernietiging wel toewijsbaar te krijgen.
Is dit niet voor u van toepassing dan kunt u procederen op basis van het schenden van de zorgplicht door de bank.

Onder andere de rechtbanken Amsterdam (Dexia) en Alkmaar (DSB) hebben aangegeven via onderstaand categorie model te vonnissen.
Zo kunt u dus zelf berekenen of procederen rendabel is. U moet natuurlijk nog wel de advocaat kosten erbij rekenen. Het scheelt veel als u recht heeft op subsidie op de advocaatkosten (ook wel toevoeging of pro deo genoemd). Meer over subsidie is hier te vinden: Raad voor de Rechtsbijstand

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat Dexia de zorgplicht heeft geschonden en een gedeelte van de schade ( = inleg plus restschuld) voor zijn rekening moet nemen.
Om dit te kunnen berekenen heeft de rechtbank 4 categorieŽn gemaakt.
Hieronder de categorie en percentage indeling die de rechtbank hanteert, zodat je voor jezelf al kan berekenen of procederen zinvol is.
De rechtbank verstaat onder het nadeel de schade die is ontstaan.
De schade is inleg + restschuld Ė ontvangen dividend.

Categorie-indeling
De hierna genoemde gegevens hebben betrekking op de situatie ten tijde van de totstandkoming van de lease-overeenkomst(en).

Categorie 1: 75% tot 85% van het nadeel voor rekening van Dexia, en het resterend percentage voor rekening van de afnemer. Deze categorie geldt voor afnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
geen enkele beleggingservaring
en geen of nagenoeg geen vermogen
en netto gezinsinkomen minder dan Ä 15.000,00 per jaar (Ä 1.250,00 per maand)
en laag opleidingsniveau en geen voor beleggen relevante beroepservaring.

Categorie 2: 55% tot 65% van het nadeel voor rekening van Dexia, en het resterend percentage voor rekening van de afnemer.
Dit is de categorie voor een ieder die niet onder ťťn van de andere categorieŽn valt.

Categorie 3: 30% tot 40% van het nadeel voor rekening van Dexia, en het resterend percentage voor rekening van de afnemer.
Deze categorie geldt voor afnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen: geen relevante beleggingservaring
en vermogen minimaal 1x de lease-som
en/of een jaarlijks netto gezinsinkomen zowel meer dan Ä 15.000,00 als meer dan 2/3 deel van de lease-som.

Categorie 4: 5% tot 15% van het nadeel voor rekening van Dexia en het resterend percentage voor rekening van de afnemer. Deze categorie geldt voor afnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
redelijke beleggingservaring (open norm)
en vermogen minimaal 1x de lease-som
en/of een jaarlijks netto gezinsinkomen zowel meer dan Ä 15.000,00 als meer dan 2/3 deel van de lease-som.

De rechtbank Utrecht hanteert een soortgelijke categorie indeling/norm voor Sprintplan, Fortis en Levob gedupeerden

Bent u eegaleaser en is de rechter van mening dat de vernietiging te laat is ingediend en zou u volgens bovenstaande tabel nog iets moeten bijbetalen dan kunt u wel minimaal kwijtschelding krijgen van de restschuld.
De advocaat Luc Jurgens uit Amsterdam heeft hier een artikel over geschreven, hier de link naar het artikel: KLIK HIER
Het is wel noodzakelijk dat uw advocaat dit argument meeneemt in de dagvaarding. De rechter zal het niet vanzelf toewijzen!


Wat betekent de uitspraak door de Hoge Raad van 28 maart 2008 voor mij ?

In deze zaak gaat het om een Dexia aandelenlease contract.
De vraag was of dit onder huurkoop valt en of de gehuwde partner (of geregistreerd partnerschap) had moeten meetekenen. De Hoge Raad oordeelde, net als de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam dat het aandelenlease contract onder huurkoop valt en de partner moet meetekenen.
Is dit laatste niet gebeurd dan kan deze partner het contract middels een vernietigingsbrief vernietigen en Dexia dient de reeds betaalde bedragen terug te storten.

Hier zijn echter een paar voorwaarden aan verbonden om het geld terug te krijgen.
Ten eerste moet er sprake zijn van een huwelijk of geregistreerd partnerschap ten tijde van het afsluiten van het contract. Vervolgens moet de niet meegetekende partner tijdig een vernietigingsbrief sturen naar Dexia.
De brief dient tijdig te worden verstuurd, namelijk binnen 3 jaar nadat het contract is afgesloten c.q. bij de partner bekend was dat er een contract was (zie NOOT). Deze brief mag niet ouder zijn als 5 jaar of de verjaring van deze vernietigingsbrief is gestuit middels een stuitingsbrief.
Deze partner mag niet hebben meegetekend op het Dexia Aanbod of de Duisenberg regeling of andere regelingen of schikkingen hebben aanvaard.
Als laatste moet er ook nog tijdig een opt out verklaring zijn ingediend.
Pas als aan alle eisen is voldaan is de vernietiging rechtsgeldig en moet Dexia voldoen aan de vordering.

Degene die voldoen aan alle eisen krijgen van Dexia een brief over teruggave van de betaalde gelden.
Of dit ook met wettelijke rente is zal o.i. afhankelijk zijn van de oorspronkelijke eis in de vernietigingsbrief. Wordt hierin ook de wettelijke rente geŽist dan zal Dexia dit ook toekennen, wordt er geen wettelijke rente geŽist, maar alleen terugbetaling van de gelden, dan zal Dexia geen wettelijke rente toekennen is onze verwachting.
Ook dient Dexia de BKR registratie te verwijderen.

De uitspraak door de Hoge Raad is hier te lezen.

NOOT
Hoe zit het nu met verjaring?
Binnen welke termijn moet de vernietiging zijn ingeroepen en hoe lang is dit geldig?

Diverse rechtbanken en gerechtshoven hanteren onderstaand (en o.i. enig juiste) argument:

ďDe bevoegdheid om een beroep op de vemietigingsgrond te doen verjaart ingevolge het bepaalde in artikel 3:52 lid 1 sub d BW na verloop van drie jaar.
De verjaringstermijn neemt een aanvang op het moment dat de bevoegdheid om de vernietigingsgrond in te roepen aan degene die deze bevoegdheid toekomt ten dienste is komen te staan.Ē

Dexia en sommige rechtbanken (zoals de rechtbank Amsterdam, denken hier anders over.
De rechtbank Amsterdam schrijft o.a. :

ďVerjaring beroep op art. 1:88/89 BW Voor het geval de echtgenoot van een afnemer een beroep heeft gedaan op de in art. 1:89 BW bedoelde vernietigbaarheid en Dexia de verjaring van dit beroep heeft ingeroepen, wordt overwogen als volgt. De verjaringstermijn voor dit beroep is op grond van art. 3:52 lid 1 sub d BW 3 jaar. De termijn vangt aan op het moment dat degene aan wie de bevoegdheid tot vernietiging toekomt bekend wordt met de overeenkomst. Niet noodzakelijk is dat deze bekend is met de juridische kwalificatie van die overeenkomst (vgl. HR 5 januari 2007, RvdW 2007, 68 en LJN: AY8771). De bekendheid van de echtgenoot met de lease-overeenkomst zal onder meer kunnen worden afgeleid uit betalingen van op grond van die overeenkomst verschuldigde bedragen die hebben plaatsgevonden vanaf de en/of-bankrekening die op naam van beide echtgenoten stond. Indien zodanige betalingen hebben plaatsgevonden moet ervan worden uitgegaan dat de echtgenoot op de hoogte was van de lease-overeenkomst, met ingang van de ontvangstdatum van de bankafschriften waarop die betalingen staan vermeld. Dan is 3 jaar later het beroep verjaard.Ē

Hier wijkt de rechtbank Amsterdam duidelijk af van het wetsartikel waarin staat:
ďDe verjaringstermijn neemt een aanvang op het moment dat de bevoegdheid om de vernietigingsgrond in te roepen aan degene die deze bevoegdheid toekomt ten dienste is komen te staan.Ē

De rechtbank Amsterdam zegt echter:
ďNiet noodzakelijk is dat deze bekend is met de juridische kwalificatie van die overeenkomstĒ

Het gerechtshof Amsterdam heeft over bovenstaande nog geen uitspraak gedaan.

Als de vernietiging binnen 3 jaar na afsluiten van het contract is ingediend kan er geen sprake zijn van verjaring. Als de vernietiging na 3 jaar na het afsluiten van het contract is ingediend dan zal de niet meegetekende partner aannemelijk moeten maken wanneer en waarom hij/zij er pas later als 3 jaar achter kwam.

Deze gedachtegang hanteren diverse rechtbanken.
Bekend is dat de rechtbank Amsterdam regelmatig vernietigingen toewijst met een vernietiging na 3 jaar.

De vernietigingsbrief is 5 jaar geldig.
Vůůr die 5 jaar verstreken zijn zal deze vernietiging moeten worden gestuit middels een stuitingsbrief om te voorkomen dat de vernietigingsbrief verjaart en dus geen waarde meer heeft om de inleg terug te krijgen.
Dit is niet van toepassing als er reeds een gerechtelijke procedure is gestart.


Wat betekent de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam omtrent de Duisenberg regeling voor mij ?

Er zijn drie mogelijkheden :

1. Je valt niet onder de Duisenberg regeling.
Weet je zeker dat je niet onder de Duisenberg regeling valt dan kun je gewoon doorgaan met procederen, een procedure opstarten of niets doen.
Kijk onder Veelgestelde vragen op onze website om zeker te weten dat je niet onder de Duisenberg regeling valt en mag procederen zonder gebruikt e maken van de opt out regeling.
Heb je b.v. meerdere contracten, waaronder een contract die niet onder de Duisenberg regeling valt, dan moet je wel de brief opsturen anders vervalt je recht om te procederen voor het contract wat niet onder de Duisenberg regeling valt.
Je kunt dus niet voor het ene contract gebruik maken van de Duisenberg regeling en met een ander contract gaan procederen.
Weet je niet zeker of je onder de Duisenberg regeling valt en wil je niet gebonden zijn aan deze regeling, stuur dan voor de zekerheid de Opt out brief op.

2. Eťn of meerdere contracten vallen onder de Duisenberg regeling en je gaat akkoord met de Duisenberg regeling.
Je kunt niets doen en dat betekent dat je verplicht de Duisenberg regeling moet accepteren.
Dit betekent dat je afhankelijk van :
A. Je soort contract
B. Wel of niet beŽindigd hebben van het contract
C. Het wel of niet betaald hebben van de restschuld
D. Het wel of niet akkoord zijn gegaan met het Dexia Aanbod van 2003
een bepaald percentage van die betaalde restschuld terug kan krijgen van Dexia variŽrend van
0 %, 10 %, 1/3, 2/3 of in sommige gevallen 100 %.
Meer hierover in Veelgestelde vragen op onze website.
De inleg ben je dus sowieso kwijt en eventueel achterstallige termijnen moet je alsnog betalen.
Bij tussentijdse beŽindiging moet je in een aantal gevallen ook nog eens de resterende termijnen gedeeltelijk (50 %) betalen.
Akkoord gaan met deze regeling betekent ook dat je nooit meer mag procederen over al je Dexia contracten tegen Dexia of een tussenpersoon.

3. Eťn of meerdere contracten vallen onder de Duisenberg regeling en je gaat niet akkoord met de Duisenberg regeling.
Je wilt rechtszaak beginnen tegen Dexia en alle betaalde gelden terugvorderen of doorgaan met de lopende rechtszaak tegen Dexia.
Om dit te doen moet je allereerst aangeven dat je niet gebonden wilt zijn aan de Duisenberg regeling, dit is de zogenaamde Opt out regeling.
Dit moet je aangeven bij de door Dexia opgegeven notaris Kielstra.
Een conceptbrief om dit te doen kun je vinden op onze website onder Laatste Nieuws : Conceptbrief Opt out regeling
Maak wel een kopie en stuur deze naar je advocaat met het verzoek jouw zaak z.s.m. weer op de rol te zetten bij de rechtbank. Ben je nog niet aan het procederen en wil je hierover meer weten, stuur een e-mail naar info@platformaandelenlease.nl
Stuur je geen brief vůůr 1 augustus 2007 naar de notaris dan ben je verplicht om de Duisenberg regeling te accepteren en uit te voeren.
Voor meer informatie over de gevolgen van de uitspraak door het gerechtshof Amsterdam omtrent de Duisenberg regeling klik hier:
http://www.platformaandelenlease.nl/DuisB_regeling_uitspr_hof.htm.
Ook in Veelgestelde vragen staat veel informatie.

Heb je de betalingen stopgezet dan betekent dit niet dan je niet onder de Duisenberg regeling valt.
Dus ook degene met betalingsachterstanden dienen de opt out brief te versturen.

Gezien de uitspraken van de rechtbanken is procederen in de meeste gevallen beter als de Duisenberg regeling accepteren.
Wat ook sterke juridische punten zijn, is het ontbreken van de benodigde (Wck) vergunning door Dexia, het ontbreken van de handtekening door de partner en het verzaken van de zorgplicht door Dexia.

Nogmaals, niets doen betekent automatisch dat je verplicht de Duisenberg regeling en de financiŽle gevolgen daarvan moet accepteren.
Betaal je vervolgens de rekening van Dexia niet of kun je die niet betalen, hou er dan wel rekening mee dat Dexia nu wel het volste recht heeft om een incasso bureau en een deurwaarder in te schakelen om betaling af te dwingen.

Stuur je Opt out brief vůůr 1 augustus op!
Deze brief is hier te vinden: http://www.platformaandelenlease.nl/docs/Conceptbrief_Opt%20out_regeling.doc

Heb je hier nog vragen over, laat het weten via info@platformaandelenlease.nl


Vraag en antwoord over Duisenberg regeling
Voor alle duidelijkheid, dit is de uitleg van Dexia   /   bron: www.dexialease.nl

Welke contracten komen in aanmerking voor de schikking ?
Klik hier voor de indeling van de contracten volgens Dexia

Voor wie is deze regeling ?
Klik hier voor de uitleg van Dexia.

Voor meer informatie over "De Duisenberg-Regeling in het kort" klik hier

Voor meer informatie over de Coulanceregeling Studenten  klik hier

Voor meer informatie over de Coulanceregeling Depotlease  klik hier


Ik heb destijds een effectenlease-overeenkomst gesloten met daarin Ahold aandelen. Kom ik in aanmerking voor de compensatie op grond van de Ahold schikking ?

Als in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 met betrekking tot uw effectenlease-overeenkomst aandelen Ahold zijn verworven, komt u in principe in aanmerking voor een vergoeding. In de meeste gevallen kunt u echter zelf daartoe geen actie ondernemen, omdat u juridisch gezien toen geen eigenaar van de aandelen was. Alleen als u in de periode 30 juli 1999 tot en met 25 mei 2003 aandelen Ahold na beŽindiging van uw overeenkomst heeft overgenomen (uitgeleverd heeft gekregen), kunt u zelf een claim indienen. In het geval uw aandelen zijn gekocht voor een koers die gerelateerd is aan een moment vůůr de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding. Voor alle andere cliŽnten met aandelen Ahold zal Dexia zich inzetten om de schade vergoed te krijgen en die vergoeding aan de afnemer van het effectenlease-product uit te keren. Het is niet nodig om u hiervoor bij Dexia aan te melden. Wij wijzen u erop dat de Duisenberg-Regeling de eventuele vergoeding kan beÔnvloeden. Daarnaast kunt u op de site www.aholdvergoeding.nl nadere informatie vinden met betrekking tot de schikking van Ahold.


Wanneer kan ik zelf een claim indienen inzake de Ahold schikking ?

U kunt zelf een claim indienen indien u in de periode 30 juli 1999 tot en met 25 mei 2003 aandelen Ahold na beŽindiging van uw overeenkomst heeft overgenomen (uitgeleverd heeft gekregen). Dexia verstrekt u in dat geval begin juni 2006 een transactieoverzicht waarin u ziet om hoeveel aandelen het gaat. Tevens ontvangt u dan meer informatie over de Ahold schikking en een antwoordformulier voor de aanvraag van een Class Action (claim)formulier. Het Class Action (claim)formulier moet uiterlijk op 18 augustus 2006 bij de Claims Administrator (organisatie die uiteindelijk alle claims verwerkt, controleert en uitkeert) zijn ingeleverd. Mocht u (een) effectenlease-overeenkomst(en) hebben gesloten waarbij gťťn uitlevering van aandelen Ahold heeft plaatsgevonden of heeft uitlevering buiten de bovengenoemde periode plaatsgevonden, dan zal Dexia tijdig een claim voor die aandelen Ahold bij de Claims Administrator indienen en de compensatie uitkeren aan de daarvoor in aanmerking komende cliŽnten. Het is niet nodig om u hiervoor bij Dexia aan te melden. Wij wijzen u erop dat de Duisenberg-Regeling de eventuele vergoeding kan beÔnvloeden.


Ik kom in aanmerking voor de Eega-Regeling. Als bewijs daarvan moet ik een gewaarmerkt uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aan Dexia zenden. Hoe weet ik of mijn gemeente het juiste uittreksel afgeeft ?

U dient goed te controleren of de gemeente inderdaad het juiste uittreksel verstrekt. Op het uittreksel moet uw huwelijksdatum staan vermeld en de naam van uw partner. In sommige gemeentes wordt bijvoorbeeld een uittreksel GBA afgegeven waarop niet standaard uw huwelijksdatum staat vermeld. Dergelijke GBA's zijn voor onze administratie altijd ongeldig, tenzij de benodigde gegevens aangevuld zijn. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een huwelijksakte mee te zenden of door de gemeente de huwelijksdatum op het uittreksel te laten vermelden, aangevuld met een stempel van de gemeente als waarmerk. Voor ons is essentieel dat u aantoont dat u op de datum van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst gehuwd was of een geregistreerd partner had.


Ik heb een achterstandscodering bij BKR door het niet (tijdig) betalen van mijn reguliere maandtermijnen. Kom ik door de Duisenberg-Regeling van mijn achterstandscodering af ?

Nee. Bij een schikking volgens de Duisenberg-Regeling worden achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen die zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van reguliere maandtermijnen niet verwijderd.


Ik heb een achterstandscodering bij BKR door het niet (tijdig) betalen van mijn reguliere maandtermijnen. Mijn partner heeft tijdig en correct een Eega-brief aan Dexia gezonden. Wat gebeurt er met de BKR registratie ?

Bij een schikking volgens de Duisenberg-Regeling wordt bij BKR alle informatie over contracten die vallen onder de Eega-Regeling verwijderd.


Ik heb een achterstandscodering bij BKR door het niet (tijdig) betalen van mijn restschuld. Kom ik door de Duisenberg-Regeling van mijn achterstandscodering af ?

Ja. Bij een schikking volgens de Duisenberg-Regeling worden achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen die zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van restschulden verwijderd.


Wat gebeurt er met mijn achterstands- en/of bijzonderheidscodering als ik een schikking tref volgens de Duisenberg-Regeling ?

Bij een schikking volgens de Duisenberg-Regeling zal bij beŽindiging van de overeenkomst geen achterstands- en/of bijzonderheidscodering(en) worden aangebracht. Mochten er achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd naar aanleiding van het onbetaald laten van een restschuld op een overeenkomst, dan worden deze coderingen verwijderd. Het bovenstaande geldt niet indien achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van reguliere maandtermijnen. Deze coderingen worden niet verwijderd. Bij de Eega-Regeling wordt de gehele registratie verwijderd.


Hoe kunnen niet ingezetenen vanuit het buitenland telefonisch contact met Dexia opnemen over hun situatie en de regeling ?  Het 0900 nummer werkt niet in het buitenland.

Vanuit het buitenland is Dexia bereikbaar via telefoonnummer +31 208960020.


Ik heb een garantiecontract/aflossingscontract voortijdig beŽindigd (voor minimum-looptijd). Waarom val ik buiten de Duisenberg-Regeling ?

Het kenmerk van een garantie- of aflossingscontract is dat er op maximum-looptijd geen restschuld kan ontstaan omdat de schuld dan is afgelost of er een garantie is afgegeven voor de eventuele restschuld. Dit in tegenstelling tot andere contracten die op maximum-looptijd wel met een restschuld kunnen eindigen. Voortijdige beŽindiging van een garantie- of aflossingscontract is dan ook voor uw eigen risico. Het is echter niet juist dat mensen die een garantie- of aflossingsproduct hebben nooit in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling kunnen komen. Bij voortijdige beŽindiging van die overeenkomst kan wel een restschuld ontstaan. Indien u uw overeenkomst na 1 mei 2005 na minimum-looptijd maar voor maximum-looptijd beŽindigt, komt u volgens de regeling voor een korting van 10% in aanmerking.


Hoe lang heb ik de tijd om te beslissen of ik wel of niet gebruik wil maken van de regeling ?

In het geval u nog lopende effectenlease-overeenkomsten heeft, is het niet noodzakelijk u nu al aan te melden. U wordt namelijk op een later tijdstip zelf door Dexia over de Duisenberg-Regeling geÔnformeerd. Dit gebeurt als uw effectenlease-overeenkomst de minimum-looptijd bereikt of, als die reeds voorbij is, voorafgaande aan de maximum-looptijd. U kunt dan nog aangeven of u gebruik wilt maken van de Duisenberg-Regeling.


Ik heb meerdere contracten. Geldt de Duisenberg-Regeling voor al mijn contracten of kan ik per contract kiezen ?

Als u kiest voor de Duisenberg-Regeling, geldt dit voor alle contracten die zijn geregistreerd onder hetzelfde relatienummer. De Duisenberg-Regeling zal worden toegepast op al uw contracten die aan de voorwaarden van de regeling voldoen.


Kan Dexia Bank Nederland aan hypotheekverstrekkers gegevens verstrekken over de individuele uitwerking van de Duisenberg-Regeling ?

Nee, Dexia verstrekt geen individuele informatie aan hypotheekverstrekkers.


Moet ik mijn maandtermijnen blijven betalen ?

Ja, het nakomen van uw contractuele verplichtingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een schikking.


Ik ben niet aangesloten bij Stichting Leaseverlies, kom ik ook in aanmerking ?

Ja, ook mensen die niet zijn aangesloten bij de stichtingen Leaseverlies of Eegalease kunnen in aanmerking komen voor de Duisenberg-Regeling.


Ik ben verwikkeld in een juridische procedure met Dexia, wat kan ik het beste doen ?

U kunt een verzoek indienen tot aanhouding van de procedure, Dexia zal dit verzoek altijd honoreren.


Wie zijn er betrokken geweest bij de totstandkoming van de schikking ?

Consumentenbond, Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease en de Vereniging van Effecten Bezitters.


Er is in een gerechtelijke procedure tussen mij en Dexia een definitief vonnis uitgesproken, kom ik nog in aanmerking voor deze schikking ?

Nee, definitieve vonnissen zullen worden geŽffectueerd.


Ik heb een product waarbij aan het einde van de looptijd geen restschuld kan ontstaan, een zogeheten aflossings- of garantieproduct. Kom ik ook in aanmerking voor de regeling ?

In het geval van een aflossings- of garantieproduct lost u gedurende de looptijd het geleende bedrag (de hoofdsom) volledig af en kunt u dus aan het einde van de overeenkomst geen restschuld overhouden. CliŽnten met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen wel de mogelijkheid de overeenkomst voortijdig te beŽindigen. Zij ontvangen dan 10% korting op de restschuld die na vroegtijdige beŽindiging mogelijk ontstaat, indien de overeenkomst na 1 mei 2005 is/wordt beŽindigd. Bij beŽindiging voor minimum-looptijd kunt u geen aanspraak maken op de regeling. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Na het overlijden van mijn echtgeno(o)t(e) is het contract op mijn verzoek kosteloos beŽindigd en is de restschuld kwijtgescholden. Kom ik nog in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Nee, de regeling geldt voor beŽindigde overeenkomsten met een restschuld. Indien Dexia de restschuld, zoals bijvoorbeeld bij overlijden, in een eerder stadium reeds heeft kwijtgescholden, komt u niet meer in aanmerking voor de regeling.


Ik ben aangesloten bij de Stichting Leaseleed. Ik heb een combinatie van producten. Geldt de regeling nu ook voor mij of niet ?

Neen, voor u bestaat reeds een regeling. Indien u uw gegevens geeft, zorgen wij ervoor dat u de informatie hieromtrent ontvangt.


Is vooruitbetaling van alle termijnen op een contract hetzelfde als depotlease ?

Nee, bij depotlease heeft iemand een bedrag op een beleggers-depot bij Dexia gestort waaruit de incasso's van de gekoppelde lease-overeenkomst werden voldaan. Bij een vooruitbetaling heeft iemand bij aanvang een aantal maandtermijnen (meestal gelijk aan de boete-looptijd van het product) in een keer, vaak met een bepaalde korting, voldaan. Bij vooruitbetaling is dus geen sprake van een depotlease-constructie. Overigens geldt voor depotlease een aparte regeling. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Dexia.


Ik was minderjarig ten tijde van het op mijn naam afsluiten van het contract. Welke regeling geldt voor mij ?

Voor minderjarigen bestaat een aparte regeling. Er blijken veel fouten te zijn gemaakt bij het aangaan van effectenlease-overeenkomsten met minderjarigen. Daarom is Dexia bereid minderjarigen tegemoet te komen, veelal door onmiddellijke beŽindiging van de overeenkomst met kwijtschelding van de restschuld. De exacte wijze waarop Dexia bereid is gemaakte fouten te herstellen, hangt onder meer af van de vraag of er destijds wel een rechtsgeldige overeenkomst is aangegaan, of er sprake is van een mede-contractant, of de minderjarige inmiddels meerderjarig is, en als dat zo is, in hoeverre vervolgens de overeenkomst door de meerderjarige is bekrachtigd. Minderjarigen of hun ouders die willen weten of, en zo ja hoe Dexia hen tegemoet kan komen, kunnen zich schriftelijk wenden tot Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam.


Waarom krijg je niets bij tussentijdse beŽindiging van een aflossings- of garantiecontract na minimum-looptijd (maar voor maximum-looptijd) vůůr 1 mei 2005, maar wel 10% korting bij beŽindiging na minimum-looptijd vanaf 1 mei 2005 ?

Tijdens de onderhandelingen tussen Dexia en de belangenorganisaties zijn, voorzover de effectenlease-overeenkomsten reeds waren geŽindigd, voornamelijk de producten die met restschuld konden eindigen aan de orde geweest. Heel wat van deze producten waren ten tijde van de onderhandelingen namelijk reeds geŽindigd (want meestal kortlopende producten, zoals de WinstVerDriedubbelaar) op reguliere looptijd, of contractanten hadden zelf het initiatief genomen om hun overeenkomst vroegtijdig te beŽindigen toen zij zagen dat koersen de verkeerde kant opgingen. Voor aflossings- of garantieproducten geldt dit niet, omdat je bij die producten op maximum-looptijd nooit met een restschuld kunt blijven zitten. Een tussentijdse beŽindiging van de overeenkomst is bij die producten een individuele beleggingsbeslissing van contractanten geweest. De 10% korting bij tussentijdse beŽindiging na minimum-looptijd vanaf 1 mei 2005 is onderdeel van de Duisenberg-Regeling geworden als "geste" naar de houders van dit soort producten, zodat er voor ieder wat in de schikking zit.


In het verleden heb ik het Dexia Aanbod getekend en op maximum-looptijd van het contract heb ik gekozen of ga ik kiezen om de aandelen over te nemen van Dexia. Kom ik in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Klanten die het Dexia Aanbod hebben getekend en die op maximum-looptijd de aandelen hebben overgenomen, ontvangen callopties. Zij vallen daarmee buiten de Duisenberg-Regeling. Wel krijgen klanten die het Dexia Aanbod hebben getekend per 1 oktober 2005 een vijfde keus bij afloop van hun contract: beŽindigen met 33% kwijtschelding op de restschuld.


In het verleden heb ik het Dexia Aanbod niet getekend en op maximum-looptijd van het contract heb ik gekozen of ga ik kiezen om de aandelen over te nemen van Dexia. Kom ik in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Voor u gelden precies dezelfde voorwaarden als bij beŽindiging van de overeenkomst.

Indien ik bij overname van de aandelen in aanmerking kom voor de Duisenberg-Regeling, hoe wordt dan het kortingsbedrag bepaald? Er is immers geen sprake van een restschuld, want de aandelen zijn niet verkocht maar overgenomen.

Om dit kortingsbedrag te berekenen wordt een theoretische restschuld vastgesteld. De theoretische restschuld is gelijk aan het op de overeenkomst geleden koersverlies, zijnde het verschil tussen de aankoopkoers bij het aangaan van het contract en de koers op de datum van overname van de effecten.


Mijn contract loopt nu af of is net afgelopen, kan ik het eventuele schikkingsbedrag reeds inhouden op het bedrag dat in de eindafrekening vermeld staat ?

Neen, u dient het volledige bedrag dat op uw eindafrekening staat te voldoen.


Volgens het contract kan ik mijn effectenlease-overeenkomst tussentijds beŽindigen. Gezien de ontwikkeling van de beurskoersen en de relatieve hoge rente die ik betaal is dat aantrekkelijk. Kom ik dan nog in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Indien u na de minimum-looptijd (of boete-looptijd) uw contract tussentijds beŽindigt, kunt u aanspraak maken op de regeling. Als u uw contract echter vůůr de minimum-looptijd beŽindigt, komt u niet in aanmerking voor de regeling. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Ik wil in aanmerking komen voor de Duisenberg-Regeling. Vanaf wanneer kan ik mijn contract beŽindigen?

Als u nu uw contract na de minimum-looptijd (of boete-looptijd) tussentijds beŽindigt, is het mogelijk om voor de regeling in aanmerking te komen. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Ik heb eerder voor minimum-looptijd mijn overeenkomst beŽindigd met een positief resultaat. Telt dat positieve resultaat mee bij de verrekening van mijn verliesgevende overeenkomsten?

Ook positieve resultaten uit overeenkomsten die voor minimum-looptijd zijn beŽindigd, tellen mee bij verrekening. Positieve resultaten uit het verleden worden echter NIET meegeteld als u het Dexia Aanbod heeft getekend.


Ik heb in het verleden een positief resultaat behaald met een beŽindigde effectenlease-overeenkomst. Onlangs is mijn WinstVerdrieDubbelaar met een restschuld beŽindigd. Wordt bij de Duisenberg-Regeling het positieve resultaat van het eerdere contract verrekend met de restschuld van de WinstVerdrieDubbelaar? Ondanks dat dit twee verschillende soorten producten zijn?

Of er verrekend wordt met eerdere positieve resultaten, hangt af of u eerder het Dexia Aanbod heeft getekend. Heeft u het Dexia Aanbod ondertekend, dan wordt er niet verrekend. De positieve resultaten uit het verleden zullen wel meetellen als u het Dexia Aanbod niet heeft getekend.


Het bedrag aan uitbetalingen die in het verleden zijn ontvangen op basis van eerder beŽindigde effectenlease-overeenkomsten is hoger dan de restschuld op mijn nog lopende effectenlease-overeenkomst(en). Moet ik de volledige restschuld bij beŽindiging betalen ?

U komt alleen in aanmerking voor de regeling indien er na verrekening met eerder uitbetaalde bedragen als gevolg van beŽindiging van de effectenlease-overeenkomst(en) nog een schuld resteert. In dit geval moet dus de gehele restschuld betaald worden. Alleen indien u akkoord bent gegaan met het Dexia Aanbod wordt er niet verrekend met eerdere positieve resultaten. De regeling voorziet echter niet in kwijtschelding van eventuele boeterente.


Komt een verlengd contract ook in aanmerking voor de regeling ?

Ja, een verlengingsovereenkomst komt ook in aanmerking voor de regeling. Bij een verlengingsovereenkomst zijn de definities van beŽindigen echter anders dan normaal. BeŽindigt u een verlengingsovereenkomst na minimum-looptijd, dan geldt dit als op maximum-looptijd. BeŽindigt u een verlengingsovereenkomst vůůr minimum-looptijd, dan geldt dit als beŽindigen na minimum- en voor maximum-looptijd. De regeling voorziet echter niet in kwijtschelding van eventuele boeterente.


Mijn contract loopt zeer binnenkort af of is net afgelopen, moet ik mijn volledige restschuld betalen ?

Ja, het nakomen van uw contractuele verplichtingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Duisenberg-Regeling. Dit geldt dus ook voor een eventuele restschuld.


Ik heb mijn restschuld na afloop van mijn contract in het verleden volledig betaald. Krijg ik daar nu een deel van terug ?

In het verleden betaalde restschulden, ontstaan na het verstrijken van de maximum-looptijd, worden ook meegenomen in de regeling. U komt alleen voor de Duisenberg-Regeling in aanmerking als uw overeenkomst is beŽindigd na 1 januari 1997 en u het Dexia Aanbod niet heeft geaccepteerd.


Ik heb mijn restschuld enige tijd terug reeds volledig afgelost. Krijg ik naast de terugbetaling ook rente vergoed ?

Nee, de regeling betreft een korting op de ontstane restschuld en voorziet niet in een eventuele rentevergoeding hierop.


Wat betekent de Duisenberg-Regeling als ik vandaag mijn (verlengings-) contract tussentijds beŽindig ?

U kunt uw verlengingsovereenkomst op elk moment beŽindigen. U komt dan in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling. Dit geldt ook indien u uw verlengingscontract beŽindigt vůůr minimum-looptijd.


Mijn contract loopt eerdaags af. Ik heb geen geld om mijn restschuld te voldoen. Waarom mag ik, als ik zie voor welke korting ik in aanmerking kom, niet nu vast 2/3 van de restschuld verrekenen en slechts 1/3 betalen ?

Om voor de Duisenberg-Regeling in aanmerking te komen, moet u aan uw betalingsverplichtingen hebben voldaan of een betalingsregeling met Dexia hebben getroffen. Zelf verrekenen mag niet. Bovendien zou zelf verrekenen ook niet mogelijk en moeilijk zijn, zeker als u meerdere effectenlease-overeenkomsten met Dexia bent overeengekomen. In het geval u voor uw beŽindigde contract een betalingsregeling met Dexia heeft getroffen, bericht Dexia u na 1 oktober 2005 automatisch nader en zal er automatisch verrekening plaatsvinden. Vanaf oktober 2005 zal worden begonnen met de afwikkeling conform de Duisenberg-Regeling. Indien u op grond van uw financiŽle situatie niet in staat bent om aan uw betalingsverplichting te voldoen, komt u mogelijk in aanmerking voor de Dexia Coulance. U kunt voor de regeling van de Dexia Coulance contact opnemen met Dexia via telefoonnummer 0900-339 4222 (Ä 0,15 per minuut).


Momenteel is er sprake van een betalingsachterstand op mijn lopende effectenlease-overeenkomst. Kom ik alsnog in aanmerking voor de regeling ?

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet u voldaan hebben aan uw betalingsverplichtingen. Indien u contact opneemt met Dexia is het mogelijk een regeling overeen te komen om uw betalingsachterstand in te lopen. Natuurlijk dient u ook uw overeenkomst te beŽindigen, en wel na minimum-looptijd. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Momenteel is er sprake van een betalingsachterstand op mijn reeds beŽindigde effectenlease-overeenkomst. Kom ik alsnog in aanmerking voor de regeling ?

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet u voldaan hebben aan uw verplichtingen. Indien u contact opneemt met Dexia is het mogelijk een regeling overeen te komen om uw betalingsachterstand in te lopen.


Ik zit in financiŽle problemen. Wat kan Dexia, vooruitlopend op het schikkingsvoorstel, voor mij doen ?

Als onderdeel van de Duisenberg-Regeling, is besloten om de criteria voor de bestaande Hardheidsclausule verder te verruimen. Door het aanpassen van de criteria zullen meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Dexia heeft besloten om de verruimde criteria per direct toe te passen. Tevens is besloten om de naam te wijzigen in Dexia Coulanceregeling.


Als ik nu een betalingsregeling voor mijn restschuld met Dexia overeenkom, kom ik dan nog in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Als u nu een betalingsovereenkomst overeenkomt, kunt u nog steeds in aanmerking komen voor de regeling.


Komen mensen met renteloze leningen en andere betalingsregelingen ook in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Ja, ook zij kunnen in aanmerking komen voor de regeling.
Als u een renteloze lening heeft en u beŽindigt uw overeenkomst, ontvangt u een korting van 33% op de nog resterende schuld.
Als u een betalingsregeling heeft tegen het lage rentetarief en u beŽindigt uw overeenkomst, ontvangt u een korting van 33% op de nog resterende schuld.
Als u een betalingsregeling heeft tegen het standaard rentetarief en u beŽindigt uw overeenkomst, heeft u recht op het volledige kortingsbedrag van uw beŽindigde overeenkomst. Zie verder het schematisch overzicht van de Duisenberg-Regeling. Reeds betaalde aflossingstermijnen zullen verrekend worden met het nog te betalen bedrag. Betaalde rente wordt niet gerestitueerd.
In alle bovenstaande gevallen geldt de korting alleen als u in een keer de volledige schuld aflost.


Indien ik bij het beŽindigen van mijn overeenkomst kies voor de Duisenberg-Regeling, kan ik dan alsnog een betalingsregeling overeenkomen voor het resterende bedrag ?

Ja, u kunt een gespreide betalingsregeling tegen het bijzondere rentetarief afsluiten. Deze rente is lager dan de marktrente, maar het is geen renteloze lening.


Ik ben een betalingsregeling via GGN of RaetsIncasso B.V. overeengekomen. Kom ik nu toch in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling ?

Ja, u kunt toch in aanmerking komen voor de regeling. Dexia zal in het vierde kwartaal van 2005 contact met u opnemen en u verder informeren.


Hoe wordt de Duisenberg-Regeling toegepast indien ik ben ingegaan op het eerste Dexia Aanbod maar mijn echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner niet ?

Wij wijzen u erop dat het formulier bij het Dexia Aanbod duidelijk is. Daarin wordt gevraagd of de deelnemer een partner heeft. Als dat inderdaad het geval is, staat er in het formulier nadrukkelijk dat die partner dient mee te tekenen. Uw partner had het Dexia Aanbod dus mede moeten ondertekenen. Bij toepassing van de Duisenberg-Regeling zal u bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor de regeling, behandeld worden als alle andere mensen die het Dexia Aanbod hebben aanvaard (zie het schematisch overzicht van de regeling).


Als onderdeel van de verruimde mogelijkheden van het Dexia-Aanbod heb ik bij afloop van de effectenlease-overeenkomst gekozen voor de renteloze lening. Kom ik ook in aanmerking voor de regeling ?

Ja, u kunt ook in aanmerking komen voor de eventuele regeling. U krijgt dan de keuze om uw renteloze lening te beŽindigen en een korting te krijgen van eenderde op de resterende schuld wanneer deze per direct wordt voldaan.


Ik heb het Dexia Aanbod getekend. Wat betekent de schikking voor mij ?

CliŽnten die het Dexia Aanbod hebben aanvaard, kunnen ook in aanmerking komen voor de Duisenberg-Regeling, maar niet altijd. Zie verder het schematisch overzicht van de Duisenberg-Regeling.


Ik heb het Dexia Aanbod getekend en ben aangesloten bij de Stichting Leaseverlies. Welke regeling geldt voor mij ?

U heeft eerder het Dexia Aanbod getekend en voor u geldt de bijbehorende regeling. Zie verder het schematisch overzicht van de Duisenberg-Regeling. Of u aangesloten bent bij de Stichting Leaseverlies, doet daar niet aan af.


Door mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner is op tijdige en correcte wijze de vernietiging ingeroepen van een contract dat ik voor de totstandkoming van de Duisenberg-Regeling heb beŽindigd, of beŽindigd is door het verstrijken van de maximale looptijd. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld ?

Ja, u kunt dan in aanmerking komen voor 100% kwijtschelding van de restschuld, tenzij u het Dexia Aanbod destijds hebt aanvaard.


Ik heb een aflossings- of garantieproduct waarvan de overeenkomst nu nog loopt. Mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner heeft de vernietiging van dit contract op tijdige en correcte wijze ingeroepen. Ik wil dit contract na het verstrijken van de minimum of boetelooptijd beŽindigen. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld ?

Ja, voor nu nog lopende overeenkomsten geldt onder de uitwerking van de Duisenberg-Regeling dat deze alleen voor 100% kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komen (in geval van tijdige en correcte vernietiging) indien deze na minimum- of boete-looptijd worden beŽindigd en indien het Dexia Aanbod niet is aanvaard. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Ik heb een aflossings- of garantieproduct waarvan de overeenkomst op dit moment loopt. Mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner heeft de vernietiging van dit contract op tijdige en correcte wijze ingeroepen. Ik wil dit contract voor het verstrijken van de minimum of boetelooptijd beŽindigen. Kom ik in aanmerking voor 100% kwijtschelding van de restschuld ?

Nee, voor nu nog lopende overeenkomsten geldt onder de uitwerking van de Duisenberg-Regeling dat deze alleen voor 100% kwijtschelding van de restschuld in aanmerking komen (in geval van tijdige en correcte vernietiging) indien deze na minimum- of boete-looptijd worden beŽindigd en het Dexia Aanbod niet is aanvaard. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Mijn partner heeft tijdig en op correcte wijze vernietiging van mijn effectenlease-overeenkomst ingeroepen, maar ik heb deze na het verstrijken van de minimale looptijd reeds beŽindigd. Kom ik in aanmerking voor de regeling ?

Effectenlease-overeenkomsten die zijn beŽindigd na het verstrijken van de minimum-looptijd en waarvan tijdig en op correcte wijze de vernietiging is ingeroepen vallen ook onder de regeling. Een uitzondering hierop zijn de verlengde overeenkomsten. Deze kunt u op elk moment beŽindigen.


Ik heb rechtmatig vernietigd (Eegalease), maar we hebben de verlenging gezamenlijk getekend. Waar kom ik voor in aanmerking?

Wanneer Dexia tijdig en correct een Eega-brief van u heeft ontvangen waarin u de effectenlease-overeenkomst van uw partner heeft vernietigd, komt u - ook als het om een verlengde overeenkomst gaat - in aanmerking voor 100% korting/kwijtschelding. Aangezien u het Dexia Aanbod niet heeft geaccepteerd, worden positieve resultaten uit eventuele andere overeenkomsten echter wel gesaldeerd.


Wat indien mijn echtgeno(o)t(e) de overeenkomst niet mee heeft ondertekend?

CliŽnten die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen krijgen een volledige korting (100%) op de mogelijke restschuld bij afloop van het contract, tenzij u het Dexia Aanbod heeft getekend.


Wanneer moet je het uittreksel GBA opsturen en hoe moet dit uittreksel eruit zien ?

In het geval u in aanmerking komt voor de Eega-Regeling geldt het volgende. Uiterlijk wanneer u de vaststellingsovereenkomst aan Dexia getekend retour stuurt, dient u een gewaarmerkt uittreksel GBA mee te zenden ten bewijze dat u, toen u de effectenlease-overeenkomst sloot, was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had. Het uittreksel GBA kunt u echter nu al naar Dexia sturen. Na 1 oktober 2005 krijgt u van Dexia meer informatie.

Dit waren de vragen met antwoorden zoals deze op de site van Dexia zijn te vinden.Nu de vragen en antwoorden zoals deze veel aan PAL worden gesteld


Is de schikking van Dexia gunstig voor mij ?

Het voorstel is te overwegen en te accepteren voor gedupeerden die:
1. Een laag schadebedrag (inleg + restschuld) hebben. De advocaatkosten wegen dan niet op tegen het terug te vorderen bedrag.
2. Geestelijk niet meer in staat zijn een strijd te voeren tegen Dexia

Redenen om het schikkingsvoorstel niet te accepteren:
1. De uitspraken van de rechtbanken zijn bijna allemaal in het voordeel van de gedupeerden.

Steeds meer rechtbanken vonnissen dat de Wck (Wet consumenten krediet) van toepassing is op aandelenlease. Dexia, Eagon (waaronder Spaarbeleg) en Fortis (Groeivermogen en Defam) hadden geen vergunning om deze producten te verkopen. In de zogenaamde eegalease situatie ( huurkoop waarbij de partner niet heeft mee getekend) vonnissen 17 van de 19 rechtbanken dat het huurkoop is en in een arrest van het Gerechtshof in Den Bosch is ook uitgesproken dat het huurkoop is. Op de homepage in het Menu onder "UitsprakenĒ zijn alle uitspraken te vinden.

2. De bewering dat procederen nog jaren duurt is niet correct. Een rechtszaak duurt ongeveer een jaar voordat de rechter tot een uitspraak komt, meestal bij voorraad. Dat wil zeggen dat er direct betaald moet worden door de veroordeelde partij. In het afgelopen jaar is Dexia in enkele individuele rechtszaken in hoger beroep gegaan en alleen maar om de gedupeerde af te schrikken, dus de beweringen van Dexia zijn niet gebaseerd op de realiteit.

3. De bewering dat het tot hoge kosten zal lijden door de advocaatkosten is niet correct. Veel mensen hebben recht op toevoeging, hierdoor blijven de advocaatkosten beperkt tot een paar honderd euro.Degene zonder recht op toevoeging kunnen gebruik maken van geselecteerde advocaten die voor een aangepast tarief aandelenlease zaken in behandeling nemen.

4. De bewering dat het tot hoge kosten zal lijden door het in hoger beroep gaan bij het gerechtshof en de Hoge Raad zijn niet correct. In het afgelopen jaar is Dexia in enkele individuele rechtszaken in hoger beroep gegaan, Dexia probeert de gedupeerden te beÔnvloeden met dreigementen die ze niet waarmaken.

5. De schikking is alleen voor gedupeerden die aan hun contractuele verplichtingen hebben voldaan. Dus mensen die maandtermijnen niet hebben betaald of een restschuld niet hebben betaald komen niet in aanmerking voor de schikking! Voor de eegaleasers is hetgeen Dexia onder een correcte wijze van vernietiging verstaat, afwijkend van de wet waardoor vele eegaleasers te kort wordt gedaan met deze regeling.

6. Het Dexia aanbod. Er loopt een hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam n.a.v. de uitspraak op 12 juli 2006 van de rechtbank in Amsterdam. Mocht het gerechtshof zich hier gunstig over uitspreken dan kunnen de meeste gedupeerden die akkoord zijn gegaan met het Dexia Aanbod alsnog naar de rechter om hun contracten aan te vechten en alle betaalde gelden terug te vorderen.
Dexia probeert wel degene die het Dexia Aanbod hebben getekend verder te binden door iedereen bij wie het contract beŽindigt een brief te sturen waarin men automatisch en zonder vragen de Duisenberg regeling wordt aangepraat. Denk 2x na voor u hiervoor tekent.
U heeft ten alle tijde recht op het Dexia Aanbod en dus het in termijnen afbetalen van de restschuld.
Kom je in zoín situatie, neem contact op met PAL via info@platformaandelenlease.nl

7. BKR registratie. De A-codering die veel mensen hebben wegens niet betalen van termijnen of restschulden blijft staan. Alleen via een gerechtelijke procedure kan deze ongedaan gemaakt worden waardoor het weer mogelijk wordt om een hypotheek (verhoging), lening of iets op afbetaling te krijgen. Deze groep gedupeerden komt ook niet in aanmerking voor de schikking omdat zij niet aan hun contractuele verplichtingen hebben voldaan zoals Dexia eist. In sommige gevallen wordt de A-codering wel verwijderd (eegaleaser, contract vernietigd conform Duisenberg regeling).

8. Contracten die zonder restschuld eindigen. Bij contracten die zonder restschuld eindigen zoals b.v. het Overwaarde Effect, daarbij wordt 10% korting gegeven op de ontstane restschuld bij voortijdige beŽindiging. Gezien de hoogte van dit soort contracten en de daardoor ontstane hoge grote restschuld en vaak de daarbijbehorende hypotheek/lening is het niet verstandig de schikking te accepteren.
Alleen via een gerechtelijke procedure zijn de bijkomende kosten terug te vorderen.

De AFM ( Autoriteit FinanciŽle Markten), DSI (Dutch Security Institute) en CGA (Commissie Geschillen Aandelenlease) hebben al geconstateerd dat deze zogenaamde ďstapelĒproducten niet hadden mogen worden aangeboden waardoor een gerechtelijke procedure toch wel kansrijk moet worden geacht.


Hoe kan ik Tweede Kamerleden bereiken ?

Binnen de Tweede Kamer zijn er diverse commissies die ieder hun eigen specifieke zaken behandelen. Voor ons is de Vaste Kamercommissie van FinanciŽn en die van Justitie van belang. De adressenlijst van de Vaste Kamer commissie van FinanciŽn :

Kopieer en plak onderstaande blauwe adressen in het BCC veld van Outlook Expres en verstuur een mailtje naar u zelf.

e.blanksma@tweedekamer.nl; e.cramer@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; f.luijben@tweedekamer.nl; m.vos@tweedekamer.nl; B.vdVlies@tweedekamer.nl; S.Blok@tweedekamer.nl; C.Vendrik@tweedekamer.nl; J.tenHoopen@tweedekamer.nl; f.weekers@tweedekamer.nl; A.Gerkens@tweedekamer.nl; F.dNeree@tweedekamer.nl; P.Smeets@tweedekamer.nl; I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; E.Irrgang@tweedekamer.nl; S.Buma@tweedekamer.nl; F.dNeree@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; p.kalma@tweedekamer.nl; p.heijnen@tweedekamer.nl; p.tang@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; j.kortenhorst@tweedekamer.nl

Geen e-mail adres: Ouwehand, E. (PvdD)

De adressenlijst van de Vaste Kamer commissie van Justitie :
a.pechtold@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; W.vandeCamp@tweedekamer.nl; W.vanBeek@tweedekamer.nl; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; jdewit@sp.nl; k.arib@tweedekamer.nl; M.dePater@tweedekamer.nl; C.Coruz@tweedekamer.nl; A.Gerkens@tweedekamer.nl; F.Joldersma@tweedekamer.nl; KvanVelzen@sp.nl; N.vVroonhoven@tweedekamer.nl; A.Wolfsen@tweedekamer.nl; N.Azough@tweedekamer.nl; L.Griffith@tweedekamer.nl; F.Teeven@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; p.kalma@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; r.verdonk@tweedekamer.nl; e.anker@tweedekamer.nl; m.vtoorenburg@tweedekamer.nl; F.Halsema@tweedekamer.nl

Geen e-mail adres : Thieme, M.L. (PvdD)


Kan ik ook zonder advocaat procederen ?

Procederen bij de rechtbank kan bij de sector civiel en de sector kanton. Bij de sector civiel en in hoger beroep ben je verplicht om een advocaat te hebben. Doe je dat niet en kom je zelf dan wordt je bij verstek veroordeeld ongeacht of je wel of niet in je gelijk staat.
De sector kanton behandeld zaken onder de 5000 euro en huurkoop zaken. Bij rechtszaken die de sector kanton behandeld hoef je geen advocaat te hebben en kun je jezelf verdedigen. Dit lijkt aantrekkelijk omdat het je de advocaatkosten bespaart. Hou er wel rekening mee dat je tegenstander (Dexia) niet zonder advocaat deze zaak gaat voeren. Dexia heeft top advocaten die een juridisch sterk verweer zullen voeren. Om hier tegen bestand te zijn heb je een advocaat nodig. Helaas verstaat de rechter alleen juridische taal en geen mensentaal.
Een geen of slecht verweer levert een zeer grote kans op om de rechtszaak te verliezen, ongeacht of je wel of geen gelijk hebt.

Kijk onder Uitspraken bij uitspraken van rechtszaken die zonder advocaat zijn gevoerd. Ze zijn bijna allemaal verloren.
Dringend advies: ga geen rechtszaak voeren zonder advocaat! Er zijn voldoende mogelijkheden om voor een redelijke prijs een rechtszaak te voeren. Kijk bij Procedure toevoeging voor de mogelijkheid voor een advocaat met toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) of kijk bij Gezamelijke procedures voor mogelijkheden om de kosten te delen of door een prijsafspraak goedkoper uit te zijn.


Ik heb een aandelenlease contract en wil stoppen/ kan het niet meer betalen

Allereerst, is het wel een aandelenlease contract en bij welke bank is het aandelenlease contract afgesloten. Het kenmerk van een aandelenlease contract is dat het een lening betreft van een aandelen pakket. In termijnen of door een storting in ťťn keer, wordt de rente over deze lening betaald. Na beŽindiging kan er bij de meeste contracten een restschuld ontstaan. Dexia is de meest bekende bank waar contracten lopen. Op de contracten staat vaak nog Legio Lease of Bank Labouchere vermeld, maar deze twee onderdelen waren van Aegon en zijn in 2000 door Dexia gekocht van Aegon. Andere banken die aandelenlease contracten verkochten zijn o.a. Aegon, Spaarbeleg, Levob, Ohra en Fortis.


Ik heb het Dexia Aanbod getekend, wat kan ik nog doen ?

Ik heb van Dexia een brief gekregen met de mogelijkheid om de eventuele restschuld in termijnen te betalen met als voorwaarde dat ik dan zou afzien van juridische acties tegen Dexia of de tussenpersoon.


Ik ben hiermee akkoord gegaan en dit Dexia Aanbod aanvaard en getekend teruggestuurd.

Door het afzien van juridische acties is het in principe niet mogelijk nog een gerechtelijke procedure op te starten.
Er loopt op het ogenblik een hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam tegen de uitspraak op 12 juli 2006 van de rechtbank in Amsterdam over het Dexia Aanbod. In deze uitspraak is Dexia in het gelijk gesteld en de gedupeerden in het ongelijk. Dexia probeert via brieven gedupeerden die voor het Dexia Aanbod hebben getekend over te halen ook voor de Duisenberg regeling te kiezen. Kiezen voor de Duisenberg regeling betekent dat u van de resterende restschuld 2/3 in ťťn keer moet betalen. Er wordt dus 1/3 deel kwijtgescholden omdat u alles in ťťn keer betaald.
Wilt/kunt u dit niet dan heeft u automatisch recht op het afbetalen van de restschuld in termijnen, zoals in het Dexia Aanbod is overeengekomen.
Een uitspraak in het hoger beroep kan wel tot einde 2007 op zich laten wachten, de hoger beroep procedure is in oktober 2006 opgestart. De keuze is dus ůf de Duisenberg regeling aanvaarden en definitief uw rechten opgeven ůf gebruik maken van het Dexia Aanbod en de mogelijkheid behouden om, bij een gunstige uitspraak van het gerechtshof, alsnog te kunnen procederen.


Ik heb geen Dexia contract maar ťťn van een andere aanbieder

Niet alle advocatenkantoren nemen zaken van alle aanbieders aan. Dit geldt met name voor contracten van Aegon, Spaarbeleg, Levob, Ohra en Fortis. Op de lijst van advocatenkantoren wordt vermeldt welke kantoren deze zaken wel behandelen.


Wat is toevoeging ?

Toevoeging is de populaire naam voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Vroeger Pro Deo genoemd). Gedupeerden die onder een bepaalde grens zitten met inkomen en vermogen, kunnen via een een advocaat een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor toevoeging.
In plaats van het gebruikelijke uurtarief van advocaten wordt dan een ťťnmalige bijdrage betaald.

Alle informatie hierover is te vinden op www.platformaandelenlease.nl onder Procedure toevoeging en op www.rvr.org publieksinfo.


Moet ik de griffie rechten zelf betalen als ik een toevoeging heb ?

Afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage wordt slechts een gedeelte van de griffie rechten gerekend. Dit gebeurt automatisch door de rechtbank, er hoeft dus niet apart een aanvraag te worden ingediend.


Hoe kom ik aan een advocaat ?

De Juridisch Loketten ( http://www.hetjl.nl/hetjl ) kunnen aan de hand van een paar vragen doorverwijzen naar advocatenkantoren die aandelenlease zaken in behandeling nemen, deze kantoren werken ook met toevoeging.

Op www.platformaandelenlease.nl is deze lijst ook te vinden onder Advocaten.

Op dezelfde site staat ook een doorverwijzing naar gezamenlijke rechtszaken, hierdoor vallen de kosten lager uit als bij individuele zaken.Dit is te vinden onder Gezamelijke rechtszaken.


Ik wordt bedreigd met een incasso bureau

Als de termijnen of de eindafrekening niet worden betaald zal de bank via een brief laten weten dat bij niet voldoen van de nota er overgegaan zal worden tot het nemen van verdere incassomaatregelen en rechtsmaatregelen en een BKR melding als wanbetaler. Als de rekening niet wordt voldaan binnen het aantal gestelde dagen wordt een incassobureau ingeschakeld. Dit bureau zal op zijn beurt de rekening sturen die niet betaald is, met dien verstande dat er dan incasso kosten bijkomen. Deze kosten liggen tussen de 10 tot 15 procent van het te betalen bedrag. Een incassobureau heeft geen enkel recht of dwangmiddel om het bedrag te innen. Benadering om te betalen mag via brief of telefoon.

Als uitzondering zal er iemand aan de deur verschijnen met het verzoek te betalen. Er zal pressie worden uitgeoefend om toch maar te betalen of anders...  Als besloten is om niet te betalen dan is het logische vervolg dat er een gerechtelijke procedure moet komen om uit dit geschil te raken. Beelden zoals op TV dat huizen worden leeggehaald of beslag wordt gelegd op goederen of rekening zal niet voorkomen bij de procedure van een incassobureau. Deze bureaus hebben geen enkel recht om zoiets te doen. Zij weten dit en zullen het ook niet doen. Zij kunnen dreigen met een deurwaarder of gerechtelijke stappen, maar daar zijn andere procedures voor.

Meer hierover bij de desbetreffende vragen.


Ik wordt bedreigd met een deurwaarder

Dexia benadert regelmatig (telefonisch) gedupeerden en zet deze onder druk om toch maar te betalen anders wordt de deurwaarder ingeschakeld en u weet wel wat dat betekend! Veel mensen zien dan de TV beelden van huizen die worden opengebroken en alle spullen worden weggehaald of er wordt beslag gelegd op bankrekeningen en/of goederen.

Wat is nu precies de rol van de deurwaarder en wat mag hij nu wel en wat mag hij nu niet ?
Op het moment dat iemand gedagvaard wordt (of dit nu een gedupeerde is of een bank) zal dit bekend gesteld moeten worden bij de tegenpartij. Dit gebeurt middels een brief met de dagvaarding, hierin staat wat de aanklacht is en wanneer, hoe laat en waar je voor de rechtbank moet komen. Om zeker te zijn dat die brief aankomt wordt deze niet met de post verstuurd maar gebracht door een deurwaarder. Hij is op dat moment een veredelde postbode die een brief komt afgeven. Hij heeft in deze situatie geen enkel recht om iets te doen, hij mag zelfs niet binnenkomen.

Wanneer mag een deurwaarder wel optreden en beslag leggen?
Pas na een gerechtelijke toestemming mag een deurwaarder doen wat de rechter heeft besloten. In de aandelenlease affaire betekent dit dat er eerst een rechtszaak moet komen en dat de uitspraak van de rechter dan ook nog een vonnis moet zijn bij voorraad (dat wil zeggen direct uitvoerbaar). Vervolgend dient de verliezende partij dat te betalen wat in het vonnis staat. Een deurwaarder zal het vonnis komen brengen (betekenen) en er zal een termijn worden gesteld waarbinnen betaald moet worden. Gebeurt dit niet dan kan de partij die gewonnen heeft een deurwaarder inschakelen om het te betalen bedrag op te eisen en via een beslaglegging kan beslag worden gelegd op goederen en bankrekeningen. Dit gebeurt natuurlijk pas als iemand niet kan betalen of als er geen betalingsregeling kan worden getroffen.


Wat betekent een BKR registratie en wat zijn de consequenties voor mij ?

Bij het aangaan van een geldlening, een afbetaling of een hypotheek wordt dit gemeld aan het BKR (Bureau Krediet Registratie). Een aandelenlease overeenkomst is een lening dus dit hele bedrag, lening plus de te betalen rente, wordt aangemeld bij het BKR. Op het moment dat er een betalingsachterstand is of de eindafrekening wordt niet betaald dan wordt dit ook gemeld bij het BKR en geregistreerd met een A codering, als wanbetaler. Dit betekent meestal dat er geen leningen of hypotheken meer afgesloten kunnen worden bij banken en dat kopen op afbetaling bij winkels ook niet meer kan. Hou hier rekening mee als je niet meer wilt of kan betalen. Eis in een gerechtelijke procedure een directe verwijdering van deze BKR registratie anders blijft deze 5 jaar staan.


Er wordt een verlenging aangeboden, moet ik die accepteren in hoop op beter tijden ?

In een verlenging wordt vaak aanvullende informatie opgenomen waardoor een beroep op het niet weten door eerder ontbrekende informatie wegvalt en men nu wel weet wat het aandelenlease contract inhoudt. Ook de partner moet nu mee tekenen en maakt een eerder niet mee tekenen van de partner juridisch moeilijk verdedigbaar. De aandelen zijn na aankoop zo ver in waarde gedaald dat het een utopie is om te veronderstellen dat de aandelen weer op korte termijn die waarde zullen terugkrijgen als zij hadden bij aankoop of zelfs boven deze waarde zouden stijgen. Verlengen is eigenlijk geen optie, ook niet omdat het probleem van aandelenlease niet wordt opgelost. Het blijft water naar de zee dragen. De enige oplossing in dit aandelenlease drama is een uitspraak van de rechter in zelf aan te spannen rechtszaken of rechtszaken aangespannen door de bank. Of men moet het geleden verlies accepteren en alle schulden aan de bank betalen.


Mijn contract is afgelopen en ik krijg de eindafrekening

Er zijn een aantal keuzes:

Ik betaal de eindafrekening en accepteer mijn verlies.
In dat geval is de keuze gemaakt en betaalt u alles aan Dexia en bent u al uw geld kwijt.

Ik betaal de eindafrekening en wacht op gunstige tijden om dan alsnog te gaan procederen.
In dit geval dient wel een verjaring voorkomen te worden, zie de vraag over verjaring.

Ik betaal de eindafrekening en ga direct procederen.
Hierdoor wordt registratie als wanbetaler (A Ė codering) bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) voorkomen.
Bereken eerst of een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk is, zie de vraag over toevoeging.

Zoek een advocaat die al meerdere aandelenlease zaken in behandeling heeft.
Een overzicht staat op www.platformaandelenlease.nl bij Advocaten.

Ook is het mogelijk om mee te doen met gezamenlijke acties, kijk onder Gezamelijke acties.

Ik betaal de eindafrekening niet en ga procederen tegen de bank.
Het is dan zaak om z.s.m. een advocaat in te schakelen om een gerechtelijke procedure te beginnen. De bank zal aanmaningsbrieven sturen, daarna een incassobureau inschakelen, en bij het BKR een A Ė codering als wanbetaler laten registreren. Vervolgens kan er overgegaan worden tot het dagvaarden.

Bereken eerst of een toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk is, zie de vraag over toevoeging.

Zoek een advocaat die al meerdere aandelenlease zaken in behandeling heeft.
Een overzicht staat op www.platformaandelenlease.nl bij Advocaten.
Ook is het mogelijk om mee te doen met gezamenlijke acties, kijk onder Gezamelijke acties.

Ik ben akkoord gegaan met het Dexia Aanbod.
De mogelijk tot procederen is zeer beperkt, zie ook de vraag over het Dexia Aanbod.

Mijn partner heeft niet mee getekend op het aandelenlease contract, wat nu.
De aandelenlease contracten van Dexia zijn huurkoop contracten. Dit is ook zo met het Aegon Vliegwiel contract. Als de situatie zo was dat er sprake was van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan dienen beide partners het contract te ondertekenen. Is dit niet gebeurd, dan kan de niet mee getekende partner het contract vernietigen. Een voorbeeldbrief is te downloaden van www.platformaandelenlease,nl onder Conceptbrieven. Let wel op de verjaringstermijn!

Er zijn twee mogelijkheden:
Er dient vernietigt te worden binnen drie jaar nadat de handtekening onder het contract is gezet.
Of
Er dient vernietigt te worden binnen drie jaar nadat de niet mee getekende partner erachter kwam dat er een (huurkoop) aandelenlease contract was.


Wat wordt bedoeld met verjaring ?

Op www.platformaandelenlease.nl bij PALpraat staat een stukje genaamd: Let op verjaring!  Hier staat alle informatie omtrent verjaring. Wacht er niet te lang mee, diverse banken hebben dit argument al gebruikt in een rechtszaak tegen gedupeerden .


Hoe ziet de procedure er uit van een rechtszaak ?


Het begint met een dagvaarding naar de andere partij. In dit voorbeeld wordt u gedagvaard door de bank. Een dagvaarding wordt bezorgd door een deurwaarder. Hierin staat de datum tijd en plaats waar de rechtszaak begint. Ook staat hierin wat de vordering/eis is tegen u. De advocaat zal vervolgens in reconventie (verweer) gaan en dient een Conclusie van antwoord in. Daarna volgt een Repliek (een verweer op de Conclusie van antwoord) door de tegenpartij genaamd Conclusie van repliek. De advocaat zal als verweer hierop een Conclusie van Dupliek indienen. De rechter kan vervolgens bepalen hoe de procedure verder gaat. Hij kan b.v. bepalen dat er een hoorzitting komt waarin beide partijen voor de rechter moeten verschijnen om gehoord te worden, dit heet een comparitie van partijen.

Vervolgens kan de rechter een datum noemen waarop hij uitspraak doet of nog weer een extra ronde inlassen b.v. met getuigen. Als de rechter uitspraak doet dan heet dat een uitspraak in eerste aanleg. Hij kan ook beslissen dat het een vonnis bij voorraad is, dat wil zeggen dat de verliezende partij het te betalen bedrag binnen een korte, nader te bepalen termijn, moet worden betaalt.

Het maakt dan niet uit of de verliezende partij in hoger beroep gaat, er moet betaalt worden. De procedure tot aan eerste aanleg (uitspraak door de rechter) duurt ongeveer een jaar. In hoger beroep gaan betekend dat er weer een nieuwe ronde komt, maar dan bij het Gerechtshof. Er zijn 5 gerechtshoven in Nederland, waar de 19 rechtbanken onder verdeeld zijn. Ook de procedure voor en hoger beroep kan ruim een jaar duren.

Daarna is er nog de mogelijkheid om naar het hoogste rechtsorgaan te gaan, de Hoge Raad, maar dat zal voor de voor de meeste gedupeerden niet van toepassing zijn, is de inschatting.

Voorbeeldzaken zullen wel bij de Hoge Raad terechtkomen voor principe zaken maar daarna ligt er voldoende jurisprudentie om deze rechtsgang te voorkomen. De gang naar de Hoge Raad heet cassatieberoep.


Einde van de pagina