Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK ALMELO
 
Sector Civiel
 
zaaknummer: 75833 ha za 06-68
datum vonnis: 14 november 2007 (vdv)
 
Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken,
in de zaak van:

[X],
wonende te [woonplaats],
eiser in conventie, gedaagde in reconventie,
verder te noemen: [X],
procureur: mr. E.H. Hoeksma,
 
tegen
 
de naamloze vennootschap DEXIA Bank Nederland N.V..
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
procureur: mr. J. Vestering,
advocaat: mr. H. Post te Helmond.
 
Het procesverloop
 
1.   [X] heeft gevorderd conform de inleidende dagvaarding. Dexia heeft een akte tot schorsing genomen en [X] vervolgens een tot hervatting van de procedure, waarna Dexia een conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie heeft genomen. [X] heeft vervolgens een conclusie van repliek in conventie en akte vermeerdering van eis en tevens conclusie van antwoord in reconventie en Dexia een conclusie van dupliek in conventie tevens repliek in reconventie met antwoordakte op de vermeerdering van eis genomen. [X] heeft vervolgens een conclusie van dupliek in reconventie genomen en partijen hebben vervolgens vonnis verzocht.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
In conventie

De vordering (kort samengevat)
2.   Nadat [X] op of omstreeks 1 juli 1999 een aantal keren telefonisch was benaderd door Spaar Select, een cliŽntenremisier van Bank LabouchŤre (rechtsvoorgangster van Dexia), heeft [X] bewilligd in een afspraak met een medewerkster Jogems van Spaar Select "teneinde de overwaarde van zijn eigen woning aan het werk te zetten.",
Dit resulteerde in het d.d.1 juli 1999 door [X] afsluiten van een Overwaarde Effect onder nummer 21500509 (dagvaarding productie 1).
 
3.   Het aankoopbedrag van de (achterliggende) aandelen bedroeg Ä 42.379,35, de totaal te betalen rente tijdens de looptijd van de overeenkomsten Ä 66.084,81, zodat het totaal van de
overeengekomen leasesom bedroeg Ä 108,464,16.
Op het Ovenvaarde Effect diende [X] gedurende de looptijd maandelijks een bedrag van 6 451,93 bij vooruitbetaling te voldoen; de eerste 60 termijnen (minus 20% korting) voldeed [X] in ťťn keer middels betaling van Ä 21.692,83 afkomstig uit een daartoe afgesloten tweede hypotheek.
 
4.   Verdere voorwaarden (voor zover van belang):
2.   Deze lease-overeenkomst wordt aangegaan voor een ononderbroken periode van 240 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdag van de waarden.
3.   Lessee kan deze lease-overeenkomst na 60 maanden dagelijks met onmiddelijke ingang en zonder annuleringskosten beŽindigen, onder betaling of verrekening van de restant-hoofdsom op dat moment.
.......
4.   De leasesom bedraagt het totaal van 240 gelijke termijnen van Ä451,93:
 
7.   Zodra lessee al datgene aan de Bank heeft betaald wat hij haar krachtens deze lease-overeenkomst en de daarbij behorende Bijzondere Voorwaarden Labouchere Effecten Lease verschuldigd is of zal worden, is lessee automatisch en van rechtswege eigenaar van de waarden geworden.
 
5.   [X] heeft naast die initiŽle inleg van Ä21.992,93 nog vier termijnen van 6 281,17, in totaal derhalve e 23.117,61 betaald.
 
6.   Op of omstreeks 2 augustus 2004 heeft Dexia de onderliggende aandelen verkocht en [X] aangeslagen voor de restschuld van Ä 13.731,08 (productie 4 dagvaarding).
 
7.   Bij brief van 27 april 2005 (productie 5) heeft [X] Dexia aansprakelijk gesteld omdat de Overwaarde Effect hiermede niet voldeed aan zijn verwachtingen, de overeenkomsten buitengerechtelijk ontbonden en vernietigd en gesommeerd tot terugbetaling van zijn ingelegde gelden, zulks met machtname van een billijkheidscorrectie.
Het voorgaande baseert [X] onder meer de schending door Dexia van de te zijnen aanzien in acht te nemen zorgplicht bij het aangaan van die overeenkomsten respectievelijk het onrechtmatig optreden van (de medewerker van) Spaar Select.
 
8.   Dexia heeft [X] ter zake bij het BKR te Tiel voor het niet voldoen van deze restschuld doen registreren.
 
9.   [X] vordert (de vermeerdering van eis inbegrepen):
 
I.   De overeenkomst Overwaarde Effect te ontbinden althans voor recht te verklaren dat deze buitengerechtelijk is ontbonden, althans Dexia. onrechtmatig heeft gehandeld en deswege schadeplichtÔg is althans de Overwaarde effect overeenkomst nietig is althans deze buitengerechtelijk vernietigd is c.q. deze te vernietigen.
II.  Dexia te veroordelen aan [X] te voldoen tegen bewijs van kwijting van Ä 23.117,61 althans tot een gedeelte van het door hem betaalde ad Ä 16.252,07.
III. Voornoemd bedrag vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dagen dat de onderscheiden betalingen zijn verricht althans vanaf datum dagvaarding.
IV.  Voor recht te verklaren dat de restschuld van [X] vervallen is,
V.   Dexia te bevelen op straffe ener dwangsom het BKR op te dragen de A-notering van
[X] door te halen
VI.  Dexia te veroordelen in de proceskosten.
VII. Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
 
Het verweer (kort samengevat)
 
10.  Dexia stelt dat de aandelenleaseovereenkomst Overwaarde Effect is afgesloten via de assurantietussenpersoon Spaar Select B.V, die [X] ter zake heeft geÔnformeerd en geadviseerd. Ka getoonde interesse van [X] heeft Spaar Select hem een aanvraagformulier verschaft en de Bank heeft die door [X] ondertekend retour ontvangen. Vervolgens heeft de Bank de overeenkomst aan Spaar Select verstuurd. Dexia stelt aan haar zorgplicht ten opzichte van [X] te hebben voldaan.
 
11.  Voor deze overeenkomst wordt voorzien in aflossing van de aankoopsom en diende [X] uit hoofde van deze overeenkomsten gedurende de looptijd een maandelijks bedrag, bestaande uit rente en aflossing over de aankoopsom van de portefeuille, aan de Bank te voldoen.
Volledigheidshalve wijst de Bank erop dat hierbij na het verstrijken van de looptijd van deze
overeenkomsten geen zogenaamde restschuld kan ontstaan, ook niet in geval Van te zeer
gedaalde aandelenkoersen. Slechts in het geval deze tussentijds wordt beŽindigd, hetgeen in
casu het geval is geweest, bestaat de mogelijkheid dat [X] nog een bedrag verschuldigd..
is.
Voorts heeft [X] uit hoofde van de overeenkomsten een bedrag van Ä 5.674,96 aan
dividend uitgekeerd gekregen, dat hij nalaat in zijn vordering te betrekken.
 
12.  Dexia doet voor alles een beroep op het niet inachtnemen door [X] in de dagvaarding van de substantieringsplicht ex artikel 1 U lid 3 Rv.
 
13.  Ten aanzien van het optreden van Spaar Select als effectenbemiddelaar zodanig dat die niet (meer) was vrijgesteld van de vergunningsplicht ex artikel 12 van de vrijstellingsregeling Wet Toezicht effectenverkeer 1995, zulks vanwege de omstandigheid dat Spaar Select niet enkel [X] als klant bij de Bank heeft aangebracht, maar zich ook heeft beziggehouden met advisering en /of aanbevelen van specifieke effectentransacties, stelt Dexia dat dit nog niet tot nietigheid van de overeenkomst leidt; niet de overeenkomst zelf is strijdig met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, hoogstens het handelen van de tussenpersoon.
 
14.  Naar aanleiding van de door [X] gestelde grondslag van onrechtmatige daad stelt Dexia alleen al de tekst van de overeenkomsten duidelijk maakt dat het hier niet om een spaarvorm gaat, maar over een geldlening, de door [X] ingeroepen bepalingen van NE. 99 omtrent zorgplicht en schriftelijke informatieverschaffing op (het afsluiten van) deze overeenkomsten niet van toepassing zijn en overigens wel degelijk onderzoek naar diens financiŽle positie middels de BKR-regÔstratie heeft plaatsgevonden,
 
15.  Betreffende de schade wijst Dexia erop dat [X] niet door hem genoten fiscale of andere voordelen verdisconteert in zijn vordering zomede het causaal verband tussen de gevorderde schade en het onrechtmatig handelen ontbreekt.
 
In reconventie
 
16.  Blijkens eindafrekening van 2 augustus 2004 (productie 4 dagvaarding) bedraagt volgens die opgave van Dexia de restschuld van [X] Ä 13.731,08.
Dexia stelt dat die onbetaald is gebleven en vordert die restschuld in reconventie echter ten bedrage van Ä 15,098,11 vermeerderd met contractuele althans wettelijke rente.
 
17.  [X] beroept zich op eerdergenoemde opgave van 2 augustus 2004 (productie 4 dagvaarding), waarop Dexia niet heeft gereageerd, zodat de rechtbank aanneemt dat hier een verschrijving aan de orde is en het bedrag der opgave dient te worden aangehouden.

De beoordeling
In conventie
 
18.  De overeenkomst Overwaarde Effect genummerd 21500509 d.d. 1 juli 1999 staat tussen partijen vast evenals het feit dat [X] daarop Ä 23.117,61 heeft voldaan zomede een bedrag van Í 5,674,96 aan dividend heeft ontvangen, die overeenkomst inmiddels (tussentijds) is beŽindigd.
 
Zorgplicht/onrechtmatige daad/Spaar Select
 
19.  Ten aanzien van de overeenkomsten is de gestelde onrechtmatige daad als grondslag voor de vordering van [X] te bezien.
 
20.  Met betrekking tot de gedragingen van Spaar Select en de aansprakelijkheid van Spaar Select voor de schade van [X], overweegt de rechtbank het volgende;
 
a.   Spaar Select is een zogenaamde cliŽntenremisier en is als zodanig weliswaar aan te merken als een effectenbemiddelaar als bedoeld in artikel 1 sub b Wte, maar is op grond van artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht. De belangrijkste van die voorwaarden is dat zij haar activiteiten beperkt tot het aanbrengen van klanten bij de in dat artikel genoemde instellingen.
 
b.   Dat Dexia een instelling als bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingsbesmit is, staat niet ter discussie. Nagegaan moet derhalve slechts worden of Spaar Select zich beperkt heeft tot het aanbrengen van [X] als klant bij Dexia of dat Spaar Select verdere, voor een cliŽntenremisier ontoelaatbare bemoeienis met de zaak gehad heeft. Daarvoor is het nodig om vast te stellen wat er onder aanbrengen wordt verstaan.
 
c.   Een wettelijke definitie van het begrip aanbrengen in het kader van de Wte en de daarop gegronde regelgeving bestaat niet. Wel wordt er op haar website (www.afm.nl) een uiteenzetting van het begrip gegeven door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Daar is, voor zover hier van belang, te lezen: CliŽntenremisiers mogen alhen cliŽnten aanbrengen bij effecteninstellingen die een vergunning hebben van de AFM. CliŽntenremisiers mogen bijvoorbeeld geen vermogensbeheer verrichten, orders van cliŽnten doorgeven of geld van cliŽnten onder zich houden. Daarnaast mogen zij geen cliŽnten aanbrengen bij andere cliŽntenremisiers. CliŽntenremisiers mogen wel cliŽnten uitleggen wat een aandeel of een obligatie is. Echter dj mogen niet een specifiek aandeel, obligatie, effectenteaseproduct etc, beroeps- of bedrijfsmatig adviseren.
 
d.   Uitgaande van deze uitleg -en de rechtbank gaat bij gebrek aan een andere
gezaghebbende uitleg van deze uitleg, die zij ook onderschrijft, uit- was het aan Spaar Select toegestaan om [X] te informeren mits die informatie beperkt was tot kenmerken van beleggingscategoriŽn en om hem door te verwijzen naar Dexia, maar niet om [X] te adviseren.
 
e.   Een andere voorwaarde is dat de cliŽntenremisier zich houdt aan enkele specifieke gedragsregels die voortvloeien uit het Bte en dan hoofdzakelijk uit artikel 24 daarvan en uit de NR, in dit geval de NR 99.1 Dat zijn, voor zover in deze specifieke zaak van belang, dat hij handelt in het belang van de cliŽnt en de adequate functionering van de effectenmarkten, in het belang van de cliŽnt kennis neemt van diens financiŽle positie, ervaring en beleggingsdoelstelling voor zover dat redelijkerwijs van belang is met het oog op het verrichten van zijn diensten, de cliŽnt de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door hem aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben en een verbod op het zogenaamde "cold calling" i.e. een verbod om hen die nog geen cliŽnt zijn telefonisch of persoonlijk te benaderen anders dan in het geval de betrokkenen daar vooraf schriftelijk dan wel telefonisch mee heeft ingestemd dan wel in het contact slechts wordt aangeboden om schriftelijke of elektronische informatie te verschaffen.
 
f.   Op grond van de op dit punt ongenoegzaam weersproken gebleven stellingen van [X] moet worden aangenomen dat Spaar Select het cold calling verbod beeft overtreden en zich niet, althans volstrekt onvoldoende, verdiept heeft in de beleggingsdoelstellingen van [X], diens financiŽle positie, beleggingsdoelstelling(en) en beleggingservaring en aldus ook niet in diens belang gehandeld heeft.
 
g.   Met betrekking tot het tot stand komen van het contact met Spaar Select is door [X] immers onweersproken gesteld, dat hij door Spaar Select ongevraagd telefonisch is benaderd en hem vervolgens een beleggingsconstructie is gepresenteerd en geadviseerd waarmede het vermogen snel kon worden vergroot.
Dat is een ander eerste contact dan op grond van een schriftelijke of elektronische uitnodiging, dan wel een contact naar aanleiding van het verschaffen van schriftelijke of elektronische informatie aan [X].
 
h.   Met betrekking tot hetgeen verricht is door Spaar Select om zich een beeld te vormen van [X], diens financiŽle positie, beleggingsdoelstellingen en beleggingservaring, is door [X], naast hetgeen reeds onder g hierboven is weergegeven, onweersproken gesteld dat hij, [X], aan de medewerker van Spaar Select naar aanleiding van diens vragen verteld heeft dat hij wilde sparen voor de oude dag. Schriftelijke productinformatie van Spaar Select, zegt hij niet gekregen te hebben en naar aanleiding van vragen voor het tekenen van de overeenkomst werd verwezen naar de looptijd van 60 maanden, dat hem nooit duidelijk is geweest dat hij een lening heeft aangegaan, dat hij daar niet op gewezen is, dat hij dat uit de tekst van de overeenkomst niet heeft kunnen opmaken, dat over een maandbedrag, leasen, koersdaling en over een restschuld nooit gesproken is, dat ook nooit aan de orde is geweest dat hij alles kon kwijtraken,
 
i.   Deze onder h weergegeven stellingen van [X] zijn weliswaar, naar uit de overgelegde producties en dan met name het aanvraagformulier efrectenlease (productie 3) en de overeenkomst Overwaarde Effect moet worden afgeleid, niet allemaal juist maar
 
_________________
1 Het gaat hier om de NR 1999 en derhalve de tekst van vůůr de wijziging van september 2001
 
niettemin kan er de conclusie uit getrokken worden dat [X], ook na aanvankelijke aarzeling, niet begrepen heeft wat hem is voorgehouden alsmede dat ook de voorlichting tekortgeschoten is.
 
Onjuist is immers dat er niet over leasen gesproken is want de door [X] ondertekende overeenkomst is een leaseovereenkomst, evenals dat [X] niet uit de overeenkomst had kunnen opmaken dat er sprake van een lening was, want er is immers sprake van rente in de overeenkomst, dat over een maandbedrag niet gesproken is, want dat maandbedrag is in de overeenkomst vermeld.
 
Dat de voorlichting tekortgeschoten is, blijkt genoegzaam uit het feit dat Spaar Select, naar onweersproken gesteld is, in de vooraf mondelinge aan [X] verstrekte informatie er kennelijk geen aandacht aan het break-evenrendement geschonken is en de omstandigheid dat [X], die geen/onvoldoende beleggingservarfng had, van de hele opzet kennelijk niets begrepen heeft zoals uit zijn persoonlijke statements die bij de stukken zijn gevoegd blijkt. Dat er voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst concreet gewezen is op de mogelijkheid van verlies, is gesteld noch gebleken. In ieder geval blijkt daarvan niets uit het door Dexia overgelegde Aanvraagformulier LabouchŤre Effectenlease.
 
j.   Uit een overgelegde productie, het aanvraagformulier LabouchŤre Effectenlease van 28 juni 1999 van Spaar Select, dat voorafgegaan is aan de overeenkomst Overwaarde Effect van 1 juli 1999, blijkt dat er toen al een keuze is gemaakt voor deze beleggingsconstructie. Op dat formulier afkomstig van Spaar Select met de naam van haar adviseur Jogems, dier adviseursnumraer 0594 en de handtekening van [X], is namelijk vermeld dat [X] uit de zes daarop genoemde constructies gekozen heeft voor Overwaarde Effect met onder meer een maandbedrag van f 1,000,ó en hoofdsom f48.000,ó.. De rechtbank leidt ook daaruit en uit het feit dat er geen daaraan voorafgaande correspondentie tussen [X] en LabouchŤre is overgelegd, af dat Spaar Select degene is die geadviseerd heeft over de wijze van beleggen en tot welk bedrag. Dat levert een handelen in strijd met de Vrijstellingsregeling op, immers is meer dan aanbrengen en is als beroeps- of bedrijfsmatig adviseren aan te merken,
 
k.   De conclusie tot zover is dat Spaar Select in haar relatie tot [X] niet alleen omechtmatig gehandeld heeft door te handelen in strijd met de voorschriften van de Vrijstellingsregeling en daarmee in strijd met artikel 7 Wte, maar zich ook niet gedragen heeft als een goed opdrachtnemer overeenkomstig de bepalingen van titel 7 :7 BW, immers niet gehandeld heeft als een redelijk handelend bekwaam vakgenoot dient te handelen, hetgeen, naast een contractuele tekortkoming ook weer als onrechtmatig handelen is aan te merken. Spaar Select is daarmee aansprakelijk voor de door [X] als gevolg van haar onrechtmatig handelen opgekomen schade.
 
21.  Daarmee komt de rechtbank toe aan de aansprakelijkheid van Dexia, zowel voor zover die een gevolg is van haar eigen gedragingen als op grond van het bepaalde in artikel 6:76 BW voor gedragingen van Spaar Select, Dienaangaande wordt het volgende overwogen:
 
a.   De rechtbank stelt voorop dat tussenpersonen -en dus ook cliŽntenremisiers- een belangrijke instrument voor financiŽle instellingen zijn om hun producten in de markt te (kunnen) zetten. Dat legt op de instelling die van de diensten van een cliŽntenremis ier gebruik maakt en hem doorgaans -zoals dat ook in dit geval kennelijk is gebeurd nu op dit punt niets anders is gesteld of gebleken- ook middels de toekenning van provisie betaalt, een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de selectie van de tussenpersoon van wie hij cliŽnten en opdrachten accepteert.
 
b.   Een en ander blijkt ook uit het bepaalde in artikel 41NR 99 dat de effecteninstelling onder andere gebiedt om zich met betrekking tot de onder i, ii en iii van dat artikel genoemde effecteninstellingen te onthouden van een aantal zaken waaronder het verrichten van erYectentransacties voor deze instellingen. Spaar Select zou, indien zij zich aan de voor haar geldende regels had gehouden weliswaar niet tot ťťn van die categorieŽn behoord hebben, maar nu zij zich niet aan die regels gehouden heeft behoort zij daar wel toe en is zij met name aan te merken als een effecteninstelling die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wte (categorie i).
 
c.   De vraag is nu of Dexia voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het aanvaarden van [X] als klant c.q. het contracteren met [X] op basis van wat door Spaar Select aan haar omtrent [X] en hetgeen de inhoud van de door [X] gewenste overeenkomsten) met haar geweest zou zijn, is medegedeeld en die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. Het aanvraagformulier d-d. 28 juni 1999, waarop Dexia zich beroept, geeft geen informatie omtrent de financiŽle positie van [X], noch omtrent diens beleggingservaring of beleggingsdoelstelling.
Op dit van Spaar Select afkomstige aanvraagformulier effectenlease, in de tijd voorafgaand aan de overeenkomst Overwaarde Effect, is keuze gemaakt voor hoofdsom en een maandbetaling. Daaraan kan alleen verboden advisering door de medewerkster Jogems van Spaar Select, die dat formulier heeft ingevuld en van haar naam en adviseursnummer (0594) voorzien heeft, ten grondslag gelegen hebben. Dexia had dat kunnen en moeten onderkennen en zich van contracteren met [X] op basis van die adviezen moeten onthouden. Door dat na te laten en aldus te handelen in strijd met artikel 41NR 99 is de overeenkomst tussen [X] en Dexia nietig, immers ligt aan artikel 41 NR 99 dezelfde gedachte ten grondslag als aan artikel 7 Wte, namelijk een adequate werking van de financiŽle markten en de positie van de belegger. Daarnaast heeft Dexia ook onrechtmatig jegens [X] gehandeld en is zij daardoor ook aansprakelijk voor de door [X] als gevolg van het complex van onrechtmatige handelingen geleden schade,
 
d.   Los van bovenstaande kan tevens geconcludeerd worden dat Dexia door aldus te handelen -en naar mag worden aangenomen aan Spaar Select provisie te betalen- gebruik heeft gemaakt van de hulp van Spaar Select bij het tot stand brengen van de overeenkomst met [X] en daarmee tevens voor de gedragingen van Spaar Select aansprakelijk is. De vordering, voor zover toewijsbaar is dienvolgens ook tegen Dexia toewijsbaar.
 
22.  Gelet op de conclusies dat de overeenkomst Overwaarde Effect op deze gronden nietig is, is het gevolg daarvan dat de rechtsgrond(en) die ten grondslag lag(en) aan de wederzijds verrichte prestaties met terugwerkende kracht daaraan is (zijn) ontvallen. Beide partijen dienen financieel hersteld te worden in de toestand waarin zij zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevonden. Dat betekent dat de aandelen voor rekening van Dexia blijven, Dexia in beginsel al mets meer te vorderen had van [X] en hetgeen door [X] aan haar betaald is in beginsel als onverschuldigd aan hem terug moet betalen. Het onderdeel I van de vordering van [X] is in die zin in principe toewijsbaar.
 
23.  Met betrekking tot onderdeel II wordt daarbij overwogen dat het zoals door [X] zelf reeds in zijn dagvaarding onder ogen gezien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de overeenkomst met terugwerkende kracht geheel ten nadele van Dexia teniet wordt gedaan omdat aannemelijk is dat de nietigheid van die overeenkomst niet door hem zou zijn ingeroepen als de waarde van de aandelen gestegen was. De rechtbank vindt daarin aanleiding om op de voet van het bepaalde in artikel 6:278 lid 2 BW te bepalen dat de helft van het door [X] aan Dexia betaalde inleg minus de restschuld en onder aftrek van door hem ontvangen dividend door Dexia aan [X] moet worden terugbetaald. De rechtbank relateert dit speciaal aan deze (vorm van) overeenkomst die niet tot een restschuld behoeft te leiden, maar (alleen tot het moment van tussentijdse beŽindiging) niet de verwachte opbrengst heeft gebracht. Toegewezen kan worden:
Ä 9386,53 (Ä23117,61- Ä 13.731,08): 2 = Ä4.693,27-Ä5.674,96 = -Ä981,69.
De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding de door [X] voorgestelde verdeelsleutel toe
te passen. Wel ziet de rechtbank aanleiding, gezien voormelde maatstaven van redelijkheid
en billijkheid respectievelijk de uitkomst van voormelde formule, om de verplichtingen van
partijen uit hoofde van de Overwaarde Effect in deze procedure over en weer op nihil te
stellen,
 
24.  Door Dexia is nog een beroep op eigen schuld van [X] gedaan. De rechtbank onderschrijft de stelling van Dexia dat de schade mede aan [X] moet worden toegerekend, immers heeft hij zich zonder enige beleggings ervaring, zonder voldoende schriftelijke informatie vooraf en zonder voldoende onderzoek naar het aangeboden product te hebben gedaan in een voor hem duister avontuur gestort.
 
25.  Toch verbindt de rechtbank daar niet de door Dexia gewenste consequenties aan. Dexia is zo ernstig tekortgeschoten in haar de jegens [X] betamende zorg, dat de rechtbank daarin aanleiding vindt om de schade met toepassing van de billijkheids correctie van artikel 6:101, eerste lid BW niet anders over de partijen te verdelen dan onder 25 hierboven overwogen2,
 
26.  Hetgeen partijen verder verdeeld houdt -waaronder de eis in reconventie- behoeft gelet op bovenstaande geen bespreking.
 
27.  Als ieder gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, dient elke partij de eigen kosten van het geding in conventie en reconventie te dragen.
 
RECHTDOENDE

In conventie em reconventie:
I.   Verklaart voor recht dat de tussen partijen op 1 juli 1999 gesloten overeenkomst Overwaarde Effect met het nummer 21500509 nietig is.
 
II.  Verklaart voor recht dat uit hoofde van deze Overwaarde Effect tussen [X] en Dexia over en weer geen verplichtingen meer bestaan en stelt deze voor zoveel nodig op nihil.
 
________________________
2 Commissie van Beroep DSI 27-01-2005
 
III. Compenseert in conventie en reconventie de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt,
 
VI.  Wijst af het meer of anders gevorderde.
 

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van der Veer en op 14 november 2007 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL