Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK AMSTERDAM
 
Sector Kanton
 
Locatie Amsterdam
 
Rolnummer: 777043 DX EXPL 06-859
Vonnis van: 5 november 2008
F.no.:618
 
Vonnis van de kantonrechter
 
inzake
 
1. [X],
2. [Y],

beiden wonende te [woonplaats],
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
nader te noemen respectievelijk [X], [Y] en gezamenlijk [X] c.s.,
gemachtigde: mr. M.B. Bosman,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie.
nader te noemen Dexia,
gemachtigde: dw, P. Swier.
 
Procedure
 
Het volgende processtuk is ingediend:
-      de dagvaarding van 20 april 2006 van [X] c.s., met producties.
 
Daarna heeft Dexia bij akie schorsing van de procedure aangezegd krachtens de Wel collectieve afwikkeling massaschadc (WCAM). Bij rolmededeling van 16 mei 2006 is vastgesteld dat de procedure is geschorst.
 
Na de zogenoemde WCAM-beschikking van 25 januari 2007 van het gerechtshof te Amsterdam hebben [X] c.s. een opt-outverklaring als bedoeld in artikel 7:908 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) hebben ingediend , waarin zij verklaren niet aan de verbindendverklaring gebonden te willen zijn. Bij akte hebben [X] c.s. tevens hun eis gewijzigd. Naar aanleiding daarvan is beslist dat de onderhavige procedure wordt hervat.
 
Vervolgens is ingediend:
-      de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie van Dexia, met producties;
 
Bij vonnis van 2 april 2008 is bepaald dat schriftelijk wordt voortgeprocedeerd.
 
Daarna zijn ingediend:
-      de conclusie van repliek in conventie tevens houdende conclusie van antwoord in
reconventie van [X] c.s.;
-      de conclusie van dupliek in conventie tevens houdende conclusie van repliek in
reconventie van Dexia, met één productie;
-      de conclusie van dupliek in reconventie van [X] c.s., met producties;
-      een akte uitlaten producties van Dexia.
 
Daarna is vonnis bepaald op heden.
 
Gronden van de beslissing
 
1.     Feiten
 
Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:
 
1.1.   Dexia is de rcchtsopvolgsler onder algemene titel van Bank Labouchere N.V./Legio-Lease (hierna: Labouchere/Legio-Lease). Waar hierna sprake is van Dexia worden haar rechtsvoorgangsters daaronder mede begrepen.
 
1.2.   [X] c.s. hebben de volgende lease-overeenkomsten ondertekend waarop zij als lessee staat vermeld, met als wederpartij Labouchere/Legio-Lease (hierna: de leaseovereenkomst):
 
Contractnr. Datum      Naam overeenkomst  Leasesom     Looptijd   Termijnbedrag
59123744    27.11.00  Korting Kado            € 24.697,30  120 mnd   € 3.691,44
                                                                                           vooruit te betalen
                                                                                           mnd 1-36, daarna
                                                                                           € 113,93
59123745    27.11.00  Korting Kado            € 24.697,30  120 mnd   € 3.691,44
                                                                                           vooruit te betalen
                                                                                           mnd 1-36, daarna
                                                                                           € 113,93
59123746    27.11.00  Korting Kado            € 24.697,30  120 mnd   € 3.691,44
                                                                                           vooruit te betalen
                                                                                           mnd 1-36, daarna
                                                                                           € 113,93
 
1.5.   Op de lease-overeenkomst zijn de Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease van toepassing,
 
1,6.   Dexia heeft de eindafrekeningen opgesteld met de volgende resultaten:
 
Datum eindafrekening  Resultaat                 Aan Dexia voldaan?
05.04.2007                € 5.733.20 negatief   nee
05.04.2007                € 5.733,20 negatief   nee
05.04.2007                € 5.733,20 negatief   nee
 
1.7.   Op 14 april 2003 heeft [X] als deelnemer en [Y] als echtgenote het "Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod" ondertekend. Op dit aanmeldingsformulier staat, voor zover hier van belang, het volgende vernield;
 
"Ja, ik ga in op het Dexia Aanbod.
Door ondertekening van dit formulier, dat voor zoveel nodig geldt als een akte, ga ik met
Dexia Bank Nederland N. V. de Overeenkomst Dexia Aanbod aan. De volledige tekst van
de Overeenkomt Dexia Aanbod als opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia
Aanbod moet, voor zoveel nodig, geacht worden volledig in dit aanmeldingfornmlier te
zijn ingelast en herhaald,
Ik verklaar deze overeenkomst ontvangen, gelezen en begrepen te hebben, en met de
bepalingen daarvan in te stemmen
".
 
2.     Conventie
 
Vordering
 
2.1.   [X] c.s. vorderen bij vonnis, thans na wijziging van eis ,voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
 
primair:
1.     voor recht te verklaren dat de lease-overeenkomsten nietig zijn dan wel buitengerechtelijk vernietigd zijn dan wel ontbonden zijn dan wel bij de gevorderde uitspraak de onderhavige overeenkomsten te vernietigen dan wel te ontbinden;
2.     Dexia te veroordelen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, aan [X] c.s, het door hen voorafgaan en gedurende de duur van de overeenkomsten betaalde bedragen, voor zover deze betalingen zien op betaling van rente en/of aflossing en een kostenvergoeding ter zake de uitvoering van de onderhavige overeenkomsten, te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze door [X] c.s. aan Dexia betaalde bedragen, ingaande het tijdstip van betaling ervan alsmede te vermeerderen met de door [X] c.s. als gevolg van het aangaan en uitvoering van deze overeenkomsten geleden gevolgschade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
 
subsidiair:
3.     voor recht te verklaren dat Dexia ten opzichte van [X] c.s. toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomsten en dat Dexia deswege aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade jegens [X] c.s. en dat Dexia deze schade aan [X] c.s. volledig dient te vergoeden:
 
meer subsidiair:
4.     voor recht te verklaren dal Dexia onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van [X] c.s. en dat Dexia deswege aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade jegens [X] c.s. en dat Dexia deze schade aan [X] c.s. volledig dient te vergoeden;
 
subsidiair en meer subsidiair:
5.     voor recht te verklaren dat deze schadevergoeding als volgt berekend moet worden:
a.     alsnog kwijtschelding van de restschuld van [X] c.s. (zijnde het verschil tussen de hoogte van de gesloten lening en de waarde van de gelaste aandelen bij verkoop ervan na het expireren van de overeenkomsten) alsmede van hen gevorderde contractuele en/of wettelijke rente en contractuele kosten en/of buitengerechtelijke kosten, zoals die aan het einde van onderhavige overeenkomsten zijn onstaan;
b.     terugbetaling van het totaal van de gedurende de looptijd van de effectenlease-overeenkomsten door [X] c.s. aan Dexia betaalde inleg;
c.     betaling van de door [X] c.s. als gevolg van het aangaan en uitvoeren van de etïectenlease-overeenkoimtcn geleden gevolgschade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
d.     vergoeding aan [X] c.s. van de wettelijke rente over het in 5b bedoelde bedrag, zulks vanaf de datum van betaling ervan.
 
Dexia te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder een salaris voor de gemachtigde van [X] c.s.
 
Verweer
 
2.2.   Dexia voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen van [X] c.s.
 
3.     Reconventie
 
Vordering
 
3.1.   In reconventie vordert Dexia [X] c.s. te veroordelen tot betaling van € 16.905,45, zijnde het resterende saldo van het door Dexia opgestelde Duisenberg-Overzicht, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 mei 2007 , stellende dat [X] c.s. in verzuim zijn met de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst Dexia Aanbod.
 
Verweer
 
3.2.   [X] c.s. voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen in reconventie onder verwijzing naarde stellingen in conventie.
 
4.     Beoordeling van de vorderingen in conventie en in reconventie
 
4.1.   Voor zover voor de beoordeling van belang zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen van partijen.
Geoordeeld wordt als volgt,
 
4.2.   Allereerst is aan de orde het beroep van Dexia op de niet-ontvankeiijkheid van [X] c.s. in hun vorderingen. Dexia voert daartoe aan dat [X] c.s. de overeenkomst Dexia Aanbod hebben geaccepteerd door ondertekening van het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod en dat op grond van het bepaalde in de artikelen 5.2.4 en 5.2.5 (a) en 6.4 van de Overeenkomst Dexia Aanbod zij afstand hebben gedaan van alle jegens Dexia gepretendeerde rechten. Dit betreft niet alleen de rechten voortvloeiende uit of verband houdende met de door [X} c.s. gesloten lease-overeenkomsten maar ook het recht de Overeenkomst Dexia Aanbod te ontbinden en/of te vernietigen op de grond dat, naar achteraf mocht blijken, één van de partijen niet een juiste voorstelling van zaken had met betrekking lot feiten en/of omstandigheden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot. de uitkomst van eventuele juridische procedures met betrekking tot effectenlease waarbij Dexia al dan niet partij is) die voor één en/of beide partij(en) voor het aangaan van deze overeenkomst van belang zijn geweest.
 
4.3.   [X] c.s. betwisten dat zij niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen en stellen daartoe dat sprake is van een voortbouwende overeenkomst die op grond van artikel 6:229 BW vernietigbaar is nu de onderliggende lease-overeenkomsten nietig dan wel vernietigbaar is. Voorts stellen [X] c.s. dat het Dexia Aanbod vernietigd dient te worden omdat sprake is van bedreiging ten gevolge van onrechtmatige mededelingen van Dexia in de Overeenkomst Dexia Aanbod en de daarbij behorende aanbiedingsbrief, dan wel omdat sprake is van bedrog ten gevolge van opzettelijk onjuiste mededelingen dan wel van het opzettelijk verzwijgen van een feit dat Dexia verplicht was aan [X] c.s. te melden. Zij menen bovendien dat zij door misbruik van omstandigheden bewogen zijn tot het aangaan van de Overeenkomst Dexia Aanbod. [X] c.s. betogen tenslotte dat de bedingen in de Overeenkomst Dexia Aanbod waarbij zij afstand doen van diverse rechten, vernietigbaar zijn vanwege het onredelijk bezwarende karakter ervan.
 
4.4.   Het beroep van [X] c.s. op artikel 6:229 BW wordt verworpen nu de Overeenkomst Dexia Aanbod dient te worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 BW. Gelet op de aard van de Overeenkomst Dexia Aanbod, meer in het bijzonder het bepaalde in de artikelen 5 en 6.4 van deze overeenkomst, behoort een eventueel ontbreken van onderliggende rechtsverhoudingen voor rekening van [X] c.s. te blijven.
 
4.5.   Er wordt niet voldaan aan de maatstaf voor bedreiging. Anders dan [X] c.s. stellen kan de aankondiging van Dexia dat zij in het geval van niet-aanvaarding van haar aanbod zal overgaan tot incassomaatregelen niet worden aangemerkt als onrechtmatig. Niet kan worden gezegd dat de aanspraken van Dexia uit hoofde van de lease-overeenkomsten kennelijk elke grond miste. Het zou dan ook Dexia hebben vrijgestaan te trachten haar aanspraken uit hoofde van de lease-overeenkomsten jegens [X] c.s. geldend te maken. Voorts is niet gesteld of gebleken dat Dexia andere incassomaatregelen voor ogen had dan rechtens is toegestaan.
 
4.6.   Het beroep op bedrog wordt verworpen nu door [X] c.s. onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht die leiden tot het oordeel dat Dexia opzettelijk aan [X] c.s. een onjuiste modedeling heeft gedaan ofopzettelijk een feit heeft verzwegen dat zij verplicht was aan [X] c.s. te melden waardoor [X] c.s. tot het aangaan van het Dexia Aanbod zijn bewogen. In het bijzonder is onvoldoende onderbouwd dat Dexia opzettelijk een onjuiste of onvolledige voorstelling van haar juridische positie heeft gegeven (vgl het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 14 oktober 2008, LJN: BF8807.rov 4.14)
 
4.7.   Het beroep op misbruik van omstandigheden dient eveneens te worden verworpen. Uit hetgeen door [X] c.s. is gesteld blijkt niet dat Dexia op de hoogte was van de financiële situatie van [X] c.s. zodat niet kan worden geoordeeld dat Dexia, daarvan op de hoogte zijnde, zich had moeten onthouden vah het doen van het Dexia Aanbod.
 
4.8.   Het beroep op het onredelijk bezwarende karakter van de bedingen in de overeenkomst Dexia Aanbod waarbij afstand wordt gedaan van recht, kan krachtens artikel 6:231 e.v. BW worden gedaan indien het gaat om algemene voorwaarden.
Niet tot algemene voorwaarden behoren die bepalingen die de kern van de prestaties aangeven. Het beding (artikel 5 respectievelijk artikel 6.4 van het Dexia Aanbod) waarin [X] respectievelijk [Y] afstand doet van zijn respectievelijk haar rechten is te beschouwen als een bepaling waarin - ren minste- de kern van de zijnerzijds te verrichten prestatie wordt aangegeven (vgl. het arrest van gerechtshof te Amsterdam van 14 oktober 2008 LJN; BF8807). Het beroep op het onredelijk bezwarend karakter ervan kan derhalve niet slagen.
 
Dit betekent dat het beroep van Dexia op de Overeenkomst Dexia Aanbod slaagt.
 
4.9.   Voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van [X] c.s. in conventie dienen Ie worden afgewezen. De vorderingen van Dexia in reconventie zullen worden toegewezen.
 
4.10.  De wettelijke rente is toewijsbaar vanaf het moment waarop [X] c.s. met betaling in verzuim waren, zijnde het moment waarop de op het Duiscnberg-Overzicht genoemde betalingstermijn van 4 weken verstreek, derhalve vanaf 11 mei 2007.
 
4.11.  De overige stellingen van partijen in conventie en in a-conventie behoeven geen behandeling meer,
 
4.12.  Gelet op de uitslag van de procedure dienen [X] c.s. te worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie en in reconventie.
 
4.13.  Nadat aan dit vonnis is voldaan zullen partijen geen verplichtingen meer jegens elkaar hebben uit de onderhavige rechtsverhouding.
 
Beslissing
 
De kantonrechter:
 
in conventie:
 
I.     wijst het gevorderde af;
 
II.    veroordeelt [X] c.s. in de kosten van de procedure, aan de zijde van Dexia gevallen, tot op heden begroot op € 750,00 voor salaris van gemachtigde, voor zover verschuldigd, inclusief btw;
 
in reconventie:
 
III.   veroordeelt [X] c.s. aan Dexia te voldoen een bedrag van € 16.905,45 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;
 
IV.    veroordeelt De Rie c.s. in de kosten van de procedure, aan de zijde van Dexia gevallen, tot op heden begroot op € 375,00 voor salaris van gemachtigde, voor zover verschuldigd, inclusief btw;
 
V.     verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
 
VI.    wijst af het meer of anders gevorderde,
 

Aldus gewezen door mr. A. van Dijk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 november 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL