Zaaknr. HD 103.005.840
 

ARREST VAN HET GERECHTSHOF ‘S-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
eerste kamer, van 8 juli 2008,
gewezen in het incident tot voeging en tussenkomst inzake:
  Y,
  wonende te B.,
  eiseres in het incident ex artikel 217 Rv,
  procureur: mr L.E.J. Jonker
   
  in het geding tussen:
   
  X,
  wonende te B,
  appellant in de hoofdzaak bij exploot van dagvaarding
  van 1 oktober 2007,
  verweerder in het incident ex artikel 217 Rv,
  procureur: mr L.E.J. Jonker,
   
  tegen
   
  de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
  gevestigd te Amsterdam,
  geïntimeerde bij gemeld exploot,
  verweerster in het incident ex artikel 217 Rv,
  procureur: mr J.E. Benner,
op het hoger beroep van het door de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Breda gewezen vonnis van 1 augustus 2007 tussen appellant – X – als gedaagde in conventie, eiser in reconventie en geïntimeerde – Dexia – als eiseres in conventie, verweerster in reconventie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnr. 322679/cv/04-6028)
 
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.
 
2. Het geding in hoger beroep
 
2.1. Bij incidentele memorie van 4 maart 2008 heeft eiseres in het incident – Y – een incidentele vordering tot voeging en tussenkomst ex artikel 217 Rv ingesteld.
X presenteert zich in deze incidentele memorie als (mede)eiser in het incident, doch in procesrechtelijke zin komt daar geen betekenis aan toe.
 
2.2. Vervolgens heeft Dexia een memorie van antwoord in het incident genomen.
 
2.3. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak in het incident gevraagd.
3. De beoordeling van de incidentele vordering
 
3.1. In de hoofdzaak heeft Dexia X gedagvaard en (in conventie) betaling gevorderd van een bedrag van € 28.824,49, vermeerderd met rente en kosten, zulks uit hoofde van in maart 2000 tussen X en de rechtsvoorgangster van Dexia gesloten aandelenleaseovereenkomst genaamd “WinstVerDriedubbelaar” met nummer 74402892.
 
3.2. In reconventie heeft X gevorderd voormelde overeenkomst te vernietigen althans nietig te verklaren, alsmede Dexia te veroordelen tot terugbetaling van de door X betaalde inleg ad € 8.226,02, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 februari 2005, althans een in goede justitie te bepalen datum.
 
3.3. De rechtbank Breda, sector kanton, locatie Breda, heeft bij het vonnis waarvan beroep (in conventie) X veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 6.160,57 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 maart 2003. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van X afgewezen.
 
3.4. Y vordert dat het hof haar zal toelaten om zich te voegen aan de zijde van X en te mogen tussenkomen in de hoofdzaak tussen Dexia en X, met veroordeling van Dexia in de kosten van het incident.
 
3.5. Y heeft aan haar incidentele vordering ten grondslag gelegd dat voormelde overeenkomst tussen Dexia en X een huurkoopovereenkomst is, een species van de overeenkomst van koop op afbetaling, waarvoor X ingevolge artikel 1:88 lid 1 sub d BW de (schriftelijke) toestemming van zijn echtgenote Y behoefde. Y stelt dat zij die toestemming niet heeft verleend, om welke reden zij de overeenkomst – nadat zij op 20 augustus 2004 met het bestaan daarvan bekend raakte – bij brief van 25 augustus 2004 (productie 2 bij incidentele memorie van 4 maart 2008) buitengerechtelijk heeft vernietigd.
 
3.6. Gelet daarop wil Y de in artikel 1:89 lid 5 BW bedoelde vorderingen instellen tegen Dexia, te weten de vordering tot terugbetaling van de door X betaalde inleg, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door X.
 
3.7. Het hof begrijpt de incidentele vordering van Y als een vordering tot voeging. X heeft immers in eerste aanleg een reconventionele vordering ingesteld tot terugbetaling van de (door X betaalde) inleg, vermeerderd met de wettelijke rente. Y beoogt blijkens haar incidentele memorie niet meer of anders dan toewijzing van deze reconventionele vordering van X.
 
3.8. Dexia heeft in de memorie van antwoord in het incident aangevoerd dat de onderhavige effectenleaseovereenkomst (op nader in de hoofdzaak uiteen te zetten gronden) niet kwalificeert als koop op afbetaling zodat de toestemming van de echtgenote van X niet vereist was. Dexia heeft zich echter om proceseconomische redenen gerefereerd aan het oordeel van het hof.
 
3.9. X heeft geen memorie van antwoord in het incident genomen maar heeft reeds op voorhand in de appeldagvaarding geconcludeerd tot toewijzing van de incidentele vordering van Y.
 
3.10. Voor toewijzing van een verzoek tot voeging is voldoend dat blijkt van een belang van Y bij de uitkomst van de procedure tussen X en Dexia in verband met de feitelijke of juridische gevolgen die zij mogelijk van het vonnis in die procedure zal ondervinden.
 
3.11. Bij de beantwoording van de vraag of Y het door haar gestelde belang in de zin van artikel 217 Rv heeft om zich te voegen aan de zijde van X, gaat het om de beantwoording van de vraag of het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 lid 1 sub d BW al dan niet mede betrekking heeft op de hiervoor onder 3.1. vermelde effectenleaseovereenkomst.
 
3.12. Naar het (in het kader van dit incident voorlopige) oordeel van het hof kwalificeert de onderhavige overeenkomst als overeenkomst van koop op afbetaling. Het hof overweegt daartoe dat sprake is van een zogenaamde ‘WinstVerDriedubbelaar’ ten aanzien waarvan dit hof reeds bij arresten van 1 februari 2005 (met rolnummers C0400309, C0400310, C0400311, zie JOR 2005, 69) en van 1 augustus 2005 (met rolnr. C0500462, zie NJF 2006, 452) heeft geoordeeld dat sprake is van een huurkoopovereenkomst voor het aangaan waarvan toestemming van de andere echtgenoot is vereist. De Hoge Raad heeft inmiddels in een vergelijkbare zaak een gelijkluidend oordeel gegeven (HR 28 maart 2008, C07/155). Nu Dexia niet heeft aangevoerd waarom dat in het onderhavige geval anders zou zijn, gaat het hof er (in dit incident) vanuit dat X ingevolge artikel 1:88 lid 1 sub d BW voor het aangaan van de hiervoor onder 3.1. vermelde overeenkomst de toestemming van echtgenote Y behoefde.
 
3.13. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de incidentele vordering behoort te worden toegewezen, nu Y er belang bij heeft om met eigen argumenten de reconventionele vordering te ondersteunen die X in eerste aanleg heeft ingesteld.
 
3.14. Nu Y de incidentele vordering voorts tijdig heeft ingesteld gelet op artikel 353 lid 1 jo 218 Rv, zal het hof deze vordering toewijzen.
 
3.15. Nu het hof de incidentele vordering tot voeging zal toewijzen, heeft Y geen afzonderlijk belang meer bij haar incidentele vordering tot tussenkomst, zodat laatstgenoemde vordering zal worden afgewezen.
 
3.16. Het hof zal de beslissing over de kosten van dit incident aanhouden tot het eindarrest in de hoofdzaak.
 
4. De uitspraak
 
Het hof:
 
in het incident:
 
laat Y, wonende te B., toe als gevoegde partij in de tussen X en Dexia aanhangige hoofdzaak;
 
reserveert de proceskosten van dit incident tot het eindarrest in de hoofdzaak;
 
wijst af het meer of anders gevorderde;
 
in de hoofdzaak:
 
verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 19 augustus 2008 voor memorie van grieven aan de zijde van X.
 
Dit arrest is gewezen door mrs. Begheyn, Hendriks-Jansen en Riemens en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 8 juli 2008.
 
         griffier                     rolraadsheer
         w.g.                        w.g.
 

 
Noot PAL:
 
Advocaat van partijen X en Y is de heer mr. L.C.M. Jurgens te Amsterdam, Herengracht 503, Postbus 15524, 1001 NA, Amsterdam, 020 – 626 70 39, info@duvekot.nl.
 
Deze uitspraak is ook van groot belang voor zaken waarbij de klant door Dexia is gedagvaard voor het betalen van de restschuld, openstaande termijnen, rente en kosten, MAAR de inleg niet meer kan worden teruggekregen omdat men te laat was met vernietigen van het contract (binnen drie jaar nadat de echtgenoot/partner bekend is geraakt met het bestaan van het contract).
 
Ook in die zaken is het heel zinvol als de echtgenoot of geregistreerd partner zich voegt in de rechtszaak.
 
Het niet hebben gegeven van toestemming kan namelijk altijd nog worden gebruikt om verweer te voeren tegen de eis van Dexia tot betaling.  Zie artikel van mr. Jurgens elders op de site van PAL en zie de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 6 december 2007 LJN: BB 9552.