Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

rolnummer 987/06
1 maart 2007
 
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
 
EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
 

ARREST
 

in de zaak van:
 
 
 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VERENIGING CONSUMENT &  GELDZAKEN,
geveatigd te Amsterdam,
APPELLANTE IN DE HOOFDZAAK, EISERES IN HET INCIDENT,
procureur: mr. J. Wendelgelst,
 

tegen
 

de naamloze vennootschap
AEGON Bank N.V., mede handelend onder de naam SPAARBELEG,
gevestigd te utrecht,
GEŌNTIMEERDE IN DE HOOFDZAAK, VERWEERDSTER IN HET INCIDENT
procureur: mr. W.H. van Baren.
 
 
 
1. Het geding in hoger beroep
 
De partijen worden hierna (ook) De Vereniging en Spaarbeleg genoemd.
 
Bij dagvaarding van 31 maart 2006 is De Vereniging op nader aan te voeren gronden in hoger beroep gekomen van een vonnis van 4 januari 2006 van de rechtbank Utrecht, in deze zaak onder zaak-/rolnummer 171572/ HA ZA 04-45 gewezen tussen haar als eiseres en Spaarbeleg als gedaagde, met conclusie als in die dagvaarding vermeld.
 
De Vereniging heeft van grieven gediend en daarbij haar eis aangevuld, bescheiden in het geding gebracht en bewijs aangeboden en geconcludeerd als in die memorie vermeld.
 
Bij incidentele conclusie heeft De Vereniging vervolgens voeging op de voet van artikel 222 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gevorderd van de onderhavige zaak met de zaak die tussen Spaarbeleg als appellante en de Stichting Gedupeerden Spaarbeleg (hierna: GeSp) als geintimeerde bij het hof aanhangig is onder rolnummer 718/05.
 
Voorts heeft De Vereniging bij aanvullende akte de eerder aangevulde eis gewijzigd.
 
Spaarbeleg heeft bij conclusie van antwoord in het incident tot voeging geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering.
 
Vervolgens is arrest gevraagd in het incident.
 

2. Beoordeling
 
2. 1 Het gaat in deze zaak - kort samengevat en voor zover in dit incident van belang - om het volgende.
De vereniging heeft, bij collectieve actie als bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek  (BW), Spaarbeleg voor de rechtbank te Utrecht gedagvaard namens een groep consumenten die het door Spaarbeleg aangeboden financiŽle product Sprintplan hebben afgenomen.
 
2.2 Eenzelfde procedure wordt tegen Spaarbeleg gevoerd door de GeSp, eveneens namens consumenten die het product Sprintplan hebben afgenomen. In die zaak is Spaarbeleg in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Utrecht. Deze zaak -hierna aan te duiden als "de GeSp procedure" - is bij dit hof aanhangig onder rolnummer 718/05 en is thans in staat ^an wijzen.
 
2.3  De Vereniging heeft voeging gevraagd van de onderhavige zaak met de GeSp procedure, op grond van de stelling - kort en zakelijk samengevat - dat het gaat om verknochte zaken als bedoeld in artikel 222 lid 1 Rv, aangezien zowel de feitelijke als de juridische geschilpunten gelijk zijn, het in beide gevallen om collectieve acties als bedoeld in 3:305a BW gaat en omdat zowel de juridische grondslagen als de vordering nagenoeg identiek zijn. De Vereniging meent daarom dat voeging is geboden om redenen van proceseconomie dan wel ter voorkoming van mogelijk tegenstrijdige uitspraken.
 
2.4  Spaarbeleg heeft niet bestreden dat de zaken verknocht zijn. Zij verzet zich niettemin tegen voeging van de onderhavige zaak met de GeSp procedure, omdat voeging van de' zaken zal meebrengen dat de uitspraak in de Gesp procedure moet worden aangehouden. Dat zal volgens Spaarbeleg leiden tot onaanvaardbare vertraging van de GeSp procedure. Spaarbeleg zal daardoor benadeeld worden, omdat zij dringend behoefte heeft aan richtinggevende jurisprudentie over het product Sprintplan, zeker nu de rechtbank Utrecht zich haars inziens niet eenduidig heeft uitgelaten over de vraag of de Wet op het consumentenkrediet op het product van toepassing is. Spaarbeleg acht het risico van tegenstrijdige uitspraken van het hof bovendien gering, nu het gaat om procedures die worden gevoerd op basis van artikel 3:305a BW en zowel De Vereniging als GeSp volgens Spaarbeleg de belangen van dezelfde groep consumenten behartigt.
 
2.5 Het hof oordeelt hierover als volgt.
Het gaat in dit incident om een vordering tot voeging van twee zaken, die zijn verknocht in de zin van artikel 222 Rv. Beide zaken zijn echter in een zodanig verschillend stadium van de
procedure - de GeSp zaak is reeds in staat van wijzen terwijl in de onderhavige zaak nog van antwoord moet worden gediend -dat niet gezegd kan worden dat de proceseconomie gediend is met voeging en (verdere) aanhouding van de uitspraak in de GeSp procedure. Onder die omstandigheden is voeging van de zaken niet zinvol.
 
2.6 Het door De Vereniging naar voren gebrachte bezwaar dat aparte behandeling van de zaken mogelijk tegenstrijdige beslissingen van het hof zou kunnen meebrengen, kan op een eenvoudige door De Vereniging worden ondervangen. Het zal haar immers vrij staan om het te wijzen arrest in de GeSp procedure bij akte in te brengen in de onderhavige procedure.
 
2.7 Nu geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken die tot een andere beslissing nopen, zal de vordering tot voeging op grond van het voorgaande worden afgewezen* Een beslissing over de kosten zal worden aangehouden tot het arrest in de hoofdzaak,
2.6 De hoofdzaak zal naar de na te noemen rolzitting worden verwezen voor het nemen van een memorie van antwoord door Spaarbeleg.
 

3. Beslissing
 
Het hof:
 
in het incident:
 
wijst de incidentele vordering van De Vereniging af;
 
reserveert een uitspraak over de kosten totdat eindarrest kan worden gewezen;
 
in de hoofdzaak:
 
verwijst de zaak naar de rol van 12 april 2007 voor het nemen van een memorie van antwoord door Spaarbeleg;
 
houdt iedere verdere beslissing aan.
 

Dit arrest is gewezen door mrs. W.J.J. Los, P.G. Wiewel en M.P. Van Achterberg en op 1 maart 2007 in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL