Belangrijk Bericht

De werkzaamheden van Stichting PAL zijn gestaakt.

De vrijwilligers van Stichting PAL hebben zich jarenlang ingezet voor de gedupeerden van de aandelenlease.

Zij hebben via gesprek en geschrift de politiek, de media en de advocaten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en aandacht gevraagd voor het drama van honderdduizenden gedupeerden.

Stichting Pal is samengegaan met Stichting Aequitas Belangenbehartiging.

Stichting Aequitas Belangenbehartiging zet zich in voor gedupeerden van machtsmisbruik door grote bedrijven.

De informatie die Stichting PAL jarenlang heeft verzameld op de site vormt de grootste database op het gebied van aandelenlease.

Deze informatie zal beschikbaar blijven als herinnering aan de Aandelenlease affaire, maar is niet meer actueel.

De pagina met Uitspraken zal wél nog regelmatig geüpdatet worden. Ook het forum waar duizenden berichten op zijn geplaatst,zal beschikbaar blijven.
De website van Stichting PAL wordt als privé-initiatief voortgezet en wordt niet beheerd door Stichting Aequitas Belangenbehartiging.  

Stichting PAL bedankt alle donateurs die ons gesteund hebben.

Indien u contact met ons wil opnemen, kunt u dat doen via: info@aequitasbelangenbehartiging.nl.

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN PAL


ONS DOEL
Via deze website willen wij u op de hoogte stellen en houden van alle informatie die iets te maken heeft met aandelenlease. Wij staan PAL achter de aandelenlease gedupeerden en zullen via gesprek en geschrift de politiek, de media en de advocaten op de hoogte houden van de ontwikkelingen en aandacht vragen voor het drama van honderdduizenden gedupeerden. Wij behartigen de belangen van de aandelenlease gedupeerden in de ruimste zin des woords. Tevens zullen wij aanwezig zijn bij belangrijke gebeurtenissen zoals vermeld in de agenda.

PAL werkt niet met contributie.
PAL voor en door vrijwilligers en gedupeerden
PAL zet zich belangeloos in voor alle gedupeerden van aandelenlease constructies
PAL is gratis en voor iedereen.

De Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) is een gratis belangenbehartiger en informatie centrum. Door u gedane donaties zorgen ervoor dat wij ons werk kunnen blijven doen. Ruim tien jaar hebben wij ervaring met belangenbehartiging en hulpverlening op aandelenlease gebied. Ook in de politiek en de media hebben wij een goede relatie opgebouwd en vindt er regelmatig overleg plaats en informatie verstrekking. Onze website is de grootste database op het gebied van aandelenlease en ruim 70 geselecteerde en ervaren advocatenkantoren op het gebied van aandelenlease bieden hun diensten aan.Ook vindt u op onze website veel informatie, o.a. alle artikelen die in de media verschijnen over aandelenlease, alle uitspraken van rechtbanken en klachtencommissies, een Agenda met belangrijke gebeurtenissen en diverse belangrijke documenten die van belang kunnen zijn voor uw rechtszaak. Een team van vrijwilligers staat klaar om u te informeren, steun te geven en om uw belangen te behartigen in uw strijd tegen de aanbieders van aandelenlease contracten.PAL is een initiatief van:
Piet Koremans, Lourens Blok & Johan Hoefnagels

 


Nieuwe procedure voor GroeiVermogen gedupeerden.

GroeiVermogen (destijds onderdeel van het Fortis-concern)heeft bij de verkoop van de aandelenleaseproducten (VermogensVersneller) en (GroeiVermogen) de zorgplicht geschonden, met als gevolg dat veel klanten na de beurscrash in 2001 hun spaargeld kwijtraakten en zij een restschuld op de koop toe kregen.
Klanten die tussen 1997 en 2001 een contract hebben afgesloten, hebben daarom recht op terugbetaling van ? van de betaalde restschuld, inclusief wettelijke rente.
Klanten die via een tussenpersoon -anders dan VSB Bank en Fortis bank- een contract hebben afgesloten, kunnen mogelijk hun volledige schade vergoed krijgen.

Massaclaimspecialist ConsumentenClaim voert met zusterbedrijf Leaseproces de procedure, op basis van (no cure, no pay). Aanmelden is gratis. Alleen bij behaald succes bent u een vergoeding verschuldigd.Klik Hier om u aan te melden. U wordt dan doorgeleid naar de website van ConsumentenClaim waar u zich kunt registreren. Ook vindt u hier meer informatie over GroeiVermogen en antwoorden op veel gestelde vragen.

De collectieve procedure is inmiddels beëindigd
Aanmelden is niet meer mogelijk

Nieuwe kansen voor Sprintplan- gedupeerden
PAL is een collectieve procedure gestart tegen Aegon-dochter Spaarbeleg voor Sprintplan-gedupeerden. Iedereen die tussen 1-4-1998 en 30-6-2002 een Sprintplan heeft afgesloten kan met de procedure meedoen op basis van no cure no pay. PAL heeft massaclaimspecialist ConsumentenClaim ingeschakeld om de procedure te voeren. Aanmelden voor de claim is gratis. Uitsluitend bij succes is een vergoeding van 20 procent verschuldigd. Als er geen resultaat wordt behaald, hoeft er niets betaald te worden.

Klik hier om aan te melden. U wordt dan doorgeleid naar de website van ConsumentenClaim waar u zich kunt registreren. U vindt hier ook meer informatie over Sprintplan en antwoorden op veelgestelde vragen.


Voor aanvullende informatie van PAL, klik hier/\
Het Bestuur


Zitting Sprintplan update

Update juni 2021
Schikking Aegon Sprintplan

ConsumentenClaim en Leaseproces hebben een schikking getroffen met Aegon inzake het product Sprintplan. Daarmee hopen partijen een einde te maken aan de onzekerheid voor betrokken klanten. De schikking kwam tot stand na jaren van procederen, onder andere door PAL dat ConsumentenClaim had ingeschakeld. De komende maanden wordt de schikking aan de achterban voorgelegd. Als de achterban akkoord is, regelen ConsumentenClaim en Leaseproces de verdere financiële afhandeling. De minimale vergoeding voor klanten bedraagt 500 euro. Aanvullende Tekst 

Update Juli 2020
Sprintplan niet naar Hoge Raad, hoe nu verder?
Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) legt de uitspraak van het hof Den Haag in de Sprintplan procedure niet voor aan de Hoge Raad. Hierin volgt de stichting het advies van haar cassatieadvocaat. Daarnaast kende de uitspraak van het hof ook positieve elementen, die van belang zijn voor het vervolg. Zo bepaalde het hof dat er geen sprake is van verjaring en bevestigde het hof de eerdere uitspraak van de Hoge Raad over de tussenpersoon. Deze uitspraak gaat over het recht op volledige schadevergoeding, als de overeenkomst is afgesloten op advies van een tussenpersoon en Aegon bekend was met de advisering. Daar komt bij dat de Hoge Raad op 24 april 2020 in een andere aandelenlease zaak aangaf dat de tussenpersoon niet bevoegd was om een order (een aanmeldformulier) door te geven. Deze zaak ligt nu voor bij het hof in ís Hertogenbosch. Wanneer het hof uitspraak doet, is nog niet bekend. Volgt het hof hierin de gedachtegang van de Hoge Raad, dan kan PAL daarna voor Sprintplanclaims met tussenpersoon vervolgacties ondernemen. Daarnaast kijkt PAL voor de Sprintplanclaims zonder tussenpersoon naar de mogelijkheden om individuele proefprocedures te voeren. PAL blijft van mening dat alle klanten, ook klanten zonder tussenpersoon, volledig gecompenseerd moeten worden en zal zich hiervoor blijven inzetten.

Gemengde gevoelens over uitspraak Sprintplan
Op 4 februari 2020 heeft het hof Den Haag uitspraak gedaan in de Sprintplanprocedure en de vorderingen van de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) afgewezen. Ondanks de afwijzing bevat de uitspraak ook hele positieve elementen. Zo bepaalde het hof dat er geen sprake is van verjaring. Dit betekent dat iedereen met een Sprintplan een geldige vordering heeft (deelname is nog steeds mogelijk). Ook bevestigt het hof dat als de overeenkomst is afgesloten op advies van een tussenpersoon en Aegon bekend was met de advisering, de klant recht heeft op volledige schadevergoeding. Dit werd ook al eerder door ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, bepaald. Verder legt PAL zich niet neer bij het oordeel van het hof en vindt dat ook als het Sprintplan niet via een tussenpersoon is afgesloten, klanten volledig gecompenseerd moeten worden. PAL is daarom van plan om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. Lees hier de samenvatting van de uitspraak.

Update December 2019
De uitspraak door het Gerechtshof Den Haag is weer aangehouden, nu tot 11 Februari 2020

Update Oktober 2019
De uitspraak door het Gerechtshof Den Haag is weer aangehouden, nu tot 17 December 2019

Update Augustus 2019
De uitspraak door het Gerechtshof Den Haag is weer aangehouden, nu tot 22 oktober 2019

Update Juli 2019
De uitspraak door het Gerechtshof Den Haag is aangehouden tot 27 augustus 2019

Update Mei 2019
De uitspraak door het Gerechtshof Den Haag is aangehouden tot 2 juli 2019

Update Maart 2019
De uitspraak door het gerechtshof Den Haag wordt verwacht op 7 mei 2019

Update januari 2019
In de hoger beroep procedure van de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) tegen Aegon inzake het Sprintplan vindt het pleidooi (de mondelinge behandeling van de zaak) door het Gerechtshof Den Haag plaats op 12 maart. De zitting is openbaar en begint om 10:00 uur. Het adres is Prins Clausplein 60 Den Haag. Wij zijn er, jij ook?

Update oktober 2018
In de hoger beroep procedure van Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) tegen Aegon inzake het Sprintplan vindt naar verwachting pas in het voorjaar van 2019 het pleidooi (de mondelinge behandeling van de zaak) plaats. Een datum heeft het Gerechtshof Den Haag nog niet gegeven.

Update 12 april 2018.
In het hoger beroep in de procedure tegen Aegon heeft PAL de memorie van grieven ingediend. Aegon mag tot uiterlijk 22 mei hierop reageren, waarna het Gerechtshof Den Haag hopelijk snel met een datum komt voor de mondelinge behandeling.

Op 18 oktober jl. is er door de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de zaak van stichting Platform Aandelen Lease (PAL) tegen Aegon.  PAL kan zich niet in dit vonnis vinden en gaat in hoger beroep.

Hier de link naar de uitspraak


Een korte verklaring over de uitspraak en de mening van PAL is hier te lezen


Voor de vierde keer is de uitspraak over het Sprintplan door de rechtbank Den Haag uitgesteld. Nieuwe datum: 8 november 2017.
Voor de derde keer heeft de rechtbank Den Haag de uitspraak over het Sprintplan aangehouden, nu tot 27 september 2017.


De rechtbank Den Haag heeft weer de uitspraak over het Sprintplan aangehouden, nu tot 16 augustus 2017. 
De rechtbank Den Haag heeft de uitspraak in de zaak van PAL tegen het Aegon Sprintplan uitgesteld tot 5 juli 2017.


Zitting Sprintplanclaim
Op 6 april 2017 vond de (comparitie)zitting inzake de Sprintplanclaim tegen Aegon plaats. Tijdens deze zitting konden beide partijen hun standpunten nader toelichten, vragen beantwoorden van de rechtbank en ingaan op de verweren. Aegon moest zich tijdens deze zitting dus tegenover de rechter verantwoorden. De rechtbank gaf aan dat zij voornemens is om op 24 mei 2017 uitspraak te doen. ConsumentenClaim en stichting PAL, gepubliceerd op 10 april 2017

04-01-2016
Mr. Luc Jurgens, advocaat van SprintplanClaim en de FortisGroeivermogenClaim (beide onderdeel van de Vereniging Consument&Geldzaken), heeft een lezing gegeven over de rechtszaken Sprintplan en Fortis/Groeivermogen.
De lezing is hier te zien


Heeft u vragen over uw DSB of via DSB afgesloten producten dan kunt u ons bereiken via dsb@platformaandelenlease.nl   . Ook voor alle vragen over de compensatieregeling en de verbindendverklaring kunt u bij ons terecht.25-09-2015: Belangrijke mededeling
Twee journalisten hebben een achtergrondartikel geschreven over de aandelenlease-affaire. Dit artikel zal worden geplaatst in De Groene Amsterdammer van 30 september a.s. De kosten van het onderzoek en het schrijven van het artikel bedragen Ä 5.000,-. Zij hebben met De Groene Amsterdammer afgesproken dat dit artikel betaald wordt door middel van crowdfunding.
U kunt daar ook aan meedoen door uw bijdrage over te maken via de website:
http://yournalism.nl/voorstellen/rekening-van-de-crisis

PAL beveelt deze actie van harte aan omdat publiciteit over de aandelenlease-affaire mogelijk kan bijdragen aan gunstige uitspraken van de rechters.


DSB compensatieregeling door
Hof Amsterdam verbindend verklaard

lees verder

Documenten/jaaropgaven Aegon Sprintplan
zijn hier te lezen


FinanciŽle steun voor DSB gedupeerden.
Persbericht van PAL

lees verder

Verzoek tot verbindendverklaring van de compensatieregeling voor klanten van DSB Bank
lees verder

De Jaarrekeningen 1992-2007
van Labouchere - Dexia zijn hier

te lezen

Voorstel Aegon Vliegwielovereenkomst
Afgelopen weken hebben diverse mensen die een nog lopende Vliegwielovereenkomst met Aegon hebben een brief van Aegon ontvangen waarbij een voorstel werd gedaan voor de beŽindiging van deze overeenkomst.
lees verder

BeŽindiging bancaire activiteiten Dexia
per 22-11-2012

lees verder

Eindelijk akkoord compensatie regeling voor DSB gedupeerden
lees verder