Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector kanton - locatie 's-Gravenhage
 
vm
rolnummer: 695517/07-20877
datum: 29 juli 2008
 
 
 
Vonnis in de zaak van:
 
[X],
wonende te [woonplaats],
eiser,
hierna te noemen: [X],
gemachtigde: mr. M.J. Meijer, advocaat te Haarlem,
rolgemachtigde: dw. R. Korving,
 
tegen
 
de besloten vennootschap AEGON FINANCIňLE DIENSTEN B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde,
hierna te noemen: Aegon,
gemachtigden: dws. G.Th. van der Velde en E.J.M, van Hal;
 
Procedure
 
1. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het
procesverloop blijkt:
-    het tussenvonnis van 11 maart 2008;
-    het proces-verbaal van comparitie van 6 mei 2008;
-    de akte na comparitie van 3 juni 2008;
-    de antwoordakte van 1 juli 2008.
 
Overwegingen
 
2. Overgenomen wordt hetgeen in voormeld vonnis is overwogen.
 
Toepasselijkheid van de artikelen 1: 88 en 89 BW
 
3. Voor het aangaan van de huurkoopovereenkomst door [Y] was op grond van het bepaalde in artikel 1: 88 lid 1 sub d BW de toestemming van [X] vereist. Ingevolge artikel 1: 88 lid 3 BW moet die toestemming in geval van een huurkoopovereenkomst schriftelijk worden verleend, terwijl niet in geschil is dat in het onderhavige geval de schriftelijke toestemming van [X] ontbreekt.
 
Verjaring
 
4. Vast staat dat [X] eerst bij brief van 27 juni 2007 een beroep heeft gedaan op de vernietigingsgrond van artikel 1:89 lid 1 BW. Er waren toen reeds meer dan driejaren verstreken sedert het aangaan van de overeenkomst door [Y].
 
5. Aegon heeft aangevoerd dat de bevoegdheid van [X] om de overeenkomst wegens het ontbreken van zijn toestemming te vernietigen, op 27 juni 2007 reeds verjaard was.
 
6. Ter comparitie heeft [X] aangevoerd dat hij samen met zijn echtgenote een en/of rekening had en dat zijn echtgenote ongeveer 10 jaar geleden een rekening op haar eigen naam heeft geopend, waarop de aan haar toekomende belastingvrije voet werd gestort. Hij bemoeide zich niet met die rekening. Hij heeft tot 1975 als timmerman gewerkt en is daarna werkzaam geweest in het gevangeniswezen. Zijn echtgenote regelde thuis de financiŽn. Eerst eind 2005, begin 2006 hoorde hij van zijn echtgenote van het bestaan van de vliegwielconstructie. Zijn ter zitting aanwezige echtgenote heeft zich in min of meer dezelfde bewoordingen uitgelaten.
 
7. Zoals reeds in het tussenvonnis overwogen heeft [X] in de procedure gesteld dat Hij geen zicht had op bankafschriften, waarop ten gunste van Aegon bedragen werden afgeschreven, en heeft hij aangevoerd: " Ze heeft een eigen rekening en daar kijk ik nooit naar. Daarom wist ik het ook niet totdat het weer eens 1 keer bij kassa of radar was, en zij ging begrijpen dat ze geen geld zou krijgen voor ons 40 jarig huwelijksfeest. Ik denk dat het eind 2005 of begin 2006 was maar zeker weten wanneer dat was weet ik niet meer precies. Over 11/2 worden we 65 jaar en misschien kunnen we het dan wel niet meer betalen, daarom had ze het ook nooit gedaan als ze had geweten dat het voor 20 jaar was ".
 
8. Gehoord [X] en diens echtgenote en hetgeen hij overigens naar voren heeft gebracht is de kantonrechter van oordeel dat [X] eerst eind 2005 wist dat [Y] de overeenkomst met Aegon had gesloten. Dit betekent dat [X] tijdig de nietigheid van de overeenkomst heeft ingeroepen. Aegon dient al hetgeen door [X] uit hoofde van deze overeenkomst is betaald als onverschuldigd aan hem terug te betalen, met rente als gevorderd. De post buitengerechtelijke incassokosten wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Aegon wordt in de kosten veroordeeld als hierna vermeld.
 
Beslissing
 
De kantonrechter:
 
1. Verklaart voor recht dat de huurkoopovereenkomst met nummer 16003994 rechtsgeldig door [X] is vernietigd.
 
2. Veroordeelt Aegon tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [X] te betalen hetgeen door zijn echtgenote aan Aegon uit hoofde van deze overeenkomst is betaald, met de wettelijke rente daarover per datum afboeking tot de datum van voldoening.
 
3. Veroordeelt Aegon in de kosten van deze procedure aan de zijde van [X] vastgesteld op Ä 1.790,31, waarvan Ä 1.600,-- aan gemachtigden salaris.
 
4. Verklaart de onderdelen 2. en 3. uitvoerbaar bij voorraad.
 
5. Wijst het meer of anders gevorderde af.
 

Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzittingjyaa-29 juli 2008 in het bijzijn van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL