Het gebruik maken van deze uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

VONNIS
 
RECHTBANK MAASTRICHT
 
Sector Kanton
 
Locatie Sittard-Geleen
 
Vonnis d.d. 27 juli 2005
Zaak/rolno.: 135451 CV EXPL 03-1399
Coll
 
De kantonrechter, rechtdoende inzake:
 

de naamloze vennootschap Dexia Bank Nederland N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, verder te noemen Dexia,
gemachtigde: mr. D.F. Lunsingh Scheurleer,
rolgemachtigde: J.L.G. Jeukens, gerechtsdeurwaarder,
 
t e g e n
 
[X] en diens echtgenote [X-....],
wonende in [woonplaats]
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, verder te noemen [X] en [X-....]
gemachtigde mr. K.E.M. Timmermans,
rolgemachugde F.G.C. Vaessen, gerechtsdeurwaarder,
 
1. Het verdere verloop van de procedure
 
Verwezen wordt naar het tussenvonnis van 19-11-2003
 
Bij dit vonnis werd [X-....] toegestaan om tussen te komen in de procedure tussen Dexia
en [X]
 
Hierna zijn de navolgende stukken tussen partijen gewisseld;
 
-  conclusie van antwoord in conventîe, tevens eis in reoonventie
 
-  conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconvtmtie
 
-  conclusie van repliek in conventîe tevens antwoord in reconventie, tevens akte
   voorwaardelijke wijziging van eis in reconventie (lees; conventie) (Dexia);
 
-  conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie, tevens akte van
   vermeerdering van eis in reconventie
 
-  conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek, in reconventie
 
-  akte inbreng productie [X] en
 
-  conclusie van dupliek in reconventie, tevens houdende antwoordakte (Dexia)
 
Het vonnis is hierna uiteindelijk bepaald op heden.
 
2. De vaststaande feiten:
 
Dexia en [X] hebben op 18-6-l999 een lease-overeenkomst gesloten met nr. 74......,
betreffende aandelen, voor een periode van 3 jaar.
 
3. De vordering en de gronden van de vordering in conventie:
 
Dexia (eiseres) stelt dat zij op grond van de lease-overeenkomst nog een bedrag van
€ 3.236,30 te vorderen heeft van [X], (gedaagde), vermeerderd met rente en kosten.
 
Dexia vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om aan
eiseres (Dexia) tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de som van€ 4.252,56,
vermeerderd met de oontractuele rente van 0,96% per maand, althans de wettelijke rente,
over € 3.236,30 vanaf heden tot de dag der algehele voldoening, hoofdsom en rente tezamen
een bedragvan € 5.000,00 niet te boven gaande, met veroordeling van gedaagde [X] in de
kosten van dit geding, waaronder de proceskosten.
 
De specificatie van de vordering luidt:
 
Hoofdsom op grond van de overeenkomst                     € 3.236,30
Contractuele rente vanaf 17-6-2002 tot en met heden   €    367,71
Buitengerechtelijke incassokosten                               €    545,00
BTW over de buitengerechtelijke incassokosten             €    103.55
Totaal                                                                   €  4.252,56
 
4. Het verweer van [X]
 
[X] heeft een viertal verweren naar voren gebracht en deze uitvoerig onderbouwd.
 
Het primaire verweer luidt; Er is sprake van een huurkoopovereenkomst. Zijn echtgenote,
zîjnde [X-....], de tussenkomende partij, was niet op de hoogte van de overeenkomst en
heeft ook nooit toestemming gegeven voor het afsluiten van de overeenkomst. [X-....] heeft
de overeenkomst bij brief van 17-7-2003 buitengerechtelijk vernietigd ex art. 1:88, lid sub d
BW. Ik ben dus niets verschuldigd aan Dexia. Hetgeen ik heb betaald aan Dexia heb ik dus
onverschuldigd betaald.
Ik zal de door mij aan Dexia betaalde bedragen van Dexia terug vorderen.
Voorts wens ik dat Dexia wordt veroordeeld om de meldingen betreffendede lease-
overeenkomst bij het BKR te Tiel binnen 5 dagen na bet betekenen van het ten deze te
wijzen vonnis te laten verwijderen op straffe van een dwangsom.
 
5 In reonventie vordert [X] bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
 
Primair: veroordeling van gedaagde (Dexia) tot terugbetaling van hetgeen hij
onverschuldigd aan Dexia heeft voldaan, te weten € 4.160,90, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf 30 juli 2003 tot aan de dag der algehele voldoening.
 
[X] vordertvoorts nog subsidiair, meer subsidiair en steeds meer subsidiair.
(De kantonrechter acht weergave van deze drie vorderingen met de gronden daarvan
vooralsnog niet noodzakelijk, maar volstaat met verwijzing naar de betreffende
conclusie(s)).
 
Nevenvordering: gedaagde(Dexia) te veroordelen tot verwijdering van de meldingen
betreffende de lease-overeenkomsten bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel binnen 5
dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom
van € 100,00 door Dexia aan hem [X], te voldoen voor elke dag dat de verwijdering van
de meldingen uitblijft na genoemd tijdstip.
 
6 Het verweer van [X-....]
 
6.1 [X-....] verwijst voor antwoord in conventie naar hetgeen [X] haar echtgenoot, bij
diens conclusie van antwoord heeft gesteld m.b.t de toepasselijkheid van art. 1:88 BW.
 
6.2 [X-....] concludeert in conventie tot niet ontvankelijk verklaring van Dexia, dan wel
tot afwijzing van de vordering van Dexia met veroordeling Dexia in de proceskosten.
 
7 De reconventie van [X-....]
 
Voor de gronden van deze reconventie verwijst [X-....] eveneens naar hetgeen [X] in
zijn conclusie van antwoord heeft gesteld m.b.t. de toepasselijkheid van art. 1 88 BW en
concludeert om bij vonnis uitvoerbaar bij voozraad:
 
Primiar: Voor recht te verklaren dat de lease-overecnkomst op 17juli 2003 dan wel op een
ander moment, rechtsgeldig is vemietigd door haar.
 
Subsidiair: voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te vernietigen de door [X] op 18
juni 1999 afgesloten lease-overeenkomst op grond van arl.l:88 lid sub d BW.
 
Zowel primair als subsidiair voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, met
veroordeling van Dexia in dekosten van het geding.
 

8. De nadere standpunten van partijen:
 
8.1 Dexia heeft bij conclusies van repliek in conventie tevens antwoord in reconventie d.d.
11 februari resp. 10 maart 2004 haar stellingen nader onderbouwd en bet standpunt van
zowel [X] als [X-....] gemotiveerd weersproken.
 
Tevens heeft Dexia haar eis in conventie ( naar de kantonrechter begrijpt staat per abuis in de
aanhef van de conclusie van 10 maart 2004 "akte voorwaardelijke wijziging van eis in
reconventie in plaats van conventie" ) voorwaardelijk gewijzigd en gevorderd
.......... onder de voorwaarde dat de vordering in reconventie van [X] geheel of
gedeeltelijk wordt toegewezen, veroordeling van [X] tot betaling van een bedrag gelijk aan
het verschi] tussen de aankoopwaarde van de in artikel 1 van de overeenkomsten genoemde
effecten minus de waarde van de bedoelde effecten op de datum van verkoop van de
aandelen.
 
Dexia stelt hiertoe onder meer:
8.2 Bij oonclusies van dupliek in conventie, beide daterend van 9 juni 2004, hebben
[X] en [X-....] hun respectieve verweren nog nader toegelicht en gehandhaafd.
 
8.3 [X] heeft voorts verzocht om aanhouding van de reconventionele subsidiaire, meer
subsidiaire en steeds meer subsidiaire vorderingen, hangend een elders lopende soortgelijke
procedure tussen Dexia en de Stichting Lease Verlies te Amsterdam.
 
[X] heeft voorts zijn steeds meer subsidiaire vordering vermeerderd.
 
[X] heeft tenslotte verzocht Dexia niet ontvankelijk te verklaren ten aanzien de
voorwaardelijke conventionele eis, althans deze eis af te wijzen met veroordeling van Dexia
in de proceskosten.
 
8.4 Op 18 augustus 2004 heeft [X] nog een akte in gebracht en daarbij een productie
overgelegd, zijnde een advies terzake van een drietal deskundigen.
 
8.5 Dexia heeft tenslotte bij conclusie van dupliek in reconventie tevens houdende
antwoordakte gereageerd op de stel1ingen van [X] en [X-....] en haar eigen standpunt
nogmaals nader onderbouwd en voorts het deskundigenrapport, overgelegd door [X],
bestreden.
 
9. Het oordeel van de kantonrechter
 
9.1 De kantonrechter dient thans eerst de vraagte beantwoorden of de overeenkomst tussen
Dexia en [X] worden aangemerkt als een huurkoopovereenkomst.
De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, daarbij overwegend:
 
De overeenkomst betreft lease van aandelen in verzameldepots als bedoeld in de Wet giraal
effectenverkeer. Dergelijke aandelen zijn vermogensrechten in de zin van artikel 3:6 BW.
Uit de artike1en 7:47 en 7A:1576 lid 5 BW volgt dat huurkoop betrekking kan hebben op
vermogensrechten. De overeenkomst voldoet voorts aan de essentialia van de
huurkoopovereenkomst althans heeft dezelfde strekking, omdat daarbij
• Dexia zich heeft verbonden de aandelen in eigendom over te dragen onder de
  opschortende voorwaarde van algehele betaling van de prijs(confonn overeenkomst en
  bijzondere voorwaarden)
• Dexia zich heeft verbonden de aandelen op een zodanig tijdstip aan [X] af te leveren
  (verschaffing van de macht/het genot daarvan) dat daarna (nog) twee of meer termijnen
  verschijnen (conform bijzondere voorwaarden)
• [X] zich heeft verbonden de prijs te betalen in termijnen waarvan (nog) twee of meer
  verschijnen nadat de aandelen aan hem zijn geleverd (conform overeenkomst)
  zodat zij op de voet van artikel 7A:1576h leden 2n en BW als huurkoop wordt aangemerkt.
 
9.2 [X-....] heeft, de overeenkomst tussen Dexia en [X] bij brief van 17 juli 2003
buitengerechtelijk vernietigd. Nu [X-....] als echtgenote van [X] de overeenkomst niet
heeft meegetekend en voorts niet is komen vast te staan dat [X-....] anderszins
toestemming heeft gegeven aan haar echtgenoot [X] voor het aangaan van de
overeenkomst, betekent dat de primaire reconventionele vordering van [X] toewijsbaar
is.
 
De kantonrechter zal aldus voor recht verklaren dat [X] de lease-overeenkomst
rechtsgeldig heeft vernietigd met veroordeling van Dexia in de proceskosten aan de zijde van
[X] gevallen.
 
9.3 Dit leidt dan ook tot het oordeel dat de conventionele vordering van Dexia afgewezen
moet worden nu er geen sprake (meer) is van een overeenkomst tussen Dexia en [X] met
veroordeling van Dexia in de proceskosten gevallen aan de zijde van [X] en [X-....]
De overige verweren van [X] behoeven geen bespreking meer.
 
9.4 Thans moet een oordeel worden gegeven over de reconventionele vordering van [X]
 
De kantonreohter acht de primaire reconventionele vordering van [X] voor toewijzing
vatbaar. De overeenkomst is immers buitengerechtelijk ontbonden en bestaat derhalve niet
meer. Voor zover [X] al uitvoering heeft gegeven aan deze overeenkomst dient deze
uitvoering te worden teruggedraaid en dient [X] de door hem aan Dexia betaalde bedragen
terug te krijgen.
 
9.5 Dexia heeft zich bij conclusie van repliek in de zaak tegen [X] middels een
voorwaardelijke wijziging van eis, welke door de kantonrechter wordt opgevat als een
subsidiaire vordering, nog beroepen op art. 6:278 van het BW. De kantonrechter acht dit
artikel hier niet van toepassing, omdat niet [X] als partij bij de overeenkomst, maar
[X-....] de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden. [X] heeft(primair)ook slechts
op grond van onverschuldigde betaling gevorderd. Het gaat de kantonrechter te ver om art.
6:278 BW ook van toepassing te  achten in een situatie als de onderhavige De voorwaardelijk
ingestelde gewijzigde eis van Dexia wordt daarom niet toegewezen.
 
9.6 Gelet op al het voren overeogene acht de kantonrechter ook grond om de
reconventionele nevenvordering van [X] toe te wijzen. Omdat de overeenkomst tussen
partijen niet meer bestaat dient de melding van Dexia bij het BKR in Tiel ongedaan te
worden gemaakt en wel binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op straffe van de
gevraagde dwangsom.
 
Mitsdien wordt als volgt beslist:
 

DE BESLISSING:
 
In de reconventie van [X-....]:
 
Verklaart voor recht dat [X-....]  de overeenkomst hier in geding rechtsgeldig heeft
vernietigd op 17 juli 2003.
 
Veroordeelt Dexia in de proceskosten aan de zijde van [X-....] gevallen en tot op heden
begroot op € 450,00, wegens salaris gemachtigde van [X-....].
 
Wijst het anders of meer gevorderde af.
 
In conventie:
 
Wijst de (primaire) vordering van Dexia tegen [X] af
 
In de reconventie van [X]:
 
Veroordeelt Dexia om tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 4.160,90
te betalen aan [X] vermeederd met wettelijke rente hierover vaaf 30 juli 2003 tot de dag
der algehele voldoening.
 
Veroordeelt Dexia voorts om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de meldingen
betreffende de lease-overeenkomsten bij het BKR te Tiel te verwijderen op straffe van een
dwangsom van € 100,00 per dag dat de verwijdering van de melding uitblijft na genoemd
tijdstip.
 
Veroordee1t Dexia in de proceskosten aan de zijde van [X] gevallen en tot op heden begroot
op € 450,00 wegens salaris gemachtigde van [X].
 
In de voorwaardelijke conventie:
 
Wijst de vordering van Dexia af.
 
In conventie en de voorwaardelijke conventie:
 
Veroordeelt Dexia in de proceskosten aan de zijde van [X] gevallen en tot op heden begroot
op € 675,00 wegens salaris gemachtigde van [X].
 
Wijst het anders of meer gevorderde af.
 

Aldus gewezen door mr. J.F.Th Becker, kantonrechter-plaatsvervanger, en in het openbaar
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL