Bron www.dexialease.nl
 
Coulanceregeling Studenten
 
Wie kan gebruik maken van de Coulanceregeling Studenten?
Voor de Coulanceregeling Studenten komt iedereen in aanmerking die ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst(en) met Dexia voltijds student was, en dat momenteel ook is. Daarnaast dient uw eventuele inkomen niet hoger te zijn dan € 850,- netto per maand.
 
Wat houdt de Coulanceregeling Studenten in?
De Coulanceregeling Studenten houdt in dat de lopende effectenlease-overeenkomst(en) wordt/worden beëindigd. Daaruit ontstaat een zogeheten beëindigingbedrag. Na verrekening van alle beëindigingbedragen ontstaat een opbrengst of resteert een schuld. Een eventuele opbrengst wordt aan de contractant uitbetaald.
 
Wat als u een schuld overhoudt?
Wanneer een schuld resteert, biedt Dexia een renteloze lening aan ter grootte van de schuld, waardoor deze in maximaal 36 maandtermijnen kan worden afbetaald. Daarbij wordt uitgegaan van (het totaal van) de oorspronkelijke maandtermijn(en) van de effectenlease-overeenkomst(en). De maximale maandtermijn bedraagt € 100,-. Als (het totaal van) uw maandtermijn(en) op dit moment hoger is dan € 100,- dan krijgt u bij gebruikmaking van de Coulanceregeling Studenten dus een lagere maandlast. Tevens wordt na betaling van maximaal 36 maandtermijnen, een eventuele resterende schuld kwijtgescholden door Dexia. Zie hiervoor de rekenvoorbeelden hieronder.
 
Rekenvoorbeeld 1
De beëindigde overeenkomst heeft een restschuld van
€ 4.800. De oorspronkelijke maandtermijn van de overeenkomst is € 45.
 
De regeling houdt in:
•  U betaalt 36 maanden x € 45 is € 1.620 totaal
•  Er wordt € 1620 afgelost van de restschuld van € 4.800
•  In dit geval wordt u € 3.180 kwijtgescholden, zijnde € 4.800 min € 1.620
 
Restschuld:        € 4.800
Aflossing:           € 1.620 -
Kwijtschelding:   € 3.180
 
Rekenvoorbeeld 2
De afgelopen overeenkomst heeft een totale restschuld van € 10.000. De maandtermijn is € 126.
 
De regeling houdt in:
•  U betaalt 36 maanden x € 100 is € 3.600 totaal
•  U lost € 3.600 in totaal af van de restschuld van  € 10.000
•  In dit geval wordt u € 6.400 kwijtgescholden, zijnde € 10.000 min € 3.600
 
Restschuld:        € 10.000
Aflossing:           €   3.600 -
Kwijtschelding:   €   6.400
 
 
 
Ik wil in aanmerking komen voor de Coulanceregeling Studenten, wat moet ik doen?
•   U kunt een Gegevensformulier Coulanceregeling Studenten opvragen door tijdens kantoortijden te bellen met de afdeling Klantenservice 0900-33 94 222 (€ 0,15 per minuut) of te schrijven naar Dexia Bank Nederland N.V., o.v.v. Coulanceregeling Studenten, Antwoordnummer 9424, 1000 VP AMSTERDAM (een postzegel is niet nodig).
•   Het ingevulde en ondertekende gegevensformulier dient u samen met een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling waar u uw opleiding volgde ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst(en) en een kopie van het inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling waar u thans uw opleiding volgt, te sturen naar Dexia.
•   Inzending van het Gegevensformulier Coulanceregeling Studenten betekent nog niet dat u in aanmerking komt voor de Coulanceregeling Studenten. Aan het inzenden ervan kunt u geen enkel recht ontlenen. Pas na ontvangst van dit gegevensformulier en de daarbij behorende documenten, beoordelen wij of u in aanmerking komt voor deze coulanceregeling.
•   Nadat uw aanvraag voor een Coulanceregeling Studenten door ons is ontvangen, vragen wij de Belastingdienst om een aangepaste inkomensverklaring voor u op te stellen. Zodra u deze verklaring heeft ontvangen van de Belastingdienst, dient u Dexia daarvan een kopie te sturen. Dit document gebruiken wij ter controle van de door u ingevoerde of verstrekte gegevens.
•   Zo spoedig mogelijk na ontvangst en akkoordbevinding van alle stukken, ontvangt u van ons een overeenkomst Coulanceregeling Studenten ter ondertekening. Voordat die overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, blijft u gebonden aan uw verplichtingen uit hoofde van uw effectenlease-overeenkomst(en) en/of, indien op u van toepassing, de Overeenkomst Dexia Aanbod en/of een Vaststellingsovereenkomst op basis van de Duisenberg-Regeling.
 
 
BKR
Dexia heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in betaling van meer dan 60 dagen te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Melding van een betalingsachterstand kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag, of bijvoorbeeld voor de aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. Dexia behoudt zich het recht voor om incassomaatregelen te nemen wanneer u uw verplichtingen niet nakomt, en alle daarmee gemoeide kosten aan u in rekening te brengen.
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Dexia handelt volgens de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De aan u gevraagde financiële gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag van Dexia Coulance. Deze gegevens worden na gebruik vernietigd.
 
Afstand doen van bepaalde rechten
Dexia is niet verplicht om de Coulanceregeling Studenten aan te bieden. Wij vinden het daarom redelijk dat daar van uw kant iets tegenover staat. Mocht u de Coulanceregeling Studenten accepteren, dan ziet u af van bepaalde rechten. In de Overeenkomst Coulanceregeling Studenten die u ontvangt, staat nauwkeurig beschreven wat het afstand doen van rechten in dit geval inhoudt.
Inzending van het Gegevensformulier Coulanceregeling Studenten betekent niet automatisch dat u in aanmerking komt voor de Coulanceregeling Studenten, en dus ook niet dat u op dat moment al afstand doet van uw rechten.