Toevoeging / Raad voor de Rechtsbijstand


Bron :  website van de Raad voor de Rechtsbijstand

Recht op hulp
Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'. Deze gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.


Aanvraag procedure
De aanvraag doet uw advocaat of mediator namens u. U hoeft de aanvraag niet zelf te doen. De advocaat of mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemen we een ‘toevoeging’. Deze aanvraag moet vooraf worden ingediend.

Zoekt u een advocaat of mediator, let dan op: niet iedere advocaat of mediator werkt op basis van een toevoeging. Vraag dit daarom vooraf aan de advocaat of mediator.


Wat is er nodig?
u neemt mee naar uw advocaat of mediator:
- een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
- uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
- eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.


U mag niet te veel verdienen
Wie een te hoog inkomen heeft, heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u er wel recht op heeft, betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die is lager naarmate u minder verdient.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bekijken van uw zaak uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het lopende jaar. Dat noemen we het 'peiljaar'. Deze gegevens worden door de Belastingdienst aan de Raad verstrekt. Voor het toewijzen van een advocaat gelden inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen. Die vindt u hieronder.


Vermogensgrenzen & Vermogensvrijstelling
Bij de berekening van uw financiële draagkracht kijkt de Raad voor Rechtsbijstand ook naar uw vermogen. Is uw vermogen hoger dan het bedrag dat in onderstaande tabel staat, dan komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt bij de Belastingdienst of bij de Raad voor Rechtsbijstand navragen wat als vermogen wordt beschouwd. De waarde van de eigen woning hoeft u voor de vaststelling van het vermogen niet op te geven. Het maximum bedrag voor het vermogen is voor 2008 vastgesteld op:

Tabel heffingvrij vermogen 2008  
gehuwd/geregistreerde partners/ samenwonend/ éénoudergezin € 40.630,-
alleenstaand € 20.315,-
voor elk minderjarig kind een bijtelling van € 2.715,-


Ouderenbijtelling
Bent u 65 jaar of ouder dan geldt onder voorwaarden een ouderenbijtelling.

alleenstaand gehuwd/geregistreerd partnerschap/
samenwonend/éénoudergezin
 
bij een verzamelinkomen
tot € 13.744,-
 
€ 26.892,-
 
€ 53.784,-
 
bij een verzamelinkomen
tot € 19.119,-
 
€ 13.446,-
 
€ 26.892,-
 
bij een verzamelinkomen
hoger dan € 19.119,-
 
geen ouderenbijtelling mogelijk
 
geen ouderenbijtelling mogelijk
 


U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.


Inkomensgrenzen 2008
Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Er is geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand boven een fiscaal jaarinkomen van € 22.900 voor alleenstaanden en € 32.400 voor niet-alleenstaanden.
 

Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin Alleenstaand
Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen
t/m € 22.500 € 94* t/m € 16.200
€ 22.501 - € 23.300 € 148 € 16.201 - € 16.700
€ 23.301 - € 24.600 € 255 € 16.701 - € 17.500
€ 24.601 - € 27.300 € 449 € 17.501 - € 19.300
€ 27.301 - € 32.400 € 705 € 19.301 - € 22.900


Een ander 'peiljaar' vragen
De Raad kijkt dit jaar voor uw inkomen en vermogen naar uw situatie in 2006. Maar als u daarna opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen het peiljaar te verleggen.


De Raad controleert eerst uw gegevens
De Raad van Rechtsbijstand controleert uw aanvraag. Uw persoonsgegevens worden vergeleken met die van het gemeentehuis (Gemeentelijke Basisadministratie). Uw inkomen en vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Is uw inkomen of vermogen te hoog dan wordt de aanvraag meteen al afgewezen. Dat betekent dan dat u de advocaat of mediator zelf zult moeten betalen.

Niet voor ieder wissewasje
Als de Raad vindt dat er geen advocaat of mediator nodig is, dan wordt de aanvraag afgewezen. In dat geval dient u de advocaat of mediator zelf te betalen. Mogelijk zijn er wel andere personen of instanties die u kunnen helpen.

De Raad stelt daarna de eigen bijdrage vast. Als u voor een toevoeging in aanmerking komt, bepaalt de Raad hoe hoog uw eigen bijdrage is. De eigen bijdrage moet u zelf aan de advocaat of mediator betalen.

Uw krijgt de beslissing schriftelijk meegedeeld. De Raad voor Rechtsbijstand laat u natuurlijk weten wat de beslissing is geworden. Als u het met die beslissing niet eens bent kunt u bezwaar maken.

Na afloop van de zaak is er ook nog een 'Resultaatbeoordeling'. Na afloop kijkt de Raad wat het financieel resultaat van de zaak is geweest. De grens ligt op 50% van het voor u geldende heffingvrij vermogen. Is de opbrengst meer, dan wordt de toevoeging ingetrokken. U moet dan alsnog alle kosten van de advocaat zelf betalen.


Bezwaar
U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen een beslissing van de Raad. Daarvoor is er een officiële bezwaarprocedure. Dus als u het bijvoorbeeld niet eens bent met het afwijzen van uw verzoek om subsidie of de hoogte van de eigen bijdrage, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Dat moet binnen zes weken na de beslissing.


Klacht
Indien u niet wilt klagen over de voorwaarden maar u vindt dat u niet netjes bent behandeld of niet netjes bent geholpen, dan kunt u een klacht indienen. Dat doet u dan wel binnen één jaar na de gebeurtenis. Dat hoeft niet ingewikkeld. Als u wilt kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van een mondelinge klacht kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen. U schrijft dan een brief aan de 'klachtenfunctionaris' van uw Raad. Er zijn geen regels voor zo'n brief. Let u er wel op dat alles erin staat dat van belang is:
- de mededeling dat het een klacht is;
- uw naam en adres;
- de datum;
- de gebeurtenis waarover u klaagt.

Meer informatie en veelgestelde vragen over rechtsbijstand is te vinden op de website van Postbus51, klik hier voor de link.


Er zijn vijf Raden voor Rechtsbijstand in Nederland :

Amsterdam
Naritaweg 227
Postbus 58132
1040 HC Amsterdam
Tel: (020) 580 59 99
Fax: (020) 580 59 62
E-mail: info@asd.rvr.org
Leeuwarden
Sint Jacobsstraat 24
Postbus 211
8901 BA Leeuwarden
Tel: (058) 233 62 33
Fax: (058) 213 15 29
E-mail: rvrleeuw@worldonline.nl

Arnhem
Koningsstraat 29
Postbus 900
6800 AX Arnhem
Tel: (026) 352 72 00
Fax: (026) 352 72 91
E-mail: raad@arh.rvr.org

Den Haag
Laan van Meerdervoort 51
Postbus 450
2501 CL Den Haag
Tel: (070) 370 14 14
Fax: (070) 362 23 64
E-mail: info@rvr.org

Den Bosch
1e Straatje van Best 10-12
Postbus 70503
5201 CD Den Bosch
Tel: (073) 681 41 00
Fax: (073) 614 85 86
E-mail: rvrinfo@htb.rvr.org