Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK ALMELO
 
Sector Civiel
 
zaaknummer: 82828 ha za 07-13
datum vonnis: 26 september 2007 (vdv)
 
Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:
 
[X],
wonende te [woonplaats],
eiser,
verder te noemen: [X],
procureur: mr, E.H. Hoeksma,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap
DEXTA Bank Nederland N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
procureur: mr. J. Sleeswijk Visser,
advocaat: mr. H. Post te Helmond.
 

Het procesverloop
 
1.     [X] heeft gevorderd conform de inleidende dagvaarding, Dexia heeft een conclusie van antwoord genomen. [X] heeft vervolgens een. conclusie van repliek en Dexia een conclusie van dupliek genomen en hebben partijen vervolgens vonnis verzocht.
De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
 
De vordering (kort samengevat)
2.   Nadat [X] begin 1999 een aantal keren telefonisch was benaderd door Spaar Select, een cliŽntenremisier van Bank Labouchere (rechtsvoorgangster van Dexia), heeft [X] bewilligd in een afspraak met een medewerkster SchrŲder van SpaarSelect, "teneinde de overwaarde van zijn eigen woning aan het werk te zetten.".
Dit resulteerde in het d.d.22 juli 1999 door [X] afsluiten van een Overwaarde Effect onder nummer 21500625 (dagvaarding productie 5).
 
3.   Het aankoopbedrag van de (achterliggende) aandelen bedroeg Ä 42.408,00, de totaal te betalen rente tijdens de looptijd van de overeenkomsten Ä 66.12960, zodat hei totaal van de overeengekomen leasesom bedroeg Ä 108.537,60.
Op het Overwaarde Effect diende [X] gedurende de looptijd maandelijks een bedrag van £ 452,24 bij vooruitbetaling te voldoen; de eerste 60 temiijnen (minus 20% korting) voldeed [X] in ťťn keer middels betaling van Ä 21.707,52 afkomstig uit een daartoe afgesloten tweede hypotheek.
 
4.   Verdere voorwaarden (voorzover van belang):
 
2.   Deze leaseovereenkomsl wordt aangegaan voor een ononderbroken periode van 240 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdag van de waarden.
3.   Lessee kan deze leaseovereenkomst na 60 maanden dagelijks met onmiddelijke ingang en zůnder annuleringskosten beŽindigen, onder betaling of verrekening van de resiant-hoofdsom op dat moment.
4.  De leasesom bedraagt het totaal van 240 gelijke termijnen van Ä 452,24:
 
7. Zodra lessee al datgene aan de Bank heeft betaald wat hij haar krachtens deze leaseovereenkomst en de daarbij behorende Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease verschuldigd is of zal worden, is lessee automatisch en van rechtswege eigenaar van de waarden geworden.
 
5.    In juli 2004 ontving [X] bericht (productie 6) dat ingaande 21 juli 2004 de maandelijkse verplichtingen op de Overwaarde Effect zou herleven (na het verstrijken van de eerste 60 maanden). Naar aanleiding daarvan heeft [X] per brief van 6 augustus 2004 de overeenkomst Overwaarde Effect beŽindigd.
 
6.    Vervolgens heeft hij -onder protest- op of omstreeks 23 augustus 2004 de inmiddels door Dexia aan hem opgegeven restschuld ad Ä 15.050,41 voldaan,
 
7.    Bij brief van 16 mei 2006 (productie 9) heeft [X] Dexia aansprakelijk gesteld omdat de Overwaarde Effect hiermede niet voldeden aan zijn verwachtingen, de overeenkomsten buitengerechtelijk ontbonden en vernietigd en gesommeerd tot terugbetaling van zijn ingelegde gelden, zulks met inachtname van een billÔjkheidscorrectie.
Het voorgaande baseert [X] onder meer de schending door Dexia van de te zijnen aanzien in acht te nemen zorgplicht bij het aangaan van die overeenkomsten respectievelijk het onrechtmatig optreden van (de medewerker van) Spaar Select.
 
8.   [X] vordert:
 
I.   Voor recht te verklaren dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld en deswege schadeplichtig is althans de Overwaarde effect overeenkomst nietig is althans deze buitengerechtelijk vernietigd is c.q. deze te vernietigen.
II.  Dexia te veroordelen aan [X] te voldoen tegen bewijs van kwijting tot een gedeelte van het door hem betaalde ad Ä 36.757,93 oftewel een bedrag van Ä 29.232,72.
III. Voornoemd bedrag vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dagen dat de onderscheiden betalingen zijn verricht althans de dag dat Dexia in verzuim verkeert (1 juni 2006) tot aan de dag der betaling althans vanaf datum dagvaarding.
IV.  Dexia te veroordelen in de proceskosten.
V.   Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
 
Het verweer (kort samengevat)
 
9.   Dexia stelt dat de aandelenleaseovereenkomst Overwaarde Effect is afgesloten via de assurantietussenpersoon Spaar Select BV. die [X] terzake heeft geÔnformeerd en geadviseerd. Na getoonde interesse van [X] heeft Spaar Select hem een aanvraagformulier verschaft en de Bank heeft die door [X] ondertekend retour ontvangen. Vervolgens heeft de Bank de overeenkomst aan Spaar Select verstuurd.
Dexia stelt aan haar zorgplicht ten opzichte van [X] te hebben voldaan,
 
10.  Voor deze overeenkomst wordt voorzien in aflossing van de aankoopsom en diende [X] uit hoofde van deze overeenkomsten gedurende de looptijd een maandelijks bedrag, bestaande uit rente en aflossing over de aankoopsom van de portefeuille, aan de Bank te voldoen.
Volledigheidshalve wijst de Bank erop dat hierbij na het verstrijken van de looptijd van deze
overeenkomsten geen zogenaamde restschuld kan ontstaan, ook niet in geval van te zeer
gedaalde aandelenkoersen. Slechts in het geval deze tussentijds wordt beŽindigd, hetgeen in
casu het geval is geweest, bestaat de mogelijkheid dat [X] nog een bedrag verschuldigd
is.
Voorts heeft [X] uit hoofde van de overeenkomsten een bedrag van Ä 6.037,41 aan
dividend uitgekeerd gekregen, dat hij nalaat in zijn vordering te betrekken.
 
11.  Dexia doet voor alles een beroep op het niet inachtnemen door [X] in de dagvaarding van de substantÔŽringsplicht ex artikel 111 lid 3 Rv.
 
12.  Ten aanzien van het optreden van Spaar Select als effecten bemiddelaar zodanig dat die niet (meer) was vrijgesteld van de vergunningsplicht ex artikel 12 van de vrijstellingsregeling Wet Toezicht effectenverkeer 1995 zulks vanwege de omstandigheid dat Spaar Seleet niet enkel [X] als klant bij de Bank heeft aangebracht maar zich ook heeft beziggehouden met advisering en /of aanbevelen van specifieke effcectentransacties, stelt Dexia dat dit nog niet tot nietigheid van de overeenkomst leidt: niet de overeenkomst zelf is strijdig met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, hoogstens het handelen van de tussenpersoon.
 
13.  Naar aanleiding van de door [X] gestelde grondslag van onrechtmatige daad stelt Dexia alleen al de tekst van de overeenkomsten duidelijk maakt dat het hier niet om een spaarvorm gaat maar over een geldlening, de door [X] ingeroepen bepalingen van NU 99 omtrent zorgplicht en schriftelijke informatie verschaffing op (het afsluiten van) deze overeenkomsten niet van toepassing zijn en overigens wel degelijk onderzoek naar diens financiŽle positie middels de BKR-registratie heeft plaatsgevonden.
 
14.  Betreffende de schade wijst Dexia erop dat [X] niet door hem genoten fiscale of andere voordelen verdisconteert in zijn vordering zomede het causaal verband tussen de gevorderde schade en het onrechtmatig handelen ontbreekt.
 

De beoordeling
 
15.  De overeenkomst Overwaarde Effect staat tussen partijen vast evenals het feit dat [X] daarop £ 21.707,52 heeft voldaan zomede een bedrag van
Ä 6.037,41 aan dividend heeft ontvangen, die overeenkomst inmiddels (tussentijds) is beŽindigd en [X] de restschuld ad Ä 15,050,41 aan Dexia heeft voldaan.
 
Zorgplicht/onrechtmatige daad/Spaar Select
16.  Ten aanzien van de overeenkomsten is de gestelde onrechtmatige daad als grondslag voor de vordering van [X] te bezien.
 
17.  Met betrekking tot de gedragingen van Spaar Select en de aansprakelijkheid van Spaar Select voor de schade van [X] overweegt de rechtbank het volgende:
 
a.   Spaar Select is een zogenaamde clÔŽntenremisier en is als zodanig weliswaar aan te merken als een effectenbemÔddelaar als bedoeld in artikel 1 sub b Wte, maar is op grond van artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht. De belangrijkste van die voorwaarden is dat zij haar activiteiten beperkt tot het aanbrengen van klanten bij de in dat artikel genoemde instellingen.
 
b.   Dat Dexia een instelling als bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit is, staat niet ter discussie. Nagegaan moet derhalve slechts worden of Spaar Select zich beperkt heeft tot het aanbrengen van [X] als klant bij Dexia of dat Spaar Select verdere, voor een cliŽntenremisier ontoelaatbare bemoeienis met de zaak gehad heeft. Daarvoor is het nodig om vast te stellen wat er onder aanbrengen wordt verstaan.
 
c.   Een wettelijke definitie van het begrip aanbrengen in. het kader van de Wte en de daarop gegronde regelgeving bestaat niet. Wel wordt er op haar website (www-afrn.-iil) een uiteenzetting van het begrip gegeven door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Daar is voor zover hier van belang, te lezen: CÔiŽntenremisiers mogen alleen cliŽnten aanbrengen bij effecteninstellingen die een vergunning hebben van de AFM. CÔiŽntenremisiers mogen bijvoorbeeld geen vermogensbeheer verrichten, orders van cliŽnten doorgeven of geld van cliŽnten onder zich honden. Daarnaast mogen zij geen cliŽnten aanbrengen bij andere ctiŽhienremisiers. CliŽntenremisiers mogen wel cliŽnten uitleggen wat een aandeel of een obligatie is. Echter zij mogen niet een specifiek aandeel, obligatie, effectenleaseproduct etc, beroeps- of bedrijfsmatig adviseren.
 
d.   Uitgaande van deze uitleg -en de rechtbank gaat bij gebrek aan een andere gezaghebbende uitleg van deze uitleg, die zij ook onderschrijft, uit- was het aan Spaar Select toegestaan om [X] te informeren mits die informatie beperkt was tot kenmerken van beleggingscategorieŽn en om hem door te verwijzen naar Dexia, maar niet om [X] te adviseren.
 
e.   Een andere voorwaarde is dat de clÔŽntenremisier zich houdt aan enkele specifieke gedragsregels die voortvloeien uit het Bte en dan hoofdzakelijk uit artikel 24 daarvan en uit de NR, in dit geval de NR 991. Dat zijn, voor zover in deze specifieke zaak van belang, dat hij handelt in het belang van de cliŽnt en de adequate functionering van de effectenmarkten, in het belang van de cliŽnt kennis neemt van diens financiŽle positie, ervaring en beleggingsdoelstelling voor zover dat redelijkerwijs van belang is met het oog op het verrichten van zijn diensten, de cliŽnt de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door hem aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben en een verbod op het zogenaamde "cold calling" i.e. een verbod om hen die nog geen cliŽnt zijn telefonisch of persoonlijk te benaderen anders dan in het geval de betrokkenen daar vooraf schriftelijk dan wel telefonisch mee heeft ingestemd dan wel in het contact slechts wordt aangeboden om schriftelijke of elektronische informatie te verschaffen.
 
f.   Op grond van de op dit punt ongenoegzaam weersproken gebleven stellingen van [X] moet worden aangenomen dat Spaar Select het cold calling verbod heeft overtreden en zich niet, althans volstrekt onvoldoende, verdiept heeft in de beleggingsdoelstellingen van [X], diens financiŽle positie, beleggingsdoeisteiling(en) en beleggings ervaring en aldus ook niet in diens belang gehandeld heeft.
 
____________
1 Het gaat hier om de NR 1999 en derhalve de tekst van. vůůr de wijziging van september 2001
 

g.   Met betrekking tot het tot stand komen van het contact met Spaar Select is door [X] immers onweersproken gesteld, dat hij door Spaar Select ongevraagd telefonisch is benaderd en hem vervolgens een beleggingsconstructie is gepresenteerd en geadviseerd waarmede het vermogen snel kon worden vergroot.
Dat is een ander eerste contact dan op grond van een schriftelijke of elektronische uitnodiging, dan wel een contact naar aanleiding van het verschaffen van schriftelijke of elektronische informatie aan [X].
 
h.   Met betrekking tot hetgeen verricht is door Spaar Select om zich een beeld te vormen van [X], diens financiŽle positie, beleggingsdoelstellingen en beleggingservaring, is door [X], naast hetgeen reeds onder g hierboven is weergegeven, onweersproken gesteld dat hij, [X], aan de medewerker van Spaar Select naar aanleiding van diens vragen verteld heeft dat hij wilde sparen en de studie van zijn Kinderen bekostigen. Schriftelijke productinformatie van Spaar Select, zegt hij niet gekregen te hebben en naar aanleiding van vragen voor het tekenen van de overeenkomst werd verwezen naar de looptijd van 60 maanden, dat hem nooit duidelijk is geweest dat hij een lening heeft aangegaan, dat hij daar niet op gewezen is, dat hij dat uit de tekst van de overeenkomst niet heeft kunnen opmaken, dat over een maandbedrag, leasen, koersdaling en over een restschuld nooit gesproken is, dat ook nooit aan de orde is geweest dat hij alles kon kwijtraken.
 
i.   Deze onder h weergegeven stellingen van [X] zijn weliswaar, naar uit de overgelegde producties en dan met name het aanvraagformulier effectenlease (productie 3) en de overeenkomst Overwaarde Effect moet worden afgeleid, niet allemaal juist maar niettemin kan er de conclusie uit getrokken worden dat [X], ook na aanvankelijke aarzeling, niet begrepen heeft wat hem is voorgehouden alsmede dat ook de voorlichting tekortgeschoten is.
 
Onjuist is immers dat er niet over leasen gesproken is want de door [X] ondertekende overeenkomst is een lease-overeenkomst, evenals dat [X] niet uit de overeenkomst had kunnen opmaken dat er sprake van een lening was, want er is immers sprake van rente in de overeenkomst, dat over een maandbedrag niet gesproken is, want dat maandbedrag is in de overeenkomst vermeld.
 
Dat de voorlichting tekortgeschoten is blijkt genoegzaam uit het feit dat Spaar Select, naar onweersproken gesteld is, in de vooraf mondelinge aan [X] verstrekte informatie er kennelijk geen aandacht aan het break-evenrendement geschonken is en de omstandigheid dat [X] die geen/ onvoldoende belcggingservaring hads van de hele opzet kennelijk niets begrepen heeft zoals uit zijn persoonlijke statements die bij de stukken zijn gevoegd blijkt. Dat er voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst concreet gewezen is op de mogelijkheid van verlies is gesteld noch gebleken. In ieder geval blijkt daarvan niets uit het door Dexia overgelegde Aanvraag Formulier Effectenlease.
 
j.   Dit een overgelegde productie, het aanvraagformulier effectenlease van 14 juli 1999 van Spaar Select dat voorafgegaan is aan de overeenkomst Overwaarde Effect van 22 juli 1999 blijkt dat er toen al een keuze is gemaakt voor deze beleggingsconstructie. Op dat formulier afkomstig van Spaar Select met de naam van haar adviseur SchrŲder, dier adviseursnummer en de handtekening van [X], is namelijk vermeld dat [X] uit de acht daarop genoemde constructies gekozen heeft voor Overwaarde Effect met onder meer een maandbedrag van f 1.000,-- en hoofdsom f 48.000,ó. De rechtbank leidt ook daaruit en uit het feit dat er geen daaraan voorafgaande correspondentie tussen [X] en LabouchŤre is overgelegd, af dat Spaar Select degene is die geadviseerd heeft over de wijze vaa beleggen en tot welk bedrag. Dat levert een handelen in strijd met de Vrijstellingsregeling op, immers is meer dan aanbrengen en is als beroeps- of bedrijfsmatig adviseren aan te merken.
 
k.   De conclusie tot zover is dat Spaar Select in haar relatie tot [X] niet alleen onrechtmatig gehandeld heeft door te handelen in strijd met de voorschriften van de Vrijstellingsregeling en daarmee in strijd met artikel 7 Wte, maar zich ook niet gedragen heeft als een goed opdrachtnemer overeenkomstig de bepalingen van titel 7 :7 BW, immers niet gehandeld heeft als een redelijk handelend bekwaam vakgenoot dient te handelen, hetgeen, naast een contractuele tekortkoming ook weer als onrechtmatig handelen is aan te merken. Spaar Select is daarmee aansprakelijk voor de door [X] als gevolg van haar onrechtmatig handelen opgekomen schade,
 
18.  Daarmee komt de rechtbank toe aan de aansprakelijkheid van Dexia, zowel voor zover die een gevolg is van haar eigen gedragingen als op grond van het bepaalde in artikel 6:76 BW vŲŲr gedragingen van Spaar Select. Dienaangaande WOrdt het volgende overwogen:
 
a.   De rechtbank stelt voorop dat tussenpersonen -en dus ook cliŽntenremisiers- een belangrijke instrument voor financiŽle instellingen zijn om hun producten in de markt te (kunnen) zetten. Dat legt op de instelling die van de diensten van een cliŽntenremÔsÔer gebruik maakt en hem doorgaans -zoals dat ook in dit geval kennelijk is gebeurd nu op dit punt niets anders is gesteld of gebleken- ook middels de toekenning van provisie betaalt, een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de selectie van de tussenpersoon van wie hij cliŽnten en opdrachten accepteert.
 
b.   Een en ander blijkt ook uit het bepaalde in artikel 41 NR 99 dat de effecteninstelling Onder andere gebiedt om zich met betrekking tot de onder i, ii en iii van dat artikel genoemde effecten in stellingen Ce onthouden van een aantal zaken waaronder het verrichten van effecientransacties voor deze instellingen. Spaar Select zou, indien zij zich aan de voor haar geldende regels had gehouden weliswaar niet tot ťťn van die categorieŽn behoord hebben, maar nu zij zich niet aan die regels gehouden heeft, behoort zij daar wel toe en is zij met name aan te merken als een effecteninstelling die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wte (categorie i).
 
c.   De vraag is nu of Dexia voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het aanvaarden van [X] als klant, c.q. het contracteren met [X] op basis van wat door Spaar Select aan haar omtrent [X] en hetgeen de inhoud van de door [X] gewenste overeenkomsten) met haar geweest zou zijn, is medegedeeld en die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. Het aanvraagfonnulier d.d. 19 mei 1999, waarop Dexia zich beroept, geeft geen informatie omtrent de financiŽle positie van [X], noch omtrent diens beleggingservarmg of beleggings doelstelling.
Op dit van Spaar Select afkomstige aanvraagformulier effectenlease, in de tijd voorafgaand aan de overeenkomst Overwaarde Effect is keuze gemaakt voor hoofdsom en een maandbetaling. Daaraan kan alleen verboden advisering door de medewerker van Spaar Select, die dat formulier heeft ingevuld en van haar naam en adviseursnummer (0594) voorzien heeft, ten grondslag gelegen hebben. Dexia had dat kunnen en moeten onderkennen en zich van contracteren met [X] op basis van die adviezen moeten ontliouden. Door dat na te laten en aldus te handelen in strijd met artikel 41 KR. 99 is de overeenkomst tussen [X] en Dexia nietig, immers ligt aan artikel 41 NR 99 dezelfde gedachte ten grondslag als aan artikel 7 Wte, namelijk een adequate werking van de financiŽle markten en de positie van de belegger. Daarnaast heeft Dexia ook onrechtmatig jegens [X] gehandeld en is zij daardoor ook aansprakelijk voor de door [X] ais gevolg van het complex van onrechtmatige handelingen geleden schade.
 
d.   Los van bovenstaande kan tevens geconcludeerd worden dat Dexia door aldus te handelen -en naar mag worden aangenomen aan Spaar Select provisie te betalen- gebruik; heeft gemaakt van de hulp van Spaar Select bij het tot stand brengen van de overeenkomst met [X] en daarmee tevens voor de gedragingen van Spaar Select aansprakelijk is. De vordering, voor zover toewijsbaar, is dienvolgens ook tegen Dexia toewÔjsbaar.
 
19,  Gelet op de conclusies dat de overeenkomst Overwaarde effect op deze gronden nietig is, is het gevolg daarvan dat de rechtsgrond(en) die ten grondslag lag(en) aan de wederzijds verrichte prestaties met terugwerkende kracht daaraan is (zijn) ontvallen. Beide partijen dienen financieel hersteld te worden in de toestand waarin zij zich ten tijde van .het sluiten van de overeenkomst bevonden. Dat betekent dat de aandelen voor rekening van Dexia blijven, Dexia in beginsel al niets meer te vorderen had van [X] en hetgeen door [X] aan haar betaald is in beginsel als onverschuldigd aan hem terug moet betalen. Het onderdeel T van de vordering van [X] is derhalve in principe toewÔjsbaar.
 
20.  Met betrekking tot onderdeel II wordt daarbij overwogen dat het zoals door [X] zelf reeds in zijn dagvaarding onder ogen gezien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de overeenkomst met terugwerkende kracht geheel ten nadele van Dexia teniet wordt gedaan omdat aannemelijk is dat de nietigheid van die overeenkomst niet door hem zou zijn ingeroepen als de waarde van de aandelen gestegen was. De rechtbank vindt daarin aanleiding om op de voet van het bepaalde in artikel 6:278 lid 2 BW te bepalen dat de helft van het door [X] aan Dexia betaalde (inleg en restschuld) onder aftrek van door hem ontvangen dividend door Dexia aan [X] moet worden terugbetaald. De rechtbank relateert dit speciaal aan deze (vorm van) overeenkomst die niet tot een restschuld behoeft te leiden, maar (alleen tot het moment van tussentijdse beŽindiging) niet de verwachte opbrengst heeft gebracht De rechtbank ziet geen aanleiding de door [X] voorgestelde verdeelsleutel toe te passen. Toegcwezen wordt derhalve e 36-757,93 ; 2 = Ä 18,378,97 - Ä 6,037,41 = Ä 12.341,56.
 
21.  Door Dexia is nog een beroep op eigen schuld van [X] gedaan. De rechtbank onderschrijft de stelling van Dexia dat de schade mede aan [X] moet worden toegerekend, immers heeft hij zich zonder enige beleggingservaring, zonder voldoende schriftelijke informatie vooraf en zonder voldoende onderzoek naar het aangeboden product te hebben gedaan in een voor hem duister avontuur gestort.
 
22.  Toch verbindt de rechtbank daar niet de door Dexia gewenste consequenties aan. Dexia is zo ernstig tekortgeschoten in haar de jegens [X] betamende zorg dat de rechtbank daarin aanleiding vindt om de schade met toepassing van de billijkheidscorrectie van artikel 6:101, eerste lid BW over de partijen te verdelen als onder 25 hierboven overwogen2.
 
_________
2 Commissie van Beroep DS127-01-2005
 

23.  Hetgeen partijen verder verdeeld houdt behoeft gelet op bovenstaande geen bespreking.
 
24.  Als ieder gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, dient elke partij de eigen kosten van het geding te dragen.
 

RECHTDOENDE
 
 
 
I.   Verklaart voor recht dat de tussen partijen gesloten overeenkomst Capital Effect met het nummer 21401268 zomede de overeenkomsten Overwaarde Effect met nummers 22602846 en 22602847 nietig zijn.
 
II.  Veroordeelt Dexia om aan [X] te betalen een bedrag van Ä 12.341,56 (twaalfduizenddriehonderd ťťn en veertig euro en zesenvijftig eurocent) vermeerderd met de wettelijke rente hierover van 1 juni 2006 tot de dag van betaling.
 
III. Compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.
 
IV.  Verklaart het onderdeel II van het dictum van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
 
V.   Wijst af het meer of anders gevorderde.
 

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van der Veer en op 26 september 2007 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL