Welkom op de website van het Samenwerkingsverband

klik hier om het WCAM-verweerschrift te lezen (pdf)

Geachte bezoeker van deze website.

Deze website is opgezet door het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband bestaat uit een aantal belangenbehartigers, advocatenkantoren en juridische dienstverleners, waaronder de Stichting Platform Aandelen Lease en Leaseproces.

Op 18 november 2005 heeft Dexia, tezamen met de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease alsmede de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters, het Gerechtshof in Amsterdam verzocht de Duisenberg-regeling verbindend te verklaren.

De Duisenberg-regeling in het kort

De Duisenbergregeling is eind april 2005 tot stand gekomen. De regeling voorziet in schrapping van een percentage (oplopend tot 100%) van de restantschuld op uw effectenleasecontract. In geen enkel geval vindt terugbetaling van (een deel van) de inleg plaats. In ruil vraagt Dexia van u dat u verklaart afstand te doen van al uw rechten jegens haar. Dat houdt bijvoorbeeld in dat u niet meer kunt procederen over de inleg.

De stand in de rechtspraak

Uit de stand van de rechtspraak op dit moment blijkt echter dat de benadeelden fors voorstaan op punten. Onlangs verloor Dexia in deze zaak en kregen de gedupeerden hun inleg terug en werd hun restschuld volledig kwijtgescholden. Wij zijn dan ook onveranderd positief in ons oordeel over de momenteel lopende procedures en wij menen dat de Duisenberg-regeling Dexia onredelijk bevoordeelt ten koste van haar wederpartijen. Dat bent u.
.

 Wat zijn de gevolgen van verbindendverklaring?

Op dit moment is het zo dat de Duisenberg-regeling kan worden geaccepteerd door wie dat wil. Verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling verandert dat: in principe is dan iedereen gebonden. Dat is alleen dan anders wanneer men tijdig een zogeheten opt outverklaring instuurt. Die heeft tot gevolg dat men niet gebonden is. Vergeet men tijdig een opt outverklaring in te sturen, dan is men gebonden, of men wil of niet.

Dat is echter de wereld op zijn kop: het initiatief wordt (weer) bij de benadeelde gelegd, terwijl het bij Dexia hoort te liggen.

Daarbij komt dat Dexia de procedure tot verbindendverklaring er als het ware door wil drukken met zo weinig mogelijk publiciteit en, belangrijker, waarborgen voor de benadeelden. Op die wijze is de kans het grootst dat zo weinig mogelijk mensen de opt outverklaring insturen. Immers, wat niet weet, wat niet deert.

Waarom verweer?

Wij zullen verweer gaan voeren tegen het verzoekschrift van Dexia en consorten. Om die reden zullen wij namens u en in uw belang verweer gaan voeren tegen het verzoekschrift van Dexia. Wij menen dat de Duisenberg-regeling niet verbindend hoort te worden verklaard. Daarvoor zijn formele redenen (er is niet aan bepaalde formaliteiten voldaan) en inhoudelijke redenen (de regeling is onredelijk).

Waarom is het voeren van verweer eigenlijk in uw belang?

Als we wel verweer voeren en het Hof Amsterdam zou het met ons eens zijn, dan wordt de Duisenberg-regeling niet verbindend verklaard. Dat heeft een gunstig effect op uw eigen procedure: de rechter zal dan immers minder reden hebben om rekening te houden met de Duisenberg-regeling. Als het Hof Amsterdam niet overgaat tot verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling omdat hij vindt dat de Duisenberg-regeling niet redelijk is (dat is één van onze argumenten in het verweerschrift), zou dat zelfs nog beter zijn, omdat dat als argument in uw eigen procedure kan worden gevoerd.
meer

De kans bestaat dat het Hof Amsterdam het met ons verweerschrift oneens is. In dat geval zal de Duisenbergregeling verbindend worden verklaard. Wij menen echter dat het verweer tegen het verzoek van Dexia en consorten steekhoudend is en zijn daarom positief over de slagingskansen van het verweerschrift.

We hebben inmiddels een concept-verweerschrift klaarliggen. Dat zullen we indienen bij de griffie van het Hof te Amsterdam.

Vanzelfsprekend zal het verweerschrift te zijner tijd op onze website beschikbaar komen.

U kunt zich bij dit verweer aansluiten door zich op deze website aan te melden, hier zijn in principe geen kosten aan verbonden

Het verweer zal worden gevoerd door een aantal gerenomeerde advocaten.

De advocaten van het Samenwerkingsverband die het verweer maken en dit tijdens de hoorzitting voor het gerechtshof Amsterdam mondeling zullen verdedigen maken hoge kosten. Zo hoog, dat het onmogelijk lijkt alles uit bestaande bronnen te betalen. Wij doen daarom een beroep op u om een bijdrage te storten van minimaal €10,-  op rekeningnummer 491326432 t.n.v. Inzake Duisenbergverweer te Waspik . Wij danken u voor de bijdrage, waardoor er een sterk verweer kan worden gevoerd tegen het verzoek tot het verplicht stellen van de Duisenberg regeling.


Voordat u zich aanmeldt, klik hier.

Het verweerschrift is op 14 april jl. ingediend. U kunt zich echter nog steeds aanmelden (tot 1 mei) zodat er ook namens u verweer zal worden gevoerd.

meer informatie

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Het samenwerkingsverband.

[Voorwaarden voor deze site]

Er hebben zich 25.000 gedupeerden aangemeld die ons verweerschrift steunen.

De hoorzittingen worden gehouden van dinsdag 16 mei t/m vrijdag 19 mei.

Alle informatie over de hoorzittingen is hier te vinden.

Voorkom dat de Duisenberg-regeling ook verbindend wordt verklaard waardoor u ook gebonden wordt.

klik hier om te voorkomen dat de Duisenberg-regeling verbindend wordt verklaard.
De stichtingen Leaseverlies en Eegalease ondersteunen het verzoek tot verbindendverklaring van de Duisenberg regeling. Bent u aangesloten bij deze stichting(en)? Voorkom dat zij namens u bij het gerechtshof zullen pleiten voor het verbindend verklaren van de Duisenberg-regeling. Zeg daarom het vertrouwen in deze stichtingen schriftelijk op. Een conceptbrief is hier te vinden.
Opt-Out

Mocht het gerechtshof van Amsterdam oordelen dat de Duisenberg-regeling algemeen verbindend moet worden verklaard, bestaat de mogelijkheid om alsnog onder de Duisenberg-regeling uit te komen.

Nadere informatie hieromtrent volgt later.

Belangerijke Data 2006

11 februari Advertentie in diverse kranten door Dexia/Leaseverlies met aankondiging verbindendverklaring

14 april Uiterste termijn voor het indienen van verweerschriften

16 t/m 19 mei Hoorzittingen in congrescentrum Expo XXI, Gustav Mahlerlaan 18, 1082 LS Amsterdam.

20 juni – Het gerechtshof Amsterdam maakt bekend wie de deskundige wordt die het onderzoek zal doen naar de aankoop van de aandelen door Dexia. Tevens zal bekend gemaakt worden wat de specifieke opdracht wordt.
De zitting is openbaar en begint om 1400 uur in het gerechtshof in Amsterdam

Op 9 november 2006 verscheen het definitieve rapport van de AFM. Dit rapport is hier te lezen.

Een uitspraak door het gerechtshof Amsterdam over het verzoek om de Duisenberg regeling verbindend te verklaren wordt eind december 2006 verwacht.