Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

RECHTBANK ALMELO

 

zaaknummer: 64889 ha za 04-589
datum.uitspraak:vonnis: 22 juni 2005
 
Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgelijke zaken, in de zaak
van:
 
de naamloze vennootschap
DEXIA Bank Nederland N.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
verder te noemen Dexia,
procureur: mr. Ph.C. Kleyn van Willigen,
advocaat: mr. S. Meeuwsen te Gorinchem,
 
tegen
 
[X],
wonende te [woonplaats]
gedaagde in conventie, eiser in reconventie,
verder te noemen [X],
procureur. mr. Ph.C. Kleyn van Willigen,
advocaat: mrs. H.J. Tulp en F. Klemann te Zwolle.
 

Het procesverloop
 
Dexia heeft gevorderd conform de inleidende dagvaarding met producties.
[X] heeft een conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie genomen.
Vervolgens is verder geprocedeerd door Dexia met het nemen var een conclusie van repliek
in conventie tevens houdende conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte
voorwaardelijke wijziging van eis in conventie.
[X] heeft een conclusie van dupliek in conventie tevens conclusievan repliek in
reconventie tevens akte wijziging eis genomen en Dexia een conclusie van dupliek in
reconventie.
Na een akte uitlating producties en een akte tot rectificatie zijdens [X] hebben partijen
vonnis verzocht
 
De beoordeling van het geschillen de motivering van de beslissing
 
In conventie
 
1. De vordering
1.1 Dexia - als rechts opvolgster van Bank Labouchere N.V. eveneens handelend onder de
handelsnaam Legio, en op haar beurt rechtsopvolgster van Legio Lease B.V.- baseert haar
vordering op een zogenaamde aandelenlease-overeenkomst genaamd Winst
VerDriedubbelaar d.d. 29 maart 2000 onder contractnummer 744......(productie 1 en 2).
 
1.2 Het totaal van het aankoopbedrag van de in de overeenkomst betrokken aandelen
bedraagt € 38.931,42, het totaal van de te betalen rente tijdens de looptijd van 36 maanden
van deze overeenkomst bedraagt € 8.168,76, derhalve de totaal overeengekomen (lease-)som
een bedrag van € 47.100,18.
 
1.3 Door het verstrijken van de overeengekomen looptijd is de overeenkomst geëindigd.
In verband hiermee heeft Dexia aan [X] een eindafrekening gezonden voor het
totaalbedrag van € 24.540,29, welk bedrag Dexia stelt opeisbaar te vorderen te hebben van
[X] (productie 3).
Verhoogd met de contractuele rente ad 0,96% per maand vanaf 23 maart 2003 tot en met
2 februari 2004, buitengerechtelijke incassokosten en b.t.w. daarover bedraagt het door Dexia
bij dagvaarding gevorderde een bedrag van € 28.230,98 vermeerd met de contractuele
althans de wettelijke rente en proceskostenveroordeling.
 
2. Het verweer
2.1 Kort samengevat stelt [X] tot zijn verweer:
 
a. De overeenkomst is vernietigd wegens dwaling.
 
b. Dexia heeft de op haar rustende zorgplicht op diverse punten en bij diverse gelegenheden
verzaakt. Dat levert toerekenbaar tekortschieten door Dexia op en maakt dat het contract
tussen partijen ontbonden dient te worden. Tegelijkertijd heeft Dexia een onrechtmatige daad
jegens [X] gepleegd.
 
c. Dexia heeft mogelijk de best-execution regel overtreden. Zij dient te bewijzen dat zulks
niet het geval is geweest. Bij schending dient daardoor door [X] geleden schade
verrekend te worden met een eventueel aan Dexia toe te wijzen bedrag.
 
d. In de inleidende dagvaarding heeft Dexia op meerdere punten de regels van artikel 21 en
111 Rechtsvordering geschonden.
 
e. De vordering tot veroordeling van [X] in buitengerechtlijke kosten moet worden
afgewezen.
 
f. Indien de vorderingen van Dexia geheel of gedeeltelijkworden toegewezen dient de
daarbij gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad onthouden te worden.
 
g. De vorderingen van Dexia moeten leiden tot niet ontvankelijkverklaring of afwijzing op
grond van de hiervoor samengevatte verweren.
 
In reconventie
 
3. De vordering
3.3 [X] vordert - na wijziging van eis - op grond van zijn in conventie tegen de
vordering van Dexia gevoerde verweren in reconventie:
 
a. De overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling, misbruik van omstandigheden
en/of strijd met de Wck.
 
b. De overeenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie.
 
c. Dexia te gelasten schriftelijk nader te motiveren (i) dat zij de aandelen die zij op grond
van de overeenkomst moest kopen, daadwerkelijk beeft gekocht alsmede (ii)de aan- en
verkoopkoersen bekend ter maken, een en ander onder overlegging van justificatoire
bescheiden op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag met een maximum van
€ 10.000,--
 
d. Dexia te veroordelen tot betaling van € 7.941,85 met de wettelijke rente daarover vanaf
de dag van totstandkoming van de overeenkomst althans nader te bepalen datum.
 
e. Dexia te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis de
registratie en A-codering ten laste van [X] bij het BKR te doen doorhalen, zulks op
straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat Dexia daarmede in gebreke blijft.
 
voorts
 
vordert [X] dat Dexia in alle gevallen in de proceskosten wordt veroordeeld.
 
4. Het verweer
4.1 Dexia betwist het door [X] gestelden concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring
althans ontzegging van diens vordering.
 

De beoordeling in conventie en reconventie
 

5. Wet op het consumentenkrediet (WCK)
De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige aandelenlease-overeenkomst zodanige
kenmerken van kredietverlening omvat, dat bepalingen van de Wet Consumenten Krediet van
toepassing zijn, welke wet mitsdien (door de rechtbank ook ambtshalve) is toe te passen.
 
5.1 In de Wet op het consumentenkrediet (hierna: WCK) wordt onder krediettransactie onder
meer verstaan iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met de strekking
dat door of vanwege de kredietgever aan de kredietnemer een geldsom ter beschikking wordt
gesteld en de kredietnemer aan de kredietgever een of meer betalingen doet (art 1 aanhef en
sub a onder 1 WCK).
 
5.2 De onderhavige overeenkomst kenmerkt zich onder meer hierdoor dat Dexia aan
[X] een bedrag ter beschikking heeft gesteld, waarover [X] periodiek rente diende
te betalen en welk bedrag [X] aan het einde van de looptijd diende terug te betalen.
Aldus voldoet deze overeenkomst aan bovengenoemde definitie. In dit verband is van belang
dat de wetsgeschiedenis bij art. 1 WCK onder meer vermeldt: "Centraal in de wet staat het
begrip krediettransactie, dat beoogt alle relevante vormen van consumenten.krediet te
omvatten.
Uitgangspunt is dat een feitelijke omschrijving wordt gegeven van de verschillende
elementen, waaruit een krediettransactie kan bestaan. Bij een meer formeel-juridische
benadering bestaat het gevaar van ontduiking van de wet via juridische constructies die de
economische werkelijkheid maskeren." (kamerstukken II 1986-1987,19 785, nr.3, blz. 68).
Nu ook aan de overige eisen voor toepasselijkheid van de WCK is voldaan, geldt deze wet.
 
5.3 Hierbij is in aanmerking genomen dat de onderhavige overeenkomst niet voldoet aan art.
4 lid 1 onder h WCK.
In casu is immers geen sprake van het verstrekken van zekerheid door middel van "belening"
van effecten van [X], reeds omdat volgens de voorwaardende onderhavige aandelen
niet eerder dan aan het einde van de looptijd door Dexia in eigendom aan [X] kunnen
worden overgedragen. Ook uit de memorie van toelichting op de WCK (kamerstukken II
1986-1987, 19785, nr. 3, blz. 40/41), waarin, kort samengevat, wordt gesteld dat de regering
wat betreft effectenbelening ervoor heeft gekozen deze niet onder de WCK te brengen, omdat
de bestendige praktijk is dat de lening niet groter mag zijn dan ongeveer 70% van de waarde
van de effecten en de aldus geboden ruime mate van zekerheid hier tot gevolg heeft dat het
krediet goedkoper is, volgt dat deze bepaling niet ziet op een constructie als de onderhavige.
De hier tegenover staande opvatting, die volgt uit de beantwoording van kamervragen door de
Minister van Financiën op 6 juli 1998 (aanhangsel handelingen II 1997-1998, nr. 1470, blz.
3015-3016) en uit de memorie van toelichting op de wet van 20 december 2001, Stb. 2001.
669, tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het consumentenkrediet
teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de informatieverstrekking aan
publiek uit te breiden (kamerstukken II 2000-2001, 27 869, nr. 3, blz. 3), dat aandelenlease-
constructie onder art. 4 lid 1 onderh WCK vallen, kan niet tot een ander oordeel leiden.
Deze interpretatie strookt namelijk niet met de duidelijke bewoordingen van de wet en de
bedoeling van de (toenmalige) wetgever, zoals die volgt uit de hiervoor genoemde passage in
de memorie van toelichting op de WCK, en gaat kennelijk uit van de onjuiste opvatting dat
aandelenleaseconstructies onder andere bestaan uit het verstrekken van zekerheid door de
kredietnemer op aandelen van hem.
 
6.1 Uit het gepubliceerde vonnis d.d. 2 februari 2005 van deze rechtbank inzake Dexia-
Cosar (LJN AS 4746) is het de rechtbank ambtshalve bekend dat de rechtsvoorganger van
Dexia ten tijde van het aangaan van de onderhavige overeenkomst niet over een vergunning
als bedoeld in art. 9 WCK beschikte.
 
6.2 Dit brengt ingevolge art. 3:40 lid 2BW mee dat de overeenkomst nietig wegens strijd
met een dwingende wetsbepaling en niet vernietigbaar is, aangezien art. 9 WCK niet
uitsluitend ziet op bescherming van een van de partijen bij de overeenkomst.
In de memorie van toelichting op de WCK (kamerstukken II 1986-1987, 19785, nr. 3, blz.
27) wordt hieromtrent immers gesteld: "Aan het onderhavige wetsontwerp ligt, in aansluiting
op het voorgaande. de visie ten grondslag dat er een kader dient te zijn, waarbinnen
kredietgevers verantwoord op de markt opereren en consumenten, geruggesteund door goede
markt- en productinformatie, op redelijke voorwaarden krediet kunnen opnemen."
Voorts vermeldt de memorie van antwoord op de WCK (Kamerstukken II 1987-1988, 19 785,
nr. 7, blz. 10) dat gekozen is voor een zodanig vergunningenstelsel, dat serieuze ondernemers
zonder moeilijkheden de markt kunnen betreden. Dit vergunningenstelsel is dus blijkens de
wetgeschiedenis kennelijk mede gericht op bescherming van de toegelaten aanbieders tegen
ondeskundige en/of malafide concurenten met als achtergrond dat een negatief imago van de
financiële markten schadelijk is voor een goed functionerende economie en daarmee het
algemeen belang schaadt .
 
6.3 Deze bredere doelstelling van de WCK volgt ook uit de parlementaire geschiedenis van
het wetsvoorstel financiële clienstverlening.Zie hiervoor kamerstukken II 2003-2004,29 507,
nr. 3, par.2, waarin ondermeer wordt opgemerkt dat de zorgvuldige behandeling van de
consument tevens bijdraagt aan ordelijke en transparante marktprocessen en een beter
functionerende economie en dat de WCK al tot op zekere hoogte bij draagt aan een effectieve
bescherming van de consument.
Hierbij is verder in aanmerking genomen dat het kredietdeel van de overeenkomst in
onverbrekelijk verband staat met de rest van de overeenkomst, aangezien door middel van het
ter beschikking gestelde bedrag de desbetreffende aandelen zijn "geleasd" (art. 3:41 BW).
 
7.1 Als gevolg van de nietigheid van de overeenkomst is de rechtsgrond die ten grondslag
lag aan de wederzijds verrichte prestaties, (met terugwerkende kracht) daaraan komen te
ontvallen. Hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst is betaald, dient als onverschuldigd in
beginsel te worden terugbetaald (art. 6:203 lid 1 BW).
Het uitgangspunt hierbij is dat beide partijen (financieel), hersteld dienen te worden in de
situatie waarin zij zich bevonden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Die overeenkomst bestaat uit het door Dexia ter beschikling stellen van een geldsom tegen.
rente aan [X] en het door Dexia verwerven van bepaalde aandelen ter waarde van die
geldsom ten behoeve van [X], waarbij partijen hebben afgesproken dat koersfluctuaties
voor rekening van [X] komen.
Dit uitgangspunt brengt in beginsel met zich dat de aangekochte aandelen voor rekening van
Dexia blijven en dat Dexia niets te vorderen heeft van [X], nu de a.aankoopprijs van de
aandelen gelijk is aan de ter beschikking gestelde geldsom. Voorts dient Dexia de door
[X] betaalde rente in beginsel als onverschuldigd aan deze terug te betalen.
 
7.2 In casu is het echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art.
6:2 lid 2 BW) dat de overeenkomst met terugwerkende kracht geheel ten nadele van Dexia
teniet wordt gedaan.
Immers, aannemelijk is dat de nietigheid van de overeenkomst in rechte niet aan de orde zou
zijn gekomen, indien de waarde van de aandelen ten tijde van het expireren van de
overeenkomst groter zou zijn geweest dan de ter beschikking gestelde geldsom.
Gelet hierop, in het licht van art. 6:278 lid 2 BW, zal iedere partij de helft van het saldo dat
bestaat uit de restschuld ad € 24.540,29, voor [X] verminderd met de door hem betaalde
rentetermijnen ad € 7.941.85, dienen te dragen.
Dit betekent dat de in conventie gevorderde hoofdsom tot dat bedrag, vermeerderd met de
gevorderde wettelijke rente vanaf intreden verzuim, zal worden toegewezen.
 
4. De overig gevoerde verweren noch de reconventie behoeven met het oog op de nietigheid van
   de overeenkomst geen bespreking.
 
5. Nu beide partijen in conventie over en weer in het ongelijk zijn gesteld en aan de reconventie
   niet wordt toegekomen, zullen de proceskosten in conventie en.in reconventie worden .
   gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt
 

De beslissing
 
De rechtbank:
 
In conventie
I.  Veroordeelt [X] om aan Dexia tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een
    bedrag van € 4.328,30 (vierduizenddriehonderdachtentwintig EURO() 30/100) vermeerderd
    met wettelijke rente vanaf 3 februari 2004 tot aan de dag der voldoening.
 
II. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
 
III. Wijst af het meer of anders door Dexia gevorderde.
 
In reconventie
IV. Wijst af de vorderingen van [X].
 
In conventie en reconventie
V.  Compenseert de proceskosten, des dat iedere partij de hare drage.
 

Aldus gewezen te Almelo door mr. Van der Veer en aldaar op 22 juni 2005 in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL