Het gebruik maken van deze uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

RECHTBANK AMSTERDAM
SECTOR KANTON -LOCATIE AMSTERDAM
Kenmerk : CV04-26451
Datum : 7 september 2005
11
 

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:
 

[X]
wonende te [woonplaats]
eiser
nader te noemen [X]
gemachtigde: mr. C.J.R. Binsbergen
 
t e g e n:
 
de naamloze vennootschap Dexia Bank Nederland N.V.
gevestigd te Amsterdam
gedaagde
nader te noemen Dexia
gemachtigde: H.Verbeek voor mr. F.R.H.van der Leeuw
 

VERLOOP VAN DE PROCEDURE
 
De volgende processtukken zijn ingediend:
 
- de dagvaarding van 23 augustus 2004 inhoudende de vordering van [X]
- een akte overlegging produkties van [X]
- een incidentele conclusie tot verwijzing van Dexia met bewijsstukken
- een conclusie van antwoord in het incident met bewijsstuk
- een akte uitlating rolbeschikking van [X]
- een atwoordakte uitlating rolbeschikking van Dexia
 
Daarna is vonnis bepaald in het incident.
 

GRONDEN VAN DE BESLISSING
 

Feiten
 
1. Als gesteld en erkend dan wel niet (voldoende)weersproken staat, voorzovervan belang,
   vast:
 
   1.1. In januari.2001 hebben [X] en zijn echtgenote zes overeenkomsten "overwaarde
         effect maandbetaling met herbelegging" ondertekend met de nummers 21...... t/m
         21....... Bij de overeenkomst behoren "bijzondere voorwaarden effecten lease".
   1.2. Blijkens de overeenkomsten least [X] aandelen/effecten, door Dexia verder genoemd
         "waarden", met als omschrijving "Labouchere AEX Plus Certificaat uitgegeven conform
         prospectus d.d.25 maart 1999."
   1.3. Artikel 6 van de overeenkomst luidt: Ter uitvoering van de in artikel 2 van de bijzondere
         Voorwaarden Effecten Lease omschreven verbintenis tot voorwaardelijke overdracht,
         levert de Bank door middel van deze akte de waarden aan lessee, onder de
         opschortende voorwaarde dat lessee al datgene aan de Bank heeft betaald wat hij haar
         krachtens deze lease-overeenkomst en de daarbij behorende bijzondere voorwaarden
         etc. verschuldigd is of zal worden, van welke levering de Bank onverwijld na
         totstandkoming van deze akte mededeling doet aan de uitgevende instelling..."
   1.4. Van de bijzondere voorwaarden effecten lease luidt artikel 2: ""De Bank en lessee komen
         overeen dat de eigendom van de waarden op lessee overgaat door vervulling van de
         opschortende voorwaarde dat lessee aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de
         overeenkomst heeft voldaan..."
   1.5. Bank Labouchere NV heeft de bij de onder 1.1 bedoelde overeenkomsten bedoelde
         certificaten "aex plus effect" met afgiftedatum 23 februari 2001 aan [X] toegezonden.
         Die certificaten bevestigen telkens een hoofdsom van EUR 12.765,35, een beginkoers
         van 624,62, een begindatum van 22 februari 2001 en een looptijd van minimaal 60
         maanden en maximaal 240 maanden. Op het certificaat staat dat daaraan geen
         zelfstandige rechten kunnen worden ontleend. De rechten uit hoofde van het certificaat
         "worden bepaald aan de hand van de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus en
         de administratie van de uitgevende instelling."
 

Vordering
 
2. [X] stelt voorzover thans van belang dat de onder 1. bedoelde overeenkomsten geheel
   beantwoorden aan de art.7a:1576 lid 1 jo lid 5 BW (koop op afbetaling) en 7a:1576h lid 1 BW
   (huurkoop). De certificaten zijn afgeleverd en ook aan de overige voorwaarden voor huurkoop
   is voldaan.
 

Verweer
 
3.  Dexia verweert zich tegen deze vordering en voert, zakelijk weergegeven, aan dat er geen
    sprake is van een koop op afbetaling en (dus) evenmin van huurkoop. Volgens Dexia wordt
    niet voldaan aan de voorwaarden voor koop op afbetaling of huurkoop want er is geen
    aflevering (zie 8) en geen eigendomsoverdracht of koop (zie 9/10). Ter onderbouwing van
    haar stellingen verwijst Dexia naar enige uitspraken. Zij vordert daarom verwijzing.
 

Beoordeling
 
4.  Het gaat er om of in de onder 1.1 genoemde overeenkomsten de elementen aanwezig zijn die
    noodzakelijk zijn om deze als huurkoop te kwalificeren. Huurkoop is een species van koop op
    afbetaling en koop op afbetaling is een species van koop. De regels betreffende koop en koop
    op afbetaling zijn op huurkoop van toepassing voorzover hiervan in de artikelen 7A:1576h-
    1576x BW niet wordt afgeweken.
 
5.  Blijkens de hiervˇˇr geciteerde bepalingen in de overeenkomst zijn de waarden die in de
    certificaten worden beschreven gedurende de looptijd van de overeenkomst eigendom van
    Labouchere. Tevens verbindt Labouchere zich, onder de opschortende voorwaarde van
    algehele betaling van de prijs, de waarden aan de deelnemer in eigendom over te dragen.
    Ook indien aan een formele eigendomsoverdracht eisen van administratieve of andere aard
    worden gesteld heeft de overeenkomst de strekking om de deelnemer - na volledige betaling
    van de prijs - eigenaar te maken van het vermogen dat de certificaten vertegenwoordigen.
 
6.  Voorwaarde voor de kwalificatie als koop op afbetaling en huurkoop is dat er sprake is van
    een aflevering aan de afnemer. Onder aflevering dient, zoals blijkt uit artikel 7A:1576 lid 1 BW
    in verbinding met artikel 7:9 lid 3 BW te worden verstaan: verschaffing van de macht over het
    vermogensrecht. Voor effecten betekent dit: verschaffing van het genot daarvan (artikel
    7A: 1576m BW). In het onderhavige geval verkeert de deelnemer na het aangaan van de
    overeenkomst in economisch opzicht in dezelfde positie als de eigenaar van de waarden die
    in de certificaten worden beschreven. Tijdens de looptijd van de overeenkomst worden alle
    voor- en nadelen volledig aan hem doorberekend. Dit komt overeen met het bepaalde in
    artikel 7A:1576n BW.
 
7.  Gelet op, het voorgaande moet als tijdstip van aflevering worden aangenomen het moment
    waarop het genot van de waarden een aanvang neemt, dat wil zeggen bij de aanvang van de
    contractsduur. De stelling van Dexia dat niet is afgeleverd wordt derhalve verworpen.
 
8.  Zoals uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt wordt geoordeeld dat de "waarden" die
    onderwerp van de onder 1.2 genoemde overeenkomsten zijn zich lenen voor koop/verkoop.
    Terecht heeft [X] aangevoerd dat het om meer gaat dan de verrekening van een
    koersverschil (zie onder 13, 16 en 17 van de conclusie van antwoord in het incident) zoals
    Dexia stelt. Het certificaat (= de omschrijving van de waarden/effecten, zie 1.2) kan in
    eigendom overgaan en kan worden verpand (zie art.12 bijzondere voorwaarden). Het
    certificaat is dus meer dan een overeenkomst tot verrekening van een koersverschil
    (voorwaardelijke vorderingsrecht). De stelling van Dexia dat de waarden niet kunnen worden
    overgedragen in eigendom of kunnen worden verkocht wordt derhalve verworpen.
 
9.  Op grond van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de overeenkomst in elk
    geval dezelfde strekking heeft als huurkoop en derhalve als huurkoop moet worden
    aangemerkt (artikel 1576h lid 2 BW). Dit betekent dat de sector kanton bevoegd is en dat niet
    verwezen hoeft te worden.
 
10. Over de kosten wordt beslist bij de einduitspraak.
 
 
 
BESLISSING
 
De kantonrechter:
 
- bepaalt dat de zaak wordt verwezen naar de rol van 5 oktober 2005 voor antwoord;
 
- houdt iedere verdere beslissing aan.
 
Aldus gewezen door mr. C.von Meyenfeldt, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 7 september 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL