vonnis
 
RECHTBANK AMSTERDAM
 
Sector Kanton
 
Locatie Amsterdam
 
Rolnummer: DX 07-1419
Vonnis van: 5 maart 2008
F.no.: 1133
 
Vonnis van de kantonrechter
 
inzake
 
[X]
nader te noemen [X]
wonende te [woonplaats]
eiser,
gemachtigde: mr. W.D. Vorstman,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
nader te noemen Dexia,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
gemachtigde: dw. P. Swier.
 
Procedure
 
De volgende processtukken zijn ingediend:
-   de dagvaarding van 12 juli 2007, met producties,
-   de conclusie van antwoord van Dexia,
-   een akte overlegging producties van Dexia.
 
Bij tussenvonnis van 10 oktober 2007 is bepaald dat de zaak wordt verwezen naar de rol voor repliek aan de zijde van [X].
 
Vervolgens zijn ingediend:
-   de conclusie van repliek van [X], met producties,
-   de conclusie van dupliek van Dexia, met producties,
-   een akte uitlating producties van de zijde van [X]
 
Daarna is vonnis bepaald op heden.
 

Gronden van de beslissing
 
1.    Feiten
 
Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:
 
1.1.  Dexia is de rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere N.V ./Legio Lease B.V. (hierna: Labouchere/Legio Lease). Waar hierna sprake is van Dexia wordt (worden) haar rechtsvoorgangster(s) daaronder mede begrepen.
 
1.2.  Op 5 oktober 2000 heeft [X] een lease-overeenkomst ondertekend met de naam WinstVer10Dubbelaar waarop hij als lessee stond vermeld, met als wederpartij Legio Lease (hierna: de lease-overeenkomst). Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 120 maanden. [X] heeft zijn maandtermijnen voldaan tot april 2007.
 
1.3.  Op 28 januari 2006 heeft [X] een Acceptatieformulier Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling (hierna: het acceptatieformulier) ondertekend en heeft hij de daarbij behorende "Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling" ontvangen. In artikel 4 van deze bepalingen is opgenomen dat de contractant afstand van recht doet.
 
1.4.  Op 8 februari 2006 heeft Dexia aan [X] een brief gestuurd waarin, voorzover van belang, de volgende passage is opgenomen:
"... Op dit moment komt u niet in aanmerking voor een vergoeding volgens de Duisenberg-Regeling. Dit kan onder andere zijn omdat u na verrekening met eerdere overeenkomsten een positief saldo heeft of omdat uw overeenkomst(en) niet onder deze regeling vallen.
Om in aanmerking te komen voor de Duisenberg-Regeling voor uw lopende overeenkomst(en), die u nu niet wenst te beŽindigen, hoeft u niets te doen. Wij informeren u uiterlijk aan het einde van de reguliere looptijd over de verschillende mogelijkheden bij beŽindiging. Ook dan komt u in aanmerking voor de Duisenberg-Regeling....".
 
1.5.  Per 19 juli 2007 heeft Dexia een eindafrekening opgesteld volgens welke [X] een bedrag te ontvangen had van Ä 17,07. Met de eindafrekening heeft Dexia aan [X] een brief gestuurd met een verwijzing naar een door hem te ontvangen Duisenbergoverzichten daarbij aangegeven dat in dat overzicht de vergoeding van de Duisenberg-Regeling is opgenomen.
 
1.6.  Op 24 juli 2007 heeft Dexia het Duisenbergoverzicht opgesteld waaruit blijkt dat [X]
op grond van de Duisenberg-Regeling een bedrag te ontvangen had van Ä 214,45. Voormeld bedrag is door Dexia aan [X] uitgekeerd.
 
2.    Vorderingen
 
[X] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
 
primair:
voor recht te verklaren dat de lease-overeenkomst nietig is, althans is vernietigd, dan wel is
ontbonden, dan wel de overeenkomst alsnog te vernietigen, dan wel te ontbinden;
 
subsidiair:
voor rechtte verklaren dat Dexia toerekenbaar tekort is geschoten en/of onrechtmatig jegens
hem heeft gehandeld;
 
primair en subsidiair:
- Dexia te veroordelen tot betaling van Ä 5.309,46 wegens de door [X] ingelegde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van inleg tot aan de dag der algehele voldoening, met daarnaast kwijtschelding van de eventuele, na beŽindiging van de overeenkomst, bestaande restschuld;
- Dexia te veroordelen in de proceskosten.
 
3.    Standpunten [X]
 
3.1.  [X] legt aan zijn vorderingen hoofdzakelijk ten grondslag dat hij door toedoen van Dexia heeft gedwaald, althans dat Dexia tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht(en) en/of onrechtmatig heeft gehandeld. Daarnaast beroept [X] zich erop dat Dexia gehandeld heeft in strijd met de Wet op het consumentenkrediet en dat de leaseovereenkomst als gevolg daarvan nietig is.
 
3.2.  Volgens [X] is Dexia aansprakelijk voor de door hem geleden schade. De schade bestaat volgens [X] uit de door hem gevorderde bedragen.
 
3.3.  Volgens [X] is Dexia wettelijke rente verschuldigd over alle betaalde bedragen ingaande de datum van betaling.
 
4.    Standpunten Dexia
 
Dexia betwist de vorderingen van [X] en voert aan dat [X] niet ontvankelijk is in
zijn vorderingen, althans dat hem deze moeten worden ontzegd, nu [X] door
ondertekening van het acceptatieformulier de Duisenberg-Regeling heeft geaccepteerd op basis waarvan een minnelijke regeling tot stand is gekomen. Daarmee heeft [X] tevens
afstand gedaan van alle tegen Dexia gepretendeerde rechten.
 
5.    Standpunten [X] naar aanleiding van standpunten Dexia
 
[X] erkent dat hij het acceptatieformulier heeft ondertekend en de daarbij behorende bepalingen heeft ontvangen. Hij stelt echter dat hij uit de brief van Dexia van 8 februari 2006 heeft afgeleid dat hij niet in aanmerking kwam voor de Duisenberg-Regeling, op grond waarvan hij ook niet langer gebonden was aan de daarin opgenomen bepalingen.
Voorts stelt hij dat Dexia geen uitvoering heeft gegeven aan de Duisenberg-Regeling.
 
6.    Beoordeling van de vorderingen
 
6.1.  De tekst van de brief van 8 februari 2006 is voldoende duidelijk en geeft met zoveel woorden aan dat [X] voor zijn lopende overeenkomst in aanmerking komt voor de Duisenberg-Regeling, hetgeen ook wordt bevestigd in het- na beŽindiging van de overeenkomst - opgemaakte Duisenbergoverzicht.
 
6.2.  Nu Dexia het bedrag waarop [X] volgens het Duisenbergoverzicht recht had aan hem heeft overgemaakt, dient de stelling van [X] dat Dexia geen uitvoering heeft gegeven aan de Duisenberg-Regeling als onvoldoende met feiten toegelicht en onderbouwd te worden gepasseerd.
 
6.3.  De Duisenberg-Regeling is een vaststellingsovereenkomst die een finale regeling tussen partijen inhoudt. Uit het door partijen ondertekende acceptatieformulier volgt dat er tussen partijen sprake is van de Duisenberg-Regeling, waarbij door [X] onder andere afstand is gedaan van recht. Dit betekent dat het beroep van Dexia op de Duisenberg-Regeling slaagt.
 
6.4.  Op grond hiervan dienen de vorderingen van [X] te worden afgewezen. De overige vorderingen en stellingen behoeven geen behandeling meer.
 
Proceskosten
 
6.5.  Gelet op de uitslag van de procedure dient [X] te worden veroordeeld in de kosten van het geding.
 
Beslissing
 
De kantonrechter:
 
I.    wijst de vorderingen van [X] af;
 
II.   veroordeelt [X] in de kosten van de procedure, aan de zijde van Dexia gevallen, tot op heden begroot op Ä 500,00 voor salaris van gemachtigde;
 
III.  verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
 

Aldus gewezen door mr. M.E.A. Nijssen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 2008 in tegenwoordigheid.van de griffier.