Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK UTRECHT
 
Sector handels- en familierecht
zaaknumer / rolnummer: 221443 / HA ZA 06-2579
Vonnis van 20 Februari 2008
 
in de zaak van
 
1.   [X]
2.   [Y],

belden wonende te [woonplaats],
eisers,
procureur: mr. C. Beijer,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap
AEGONBANK N.V.,
handelend onder de naam Spaarbeleg,
statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Nieuwegein,
gedaagde,
procureur: mr, J. M. van Noort.
 

Partijen zullen hierna [X] c.s, en Spaarbeleg genoemd worden.
 
1.   De procedure
 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 17 januari 2007
- het procesverbaal van comparitie van 26 april 2007.
 

1.2. Tenslotte is vonnis bepaald.
 
2.   De beoordeling
 
2.1. In zijn arrest van 15 november 2007 in de zaak van Spaarbeleg tegen de Stichting Gedupeerden Spaarconstructie (GeSp) (LJN nummer: BB7971), heeft het Gerechtshof Amsterdam onder meer geoordeeld dat -kort gezegd- de Sprintplan-overeenkomsten tot stand zijn gekomen doordat de persoon die het verlangen had zo'n overeenkomst aan te gaan een ingevuld inschrijfformulier aan Spaarbeleg heeft doen toekomen (aan te merken als aanbod tot het aangaan van een Sprintplan-overeenkomst) en doordat Spaarbeleg het in dat formulier uitgesproken verlangen vervolgens heeft gehonoreerd en aan die persoon (de deelnemer) een door haar ondertekend certificaat heeft doen toekomen (aanvaarding van het aanbod).
 
2.2. In vervolg hierop heeft het Gerechtshof vastgesteld dat het 'welkomstpakket' met informatie betreffende het Sprintplan, dat (veelal) door Spaarbeleg gelijktijdig met het certificaat aan de deelnemer is toegezonden, door de deelnemer is ontvangen nadat de Sprintplan-overeen komst reeds tot stand gekomen was.
De inhoud van het welkomstpakket dient daarom buiten beschouwing te worden gelaten bij
de beoordeling van wat de deelnemer op het moment van het aangaan van de Sprlntplan-
overeenkomst wist of kon weten over de aard en werking van het Sprintplan,
Het Gerechtshof heeft dan ook slechts de vr het sluiten van de overeenkomst aan de
deelnemers verstrekte brochure betreffende het Sprintplan on de op de achterzijde van het
inschrijfformulier afgedrukte samenvatting van do algemene voorwaarden in dat verband in
zijn oordeel betrokken.
 
2.3. Door [X] c.s. zijn drie Sprintplan-overeenkomsten gesloten.
In de onderhavige zaak staat niet vast dat [X] c.s. voorafgaand aan het sluiten
van de eerste overeenkomst een brochure heeft ontvangen en wordt door [X] c.s.
betwist dat op enig moment een welkomstpakket is ontvangen. Door Spaarbeleg zijn geen
samenvattingen van de algemene voorwaarden overgelegd.
Gezien het recente arrest van het Gerechtshof Amsterdam zal de rechtbank Spaarbeleg in de
gelegenheid stellen om (desgewenst) bij akte alsnog de op de achterzijde van de
inschrijfformulieren afgedrukte samenvattingen van de algemene voorwaarden in het geding
te brengen, eventueel met een korte toelichtig op die productie.
Vervolgens zal [X] c.s. in da gelegenheid worden gesteld om bij antwoordakte -
kort- op de akte van Spaarbeleg te reageren.
De rechtbank wijst er nadrukkelijk op dat partijen zich in hun akte hiertoe dienen te
beperken en dat hen geen gelegenheid wordt geboden om nieuwe of aanvullende stellingen
in te nemen.
 
2.4. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
 
3.   De beslissing
 
De rechtbank
 
3.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 5 maart 2008 voor het nemen van een akte door Spaarbeleg over hetgeen is vermeld onder 2.3,
 
3.2. houdt iedere verdere beslissing aan,
 

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.T. van Rens en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2008.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL