Bron : www.dexialease.nl
 
Coulanceregeling Depotlease
 
Wie komen er in aanmerking voor de Coulanceregeling Depotlease?
 
Let op: De Duisenberg-Regeling geldt niet voor mensen met een depotlease -constructie. Voor hen geldt onderstaande regeling.
 
In aanmerking voor de Coulanceregeling Depotlease komen cliŽnten die een productcombinatie zijn aangegaan, bestaande uit ťťn of meer effectenlease-overeenkomsten en (een) beleggingsrekening(en) bij Dexia Bank Nederland N.V. of haar rechtsvoorganger(s). Daarbij werden ťťn of meerdere verschuldigde maandelijkse termijnen van de effectenlease-overeenkomst(en) voldaan ten laste van deze beleggingsrekening(en).
 
Van belang hierbij is dat de effectenlease-overeenkomst(en) en de beleggingsrekening(en) een gelijke tenaamstelling bevatten en op of omstreeks dezelfde datum zijn aangegaan.
 
Voor de volledigheid vermelden wij dat (een) effectenlease-overeenkomst(en) waarvan termijnen nooit uit de beleggingsrekening(en) werden voldaan niet voor dit voorstel in aanmerking komen. De coulanceregeling geldt evenmin voor cliŽnten die een beleggingsrekening aanhouden c.q. hebben aangehouden terwijl daarnaast geen sprake was van (een) effectenlease-overeenkomst(en).
 
Wat houdt de Coulanceregeling Depotlease in?
 
Stap 1
Een berekening van het te compenseren bedrag voor het geleden koersverlies op de beleggingsrekening(en);
 
Stap 2
Voortijdige beŽindiging (zonder aanvullende kosten) van de binnen deze regeling vallende nog lopende effectenlease-overeenkomst(en);
 
Stap 3
De totale restschuld voortvloeiende uit de voorttijdige beŽindiging van de effectenlease-overeenkomst(en) zoals onder Stap 2 genoemd, zal worden verrekend met de compensatie voor het geleden koersverlies op de beleggingsrekening(en), zoals onder Stap 1 genoemd. Indien de compensatie meer bedraagt dan de restschuld, dan zal het surplus u - na voornoemde verrekening - worden uitgekeerd. Voor het geval de restschuld meer bedraagt dan de compensatie, zal Dexia de resterende restschuld voor haar rekening nemen.
 
Let op:
De exacte uitkomst is per cliŽnt verschillend en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de looptijd van de voor deze regeling in aanmerking komende effectenlease-overeenkomst(en) en de restschuld op de effectenlease-overeenkomst(en) bij tussentijdse beŽindiging daarvan.
 
Overige voorwaarden:
 
De cliŽnt mag geen betalingsachterstand hebben. Dit betekent dat alvorens de Coulanceregeling van kracht wordt de achterstanden moeten worden betaald.
 
Eventuele tegoeden op de beleggingsrekening(en) komen direct aan de cliŽnt toe en worden niet meegenomen in de coulanceregeling.
 
Na afwikkeling wordt over en weer finale kwijting verleent. Dit betekent dat nadat Dexia het onder 'wat houdt de Coulanceregeling Depotlease in?' toegelichte aanbod heeft uitgevoerd, u uit hoofde van de beleggingsrekening(en) en (een) bepaalde effectenlease-overeenkomst(en) niets meer te vorderen heeft van Dexia en Dexia evenmin nog iets te vorderen heeft van u. Nogmaals, een eventuele betalingsachterstand in maandtermijnen dient volledig te zijn betaald.
 
Hoe kunt u een beroep doen op de Coulanceregeling Depotlease?
 
Om in aanmerking te komen voor een Coulanceregeling Depotlease dient u in eerste instantie een aanvraagformulier aan te vragen. Deze kunt u telefonisch aanvragen via telefoonnummer 0900-3394222(0,15 c/p/m) Ook kunt u het aanvraagformulier schriftelijk aanvragen op het volgende adres:
Postbus 808
1000 AV AMSTERDAM
 
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier verplicht u overigens tot niets. U kunt zodra u de Coulanceregeling Depotlease ontvangt beslissen of u het voorstel van Dexia al dan niet wenst te accepteren.
 
Na ontvangst van het aanvraagformulier zal Dexia zo snel mogelijk voor u de berekeningen uitvoeren en u de Overeenkomst Coulanceregeling Depotlease toezenden. In deze Overeenkomst is de regeling nader uitgewerkt en kunt u exact zien wat deze voor u betekent.
 
Ten eerste zal in de Overeenkomst de financiŽle consequentie voor u in kaart gebracht zijn. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat voor zover sprake is van (een) op dat moment nog lopende effectenlease-overeenkomst(en), de in de Overeenkomst genoemde bedragen indicatief zijn. Pas na daadwerkelijke beŽindiging van de effectenlease-overeenkomst(en) kan de werkelijke restschuld worden vastgesteld.
 
Ten tweede zijn in de Overeenkomst ook de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen opgenomen, waarbij met name de wederzijdse finale kwijting nader zal zijn geformuleerd.
 
Nadat u gedegen kennis genomen heeft van de Overeenkomst en de daarin vervatte indicatie van de financiŽle consequenties en hiervan gebruik wenst te maken dient u de overeenkomst ondertekend aan Dexia retourneren.
 
De procedure nadat u een beroep heeft gedaan op de Coulanceregeling Depotlease
 
Na ontvangst van de ondertekende Overeenkomst zal Dexia, indien van toepassing, de effectenlease-overeenkomst(en) die onderdeel vormen van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk beŽindigen. Na beŽindiging van de effectenlease-overeenkomst(en) zal de definitieve afrekening, worden opgesteld. Indien u recht heeft op een uitbetaling zal Dexia zorgdragen dat binnen 2 weken na beŽindiging van de effectenlease-overeenkomst(en) de uitkering op een door u aan te geven rekeningnummer (voorzover deze afwijkt van het rekeningnummer zoals deze bij Dexia bekend is) zal plaatsvinden.
 
Veelgestelde vragen
 
Bij een schikking conform de Depotlease-regeling zal bij beŽindiging van de overeenkomst geen achterstands- en /of bijzonderheidscodering(en) worden aangebracht. Mochten er achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd naar aanleiding van het onbetaald laten van een restschuld op een overeenkomst, dan worden deze coderingen verwijderd. Het bovenstaande geldt niet indien achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van reguliere maandtermijnen. Deze coderingen worden ook niet verwijderd. Voor het overige blijven de registratieregels op basis van de BKR-reglementen gehandhaafd. Door het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met de genoemde gevolgen voor uw eventuele BKR-registratie.
Naast de effectenlease-overeenkomst(en) waarvan de maandtermijnen werden voldaan vanuit de beleggingsrekening(en) heb ik ook nog (een) andere effectenlease-overeenkomst(en). Worden deze ook meegenomen in de Coulanceregeling?
Nee, de Coulanceregeling is uitsluitend van toepassing op het geleden koersverlies op de beleggingsrekening(en) en heeft alleen betrekking op die effectenlease-overeenkomst(en) waarvan ťťn of meerdere maandtermijnen vanuit de beleggingsrekening(en) werden voldaan.
 
Reeds eerder is mijn effectenlease-overeenkomst afgelopen/tussentijds beŽindigd en heb ik gekozen voor een afbetalingsregeling. Wordt deze afbetalingsregeling meegenomen in de Coulanceregeling?
Ja, als deze afbetalingsregeling voortvloeit uit (een) effectenlease-overeenkomst(en) die voor deze regeling in aanmerking komt/komen, dan wordt deze meegenomen in de coulanceregeling.
 
In verband met een aantal achterstallige termijnen zijn er incassokosten in rekening gebracht. Moeten deze alsnog worden voldaan?
Nee, alle kosten die door incassoprocedures zijn ontstaan zal Dexia indien de Coulanceregeling Depotlease tot stand komt niet in rekening brengen.
 
Ik heb destijds een (extra) hypotheek op mijn huis genomen om de storting op de beleggingsrekening te voldoen. Ontvang ik ook een compensatie voor de kosten die gemoeid zijn met deze (extra) hypotheek?
Nee, de financieringsbron van uw depotstorting staat geheel los van de door ons aangeboden beleggingsrekening en/effectenlease-overeenkomst(en) en vormt geen onderdeel van de productcombinatie en deze Coulanceregeling.
Wat gebeurt er met mijn BKR registratie als ik een schikking met Dexia tref conform de Coulanceregeling Depotlease?
 
Bij een schikking conform de Depotlease-regeling zal bij beŽindiging van de overeenkomst geen achterstands- en /of bijzonderheidscodering(en) worden aangebracht. Mochten er achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd naar aanleiding van het onbetaald laten van een restschuld op een overeenkomst, dan worden deze coderingen verwijderd. Het bovenstaande geldt niet indien achterstands- en/of bijzonderheidscoderingen zijn geregistreerd in verband met het niet (tijdig) voldoen van reguliere maandtermijnen. Deze coderingen worden ook niet verwijderd. Voor het overige blijven de registratieregels op basis van de BKR-reglementen gehandhaafd. Door het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met de genoemde gevolgen voor uw eventuele BKR-registratie.