Bron: www.dexialease.nl
 
De Duisenberg-Regeling in het kort
Op 23 juni 2005 is, na bemiddeling door de heer W.F. Duisenberg, een definitieve regeling tot stand gekomen wat betreft effectenlease. Dit heet de Duisenberg-Regeling. Het is een overeenkomst tussen Dexia Bank Nederland N.V. en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters. De volledige tekst van de overeenkomst vindt u hier.
Eerder kregen de mensen die zijn aangesloten bij de stichtingen Leaseverlies en Eegalease de kans om zich uit te spreken over de regeling. Een ruime meerderheid was positief over het bereikte akkoord. Als gevolg hiervan zijn de collectieve juridische procedures stopgezet en is de Duisenberg-Regeling definitief geworden
.
 

Voor wie is de regeling?
Iedereen met een effectenlease-overeenkomst met Dexia die is beŽindigd na 1 januari 1997 of die nog loopt, kan in aanmerking komen voor de Duisenberg-Regeling. Zowel de mensen die het Dexia Aanbod destijds wŤl geaccepteerd hebben als zij die dat niet hebben gedaan, kunnen, elk op eigen wijze, in aanmerking komen. De regeling geldt verder zowel voor diegenen die niet of tegen hebben gestemd alsook voor hen die niet bij de stichtingen Leaseverlies of Eegalease zijn aangesloten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Duisenberg-Regeling, kijk dan op het schema.
 
De regeling geldt alleen voor die personen die aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Dexia biedt klanten, die hun betalingsverplichtingen nog niet volledig hebben voldaan, een laatste mogelijkheid om van de Duisenberg-Regeling gebruik te maken. Voorwaarde is wel dat de verschuldigde bedragen worden betaald. Voor de specifieke voorwaarden en betaaltermijnen adviseren wij u contact met Dexia op te nemen via telefoonnummer 0900 - 339 4222 (Ä 0,15 per minuut).
 
Voor mensen bijvoorbeeld met een zogeheten depotlease-constructie (een productcombinatie van een effectenlease-overeenkomst en een effectendepot) of minderjarigen heeft Dexia afzonderlijke regelingen die goede oplossingen bieden. Indien dit op u van toepassing is, neem dan contact op met Dexia.
 
Ook mensen die individueel tegen Dexia een procedure hebben gevoerd, die tot een definitieve rechterlijke uitspraak heeft geleid, vallen buiten de Duisenberg-Regeling.
 
 
Eega-regeling
Om voor de Eega-Regeling in aanmerking te komen geldt het volgende. Dexia dient uiterlijk binnen drieŽneenhalf jaar na het afsluiten van de effectenlease-overeenkomst een brief van uw partner te hebben ontvangen waarin deze verzoekt om uw overeenkomst ongedaan te maken. Verder moet uw partner destijds de overeenkomst niet hebben getekend. U moet op het moment dat u de overeenkomst met Dexia aanging, getrouwd zijn geweest of officieel als partners zijn geregistreerd. U moet dit kunnen aantonen met een gewaarmerkt uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie.
 
 
Bureau Krediet Registratie
BKR heeft Dexia als volgt bericht met betrekking tot de achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen:
Bij een schikking conform de Duisenberg-Regeling zal bij beŽindiging van de overeenkomst geen achterstands- en /of bijzonderheidscodering(en) worden aangebracht. Mochten er achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd naar aanleiding van het onbetaald laten van een restschuld op een overeenkomst, dan worden deze coderingen verwijderd. Het bovenstaande geldt niet indien achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van reguliere maandtermijnen. Deze coderingen worden ook niet verwijderd. Bij de Eega-Regeling wordt de gehele registratie verwijderd. Voor het overige blijven de registratieregels op basis van de BKR-reglementen gehandhaafd.
 
 
Brochure De Duisenberg-Regeling
Hier kunt u de brochure over de Duisenberg-Regeling bekijken. In deze brochure staat o.a. een korte uitleg van de regeling, de vaststellingsovereenkomst, de fiscale aspecten en een voorbeeldberekening. Ook vindt u hier de volledige tekst van de Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling.
 
 
Verrekening bij meerdere overeenkomsten
Als u meerdere overeenkomsten met Dexia heeft gesloten en destijds niet bent ingegaan op het Dexia Aanbod, worden eventuele bedragen die bij beŽindiging van eerdere overeenkomsten aan u zijn uitgekeerd, in beginsel verrekend. De belangenorganisaties en Dexia vinden het namelijk redelijk dat er bij het toekennen van een vergoeding rekening wordt gehouden met eerdere contracten waarop een koerswinst is geboekt. De hoofdlijn van het correctiemechanisme is dat u slechts recht heeft op een vergoeding indien en voor zover u op het totaal van de beŽindigde contracten een koersverlies lijdt. Heeft u op al uw overeenkomsten koersverlies geleden of heeft u ťťn overeenkomst, dan is de correctie voor u niet van belang. Bij de toepassing van de correctie gelden een aantal uitzonderingen en specifieke regels:
 
Als de vergoeding 10% of 33,33% zou bedragen, dan vindt er geen correctie plaats. Dan geldt de vergoeding volgens de bovenstaande beschrijving, ook al heeft u eerder koerswinsten geboekt.
De correctie heeft alleen betrekking op de omvang van de vergoeding. U hoeft uitbetalingen die u in het verleden heeft ontvangen dus nooit terug te betalen, noch zal een eventuele uitbetaling in de toekomst worden gekort. Evenmin zal als gevolg van een toekomstige koerswinst, een reeds ontvangen vergoeding worden verminderd.
Voor de berekening van het saldo van koerswinsten en koersverliezen wordt gekeken naar het saldo dat daadwerkelijk door de afnemer wordt gedragen, dus met inbegrip van vergoedingen waar de afnemer volgens de Duisenberg-Regeling recht op heeft. Dit is het 'persoonlijk saldo' dat u op de achterzijde van het acceptatieformulier vermeld ziet.
De volgorde waarin koersresultaten worden verrekend kan van belang zijn. De regel is dat koerswinsten en -verliezen in chronologische volgorde tegen elkaar worden weggestreept. Voor het verleden geldt een uitzondering: winsten worden dan eerst weggestreept tegen restschulden die onder de Duisenberg-Regeling niet in aanmerking komen voor een vergoeding.
Het zou mogelijk zijn om het effect van de correctie en dus de omvang van de vergoeding te beÔnvloeden door lopende overeenkomsten in een bepaalde volgorde te beŽindigen. Dexia heeft het recht om dat buiten beschouwing te laten en de vergoeding te berekenen alsof de contracten in de volgorde van hun oorspronkelijke looptijd uiterste beŽindigingsdatum waren beŽindigd.
Het volledige correctiemechanisme is beschreven in de hoofdovereenkomst die de belangenorganisaties met Dexia hebben gesloten. U kunt die hier raadplegen op deze website.
 
 
Coulanceregelingen
Dexia kent verschillende coulanceregelingen. Zo is er Dexia Coulance voor cliŽnten die vanwege hun financiŽle situatie niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Coulance Depotlease is voor cliŽnten met een depotlease-constructie. Voor studenten die een effectenlease-overeenkomst hebben afgesloten, is er de Coulance Studenten. Daarnaast zijn er nog enkele speciale coulanceregelingen, zoals voor minderjarigen. Denkt u voor die coulanceregelingen in aanmerking te komen, neem dan contact op met de Dexia Klantenservice via nummer 0900 - 339 4222 (Ä 0,15 per minuut).