Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK UTRECHT
 
Sector handels- en familierecht
 
zaaknummer / rolnummer 221955 / HA ZA 06 - 2647
 
Vonnis van 20 februari 2008
 
in de zaak van
 
[X],
wonende te [woonplaats],
eiseres,
procureur mr. C. Beijer.
 
tegen
 
de naamloze vennootschap
AEGONBANK N.V.,
handelend onder de naam Spaarbeleg,
statutair gevestigd te Utrecht, kantoor-houdende te Nieuwegein,
gedaagde,
procureur: mr, J.M van Noort.
 
Partijen zullen hierna [X] en Spaarbeleg genoemd worden.
 
1.    De procedure
 
1.1,  Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 14 februari 2007
- het proces-verhaal van comparitie van 25 mei 2007.
 
1.2.  Ten slotte is vonnis bepaald,
 
2.    De beoordeling
 
2,1.  In zijn arrest van 15 november 2007 in de zaak van Spaarbeleg tegen de Stichting Gedupeerden Spaarconstructie (GeSp) (LJN-nummer;BB7971), heeft het Gerechtshof Amsterdam onder meer geoordeeld dat -kort gezegd- de Sprintplan-overeenkomsten tot stand zijn gekomen doordat de persoon die het verlangen had zo'n overeenkomst aan te gaan een ingevuld inschrijfformulier aan Spaarbeleg heeft doen toekomen (aan te merken als aanbod tot het aangaan van een Sprintplan-overeenkomst) en doordat Spaarbeleg het in dat formulier uitgesproken verlangen vervolgens heeft gehonoreerd en aan die persoon (de deelnenemer) een door haar ondertekend certificaat heeft doen toekomen (aanvaarding van het aanbod).
 
2.2.  In vervolg hierop heeft het Gerechtshof vastgesteld dat het 'welkomstpakket' met
Informatie betreffende het Sprintplan, dat (veelal) door Spaarbeleg gelijktijdig met het
certificaat aan de deelnemer is toegezonden, door de deelnemer is ontvangen nadat de
Sprintplan-Overeenkomst reeds tot stand gekomen was.
De inhoud van het welkomstpakket dient daarom buiten beschouwing te worden gelaten bij
de beoordeling van wat de deelnemer op het momemt van het aangaan van de Sprintplan-
overeenkomst wist of kon weten over de aard en werking van het Sprintplan.
Het Gerechtshof heeft dan ook slechts de vr het sluiten van de overeenkomst aan de
deelnemers verstrekte brochure betreffende het Sprintplan en de op de achterzijde van het
inschrijfformulier afgedrukte samenvatting van de algemene voorwaarden in dat verband in
zijn oordeel betrokken.
 
23.   Door [X] zijn twee Sprintplan-overeenkomston gesloten. In de
onderhavige zaak staat niet vast dat [X] voorafgaand aan het tot stand komen
van de eerste Sprintplan-overeenkomst een brochure heeft ontvangen en wordt betwist dat
[X] op enig moment een welkomstpakket heeft ontvangen. Door Spaarbeleg
zijn geen samenvattingen van de algemene voorwaarden overgelegd.
Gezien het recente arrest van het Gerechtshof Amsterdam zal do rechtbank Spaarbeleg in de
gelegenheid stellen om (desgewenst) bij akte alsnog de op de achterzijde van de
inschrijfformulieren afgedrukte samenvattingen van de algemene. voorwaarden in het geding
te brengen, eventueel met een korte toelichting op die productie.
Vervolgens zal [X] in do gelegenheid worden gesteld om bij antwoordakte -
kort- op de akte van Spaarbeleg te reageren.
De rechtbank wijst er nadrukkelijk op dat partijen zich in hun akte hiertoe dienen te
beperken en dat hen geen gelegenheid wordt geboden om nieuwe of aanvullende stellingen
in te nemen.
 
2.4.  Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
 
2.5.  De rechter ten overstaan van wie de comparitie van partijen ia gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen wagens benoeming elders.
 
3.    De beslissing
 
De rechtbank
3.1.  bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 5 maart 2008 voor het nemen van een akte door Spaarbeleg over hetgeen is vermeld onder 2.3,
 
3.2.  houdt iedere verdere beslissing aan.
 

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.T. van Rens en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2008.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL