Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK ALMELO
 
Sector Kanton
 
Locatie Enschede
 
Zaaknummer: 289523 CV EXPL 12544/08
Uitspraak : 27 oktober 2009
 
Vonnis in de zaak van:
 
de buitenlandse vennootschap VARDE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED
gevestigd te Dublin, Ierland
eisende partij, hierna ook wel Varde Investments te noemen
gemachtigde: N.J.M. Tijhuis, deurwaarder te Almelo
 
tegen
 
[X]
wonende te [woonplaats]
gedaagde partij, hierna ook wel [X] te noemen
gemachtigde: mr. E.H. Hoeksma, advocaat te Enschede
 
1.     Het verdere verloop van de procedure:
 
1.1    Dit verloop blijkt uit:
-      het vonnis van 14 april 2009;
de conclusie van antwoord in conventie en voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie;
-      de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie;
de conclusie van dupliek in conventie en voorwaardelijke conclusie van repliek
in reconventie;
-      de conclusie van dupliek in reconventie.
 
2.     De feiten:
 
2.1    [X] heeft in mei 1998 met Legio Lease BV een effectenleaseovereenkomst gesloten. Deze Overeenkomst, met de naam Feestplan II, komt erop neer dat [X] met geleend geld van Legio Lease voor een bedrag van NLG 8,159,85 aandelen koopt. De overeenkomst wordt gesloten met een looptijd van 10 jaar. Over het geleende geld moet rente worden betaald van in totaal NLG 12,076,80. De totale leasesom bedraagt derhalve NLG 20.236,65. Dexia Bank Nederland NV (hierna: Dexia) is de rechtsopvolgster onder algemene titel van de Bank Labouchere te Amsterdam. Deze bank handelde onder de naam Legio en is de rechtsopvolgster van Legio Lease BV.
 
2.2    De effectenleaseovereenkomst is vóór of in 2002 voortijdig geëindigd en bij gelegenheid van de beëindiging zijn de aandelen door Dexia verkocht. De opbrengst van de aandelen is onvoldoende om de lening met rente te voldoen. Er resteert een schuld die in aanmerking zou kunnen komen Om te worden afgewikkeld conform de Duisenbergregeling die bij beschikking van het Gerechtshof Arnhem van 25 januari 2007 op de voet van de Wet collectieve afwikkeling massaschade algemeen verbindend is verklaard. [X] heeft geen opt-outverklaring gedaan.
 
3.     De vordering in conventie:
 
3.1    Varde Investments vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [X] wordt veroordeeld aan haar de betalen het bedrag van € 2.901,82 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.381,38 vanaf 10 januari 2008 tot de dag van de voldoening. De vordering is gebaseerd op de feiten en op de volgende stellingen:
 
3.2    [X] is in verzuim geraakt voormeld bedrag van € 2.381,38 aan Varde Investments te betalen. Varde Investments vordert daarom betaling van dit bedrag te vermeerderen met een vergoeding voor gemaakte buitengerechtelijke kosten ad
€ 357,20 en met vertragingsrente, berekend tot 10 januari 2008, ad € 163,24.
 
3.3    De vordering op [X] is niet verjaard. Op 3 februari 2003, op 18 februari 2004, op 24 januari 2005 en op 23 januari 2006 zijn naar [X] jaaropgaven gezonden die betrekking hebben op de in het geding zijnde effectenleaseovereenkomt. In die jaaropgaven, opgemaakt om als hulp te dienen bij de aangiften inkomstenbelasting en premieheffing, wordt telkens gerefereerd aan de openstaande schuld. Indien [X] de jaaropgaven niet heeft ontvangen, omdat hij meer dan eens is verhuisd, kan dat Varde Investments niet worden tegengeworpen. Op grond van de op de effeccntenleaseovereenkomt van toepassing zijnde voorwaarden was [X] gehouden adreswijzigingen door te geven.
 
4.     Het meest vergaande verweer in conventie:
 
4.1    De vordering is verjaard. Na 8 mei 2001 heeft [X] nimmer iets gehoord van Dexia. Eerst in augustus 2008 is hij weer geconfronteerd met de effectenleaseovereenkomst. [X] heeft de onder 3.3 door Varde Investments bedoelde jaaropgaven niet ontvangen. De oorzaak daarvan is dat hij dikwijls is verhuisd. Bovendien wordt in de jaaropgaven niet ondubbelzinnig door Dexia het recht op nakoming voorbehouden. Dexia heeft een verjaarde vordering aan Varde Investments overgedragen,
 
5.     De beoordeling van het geschil in conventie:
 
5.1    Met [X] is de kantonrechter van oordeel dat indien een schuldeiser een jaaropgave naar een schuldenaar zendt waarin wordt vermeld dat er een bepaald bedrag als schuld openstaat dit niet een aanmaning of mededeling is waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt, zoals vereist door artikel 3: 317 BW. De omschrijving van de schriftelijke mededeling moet immers worden begrepen in het licht van de strekking van een stuitingshandeling die neerkomt op een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening ermee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Op grond van het voorgaande behoeft geen bespreking de kwestie of [X] de jaaropgaven heeft ontvangen. De vordering is verjaard.
 
5.2    De vordering van Varde Investments zal worden afgewezen. Varde Investments zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
 
6.     De reconventie:
 
6.1    [X] heeft aangegeven dat zijn reconventionele vorderingen alleen behandeld behoeven te worden indien en voor zover zijn verweer in conventie door de kantonrechter wordt verworpen.
Gelet op het voorgaande behoeft de reconventie geen bespreking en behoeft daarin niet te worden beslist.
 
Beslissing:
 
In conventie:
 
Wijst de vordering van Varde Investments af.
 
Veroordeelt Varde Investments in de kosten van de procedure tot op heden aan de zijde van [X] begroot op € 350,- wegens het salaris van de gemachtigde.
 

Dit vonnis is gewezen te Enschede door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter, en op 27 oktober 2009 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL