RECLAME                                    Paasheuvelweg 15
CODE                                        1105 BE Amsterdam Z.O.
COMMISSIE                                  Telefoon: 020-6960019
                                             Telefax: 020-696 56 59
 
 
                      dossier 01.0236
 
Beslissing van de Reclame Code Commissie (Kamer I)
 
In de zaak van : H. Bremmer, wonende te Amsterdam, klager
 
tegen             : Spaarbeleg N.V. gevestigd te Nieuwegein,
                       adverteerster
 
 
1. De procedure
Klager heeft bij brief van 21 april 2001 bezwaar gemaakt tegen
een reclame-uiting van adverteerster.
 
Adverteerster heeft de klacht bestreden bij brief, ontvangen op
9 mei 2001.
 
De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de klacht
behandeld in haar vergadering van 15 mei 2001.
Klager gaf een mondelinge toelichting.
Namens adverteerster verschenen mevrouw M. Beekmans en mr J.F.T.
Poos.
 
2. De bestreden uiting
 
Het betreft een advertentie voor SprintPlan in de Volkskrant van
21 april 2001. De aanhef luidt:
"Van nul naar
achtentwintigduizendvijfhonderdachtentachtig gulden*
                                      Maar dan snel".
De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.
 
3. De klacht
 
Klager heeft de volgende bezwaren:
 
a.
Gesuggereerd wordt dat het door de consument bij Spaarbeleg
geleende bedrag wordt belegd. Dit bedrag wordt gestort in een
Aegon GarantieFonds. Klager heeft de indruk dat de gelden van de
consument worden gebruikt om de verliezen van de eigen
beleggingen van Spaarbeleg te dekken.
Immers, als de beurzen in totaal dalen hoeft niets te worden
uitbetaald aan de consument. Als de beurzen stijgen zullen de
aandelen waarin Aegon zelf haar geld heeft belegd ook wel
stijgen. Graag zou klager de investeringen van Aegon door een
accountant laten controleren.
 
b.
Onder het kopje "Uw tussentijdse mogelijkheden" wordt gesteld:
"U kunt (..) als dat nodig is, tussentijds uw SprintPlan
wijzigen. Zo kunt u uw maandbedrag kosteloos eenmalig verlagen
tot het minimum van f 100,-".
Echter, toen klager het maandbedrag verlaagde van fl. 400,- naar
fl. 100,-, kostte hem dat circa fl. 4500,-.
 
4. Het verweer
De beleggingen die in het kader van het product SprintPlan
worden beheerd worden door accountants gecontroleerd. De voor
het fonds opgestelde prospectus wordt door de accountant
goedgekeurd. Ook de jaar- en half jaarverslagen over het bewaar
en beheer van het betreffende fonds worden door een accountant
gecontroleerd. Bovendien wordt over het beheer van de fondsen
toezicht uitgeoefend door De Nederlandsche Bank. Zo is
gewaarborgd dat er van een gebruik van de gelden van consumenten
ter dekking van de eigen verliezen geen sprake is.
 
Bij een verlaging van het maandbedrag worden geen kosten in
rekening gebracht. Wel heeft een dergelijke verlaging gevolgen
voor de uiteindelijke opbrengst, welke mede afhankelijk is van
de koersfluctuatie.
 
5. De mondelinge behandeling
Partijen lichten hun standpunten nader toe.
 
6. Het oordeel van de Commissie
Ten aanzien van de verschillende bezwaren overweegt de Commissie
het volgende.
 
Ad a.
Dit bezwaar vat de Commissie op in die zin dat klager de
advertentie misleidend acht, wat betreft de mededelingen over
het gebruik door adverteerster van de door de consument in het
kader van het product SprintPlan te betalen gelden. De Commissie
heeft geen reden om aan te nemen dat de advertentie in dezen
onjuistheden zou bevatten of onvolledig zou zijn. In het
bijzonder heeft zij geen aanwijzingen dat adverteerster de
gelden van consumenten gebruikt om de verliezen van eigen
beleggingen te dekken.
 
Ad b.
Naar adverteerster heeft meegedeeld worden voor het tussentijds
verlagen van het maandbedrag geen kosten zoals
administratiekosten of beheerskosten in rekening gebracht, maar
heeft een dergelijke verlaging wel gevolgen voor de
uiteindelijke uitkering. Nu deze daardoor -mede afhankelijk van
de koersfluctuatie- lager kan zijn dan ingeval men het
maandbedrag niet tussentijds verlaagt, acht de Commissie de
zinsnede "Zo kunt u uw maandbedrag kosteloos eenmaal verlagen
(..) niet juist en daardoor misleidend.
 
8. De beslissing
Gelet op het hiervoor overwogene in onderdeel 6 Ad b acht de
Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse
Reclame Code. Zij beveelt adverteerster aan om voortaan niet
meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.
 
 
Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de
mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij het
College van Beroep, onder gelijktijdige storting van het voor de
behandeling van het appel verschuldigde bedrag.
Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening dezes in het
bezit te zijn van het College van Beroep, waarvan het secretariaat
gevestigd is te Amsterdam.
Het postbusnummer van het secretariaat is postbus 12352,
1100 AJ Amsterdam.
 
 
 
De Voorzitter                          De Secretaris
 
mr.J.A.J. Peeters                      mr. J.H.M. Bouritius
 
Gewezen door mr J.A.J. Peeters, voorzitter, mr A.C. van den
Boogaard, mr A.W. Hins, H.J.M. Oostendorp en drs. R. Verhaar,
leden.
 
Amsterdam, 18 juni 2001