Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK AMSTERDAM
 
Sector Kanton
 
Locatie Amsterdam
 
Zaak-/ rolnummer. 777594 DX 06-1036
Vonnis van: 2 april 2008
F.no.:618
 
Vonnis van de kantonrechter
 
inzake
 
[X],
wonende te [woonplaats],
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
nader te noemen [X],
gemachtigde: mr. G. van Dijk,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
nader te noemen Dexia,
gemachtigde: dw. P. Swier.
 
Procedure
 
Het volgende processtuk is ingediend:
 
-    de dagvaarding van 8 maart 2006, met producties.
 
Daarna heeft Dexia bij akte schorsing van de procedure aangezegd krachtens de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Bij rolmededeling van 23 mei 2006 is vastgesteld dat de procedure is geschorst.
 
Na de zogenoemde WC AM-beschikking van 25 januari 2007 van het gerechtshof te Amsterdam heeft [X] een afschrift overgelegd van de opt-out verklaring als bedoeld in artikel 7:908 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW), waarin hij verklaart niet aan de verbindendverklaring gebonden te willen zijn. Naar aanleiding daarvan is beslist dat de onderhavige procedure wordt hervat.
 
Vervolgens is ingediend:
 
-    de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie van Dexia, met producties.
 
Bij tussenvonnis van 23 januari 2008 is bepaald dat ieder van partijen nog bij akte nadere inlichtingen diende te verstrekken.
 
Vervolgens zijn ingediend:
 
-    een antwoordakte na tussenvonnis van Dexia, met producties;
-    een akte uitlating na tussenvonnis van [X];
-    een antwoordakte van Dexia.
 
Partijen hebben ingestemd dan wel geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de kantonrechter om na de conclusie van antwoord, met eis in reconventie, na aktewisseling vonnis te wijzen.
 
Daarna is vonnis bepaald op heden.
 
Gronden van de beslissing
 
1.    Feiten
 
In conventie en in reconventie
 
Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:
 
1.1.  Dexia is de rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere N.V (hierna: Labouchere). Waar hierna sprake is van Dexia wordt (worden) haar rechtsvoorgangster(s) daaronder mede begrepen.
 
1.2.  [X] heeft op 22 september 2000 de lease-overeenkomst met de naam WinstVerlODubbelaar met contractnummer 76180072 ondertekend waarop hij als lessee stond vermeld, met als wederpartij Labouchere (hierna: de lease-overeenkomst). De totale lease-som bedroeg 60.681,50 en de lease-overeenkomst is aangegaan voor 120 maanden. De maandtermijn van de lease-overeenkomst bedroeg 226,89.
 
1.3.  [X] was bij het aangaan van de lease-overeenkomst gehuwd met [Y] (hierna: [Y]) die aan [X] geen schriftelijke toestemming heeft verleend voor het aangaan van de lease-overeenkomst.
 
1.4.  [X] heeft uit hoofde van de lease-overeenkomst tot en met 3 april 2003 31 maandelijkse termijnen van 226,89, zijnde een bedrag van 7.033.59. Daarna heeft [X] tot en met november 2005 25 maandelijkse termijnen van 226,89 aan Dexia betaald, zijnde een bedrag van 5672,25. [X] heeft uit hoofde van de leaseovereenkomst derhalve een totaalbedrag van 12.705,84 voldaan.
 
1.5.  [X] heeft geen dividenden ontvangen uit hoofde van de lease-overeenkomst.
 
1.6.  Bij brief van 19 maart 2003 heeft [Y] met een beroep op artikel 1:89 BW de nietigheid ingeroepen van de lease-overeenkomst, althans vernietiging in rechte aangekondigd, en terugbetaling gevorderd binnen een termijn van veertien dagen.
 
2.    Vorderingen [X] in conventie
 
[X] vordert bij vonnis, voor zover thans van belang:
 
1.    te verklaren voor recht dat [X] recht heeft op terugbetaling van al hetgeen hij in het kader van de lease-overeenkomst aan Dexia heeft betaald, en wel op grond van vernietiging vanwege het ontbreken van toestemming [Y] in de zin van artikel 1:88 BW;
 
2.    Dexia te veroordelen tot betaling van 12.705,84 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag, althans de som van alle door [X] aan Dexia betaalde bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf de dag van de betalingen tot aan de dag der algehele voldoening;
 
3.    Dexia te bevelen binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te bewerkstelligen dat de registratie van [X] bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel, althans de aan die registratie gekoppelde achterstandcodering, ongedaan wordt gemaakt, zulks op straffe van een dwangsom van 500,= voor iedere dag dat Dexia daarmee in gebreke blijft met een maximum van 20.000,=;
 
4.    Dexia te veroordelen tot betaling van [X]s werkelijke proceskosten, althans tot betaling van de door de rechtbank in goede justitie vast te stellen proceskosten.
 
3.    Standpunten [X] in conventie
 
3.1.  [X] stelt, voor zover voor de beoordeling van belang, dat de leaseovereenkomst moet worden aangemerkt als huurkoop in de zin van artikel 7A: 1576h BW en derhalve als koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 BW en dus de toestemming behoefde van [Y] ingevolge artikel 1:88 lid 1 sub d BW. Omdat [Y] deze (schriftelijke) toestemming niet verleend heeft, heeft [Y] de lease-overeenkomst rechtsgeldig kunnen vernietigen.
 
3.2.  [X] vordert terugbetaling van alle uit hoofde van de lease-overeenkomst aan Dexia betaalde bedragen.
 
3.3.  Volgens [X] is Dexia wettelijke rente verschuldigd over alle betaalde bedragen vanaf de respectievelijke betaaldata.
 
4.    Standpunten Dexia
 
4.1.  Dexia betwist de vorderingen van [X] en voert voor zover voor de beoordeling van belang - kort gezegd - aan dat de lease-overeenkomst niet kan worden aangemerkt als huurkoop.
 
4.2.  Voorts voert Dexia aan dat geen sprake is van vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 1:89 BW omdat - kort gezegd - artikel 1:88 BW niet van toepassing is nu dit artikel geen betrekking heeft op vermogensrechten als de onderhavige, er geen sprake is van huurkoop bij gebrek aan aflevering en omdat partijen niet hebben beoogd om de [X] de
bedoelde toestemming ook op andere wijze dan schriftelijk kan verlenen en dat [Y] dit ook gedaan heeft.
 
4.3.  Ten aanzien van de BKR-registratie voert Dexia aan dat de bevoegdheid tot het doorhalen van de registratie en de "A-codering" alleen aan het BKR toekomt. Dexia kan hooguit verzoeken een registratie te wijzigen.
 
5.    Vorderingen Dexia in reconventie
 
5.1.  In reconventie vordert Dexia [X] te veroordelen tot betaling van 8.333,86, zijnde het resterende saldo van de door Dexia opgestelde eindafrekening, vermeerderd met de rente vanaf 23 december 2005 en kosten, stellende dat [X] in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de lease-overeenkomst.
 
6.    Verweer in reconventie

Onder verwijzing naar zijn stellingen in conventie bestrijdt [X] nog iets aan Dexia verschuldigd te zijn.
 
7.    Beoordeling van de vorderingen in conventie en reconventie
 
7.1.  In het vonnis van deze rechtbank van 27 april 2007, LJN nummer BA 3914, zijn in een soortgelijk geschil een aantal rechtsvragen beantwoord en beoordelingsmaatstaven gegeven, waarvan voor dit geding met name van belang zijn:
 
huurkoop en bevoegdheid (rov 8.1);
artikel 1:88/1:89 BW (rov 8.2).
 
De kantonrechter neemt de overwegingen uit het vonnis van 27 april 2007 op deze onderdelen over, voor zover daarvan niet hierna wordt afgeweken. De stellingen in conventie en in reconventie zullen zoveel mogelijk gezamenlijk behandeld worden. In het onderhavige geval komt dat neer op het volgende.
 
Huurkoop; bevoegdheid en artikel 1:88/1:89 BW
 
7.2.  Een lease-overeenkomst als de onderhavige wordt aangemerkt als huurkoop. De kantonrechter is derhalve bevoegd.
 
7.3.  Artikel 1:88 lid 1 onder d BW is op deze lease-overeenkomst van toepassing. Nu volgens artikel 7A:1576i BW huurkoop bij akte wordt aangegaan, diende de daar bedoelde toestemming voor de lease-overeenkomst ook schriftelijk te worden gegeven (vgl. het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 1 maart 2007, LJN: AZ9721, rov 2.12.3 en de uitspraak van de Hoge Raad van 28 maart 2008, LJN: BC2837). Aangezien deze schriftelijke toestemming ontbreekt, had [Y] de bevoegdheid een beroep te doen op de hier bedoelde vernietigbaarheid. De stelling van Dexia dat [Y] haar toestemming voor het aangaan van de lease-overeenkomst heeft gegeven nu de maandtermijnen van een en/of rekening zijn betaald, doet daar niet aan af.
 
7.4.  Nu sprake is van een rechtsgeldige vernietiging dienen alle betalingen van [X] aan Dexia ter zake van de lease-overeenkomst te worden gerestitueerd.
 
7.5.  Uit het voorgaande volgt dat Dexia aan [X] 12.705.84 dient te betalen.
 
Wettelijke rente
 
7.6.  De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar over de onder 7.6 bedoelde door Dexia te restitueren betalingen vanaf het moment waarop Dexia met de terugbetaling in verzuim was, zijnde het moment waarop de door [Y] in haar onder 1.6. bedoelde brief genoemde betalingstermijn verstreek, derhalve met ingang van 3 april 2003 behoudens voor zover het betalingen betreft die nadien hebben plaatsgevonden. Over laatst genoemde betalingen is wettelijke rente verschuldigd ingaande de dag van elke betaling.
 
BKR registratie
 
7.7.  Nu [X] ingevolge dit vonnis geen betalingsverplichtingen jegens Dexia meer heeft, zal de vordering met betrekking tot de BKR-registratie worden toegewezen met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en als na te melden gemaximeerd
 
Overige stellingen in conventie
 
7.8.  De overige stellingen van partijen in conventie behoeven geen behandeling meer.
 
Vordering in reconventie
 
7.9.  Uit het voorgaande volgt dat de door Dexia ingestelde reconventionele vordering dient te worden afgewezen.
 
Proceskosten
 
7.10. Gelet op de uitslag van de procedure in conventie en in reconventie dient Dexia te worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie en in reconventie. De kosten in reconventie zullen evenwel op nihil begroot worden, nu het debat in reconventie (vrijwel) geheel samenvalt met dat in conventie.
 
Tot slot
 
7.11. Gelet op het vorenstaande heeft [X] geen belang meer bij de door hem gevorderde verklaringen voor recht.
 
7.12. Nadat aan dit vonnis is voldaan zullen partijen geen verplichtingen meer jegens elkaar hebben uit de onderhavige rechtsverhouding. De eigendom van de in het kader van de leaseovereenkomst gekochte effecten is bij Dexia verbleven.
 
Beslissing
 
in conventie
 
De kantonrechter:
 
I.    veroordeelt Dexia om aan [X] te betalen:
 
- een bedrag van 12.705,84 als hoofdsom;
- de wettelijke rente vanaf 3 april 2003, berekend over de tot op dat moment betaalde hoofdsom van 7.033,59 tot aan de dag der voldoening;
- de wettelijke rente over het bedrag van de na 3 april 2003 verrichte betalingen vanaf de respectievelijke betaaldata van de maandtermijnen tot aan de dag der voldoening;
 
II.   veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure aan de zijde van [X] gevallen, tot op heden begroot op:
- voor verschuldigd griffierecht          196,00
- voor exploot dagvaarding                   1,87
- voor salaris van gemachtigde           450,00
In totaal:                                        647,87
 
IV.   veroordeelt Dexia om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Krediet Registratie te Tiel te berichten dat [X] geen verplichtingen uit leaseovereenkomst meer heeft, op straffe van een dwangsom van 100,00 voor elke dag dat Dexia niet aan deze veroordeling voldoet tot een maximum van 10.000,00;
 
V.    wijst af het meer of anders gevorderde.
 
in reconventie
 
VI.   wijst de vordering af;
 
VII.  veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure aan de zijde van [X] gevallen, tot op heden begroot op nihil.
 

Aldus gewezen door mr. A. van Dijk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 april 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL