Dreigbrief EDR incasso, wat moet ik doen?

Vele Dexia aandelenlease gedupeerden met een betalingsachterstand hebben afgelopen weekeinde een brief gekregen van EDR incasso. EDR incasso schrijft dat ze de vordering van Dexia hebben overgenomen en eist directe betaling van de openstaande schuld. De inhoud van de brief van EDR is onderaan de bladzij te lezen. EDR is net zo’n incasso bureau als GGN, RAETS en Intrum Justitia, met als extra dat EDR in deze situatie kan dagvaarden als ze dat willen. Zij kunnen een brief schrijven dat een openstaande rekening moet worden betaald en bij het weigeren hiervan een rechtszaak beginnen, maar meer ook niet.

EDR kan dus niet nu al een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen op woning, rekeningen of inboedel. Er zal dus altijd een gerechtelijk bevel moeten zijn om dit te kunnen en mogen doen en dan nog alleen als de betrokkene geen uitvoering geeft aan het gerechtelijk bevel en via een deurwaarder.

Wat betekent deze brief voor mij en klopt het wat EDR schrijft?

Er zijn 3 groepen te onderscheiden.

1) Degene die geen of niet tijdig gebruik hebben gemaakt van de opt-out regeling
2) Degene die het Dexia Aanbod hebben getekend
3) Degene die tijdig de opt out verklaring hebben ingediend en een bevestiging daarvan hebben gekregen van de notaris en niet het Dexia Aanbod hebben getekend
 

Groep 1 heeft geen enkel recht meer omdat ze verplicht zijn de Duisenberg regeling na te komen, zoals bepaald door het gerechtshof Amsterdam op 25 januari 2007. Voor deze mensen zit er niets anders op als te betalen of proberen een betalingsregeling te treffen met EDR. Een rechtszaak is bij voorbaat al verloren en heeft geen enkele zin.

Groep 2 kan diverse kanten op. EDR heeft geen enkel recht om zelf of via een deurwaarder een betaling af te dwingen. Elke vorm van beslagleggen is verboden en zal ook niet gebeuren. Als er niet betaald wordt dan kan EDR een rechtszaak aanspannen en via de normale gerechtelijke procedure de rechter vragen om de gedupeerde te veroordelen om de openstaande vordering te betalen. Gezien de huidige jurisprudentie is het winnen van een rechtszaak voor iemand die het Dexia Aanbod heeft getekend een moeilijke  zaak. De hoop is gevestigd op een positieve uitspraak van het gerechtshof Amsterdam in een hoger beroepzaak over het Dexia Aanbod. Deze wordt binnen een paar maanden verwacht.

Bent u het zat en wilt u er van af dan is betalen de enige optie.

Wilt u toch doorzetten in afwachting van de uitspraak van het gerechtshof dan is niets doen een optie en wachten tot EDR gaat dagvaarden en vervolgens een advocaat in de arm nemen, een verweer en tegenvordering indienen en Dexia voegen in de zaak. Ook kunt u een brief naar EDR sturen met het verzoek om de incasso aan te houden tot een uitspraak door het gerechtshof in de Dexia Aanbod zaak.

Welke keuze u maakt is aan u. U maakt de keuze en niemand anders.

Nogmaals, Dexia, althans de rechtsopvolger, de in de brief van EDR genoemde Varde Investments, kan het bedrag slechts innen via een deurwaarder als zij een vonnis heeft van een Nederlandse rechter. Een vonnis van een Nederlandse rechter kan zij slechts krijgen door het doorlopen van een proces in welk proces u zich kunt verdedigen en ook in welk proces u kunt proberen onder de vordering uit te komen. Al met al geen sterke zaak omdat u het Dexia-aanbod tekende. U kunt echter door het te laten aankomen op een rechtszaak de zaak zwaar vertragen en toch proberen nog wat van de vordering af te krijgen. Als u voor dat laatste kiest moet u natuurlijk de brief van de deurwaarder negeren en de zaak op zijn beloop laten.

Groep 3 heeft nog steeds alle rechten behouden en kunnen een rechtszaak tegen Dexia aanspannen. Dus niet tegen EDR maar tegen Dexia omdat Dexia nog steeds het aanspreekpunt is. EDR heeft alleen de openstaande vordering overgenomen. Degene die al een rechtszaak zijn begonnen kunnen gewoon doorgaan en zich niets aantrekken van deze dreigbrief van EDR. EDR komt er vanzelf achter dat ze niets kunnen doen omdat er al een rechtszaak loopt. Er verandert dus niets voor de lopende rechtszaken. Dexia blijft het aanspreekpunt. Mocht er nog geen rechtszaak lopen en EDR begint een rechtszaak dan is het zaak om een advocaat in te schakelen en een verweer en tegenvordering in te dienen en Dexia te voegen in de zaak. Dexia moet n.l. betrokken worden bij de rechtszaak omdat EDR alleen de openstaande schuld opeist en de gedupeerde niet alleen kwijtschelding vraagt van deze schuld maar ook teruggave van de betaalde inleg en daarvoor moet men bij Dexia zijn en niet bij het EDR.


Klopt het wel wat in de brief van EDR staat?

Hetgeen in de brief klopt alleen voor groep 1 en niet voor de andere groepen!

In de brief staat een stukje met de kop : De rechter heeft gesproken “Deze schuld staat vast. Er is geen verweer meer tegen mogelijk.” en “U moet de schuld daarom nu betalen”. Hier wordt met geen woord gerept over de opt-out verklaring. Op zich zou dat niet erg zijn als het alleen maar gestuurd wordt naar de in groep 1 genoemden, n.l. degene die geen gebruik hebben gemaakt van de opt out regeling. Wordt deze brief ook naar anderen gestuurd dan is het misleidend door geen melding te maken van de opt out regeling. Daarnaast staat de schuld voor degene die het Dexia Aanbod hebben getekend nog niet vast. De rechter zal dit per individuele zaak moeten vaststellen.
EDR is dus zeer intimiderend, misleidend en bedreigend bezig.

Het stukje : De deurwaarder
Een deurwaarder mag in zijn functie als deurwaarder een gewone brief bezorgen bij gedupeerden. Het dreigen met en laten komen van een deurwaarder is o.i. echter bedreigend en intimiderend. Wij vinden het  misbruik maken van de functie van een deurwaarder en deze misbruiken als afschrikmiddel om mensen op deze manier over te halen om toch maar te betalen. Nogmaals, een deurwaarder komt als een postbode alleen een brief brengen, meer niet. “Het is niet meer mogelijk om Dexia rechtstreeks over dit contract te benaderen”. Dit is alleen van toepassing voor degene die niet zelf gaan dagvaarden.

Immers, als u zelf gaat dagvaarden dan moet u Dexia dagvaarden en niet EDR!

 

EDR is al eerder in negatieve publiciteit gekomen. Een paar jaar geleden kregen vele Dexia gedupeerden een brief van EDR met een aantal vragen over hun financiële positie die “verplicht” moesten worden beantwoord. Gebeurde dit niet dan dreigde EDR om buren en familie te benaderen om deze gegevens te verkrijgen. Nu heeft EDR weer een “deal” gesloten met Dexia waar vele gedupeerden het slachtoffer van zullen worden gezien de toonzetting van de brief.

 

Hier de brief die EDR heeft verstuurd:

 

EDR Incasso

Dhr. X

Betreft : Schuld aan Dexia Bank Nederland N.V. Contractnummer XXX
Dossier: XXX

Den Haag, donderdag 10 januari 2008

Geachte heer X,

Deze brief gaat over uw beëindigde effectenlease contract bij Dexia Bank Nederland N.V. (hierna: Dexia) en bevat nieuwe informatie over de betaling van uw openstaande schuld. Het is belangrijk dat u deze brief aandachtig leest.

EDR Incasso
Wij zijn een bij de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen) aangesloten incasso organisatie en handelen in opdracht van Varde Investments (Ireland) Limited (hierna: VIIL). Wij en VIIL zijn op geen enkele wijze verbonden met het Dexia-concern.

Overdracht vordering aandelenlease-schuld
Namens VUL stellen wij u ervan in kennis dat VIIL, door middel van een geregistreerde akte van cessie, de vordering(en) heeft verkregen die Dexia op u heeft (inclusief nevenrechten, rente en kosten). Dit betekent dat VIIL thans de rechtmatige schuldeiser is en u uitsluitend bevrijdend aan VIIL kunt betalen, via ons, EDR Incasso, op bankrekening 52.17.30.600 t.n.v. St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency te Den Haag onder vermelding van dossiernummer X. U dient dus niet meer aan Dexia te betalen. Deze brief is een mededeling als bedoeld in artikel 94 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoogte openstaande schuld
Uw schuld uit het contract met nummer X bedraagt momenteel € ….. (inclusief rente en verschuldigde incasso-kosten).

De rechter heeft gesproken
Deze schuld staat vast. Er is geen verweer meer tegen mogelijk. Dat is vanwege het volgende.

Op grond van de Duisenbergregeling hebben klanten met een effectenleasecontract met Dexia of haar rechtsvoorgangers, die daarvoor in aanmerking komen, een bepaalde korting op hun schuld verkregen. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 25 januari 2007 de Duisenbergregeling verbindend verklaard. Door deze verbindend verklaring geldt de Duisenbergregeling voor iedereen met een effectenleasecontract met Dexia of haar rechtsvoorgangers.

Daarnaast hebben sommige klanten van Dexia een regeling als het Dexia Aanbod of expliciet de Duisenbergregeling aanvaard. Op grond van deze regelingen, die meerdere keren door de rechtbanken zijn bekrachtigd, zijn klanten ook gehouden hun schuld te voldoen.

U moet de schuld daarom nu betalen. Bij de berekening van de hoogte van uw schuld is de voor u toepasselijke korting, op basis van de Duisenbergregeling of de andere met u overeengekomen regeling, reeds meegenomen. Alle informatie over de Duisenbergregeling kunt u terugvinden op internet: www.dexialease.nl.

De deurwaarder
Hoe nu verder? Op korte termijn zal een deurwaarder u persoonlijk nog een brief van ons overhandigen. Daar moet u op zichzelf niet van schrikken. Wij hebben hiervoor gekozen om er zeker van te zijn dat deze brief met belangrijke informatie u ook persoonlijk bereikt. Als u vervolgens de betalingsinstructies die daarin staan, opvolgt, dan heeft u voldaan aan uw verplichtingen en gebeurt er verder niets. In die brief zullen wij tevens aangeven wat er gebeurt als u niet betaalt.

Indien u vragen heeft over deze brief, dan verzoeken wij u eerst te wachten tot de deurwaarder bij u langs geweest is. Het is niet meer mogelijk om Dexia rechtstreeks over dit contract te benaderen.

Hoogachtend,
EDR Incasso