Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
 
Sector kanton
 
Locatie 's-Gravenhage
 
hsw
rolnummer: 769863 RL EXPL 08-16363
datum: 28 januari 2009
 
Vonnis in de zaak van:
 

[X],
wonende te [woonplaats],
eisende partij,
hierna te noemen: [X],
gemachtigde: mr. M.J. Meijer, advocaat te Haarlem,
 
tegen
 
de besloten vennootschap Aegon FinanciŽle Diensten B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde partij,
hierna te noemen: Aegon,
gemachtigden: mrs, B.W.G. van der Velden en R.G.J. van der Velde, advocaten te
Amsterdam.
 
Procedure
 
1.     De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende, hier als herhaald en ingelast te beschouwen stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:
-  de dagvaarding van 19 juni 2008;
-  de conclusie van antwoord;
-  de conclusie van repliek;
-  de conclusie van dupliek;
-  de door partijen in het geding gebrachte producties.
 
Feiten
 
2,     Op grond van hetgeen door partijen over en weer is gesteld en blijkt uit overgelegde stukken, een en ander voorzover niet of onvoldoende weersproken, kan in deze zaak van het volgende worden uitgegaan:
a. Op of omstreeks 13 juli 1998 heeft [X] met Aegon een effectenlease-overeenkomst gesloten met de naam "PMA Onderwijs SpaarverlofPlan" onder nummer 30100202 (hierna: de overeenkomst).
b.     Op de overeenkomst zijn van toepassing de Bijzondere Voorwaarden Onderwijs SpaarverlofPlan.
c.     Blijkens de vermelding aan de voet van de overeenkomst is PMA Consultancy B.V. bij de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden als tussenpersoon.
d.     De overeenkomst betreft het beleggen in aandelen met geleend geld en heeft een looptijd van 120 maanden, te rekenen vanaf 13 juli 1998.
e.     De overeenkomst houdt in dat de belegger een bedrag leent van Aegon tegen een rente van 11,5% per jaar, waarvoor door Aegon aandelen worden gekocht, die door haar in lease aan de belegger worden verstrekt De over de geldlening ver-gehuldigde rente wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst in maandelijkse termijnen voldaan, Op de 15e dag van de 119e maand moet een bedrag van É 100,-- (Ä 45,38) worden voldaan in mindering op de hoofdsom van de geldlening, Het restant van de geldlening moet aan het einde van de looptijd van de overeenkomst worden voldaan, waarna de belegger eigenaar wordt van de onderliggende aandelen. Desgewenst kan het restant van de geldlening worden verrekend met de verkoopopbrengst van de onderliggende aandelen.
f.     Na 60 maanden kan de overeenkomst boetevrij met onmiddellijke ingang beŽindigd worden onder betaling of verrekening van het nog niet betaalde deel van de hoofdsom. Bij eerdere beŽindiging is een boeterente verschuldigd van tweevijfde deel van de nog niet vervallen maandtermijnen tot en met de zestigste maand.
g.     [X] heeft ingevolge de overeenkomst van Aegon telkens 43 aandelen ge-leased in de fondsen ING, Ahold, Elsevier, Dordt Petr. KPN en TPG. De totale leasesom bedroeg É 45.182,19 (Ä 20.502,78) en was opgebouwd uit het aankoopbedrag van de aandelen ad É 21.015,39 (Ä 9.536,37) en rente ad É24.166,80 (Ä10.966,42).
h. Het rentebedrag diende te worden betaald in 120 maandelijkse termijnen van É 201,39 (Ä91,39) elk.
i. Bij brief van 24 december 2007 heeft [X] de vernietiging dan wel buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ingeroepen op grond van - kort gezegd - misbruik van omstandigheden, wanprestatie, onrechtmatige daad, misleidende reclame en dwaling
j. Volgens een na het verstrijken van de overeengekomen looptijd per 12 juli 2008 door Aegon aan [X] verstrekt overzicht resteerde per 14 juli 2008 voor [X], uitgaande van verkoop van de onderliggende aandelen, een restant-schuld van Ä 3.332,11,
k. Aegon past ten aanzien van effectenlease-overeenkomsten de zogenaamde Duisenberg-regeling toe, Op grond daarvan wordt door Aegon 67% van de restschuld kwijtgescholden. Bij brief van 29 november 2005 heeft zij [X] hierover voor het eerst geÔnformeerd en aangeboden de overeenkomst op die basis tussentijds te beŽindigen, [X] heeft dat aanbod afgewezen. Bij brief van 25 juli 2008 heeft Aegon wederom [X] aangeboden de Duisenberg-regeling toe te passen, Met toepassing van de Duisenberg-regeling wordt de restschuld van [X] verminderd tot Ä 1.099,60,
l. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft [X] een bedrag ad Ä 2.082,62 aan dividend ontvangen.
 
Vordering en verweer
 
3.    De kantonrechter verstaat de vordering van [X] aldus dat zij vordert - zakelijk samengevat - dat bij vonnisj uitvoerbaar bij voorraad;
 
I.      primair:
a.     voor recht wordt verklaard dat Aegon jegens [X] toerekenbaar tekortgeschoten is, haar precontractuele zorgplicht heeft geschonden en/of onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de daardoor opgetreden schadeĽ
b.     de overeenkomst wordt ontbonden en voor recht wordt verklaard dat Aegon jegens [X] aansprakelijk is voor de schade die [X] daardoor geleden heeft en nog zal lijden
c.     voor recht wordt verklaard dat deze schade bestaat uit hetgeen [X] uit hoofde van de overeenkomst aan Aegon heeft betaald, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen ander bedrag, vermeerderd met alle door Aegon opgevorderde kosten en renten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot die der voldoening;
II.    subsidiair:
a.     de overeenkomst wordt vernietigd of nietig verklaard, althans wordt ontbonden, wegens dwaling en/of misbruik van omstandigheden en/of niet naleving van de verplichtingen op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck), de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en dwingendrechtelijke bepalingen van de vijfde titel van boek 7A BW,
b.     Aegon wordt veroordeeld tot terugbetaling aan [X] van al hetgeen zij op grond van de overeenkomst aan Aegon heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot die der terugbetaling;
III.   Aegon wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag ad Ä 250,- vermeerderd met BTW wegens buitengerechtelijke kosten;
IV.   Aegon wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.
 
4.   Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft [X] - kort zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd:
De overeenkomst is aan te merken als een overeenkomst van huurkoop. Bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft Aegon niet of onvoldoende voldaan aan haar informatieplicht en aan haar zorgplicht. [X] had geen relevante ervaring met beleggen en heeft niet of onvoldoende beseft dat de overeenkomst inhield dat zij met geleend geld belegde in aandelen, waardoor zij het risico liep dat zij bij tussentijdse beŽindiging of bij het einde van de overeenkomst met een aanzienlijke restschuld zou blijven zitten. Het haar verstrekte informatiemateriaal is daarover onduidelijk en misleidend. In zoverre is er naar haar mening sprake van misleiding. Ook heeft Aegon misbruik gemaakt van omstandigheden door de overeenkomst met [X], die van beleggen geen verstand had, aan te gaan zonder dat zij naar behoren gei'nformeerd was over de aard, inhoud en risico's van de overeenkomst. Voorts voert [X] aan dat zij bij het aangaan van de overeenkomst heeft gedwaald omtrent de aard en inhoud van de overeenkomst, de betekenis daarvan en de aan de overeenkomst verbonden risico.'s, doordat Aegon haar daarover niet of onvoldoende heeft geÔnformeerd. Verder voert [X] aan dat Aegon in het kader van de op haar rustende zorgplicht en in strijd met het bepaalde in artikel 28 lid 2 tot en met 4 van de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer (hierna: de NR), alvorens de overeenkomst aan te gaan, zich op de hoogte had moeten stellen van haar financiŽle situatie en dat Aegon op grond daarvan haar ervan had moeten weerhouden de overeenkomst aan te gaan. Ook had Aegon haar uitdrukkelijk dienen te waarschuwen voor het risico van een aanzienlijke restschuld. Deze nalatigheden van Aegon zijn aan te merken als onrechtmatige daad. Daarnevens voert [X] nog aan dat Aegon ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet beschikte over een vergunning als bedoeld in artikel 9 van de Wck en dat de overeenkomst niet voldoet aan diverse bepalingen van de Wck. Ook heeft Aegon volgens [X] gehandeld in strijd met de bepalingen van de Wid en van de vijfde titel van boek 7A BW, Volgens [X] is de overeenkomst daarom nietig,
 
5.     Aegon heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van [X] en veroordeling van [X], uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de achtste dag na het te wijzen vonnis.
Kort zakelijk weergegeven komt het verweer op het volgende neer: Aegon bestrijdt dat de overeenkomst gekwalificeerd moet worden als een overeenkomst van huurkoop. Voorts bestrijdt zij dat zij haar zorgplicht geschonden heeft, dan wel jegens [X] onrechtmatig heeft gehandeld of misbruik gemaakt heeft van omstandigheden. Zij bestrijdt dat zij tekortgeschoten is in haar informatieverstrekking over de aard en inhoud van de overeenkomst en de daaraan verbonden risico's, waarbij zij er op wijst dat [X] bij het aangaan van de overeenkomst geadviseerd is door de tussenpersoon. Verder bestrijdt Aegon het beroep van [X] op dwaling, waarbij zij zich onder meer beroept op verjaring. De Wck is volgens Aegon niet op de overeenkomst van toepassing en overigens zijn de bepalingen van de overeenkomst daarmee niet strijd. Het ontbreken van een vergunning ex artikel 9 Wck maakt de overeenkomst volgens Aegon niet nietig. Tevens bestrijdt zij in strijd te hebben gehandeld met de Wid, terwijl ook strijd met de Wid volgens Aegon niet leidt tot nietigheid van de overeenkomst, Verder bestrijdt Aegon dat er sprake is van schade en van causaal verband tussen haar handelen en de gestelde schade, waarbij zij tevens aanvoert dat de verschuldigde rente niet als schade kan worden aangemerkt. Voor het geval geoordeeld mocht worden dat de overeenkomst vernietigd of ontbonden is of moet worden, voert zij aan dat terugbetaling van de inleg aan [X] in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en zich niet verdraagt met het bepaalde in artikel 6;278 BW. Verder beroept zij zich op matiging van de gevorderde terugbetaling op grond van artikel 6:101 BW en op verrekening met het uit hoofde van de overeenkomst aan [X] betaalde dividend. Tenslotte betwist Aegon de gevorderde buitengerechtelijke kosten.
 
Beoordeling
 
Kwalificatie van de overeenkomst
 
6.     Met betrekking tot de vraag of de onderhavige overeenkomsten aan te merken zijn als overeenkomsten van huurkoop overweegt de kantonrechter dat de overeenkomsten voldoen aan de wettelijke definitie van huurkoop in artikel 7A:157ůh juncto 1576 BW. Voor de motivering van dit oordeel verwijst de kantonrechter naar de hierop betrekking hebbende overwegingen in het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 14 april 2004, NJF 2004, 409, alsmede in de arresten van het Gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2007, JOR 2007,98 (LJN: AZ9721) en het Gerechtshof Den Bosch van 26 juni 2007 (LJN; BA8070), welke overwegingen de kantonrechter hier overneemt en tot de zijne maakt. Verwezen wordt voorts naar het op 28 maart 2008 door de Hoge Raad gewezen arrest (LJN: BC2837), in de rechtsoverwegingen 4.2 tot en met 4.4 waarvan geoordeeld
wordt dat een met de onderhavige overeenkomsten vergelijkbare aandelenlease-overeenkomst met de naam "Korting Kado" van Dexia N.V. aan te merken is als een overeenkomst van huurkoop.
 
Misleidende reclame en wilsgebreken
 
7.     Het beroep van [X] dat zij bij het aangaan van de overeenkomst omtrent de aard, inhoud en risico's van de overeenkomst door Aegon misleid is en dat de overeenkomst op grond van een wilsgebrek tot stand is gekomen wegens - kort gezegd - misleidende, onjuiste, dan wel niet of onvoldoende informatieverstrekking door Aegon, wordt verworpen.
 
8.     Overwogen wordt dat [X] - naar Aegon bij conclusie van antwoord heeft gesteld en [X] bij conclusie van repliek niet heeft weersproken - voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst in ieder geval beschikte over de (concept)overeenkomst en de Bijzondere Voorwaarden. Zowel uit de overeenkomst zelf als uit de Bijzondere Voorwaarden blijkt (voldoende) duidelijk dat er sprake is van een geldlening waarmee aandelen worden gekocht en waarover gedurende de looptijd van de overeenkomst in maandelijkse termijnen rente betaald moet worden. Voorts wordt er in artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden op gewezen dat er een beleggersrisico is, "het risico van een waardedaling van de aangekochte aandelen alsmede het uitblijven van opbrengsten daarvan" dat voor rekening van de cliŽnt komt. Dit moet ook [X] duidelijk zijn geweest, aangenomen dat zij - zoals zij gehouden was te doen - deze documenten zorgvuldig gelezen heeft en zich naar vermogen heeft ingespannen om de betekenis van de overeenkomst en de bŁbehorende voorwaarden te doorgronden en de voor haar daaruit voortvloeiende verplichtingen en risico's te begrijpen, alvorens de overeenkomst te ondertekenen. Verwezen wordt naar hetgeen in dit verband overwogen is in de rechtsoverwegingen 2.16 tot en met 2.20 van het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 1 maart 2007, JOR 2007, 97 (LJN; AZ9722), rechtsoverweging 4.5 van het arrest van het Hof Amsterdam van 24 mei 2007, NJF 2007, 323 (LJN: BA5684) en de rechtsoverwegingen 4,32 tot en met 4,35 van het arrest van het Hof Amsterdam van 15 november 2007 (LJN; BB7871). De kantonrechter onderschrijft het in die rechtsoverwegingen neergelegde oordeel en maakt dat tot het zijne. In de onderhavige zaak zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken die nopen tot een ander oordeel.
Tegen deze achtergrond kunnen noch de door Aegon toegezonden (concept)overeen-komst, noch de Bijzondere Voorwaarden als misleidend worden aangemerkt. Voorzover er aan de zijde van [X] al sprake mocht zijn geweest van een onjuiste voorstelling omtrent de aard van de overeenkomst en de daaraan verbonden risico's, dient deze op grond van het vorenstaande voor haar rekening en risico te blijven en kan deze ingevolge artikel 6:226 lid 2 BW niet tot vernietiging van de overeenkomst leiden. Het in dit verband door Aegon aangevoerde verjaringsverweer behoeft derhalve geen bespreking.
 
9.     Van bedrog, in de zin van het doen van opzettelijke gedane onjuiste mededelingen, opzettelijke verzwijging van feiten of een andere kunstgreep is niet gebleken. Misbruik van omstandigheden, hierin bestaande dat misbruik is gemaakt van de onervarenheid en afhankelijkheid van [X], is in het licht van het bovenstaande evenmin aannemelijk geworden. Wat [X] voorts nog aangevoerd heeft omtrent misleidende reclame is in het geheel niet geconcretiseerd, zodat haar daarop betrekking hebbende stellingen als onvoldoende onderbouwd dienen te worden gepasseerd.
 
Toepasselijkheid Wck
 
10.   Onder verwijzing naar hetgeen dienaangaande is overwogen in de arresten van het Hof Amsterdam d,d. 16 augustus 2007 JOR 2007, 244 (LJN; BB1855) en 15 november 2007 (LJN; AZ7033), het Hof Den Bosch d.d. 26 juni 2007 (LJN: BA8070) en het Hof Arnhem d.d. 4 december 2007 (LJN; BB9779) heeft Aegon in een uitvoerig gemotiveerd betoog aangevoerd dat de Wck niet van toepassing is op effectenleaseovereenkomsten.
 
11.   In eerdere vonnissen met betrekking tot effectenleaseovereenkomsten heeft deze kantonrechter dit standpunt van Aegon verworpen, oordelend dat de Wck wel van toepassing is. Gelet echter op hetgeen hieromtrent overwogen is in voormelde arresten, komt de kantonrechter van dit oordeel terug en wordt thans geoordeeld dat de Wck op effectenleaseovereenkomsten als de onderhavige niet van toepassing is. Voor de gronden waarop dit gewijzigde oordeel berust wordt verwezen naar hetgeen in voormelde arresten is overwogen, met name in de rechtsoverwegingen 4.8 tot en met 4.14 van het arrest Hof Amsterdam d.d. 16 augustus 2007 en de rechtsoverwegingen 4,15 tot en met 4.23 van het arrest Hof Amsterdam d.d. 15 november 2007. Er is geen grond om met betrekking tot de op grond van de onderhavige overeenkomst door [X] geleasede aandelen anders te oordelen dan in die arresten geoordeeld is met betrekking tot de daarin bedoelde deelnemingsrechten.
 
Strijd met bepalingen van de Wid
 
12.   Met betrekking tot de toepasselijkheid van de Wid op de overeenkomst wordt geoordeeld dat al zou door Aegon in strijd met de Wid gehandeld zijn, zulks de overeenkomst niet nietig of vernietigbaar maakt. Dit blijkt - zoals Aegon met juistheid heeft gesteld - uit het door haar in productie 19 bij haar conclusie van antwoord weergeven citaat Łit de parlementaire geschiedenis, luidende:
"Overigens wordt voor de duidelijkheid opgemerkt dat indien in strijd met de identificatieplicht is gehandeld [,.,] dit (...] in burgerrechtelijk opzicht geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. Immers de overeenkomst zelve wordt door deze wet niet verboden, terwijl daarnaast deze wet aan overtreding niet de sanctie van nietigheid van de overeenkomst verbindt, Ook artikel 3:40 BW roept deze gevolgen niet op."
De stellingen van [X] omtrent schending door Aegon van bepalingen van de Wid behoeven daarom geen nadere bespreking.
 
Zorgplicht
 
13.   Wel doel treffen daarentegen de stellingen van [X] dat Aegon zich niet naar behoren heeft gekweten van de op haar rustende zorgplicht
 
14.   Bij dit oordeel stelt de kantonrechter voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (23 mei 1997 NJ 1098 nr. 192, 9 januari 1998 NJ 1999 nr. 285 en 11 juli 2003, JOR 2003,199) banken, gelet op hun maatschappelijke functie, een bijzondere zorgplicht hebben jegens ondermeer hun (potentiŽle) cliŽnten zoals [X]. Hoewel Aegon geen bank is, heeft deze zorgplicht ook voor haar als financiŽle instelling te gelden. Weliswaar zagen deze arresten niet op aandelenleaseconstructies, maar gelet op de aard van de onderhavige overeenkomst en daaraan verbonden risico's bestaat er geen aanleiding om in dit geval anders te oordelen. Verwezen wordt voorts naar hetgeen in dit verband is overwogen in de rechtsoverweging 6.9 van de WCAM-beschikking van het Hof Amsterdam d.d. 25 januari 2007, NJ 2007, 427 (LJN: AZ7033), alsmede in de rechtsoverwegingen 2.22 tot en met 2,26 van het arrest van het Hof Amsterdam van 1 maart 2007, JOR 2007, 97 (LJN: AZ9722), de rechtsoverwegingen 4.7 tot en met 4.15 van het arrest van het Hof Amsterdam van 24 mei 2007, NJF 2007,427 (LJN: BA5684), de rechtsoverwegingen 4.17 tot en met 4.24 van het arrest van het Hof Amsterdam van 16 augustus 2007, JOR 2007, 244 (LJN: BB 1855), de rechtsoverwegingen 4.39 tot en met 4.49 van het arrest van het Hof Amsterdam van 15 november 2007, (LJN: BB7871) en de rechtsoverwegingen 4.18 en 4.19 van het arrest van het Hof Amsterdam van 06 december 2007, (LJN: BB9552).
 
15.   Overeenkomstig de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam d.d. 30 juni 2004, NJF 2004 nr, 410, en de Klachtencommissie DSI d.d. 5 februari 2004, NJF nr. 446, de Commissie van Beroep DSI d.d. 27 januari 2005, JOR 2005 97 en de hiervoor in alinea 14 genoemde arresten van het Hof Amsterdam is de kantonrechter van oordeel dat Aegon bij het aanbieden van de onderhavige overeenkomst aan [X] tekortgeschoten is in de op haar rustende verplichting om (i) voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst een onderzoek in te stellen naar de inkomens- en vermogenspositie van [X] en na te gaan of zij bereid en in staat was om in geval van een tekortschietende verkoopopbrengst van de aandelen bij het einde van de overeenkomst aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en (ii) [X] uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de mogelijkheid van een restschuld bij het einde van de overeenkomst of in geval van tussentijdse beŽindiging van de overeenkomst.
Gesteld noch gebleken is immers dat Aegon naar behoren aan deze verplichtingen heeft voldaan. De enkele BKR-toetsing, die Aegon stelt te hebben verricht, volstaat daartoe niet.
 
16.   Aan de hiervoor omschreven waarschuwingplicht van Aegon doet niet af dat op [X], zoals hiervoor in alinea 8 is overwogen, de verplichting rustte om zich voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst redelijke inspanningen te getroosten teneinde de betekenis van de overeenkomst (met inbegrip van de daartoe behorende Bijzondere Voorwaarden) te doorgronden, noch dat het risico van een restschuld wel uit de bewoordingen van de overeenkomst en de Bijzondere Voorwaarden had kunnen worden gekend. De bijzondere zorgplicht van een effecteninstelling strekt immers mede tot bescherming van personen die de zojuist bedoelde verplichting veronachtzamen ofte licht opvatten, of van wie de inspanningen tot doorgronden van de betreffende overeenkomst zonder vrucht blijven dan wel tot een onjuist of onvolledig begrip van hun verplichtingen en risico's uit de overeenkomst leiden, Daarom staat het niet of onvoldoende nakomen van die verplichting door [X], dat in de weg staat aan haar beroep op dwaling, niet in de weg aan het aannemen van een tekortkoming van Aegon in de nakoming van de uit haar zorgplicht volgende waarschuwingsplicht en een op deze tekortkoming berustende aansprakelijkheid.
 
17.   Voor zover [X] haar vorderingen doet steunen op de stelling dat de bijzondere zorgplicht van Aegon tegenover haar verder heeft gereikt dan de hiervoor in alinea 15 besproken punten, respectievelijk dat Aegon ook op andere punten in de nakoming van die zorgplicht is tekortgeschoten, moet daaraan worden voorbijgegaan. Die stelling gaat uit van een uitleg van de bijzondere zorgplicht die geen steun vindt in het recht en kan daarom niet tot de slotsom leiden dat Aegon in de nakoming van haar zorgplicht is tekortgeschoten.
 
18.   Door de hiervoor omschreven nalatigheden is Aegon naar het oordeel van de kantonrechter tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens [X] in de fase die voorafging aan de totstandkoming van de overeenkomst. Aldus heeft Aegon jegens [X] onrechtmatig gehandeld. Nu het tegendeel gesteld noch gebleken is, moet er in het licht van hetgeen [X] dienaangaande heeft aangevoerd van uitgegaan worden dat, indien Aegon wel aan haar zorgplicht jegens haar had voldaan, zij de overeenkomst niet althans niet in dezelfde vorm zou zijn aangegaan. Het aangaan van de overeenkomst kan Aegon derhalve als gevolg van haar tekortkoming worden aangerekend, zodat zij aansprakelijk is voor de dientengevolge door [X] geleden schade.
 
19.   Hierbij dient echter tevens in aanmerking te worden genomen dat [X] ook zelf een verwijt valt te maken van het ontstaan van de schade. Zoals hiervoor in alinea 8 is overwogen, mocht van haar verwacht worden dat zij zien voordat z[j de overeenkomst aanging redelijke inspanningen had getroost om de betekenis van het daarin en in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde te doorgronden en de daaruit voor haar voortvloeiende verplichtingen en risico's te begrijpen. Uit de overeenkomst en de Bijzondere Voorwaarden is voldoende kenbaar dat zij met Aegon een geldlening aanging, dat aan die lening rente- en aflossingsverplichtingen voor haar verbonden waren, alsmede dat sprake was van het beleggen in effecten met geleend geld en dat daaraan risico's verbonden zijn. Dat aan het beleggen in effecten een zeker risico verbonden is, in het bijzonder in geval van koersdalingen, was reeds als feit van algemene bekendheid eveneens te kennen.
Tegen deze achtergrond is het ontstaan van de door [X] geleden schade, als een gevolg van haar eigen beslissing om de overeenkomst met Aegon aan te gaan, mede aan haarzelf toe te rekenen. Er is daarom grond om de vergoedingsplicht van Aegon op de voet van artikel 6; 101 lid 1 BW te verminderen.
 
20.   Bij de mate waarin de vergoedingsplicht van Aegon verminderd behoort te worden dient echter tevens in aanmerking te worden genomen dat de verantwoordelijkheid van Aegon als professionele partij en als financiŽle instelling, belast met bovenbedoelde bijzondere maatschappelijke zorgplicht, aanmerkelijk zwaarder moet wegen dan die van [X] als consument. Dit, alsmede de overige omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, is de kantonrechter van oordeel dat Aegon naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen aanspraak kan maken op betaling door [X] van (enig deel van) de restschuld en dat zij tweederde deel van het inlegbedrag (de op grond van de overeenkomst door [X] betaalde rente) aan [X] terug dient te betalen, onder verrekening van het uit hoofde van de overeenkomst door [X] ontvangen dividend. Voor het overige dient de schade voor rekening van [X] zelf te blijven,
 
21.   Dit leidt ertoe dat Aegon geen aanspraak kan maken op betaling door [X] van enig deel van de restschuld. Gesteld noch gebleken is dat [X] niet volledig aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens Aegon heeft voldaan, terwijl uit de opgave van de restschuld per 14 juli 2008 valt af te leiden dat er geen sprake was van achterstallige termijnbetalingen, zodat ervan uitgegaan kan worden dat [X] aan inleg een bedrag ad Ä 10,966,42 aan Aegon voldaan heeft, Hiervan dient Aegon een gedeelte ad Ä 7.311,08 aan [X] terug te betalen. In mindering hierop komt het door [X] uit hoofde van de overeenkomst ontvangen dividend ad Ä 2.082,62. Per saldo dient Aegon dus aan [X] (terug) te betalen een bedrag ad Ä 5.228,46. De wettelijke rente hierover is toewijsbaar als gevorderd vanaf de dag van dagvaarding tot die der voldoening.
 
22.   Aegon heeft nog aangevoerd dat de door [X] betaalde rente over de geldlening niet aangemerkt kan worden als schadepost, omdat deze renteverplichting een uitvloeisel is van de afgesloten geldlening en niet als schade ten gevolge van het leasen van effecten kan worden aangemerkt. Zij heeft daarbij verwezen naar hetgeen overwogen is in rechtsoverweging 6,8 van de WCAM-beschikking van het Hof Amsterdam van 25 januari 2007, NJ 2007, 427 (LJN; AZ7033), De kantonrechter deelt dat standpunt niet waar het de onderhavige zaak betreft. Uit hetgeen hiervoor in alinea 18 overwogen is volgt dat, als Aegon aan haar zorgplicht jegens [X] had voldaan, deze de overeenkomst niet of niet in deze vorm zou zijn aangegaan. In dat geval zou [X] dus ook de uit de overeenkomst voortvloeiende renteverplichting niet hebben gehad, Die renteverplichting is derhalve als schade toe te rekenen aan de tekortkoming van Aegon in de nakoming van haar zorgplicht jegens [X],
 
23.   De kantonrechter heeft kennisgenomen van de kritiek die Aegon in de alinea's 10.34 tot en met 10.42 van haar conclusie van antwoord heeft geuit op de jurisprudentie van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Kanton in zaken als de onderhavige. De kantonrechter ziet in die kritiek echter geen aanleiding om zijn jurisprudentie met betrekking tot de zorgplicht en de schadevergoeding te herzien en zal daarom op die kritiek niet nader ingaan op,
 
Het beroep op artikel 6:278 BW
 
24.   Het beroep van Aegon op artikel 6:278 BW kan haar - wat daar verder van zij - in het onderhavige geval niet baten. Dat artikel kan immers slechts aan de orde komen in geval van vernietiging of nietig verklaring, dan wel van ontbinding van de overeenkomst. Daarvan is in dit geval echter geen sprake.
 
Slotsom en kosten
 
25.   Het voren overwogene leidt tot de conclusie dat de vorderingen van [X] in zoverre toewijsbaar zijn, dat voor recht verklaard dient te worden dat Aegon jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door niet nakoming van de op haar rustende zorgplicht en dat z(j op grond daarvan gehouden is de schade te vergoeden, zoals hiervoor in alinea 21 vermeld. Wat partijen verder nog hebben aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel en kan daarom buiten bespreking blijven.
 
26.   Als overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Aegon worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [X] tot op heden vast te stellen op Ä 85,44 wegens dagvaardingskosten, Ä 108,- wegens griffierecht en Ä 500,-. wegens salaris van haar gemachtigde, derhalve Ä 693,44 in totaal. Voor toewijzing daarnaast van enig bedrag aan buitengerechtelijke kosten ziet de kantonrechter geen grond, nu het ter zake gevorderde bedrag in het geheel niet onderbouwd is.
 
Beslissing
 
De kantonrechter:
 
1.     verklaart voor recht dat Aegon jegens [X] onrechtmatig heeft gehandeld door niet nakoming van de op haar rustende zorgplicht in de precontractuele fase van de door haar   met   [X]   gesloten   PMA   Onderwijs   SpaarverlofPlan-overeenkomst;
 
2.     veroordeelt Aegon om als schadevergoeding aan [X] te betalen de som van Ä 5.228,46 vermeerderd met de wettelijke rente daarover de dag van dagvaarding tot die der voldoening;
 
3.     stelt de proceskosten aan de zijde van [X] tot op heden vast op Ä 693,44 en veroordeelt Aegon tot betaling daarvan aan [X];
 
4.     verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af wat meer of anders gevorderd is.
 

Dit vonnis is gewezen door mr. H.S. Wiarda, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 januari 2009.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL