Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK AMSTERDAM
 
Sector Kanton
 
Locatie Amsterdam
 
Rolnummer: 1043426 DX EXPL 09-268
Vonnis van: 2 september 2009
583
 
VONNIS VAN DE KANTONRECHTER
 
Inzake
 
[X]
wonende te [woonplaats]
eisende partij in conventie,
verweerders in reconventie,
gemachtigde: mr. J.C.T. Papeveld
 
tegen
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
gedaagde partij in conventie,
eiseres in reconventie,
gemachtigde: dw. P. Swier
 
De procedure
 
Bij dagvaarding, met producties, heeft de eisende partij in conventie gevorderd zoals daarin omschreven.
De gedaagde partij in conventie heeft schriftelijk geantwoord en een reconventionele vordering ingesteld. De gedaagde partij heeft stukken in het geding gebracht.
 
Gronden van de beslissing
 
In conventie en reconventie
 
1.     Gezien hetgeen over en weer is gesteld is de kantonrechter van oordeel dat de zaak zich leent voor een verschijning van partijen ter terechtzitting (comparitie). De comparitie is bedoeld om nadere inlichtingen te verkrijgen. Tevens zal worden onderzocht of een schikking mogelijk is.
 
2.     Bij het beoordelen van de vorderingen dienen de specifieke omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Aan partijen wordt daarom opgedragen de aan dit vonnis gehechte bijlage 1 in te vullen en over te leggen. Voorts dienen partijen zoveel mogelijk schriftelijke stukken over te leggen waaruit de juistheid van de opgegeven gegevens blijkt. Indien deze reeds als productie zijn overgelegd kan worden volstaan met een verwijzing daarnaar. Indien feiten of omstandigheden onduidelijk blijven terwijl deze zouden zijn gebleken uit stukken die een partij redelijkerwijs had kunnen overleggen kan dat in het nadeel van die partij werken.
 
3.     Gezien de te verwachten onderlinge samenhang tussen de standpunten in conventie en reconventie, houdt de rechtbank ermee rekening dat het door eisende partij in conventie gestelde tevens heeft te gelden als verweer in reconventie. In dat geval kan eisende partij in conventie ermee volstaan ter comparitie in die zin mondeling voor antwoord in reconventie te concluderen. Indien eisende partij hiermee niet wenst te volstaan en een schriftelijke conclusie van antwoord in reconventie wil nemen, zal daartoe ter comparitie gelegenheid worden geboden en dient te worden gehandeld zoals hierna vermeld.
 
4.     De hiervˇˇr bedoelde gegevens en schriftelijke stukken, eventueel aangevuld met andere door een partij ter gelegenheid van de comparitie over te leggen stukken dienen uiterlijk twee weken voor de datum van de comparitie ter griffie te zijn ingediend onder gelijktijdige verzending van een afschrift daarvan aan (de gemachtigde van) de wederpartij. Stukken die te laat worden ingediend kunnen buiten beschouwing worden gelaten zonder de mogelijkheid deze later alsnog over te leggen.
 
5.     Partijen dienen ermee rekening te houden dat, voorzover de verjaring van een beroep op vernietiging op grond van artikel 1 ;88 lid 1, aanhef en onder d BW aan de orde is, de kantonrechter aanleiding kan zien om reeds ter comparitie de eisende partij in conventie en zijn of haar echtgeno(o)t(e) als getuige te horen. In dat verband acht de kantonrechter het voor een efficiŰnte verdere behandeling van de zaak van belang dat zowel de eisende partij in conventie als zijn of haar echtgeno(o)t(e) bij de comparitie aanwezig zijn.
 
6.     Datum en tijdstip van de comparitie van partijen staan vermeld op de bijlage die is gehecht aan dit vonnis voor het rolnummer van de onderhavige zaak. Slechts bij wijze van uitzondering kan een wijziging in de planning worden aangebracht en dan slechts uitsluitend indien de vrij te vallen zittingstijd kan worden aangewend voor een andere door de gemachtigde van de eisende partij in conventie, in overleg met de gemachtigde van de gedaagde partij in conventie, voor te stellen zaak, opdat de zittingstijd niet verloren gaat. De kantonrechter dient hieromtrent uiterlijk drie weken voor de datum van de comparitie te worden bericht.
 
7.     Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
 
Beslissing
 
In conventie en reconventie
 
De kantonrechter:
 
I.     bepaalt dat een comparitie van partijen zal worden gehouden op de datum en het tijdstip als vermeld op de tweede bijlage die is gehecht aan dit vonnis, voor rolnummer 1043426 DX EXPL 09-268;
 
II.    houdt iedere verdere beslissing aan.
 

Aldus gewezen door mr. W.A.J.P. van den Reek, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 september 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.


Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL