Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK ALMELO
 
Sector Civiel
 
zaaknummer: 82625 ha za 07-6
datum vonnis: 26 september 2007 (vdv)
 
Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de Ôaak van:

[X] en [Y],
beiden wonende te [woonplaats],
eisers in conventie,
gedaagden in reconventie,
verder te noemen: [X],
procureur: mr. E.H. Hoeksma,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap
DEXIA Bank Nederland N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur: mr. J. Sleeswijk Visser,
advocaat: mr. H. Post te Helmond.
 

Het procesverloop
 
1.    [X] heeft gevorderd conform de inleidende dagvaarding. Dexia heeft een conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie genomen. [X] heeft vervolgens een conclusie van repliek in conventie tevens houdende conclusie van antwoord i.n reconventie tevens houdende akte wijziging van eis genomen en Dexia een conclusie van dupliek in conventie tevens houdende conclusie van repliek in reconventie tevens houdende antwoordakte wijziging eis.
Na een conclusie van dupliek in reconventie zijdens Van Minrien hebben partijen vonnis verzocht.
 
De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
 
In conventie en reconventie
 
De vordering
2.    Nadat [X] midden 1999 een aantal keren telefonisch was benaderd door Spaar Select, een cliŽntenremisier van Bank Labouchere (rechtsvoorgangster van Dexia), heeft [X] bewilligd in een afspraak met een medewerker van SpaarSelect. Dit resulteerde in het door [X] afsluiten van twee Capital Effect's onder nummer 21404373 en 21404397 (dagvaarding producties 1 en 2).
 
3.    De aankoopbedragen van de (achterliggende) aandelen bedroegen bij ieder Capital Effect Ä 4.204,50, de totaal te betalen rente tijdens de looptijd van de overeenkomsten
Ä 6.556,38 zodat het totaal van de overeengekomen leasesommen bedroeg Ä 21,474,76. Op ieder Capital Effect diende [X] gedurende de looptijd maandelijks een bedrag van Ä 44?S4 bij vooruitbetaling te voldoen.
 
4.    Verdere voorwaarden (voorzover van belang):
 
2.    Deze leaseovereenkomsi wordt aangegaan voor een ononderbroken periode van 240 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdag van ds waarden.
3.    Lessee kan deze leaseovereenkomst na 60 maanden dagelijks mei onmiddelijke ingang en zonder annuleringskosten beŽindigen, onder betaling of verrekening van de resiant-hoofdsom.
(....)
4. De leasesom bedraagt het totaal van 240 gelijke termijnen van Ä44,84:
 
7.    Zodra lessee al datgene aan de Bank heeft betaald wat hij haar krachtens deze leaseovereenkomsi en de daarbij behorende Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease verschuldigd is of zal worden, is lessee automatisch en van rechtswege eigenaar van de waarden geworden.
 
5.    In het kader van het afsluiten van deze Capital Effect's heeft [X] tevens op advies van de medewerker van SpaarSelect de maandlast van een door [X] in 1990 bij Aegon afgesloten spaarplan teruggebracht van f 150,-- tot f 50t- per maand.
 
6.    Medio 2001 meldde de medewerker van SpaarSelect zich wederom bij [X] om de bestaande hypotheek op [X]'s woning door te lichten. Tevens heeft [X] toen desgevraagd opening van zaken gegeven ten aanzien van zijn pensioenvoorziening. De medewerker van SpaarSelect oordeelde dat die door de beugel kon maar dat er meer rendement te maken viel.
Zulks resulteerde in het afsluiten door [X] van een Capital Effect met Vooruitbetaling 15 Jaar onder nummer 22505369 (productie 3) met een contante storting ineens van de eerste zestig maandtermijnen groot f 55.200,- (Ä 25.002,60), gefinancierd door [X] middels verhypothecering van de overwaarde op zijn woonhuis.
 
7.    Bij brief van 14 december 2004 heeft [X] Dexia aansprakelijk gesteld omdat de Capital Effect's niet voldeden aan zijn verwachtingen, de Capital Effect'1 s buitengerechtelijk ontbonden en vernietigd en gesommeerd tot terugbetaling van zijn ingelegde gelden.
Het voorgaande baseert [X] onder meer op de bepalingen van de volgens hem ten deze toepasselijke Wet Consumenten Krediet respectievelijk het ontbreken van de benodigde vergunning ex artikel 9 dezer wet.
 
8.    Blijkens computeruitdraai (productie 12) vertoonden de eerst twee Capital Effect's per
1 januari 2006 ieder eer restschuld van Ä 522,53, terwijl [X] gedurende de looptijd op ieder contract een bedrag van Ä 2.367,55 heeft ingelegd.
De laatste overeenkomst Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar eindigde na verloop van 60 maanden per 26 september 2006 vanwege gestegen beurskoersen met een restitutie aan [X] van Ä 10.720,96 (productie 13).
 
9.    [X] vordert:
 
I     Voor recht te verklaren dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld en deswege ¶ schadeplichtig is althans de Capital Effect overeenkomsten nietig zijn althans deze buitengerechtelijk vernietigd zijn c.q. deze te vernietigen.
II. Dexia te veroordelen aan [X] te voldoen tegen bewijs van kwijting:
Ä 14.945,97.
III.  Voornoemd bedrag vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dagen dat de onderscheiden deelbelangen zijn verricht althans de dag dat Dexia in verzuim verkeert (14 december 2006) tot aan de dag der betaling,
IV.   Dexia te veroordelen in de proceskosten.
V.    Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren,
 
10.   Bij repliek wijzigt/vermeerdert [X] de eis tot betaling van Ä 15.968,85
vanwege het feit dat hij de restschulden inmiddels heeft voldaan.
 
Het verweer (kort samengevat)
11.   Dexia stelt dat de aandelenleaseovereenkomsten Capital Effect zijn afgesloten via de assurantietussenpersoon Spaar Select B.V. die [X] terzake heeft geÔnformeerd en geadviseerd. Na getoonde interesse van [X] heeft Spaar Select hem aanvraagformulieren verschaft en de Bank heeft die door [X] ondertekend retour ontvangen. Vervolgens heelt de Bank de overeenkomsten aan Spaar Select verstuurd. Dexia stelt aan haar zorgplicht ten opzichte van [X] te hebben voldaan.
 
12.   Voor de eerste twee overeenkomsten wordt voorzien in aflossing van de aankoopsom en diende [X] uit hoofde van deze overeenkomsten gedurende de looptijd een. maandelijks bedrag, bestaande uit rente en aflossing over de aankoopsom van de portefeuille, aan de Bank te voldoen.
Volledigheidshalve wijst de Bank erop dat hierbij na het verstrijken van de looptijd van deze
overeenkomsten geen zogenaamde restschuld kan ontstaan. Slechts in het geval deze
tussentijds wordt beŽindigd, hetgeen in casu het geval is geweest, bestaat de mogelijldieid dat
[X] nog een bedrag verschuldigd is.
Voor de laatste overeenkomst Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar geldt dat deze niet met
een restschuld maar met een restitutie is geŽindigd.
Voorts heeft [X] uit hoofde van de overeenkomsten een bedrag van Ä 7.084,18 aan
dividend uitgekeerd gekregen, dat hij nalaat in zijn. vordering te betrekken.
 
13.   Dexia doet voor alles een beroep op het niet inachtnemen door [X] in de dagvaarding van de substantieringsplicht ex artikel 111 lid 3 Rv.
Voorts betwist Dexia de toepasselijkheid ten deze van de Wet Consumenten Krediet, stelt dat wettelijke rente in voorkomend geval eerst verschuldigd is vanaf het moment dat er verzuim aan de orde is, verzet zich tegen kosten veroordeling en concludeert tot afwijzing van de vordering van [X].
 
14.   Ten aanzien van het optreden van Spaar Select als effectenbemiddelaar zodanig dat die niet (meer) was vrijgesteld van de vergunningsplicht ex artikel 12 van. de
vrijstellingsregeling Wet Toezicht effectenverkeer 1995 zulks vanwege de omstandigheid dat Spaar Select niet enkel [X] als klant bij de Bank heeft aangebracht maar zich ook heeft beziggehouden met advisering en /of aanbevelen van specifieke effectentransacties,
stelt Dexia dat dit nog niet tot nietigheid van de overeenkomst leidt: niet de overeenkomst zelf is strijdig met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, hoogstens het handelen van de tussenpersoon.
 
15.   Het ontbreken van een vergunning op basis van de Wek acht Dexia ten aanzien van de eerste twee overeenkomsten geheeld vanwege het feit dat Dexia ingaande 1 januari 2006 beschikt over een vergunning ex artikel 10 van de Wet financiŽle Dienstverlening, die blijkens artikel 102 Wfd de Wck-vergunning vervangt en mitsdien ex artikel 32:58 BW het eerder ontbreken van een vergunning repareert.
Ten aanzien van de laatste overeenkomst Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar geldt de WCK vanwege het overschrijden van het grensbedrag al in het geheel niet,
 
16.   Naar aanleiding van de door [X] gestelde grondslag van onrechtmatige daad stelt Dexia alleen al de tekst van de overeenkomsten duidelijk maakt dat het hier niet om een spaarvorm gaat maar over een geldlening, de door [X] ingeroepen bepalingen van NH 99 omtrent zorgplicht en schriftelijke informatieverschaffing op (het afsluiten van) deze overeenkomsten niet van toepassing zijn en overigens wel degelijk onderzoek naar diens financiŽle positie middels de BKR-registratie heeft plaatsgevonden.
 
17.   Betreffende de schade wijst Dexia erop dat [X] niet door hem genoten fiscale of andere voordelen verdisconteert in zijn vordering zomede het causaal verband tussen de gevorderde schade en het onrechtmatig handelen ontbreekt.
 
Reconventie
I8.   Dexia vordert de 61ste termijn ad Ä 520,S9 van de Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar,
die [X] verschuldigd is nu de eerste 60 maanden van deze overeenkomst per
21 september 2006 verstreken, Dexia op 25 september 2006 een beŽindigingsbrief van [X]
heeft ontvangen en die termijn derhalve verschuldigd was.
 
De beoordeling
 
In conventie
19.   De twee Capital Effect overeenkomsten zomede de overeenkomst "Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar" staan tussen partijen vast evenals het feit.dat [X] daarop twee keer Ä 2361,55 respectievelijk Ä 25.002,60 heeft voldaan zomede een bedrag van
Ä 7.084,18 aan dividend heeft ontvangen, die overeenkomsten inmiddels (tussentijds) zijn beŽindigd en de restschuld is betaald c.q. restitutie ad Ä 10.720,60 op de Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar heeft plaatsgevonden. Tevens staat Vast dat [X] de restschulden van twee keer Ä 522,53 heeft voldaan.
 
Wet Consumenten krediet
20.   De rechtbank handhaaft haar in eerdere uitspraken ingenomen standpunt dat.de Wek op aandelenleaseovereenkomsten (als de eerste twee Capital Effect's) van toepassing is als na te melden.
 
20.1  In de Wet op het consumentenkrediet, die door de rechtbank ambtshalve is toe te passen, (hierna: WCK) wordt onder krediettransactie onder meer verstaan iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met de strekking dat door of vanwege de kredietgever aan de kredietnemer een geldsom ter beschikking wordt gesteld en de kredietnemer aan de kredietgever ťťn of meer betalingen doet (art. 1 aanhef en sub a onder 1
(WCK).
 
20.2  De onderhavige overeenkomst kenmerkt zich onder meer hierdoor dat Dexia [X] een bedrag ter beschikking heeft gesteld, waarover [X] periodiek rente diende te betalen. Aldus voldoet deze overeenkomst aan bovengenoemde definitie.
 
20.3  In dit verband is van belang dat de wetsgeschiedenis bij art. 1 WCK onder meer vermeldt: "Centraal in de wet staat het begrip krediettransactie, dat beoogt alle relevante vormen van consumentenkrediet te omvatten. Uitgangspunt is dat een feitelijke omschrijving wordt gegeven van de verschillende elementen, waaruit een krediettransactie kan bestaan. Bij een meer formeel-juridische benadering bestaat het gevaar van ontduiking van de wet via juridische constructies die de economische werkelijkheid maskeren." (kamerstukken 111986 1987, 19 785, nr. 3, blz. 68). Nu ook aan de overige eisen voor toepasselijkheid van de WCK is voldaan, geldt deze wet.
 
20.4  Hierbij is in aanmerking genomen dat de onderhavige overeenkomst niet voldoet aan art. 4 lid 1 onder h WCK. In casu is immers geen sprake van het verstrekken van zekerheid door middel van "belening" van effecten van [X], reeds omdat volgens de voorwaarden de onderhavige aandelen niet eerder dan aan het einde van de looptijd door Dexia in eigendom aan [X] kunnen wůrden overgedragen. Ook uit de memorie van toelichting op de WCK (kamerstukken II1986-1987, 19 785, nr. 3, blz. 40/41), waarin, kort samengevat, wordt gesteld dat de regering wat betreft efTectenbelcning ervoor heeft gekozen deze niet onder de WCK te brengen, omdat de bestendige praktijk is dat de lening niet groter mag zijn dan ongeveer 70% van de waarde van de effecten en de aldus geboden ruime mate van zekerheid hier tot gevolg heeft dat het krediet goedkoper is, volgt dat deze bepaling niet ziet op een constructie als de onderhavige.
 
20.5  De hiertegenover staande opvatting, die blijkt uit de beantwoording van kamervragen door de Minister van Financien op 6 juli 1998 (aanhangsel handelingen II 1997-1998, nr. 1470, blz, 3015-3016) en uit de memorie van toelichting op de wet van 20 december 2001, Stb. 2001, 669, tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de informatieverstrekking aan publiek uit te breiden (kamerstukken II 2000-2001, 27 869, nr. 3, blz. 3), dat aandelenleaseconstructies onder art, 4 lid 1 onder h WCK vallen, kan niet tot een ander oordeel leiden. Deze interpretatie strookt namelijk niet met de duidelijke bewoordingen van de wet en de bedoeling van de (toenmalige) wetgever, zoals die volgt uit de hiervoor genoemde passage in de memorie van toelichting op de WCK, en gaat kennelijk uit van de onjuiste opvatting dat aandelenleaseconstructies onder andere bestaan uit het verstrekken van zekerheid door de kredietnemer op aandelen van hem,
 
20.6  Uit het gepubliceerde vonnis d.d. 2 februari 2005 van deze rechtbank inzake Dexia-Cosar (LJN AS 4746) is de rechtbank ambtshalve bekend dat de rechtsvoorganger van Dexia ten tijde van het aangaan van de Onderhavige overeenkomst niet over een vergunning als bedoeld in art 9 WCK beschikte, edoch deze eerst per 12 april 2003 verkregen heeft.
 
20.7  Dit brengt ingevolge art. 3:40 lid 2 BW mee dat de overeenkomst nietig wegens Strijd met een dwingende wetsbepaling en niet vernietigbaar is, aangezien art. 9 WCK niet uitsluitend ziet op bescherming van. ťťn van de partijen bij de overeenkomst. In de memorie van toelichting op de WCK (kamerstakken II 1986-1987, 19 785, nr. 33 blz. 27) wordt hieromtrent immers gesteld: "Aan het onderhavige wetsontwerp ligt, in aansluiting op het
voorgaande, de visie ten grondslag dat er een kader dient te zijn, waarbinnen kredietgevers verantwoord op de markt opereren en consumenten, geruggesteund door goede markt- en productinformatie, op redelijke voorwaarden krediet kunnen opnemen," Voorts vermeldt de memorie van antwoord op de WCK (kamerstukken II 1.987-1988, 19 785, nr. 7, blz. 10) dat gekozen is voor een zodanig vergunningenstelsel, dat serieuze ondernemers zonder moeilijkheden de markt kunnen betreden.
 
20.8  Dit vergunningenstelsel is dus blijkens de wetgeschiedenis kennelijk mede gericht op bescherming vati de toegelaten aanbieders tegen ondeskundige en/of malafide concurrenten met als achtergrond dat een negatief imago van de financiŽle markten schadelijk is voor een goed functionerende economie en daarmee het algemeen belang schaadt. Deze bredere doelstelling van de WCK. volgt ook uit de parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel financiŽle dienstverlening. Zie hiervoor kamerstukken 112003-2004, 29 507, nr. 3, par. 2, waarin onder meer wordt opgemerkt dat de zorgvuldige behandeling van de consument tevens bijdraagt aan ordelijke en transparante marktprocessen en een beter functionerende economie en dat de WCK al tot op zekere hoogte bijdraagt aan een effectieve bescherming van de consument.
 
20.9  Hierbij is verder in aanmerking genomen dat het kredietdeel van de overeenkomst in onverbrekelijk verband staat met de rest van de overeenkomst, aangezien door middel van het ter beschikking gestelde bedrag de desbetreffende aandelen zijn "geleasd77 (art. 3:41 BW).
 
20.10 De omstandigheid dat Dexia inmiddels per 1 januari 2006 een vergunning ex artikel 10 Wfd heeft verkregen repareert, anders dan Dexia stelt, niet de bij het afsluiten van de onderhavige overeenkomst ontbrekende vergunning ex artikel 9 WCK; de overgangsregeling van artikel 102 Wfd voorziet niet in de situatie dat die vergunning als zodanig ontbroken heeft.
Zorgplicht/onrechtmatige daad/Spaar Select
 
21.   Ten aanzien van de overeenkomst Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar geldt de WCK niet en is de gestelde onrechtmatige daad als grondslag voor de vordering van [X] te
bezien.
 
22.   Met betrekking tot de gedragingen van Spaar Select en de aansprakelijkheid van Spaar Select voor de schade van [X] overweegt de rechtbank het volgende:
 
a.    Spaar Select is een zogenaamde cliŽntenremisier en is als zodanig weliswaar aan te merken als een effectenbemiddelaar als bedoeld in artikel 1 sub b Wte, maar is op grond van artikel 12 van het Vrij stellingsbes luit onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht. De belangrijkste van die voorwaarden is dat zij haar activiteiten beperkt tot het aanbrengen van klanten bij de in dat artikel genoemde instellingen.
 
b.    Dat Dexia een instelling als bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit is, staat niet ter discussie. Nagegaan moet derhalve slechts worden of Spaar Select zich beperkt heeft tot het aanbrengen van [X] als klant bij Dexia of dat Spaar Select verdere, voor een cliŽntenremisier ontoelaatbare bemoeienis met de zaak gehad heeft. Daarvoor is het nodig om vast te stellen wat er onder aanbrengen wordt verstaan.
 
c.    Een wettelijke definitie van het begrip aanbrengen in het kader van de Wte en de daarop
gegronde regelgeving bestaat niet. Wel wordt er op haar website (
www.afm.nl) een uiteenzetting van het begrip gegeven door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Daar is, voor zover hier van belang, te lezen: CliŽntenremisiers mogen alleen cliŽnten aanbrengen bij effectenins tellingen die een vergunning hebben van de AFM. CliŽntenremisiers mogen bijvoorbeeld geen vermogens beheer verrichten, orders van cliŽnten doorgeven of geld van cliŽnten onder zich houden. Daarnaast mogen zij geen cliŽnten aanbrengen bij andere cliŽntenremisiers, CliŽntenremisiers mogen wel cliŽnten uitleggen wat een aandeel of een obligatie is. Echter zij mogen niet een specifiek aandeel, obligatie, effectenleaseproduct etc. beroeps- of bedrijfsmatig adviseren.
 
d.    Uitgaande van deze uitleg -en de rechtbank gaat bij gebrek aan een andere gezaghebbende uitleg van deze uitleg, die zij ook onderschrijft, uit- was het aan
Spaar Select toegestaan om [X] te informeren mits die informatie beperkt was tot kenmerken van beleggingscategoriŽn en om hem door te verwijzen naar Dexia, maar niet om [X] te adviseren.
 
e.    Een andere voorwaarde is dat de cliŽntenremisier zich houdt aan enkele specifieke gedragsregels die voortvloeien uit het Bte en dan hoofdzakelijk uit artikel 24 daarvan en uit de NR, in dit geval de KR 99.1 Dat zijn, voor zover in deze specifieke zaak van belang, dat hij handelt in bet belang van de cliŽnt en de adequate functionering van de effectenmarkten, in het belang van de cliŽnt kennis neemt van diens financiŽle positie, ervaring en beleggingsdoelstelling voor zover dat redelijkerwijs van belang is met bet oog op het verrichten van zijn diensten, de cliŽnt de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door hem aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben en een verbod op het zogenaamde "cold calling" i.e. een verbod om hen die nog geen cliŽnt zijn telefonisch of persoonlijk te benaderen anders dan in het geval de betrokkenen daar vooraf schriftelijk dan wel telefonisch mee heeft ingestemd dan wel in het contact slechts wordt aangeboden om schriftelijke of elektronische informatie te verschaffen.
 
f.    Op grond van de op dit punt ongenoegzaam weersproken gebleven stellingen van [X] moet worden aangenomen dat Spaar Select het cold calling verbod heeft overtreden en zich niet, althans volstrekt onvoldoende, verdiept heeft in de beleggingsdoelstellingen van [X], diens financiŽle positie, bel eggings doel stelling(en) en be leggings ervaring en aldus ook niet in diens belang gehandeld heeft.
 
g.    Met betrekking tot het totstandkomen van het contact met Spaar Select is door [X] immers onweersproken gesteld, dat hij door Spaar Select ongevraagd telefonisch is benaderd en hem vervolgens een beleggingseonstructie is gepresenteerd en geadviseerd waarmede het vermogen snel kon worden vergroot.
Dat is een ander eerste contact dan op grond van een schriftelijke of elektronische uitnodiging, dan wel een contact naar aanleiding van het verschaffen van schriftelijke of elektronische informatie aan [X].
________________
1 het gaat hier om de NR1999 en derhalve de tekst van vůůr de wijziging van september 2001
 
h.    Met betrekking tot hetgeen verricht is door Spaar Select om zich een beeld te vormen van [X], diens financiŽle positie, beleggÔngsdoelstellÔngen en beleggingservaring, is door [X], naast hetgeen reeds onder g hierboven is weergegeven, onweersproken gesteld dat hij, [X], aan de medewerker van Spaar Select naar aanleiding van diens vragen verteld heeft-dat hij wilde sparen en de studie van zijn kinderen bekostigen. Schriftelijke productinformatie van Spaar Select, zegt hij niet gekregen te hebben en naar aanleiding van vragen bij het tekenen van de overeenkomst werd venvezen naar de looptijd van 60 maanden, dat hem nooit duidelijk is geweest dat hij een lening heeft aangegaan, dat hij daar niet op gewezen is, dat hij dat uit de tekst van de overeenkomst niet heeft kunnen opmaken, dat over een maandbedrag;, leasen, koersdaling en over een restschuld nooit gesproken is, dat ook nooit aan de orde is geweest dat hij alles kon kwijtraken.
 
i.    Deze onder h weergegeven stellingen van [X] zijn weliswaar, naar uit de overgelegde producties en dan met name de overeenkomst Capital Effect en het aanvraagformulier effectenlease moet worden afgeleid niet allemaal juist maar niettemin kan er de conclusie uit getrokken worden dat [X] niet begrepen heeft wat hem is voorgehouden alsmede dat ook de voorlichting tekortgeschoten is.
 
Onjuist is immers dat er niet over leasen gesproken is want de door [X] ondertekende overeenkomst is een lease-overeenkomst, evenals dat [X] niet uit de overeenkomst had kunnen opmaken dat er sprake van een lening was, want er is immers sprake van rente in de overeenkomst, dat over een maandbedrag niet gesproken is, want dat maandbedrag is in de overeenkomst vermeld.
 
Dat de voorlichting tekortgeschoten is blijkt genoegzaam uit het feit dat Spaar Select, naar onweersproken gesteld is, in de vooraf mondelinge aan [X] verstrekte informatie er kennelijk geen aandacht aan het break-evenrendement geschonken is en de omstandigheid dat [X], die geen/ onvoldoende beleggings ervaring had, van de hele opzet kennelijk niets begrepen heeft zoals uit zijn persoonlijke statements die bij de stukken zijn gevoegd blijkt Dat er voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst concreet geweien is op de mogelijkheid van verlies is gesteld noch gebleken, In ieder geval blijkt daarvan niets uit het door Dexia overgelegde Aanvraag Formulier Effectenlease (productie 1 CvD).
 
j.    Uit een overgelegde productie, het aanvraagformulier effectenlease van 10 augustus 2001 van Spaar Select dat voorafgegaan is aan de overeenkomst Capital Effect van 24 september 2001 blijkt dat er toen al een keuze is gemaakt voor deze beleggings constructie.
Op dat formulier afkomstig van Spaar Select met de naam van haar adviseur van Sonsbeek en de handtekening van [X], is namelijk vermeld dat [X] uit de acht daarop genoemde constructies gekozen heeft voor Capital Effect, met een vooruitbetaling een bedrag van f, 55.200,-.
De rechtbank leidt ook daaruit en uit het feit dat er geen daaraan voorafgaande correspondentie tussen [X] en LabouchŤre is overgelegd, af dat Spaar Select degene is die geadviseerd heeft over de wijze van beleggen en tot welk bedrag. Dat levert een handelen in strijd met de Vrijstellingsregeling ops immers is meer dan aanbrengen en is als beroeps- of bedrijfsmatig adviseren aan te merken.
 
k.    De conclusie tot zover is dat Spaar Select in haar relatie tot [X] niet alleen onrechtmatig gehandeld heeft door te handelen in strijd met de voorschriften van de Vrijstellingsregeling en daarmee in strijd met artikel 7 Wte, maar zich ook niet gedragen heeft als een goed opdrachtnemer overeenkomstig de bepalingen van titel 7 :7 BW, immers niet gehandeld heeft als een redelijk handelend bekwaam vakgenoot dient te handelen, hetgeen, naast een contractuele tekortkoming ook weer als onrechtmatig handelen is aan te merken. Spaar Select is daarmee aansprakelijk voor de door [X] als gevolg van haar onrechtmatig handelen opgekomen schade.
 
23.   Daarmee komt de rechtbank toe aan de aansprakelijkheid van Dexia, zowel voor zover die een gevolg is van haar eigen gedragingen als op grond van het bepaalde in artikel 6:76 BW voor gedragingen van Spaar Select. Dienaangaande wordt het volgende overwogen:
 
a.    De rechtbank stelt voorop dat tussenpersonen -en dus ook cliŽntenremisiers- een belangrijke instrument voor financiŽle instellingen zijn om hun producten in de markt te (kunnen) zetten. Dat legt op de instelling die van de diensten van een clÔŽntenremÔsier gebruik maakt en hem doorgaans -zoals dat ook in dit geval kennelijk is gebťurd nu op dit punt niets anders is gesteld of gebleken- ook middels de toekenning van provisie betaalt, een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de selectie van de tussenpersoon van wie hij cliŽnten en opdrachten accepteert.
 
b.    Een en ander blijkt ook uit het bepaalde in artikel 41 NR 99 dat de effectenihstelling onder andere gebiedt om zich met betrekking tot de onder i, ii en iii van dat artikel genoemde efÔecteninstellÔngen te onthouden van een aantal zaken waaronder het verrichten van effectentrans acties voor deze instellingen. Spaar Select zou, indien zij zich aan de voor haar geldende regels had gehouden weliswaar niet tot een van die categorieŽn behoord hebben, maar nu zij zich niet aan die regels gehouden heeft behoort zij daar wel toe en is zij met name aan te merken als een effecteninstelling die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 74 eerste lid Wte (categorie i).
 
c.    De vraag is nu of Dexia voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het aanvaarden van [X] als klant, c.q. het contracteren met [X] op basis van wat door Spaar Select aan haar omtrent [X] en hetgeen de inhoud van de door [X] gewenste overeenkomsten) met haar geweest zou zijn, is medegedeeld en die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. Het aanvraagformulier d.d. 10 augustus 2001, waarop Dexia zich beroept, geeft geen informatie omtrent de financiŽle positie van [X], noch omtrent diens beleggingservaring of beleggingsdoelstelling.
 
Op dit van Spaar Select afkomstige aanvraagformulier effectenlease, in de tijd. voorafgaand aan de overeenkomst Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar is keuze gemaakt voor Capital Effect met een vooruitbetaling van f, 55.200,-. Daaraan kan alleen verboden advisering door de medewerker van Spaar Select, die dat formulier heeft ingevuld en van zijn naam en adviseursnummer (1204) voorzien heeft, ten grondslag gelegen hebben, Dexia had dat kunnen en moeten onderkennen en zich van contracteren met [X] op basis van die adviezen moeten onthouden. Door dat na te laten en aldus te handelen in strijd met artikel 41 NU 99 is de overeenkomst tussen [X] en Dexia nietig, immers ligt aan artikel 41 NR 99 dezelfde gedachte ten grondslag als aan artikel 7 Wte, namelijk een adequate werking van de financiŽle markten en de positie van de belegger, Daarnaast heeft Dexia ook onrechtmatig jegens [X] gehandeld en is zij daardoor ook aansprakelijk voor de door [X] als gevolg van het complex van onrechtmatige handelingen geleden schade.
 
d.    Los van bovenstaande kan tevens geconcludeerd worden dat Dexia door aldus te handelen -en naar mag worden aangenomen aan Spaar Select provisie te betalen- gebruik heeft gemaakt van de hulp van Spaar Select bij het tot stand brengen van de overeenkomst, met [X] en daarmee tevens voor de gedragingen van Spaar Select aansprakelijk is. De vordering, voor zover toewijsbaar is derhalve ook tegen Dexia toewijsbaar.
 
24.   Gelet op de conclusies dat de eerste twee overeenkomsten Capital Effect op belde gronden nietig zijn en de laatste Capital Effect Vooruitbetaling op de laatste grond, is het gevolg daarvan dat de rechtsgrond(en) die ten grondslag lag(en) aan de wederzijds verrichte prestaties met terugwerkende kracht daaraan is (zijn) ontvallen. Beide partijen dienen financieel hersteld te worden in de toestand waarin zij zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten bevonden. Dat betekent dat de aandelen voor rekening van Dexia blijven, Dexia in beginsel al niets meer te vorderen had van [X] en hetgeen door [X] aan haar betaald is in beginsel als onverschuldigd aan hem terug moet betalen. Het onderdeel Ô van de vordering van [X] is derhalve in principe toewijsbaar.
 
25.   Met betrekking tot onderdeel II wordt daarbij overwogen dat het zoals door [X] zelf reeds in zijn dagvaarding onder ogen gezien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de overeenkomsten met terugwerkende kracht geheel ten nadele van Dexia teniet wordt gedaan omdat aannemelijk is dat de nietigheid van die overeenkomsten niet door hem zou zijn ingeroepen als de waarde van de aandelen gestegen was. De rechtbank vindt daarin aanleiding om op de voet van het bepaalde in artikel 6:278 lid 2 BW te bepalen dat de helft van het door [X] aan Dexia betaalde onder aftrek van door hem ontvangen dividend door Dexia aan [X] moet worden terugbetaald. De rechtbank relateert dit speciaal aan deze (vorm van) overeenkomst die niet tot een restschuld behoeft te leidenĽ maar (alleen tot het moment van tussentijdse beŽindiging) niet de verwachte opbrengst beeft gebracht.
Toegewezen wordt derhalve e 30.782,76 : 2 = Ä 15,391,38 - Ä 7.084,18 =Ä 8.307,20.
 
26.   Door Dexia is nog een beroep op eigen schuld van [X] gedaan. De rechtbank onderschrijft de stelling van Dexia dat de schade mede aan [X] moet worden toegerekendj immers heeft hij zich zonder enige beleggingservaring, zonder voldoende schriftelijke informatie vooraf en zonder voldoende onderzoek naar het aangeboden product te hebben gedaan in een voor hem duister avontuur gestort.
 
27.   Toch verbindt de rechtbank daar niet de door Dexia gewenste consequenties aan, Dexia is zo ernstig tekortgeschoten in haar de jegens [X] betamende zorg dat de rechtbank daarin aanleiding vindt om de schade met toepassing van de billijkheidscorrectie van artikel 6:101, eerste lid BW over de partijen te verdelen als onder 25 hierboven overwogen2.
 
In reconventie
28.   Gezien de hiervoor in overweging (4) geciteerde bepaling uit de leaseovereenkomst omtrent (de consequenties van) tussentijdse opzegging na 60 maanden, waarvan [X] gebruik heeft gemaakt, was de 6lstc termijn niet verschuldigd en wordt deze vordering afgewezen.
 
In conventie en reconventie
29.   Hetgeen partijen verder verdeeld houdt, behoeft gelet op bovenstaande geen bespreking.
 
30.   Als ieder gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, dient elke partij de eigen kosten van het geding te dragen.
 
_____________
2 Commissie van Beroep DSI 27-01-2005
 

RECHTDOENDE
 
in conventie
 
I.    Verklaart voor reclit dat de tussen partijen gesloten overeenkomsten Capital Effect tnet de nummers 21404373 en 21404397 zomede Capital Effect Vooruitbetaling 15 Jaar met nummer 22505369 nietig zijn.
 
II.   Veroordeelt Dexia om aan [X] te betalen een bedrag van Ä 8.307,20 (achtduizenddriehonderdenzeven euro en twintig eurocent) vermeerderd met de wettelijke rente hierover van 14 december 2006 tot de dag van betaling.
 
In reconventie
 
III,  Wijst af de vordering van Dexia.
 
In conventie en reconventie
IV.   Compenseert de proceskosten in conventie en reconventie in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.
 
V,    Verklaart het onderdeel II van het dictum van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
 
VI.   Wijst af het meer of anders gevorderde.
 

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van der Veer en op 26 september 2007 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL