Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

vonnis
 
RECHTBANK ALKMAAR
 
Sector Kanton
 
Locatie Hoorn
 
Zaaknr/rolnr.: 211705 CV EXPL 06-1577
Uitspraakdatum: 30 juni 2008
 
Vonnis in de zaak van:
 
[X]
verder te noemen [X]
en
[Y]
verder te noemen [Y]
gezamenlijk verder te noemen: [X c.s.]
beiden wonende te [woonplaats]
eisers in conventie / verweerders in reconventie
gemachtigde: mr. M. Bonefaas
 
tegen
 
DEXIA BANK NEDERLAND N.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
gedaagde in conventie / eiseres in reconventie
verder ook te noemen: Dexia
gemachtigde: mr. F.R.H, van der Leeuw
 
Het procesverloop
 
in conventie en in reconventie
 
[X c.s.] hebben bij dagvaarding van 28 april 2006 in conventie een vordering
ingesteld.
Nadat de zaak op verzoek van Dexia was geschorst is de zaak op 25 april 2007 op verzoek
van [X c.s.] hervat, onder overlegging van een opt-out verklaring.
Dexia heeft in conventie bij antwoord verweer gevoerd en in reconventie een tegenvordering
ingesteld.
Vervolgens hebben [X c.s.] een conclusie van repliek in conventie, tevens akte
vermeerdering eis in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie ingediend.
Daarna heeft Dexia gediend van conclusie van dupliek in conventie, tevens antwoordakte
vermeerdering en wijziging van eis, tevens repliek in reconventie.
[X c.s.] hebben daarop een conclusie van dupliek in reconventie genomen.
De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.
Ten slotte is heden uitspraak bepaald.
 
De vaststaande feiten
 
in conventie en in reconventie
 
a.     Dexia is de rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere N.V./Legio Lease (hierna: Labouchere/Legio Lease). Waar hierna sprake is van Dexia worden haar rechtsvoorgangsters daar mede onder begrepen.
b.     Op of omstreeks 28 juni 1999 heeft [X] een effectenlease-overeenkomst ondertekend (hierna: lease-overeenkomst I) waarop hij als lessee stond vermeld met als wederpartij Dexia. Deze overeenkomst draagt de naam "WinstVerDriedubbelaar" en is aangegaan onder nummer 74283201. De overeengekomen totale lease-som bedraagt € 14.174,31, waarvan € 2.458,26 te betalen aan rente tijdens de gehele looptijd. De totale aankoopsom van de geleasede effecten bedraagt € 11.716,05. De looptijd van de leaseovereenkomst is 36 maanden. De maandelijks verschuldigde termijn, die de betaling van rente omvat, bedraagt € 68,28.
c.     Nadat de looptijd van lease-overeenkomst I was verstreken is deze op 26 juni 2002 verlengd voor opnieuw een periode van 36 maanden (hierna: verlengingsovereenkomst I).
d.     Op of omstreeks 31 maart 2000 heeft [X] een effectenlease-overeenkomst ondertekend (hierna: lease-overeenkomst II) waarop hij als lessee stond vermeld met als wederpartij Dexia. Deze overeenkomst draagt eveneens de naam "WinstVerDriedubbelaar" en is aangegaan onder nummer 74403950. De overeengekomen totale lease-som bedraagt €23.651,73 waarvan € 4.101,84 te betalen aan rente tijdens de gehele looptijd. De totale aankoopsom van de geleasede effecten bedraagt € 19.549,89. De looptijd van de lease-overeenkomst is 36 maanden. De maandelijks verschuldigde termijn, die de betaling van rente omvat, bedraagt € 113,94.
e.     Op of omstreeks 17 januari 2001 hebben [X] en [Y] een effecteniease-overeenkomst ondertekend (hierna: lease-overeenkomst III) waarop zij als lessee stonden vermeld met als wederpartij Dexia. Deze overeenkomst draagt de naam "Capital Effect Vooruitbetaling" en is aangegaan onder nummer 21697740. De overeengekomen totale lease-som bedraagt €54.196,80 waarvan €33.021,03 te betalen aan rente tijdens de gehele looptijd. De totale aankoopsom van de geleasede effecten bedraagt €21.175,77. De looptijd van de lease-overeenkomst is 20 jaar. De maandelijks verschuldigde termijn, die de betaling van rente en aflossing van de hoofdsom omvat, bedraagt € 225,82, waarvan [X c.s.] de eerste 60 maandtermijnen, zijnde in totaal een bedrag van € 10.839,60, hebben vooruitbetaald.
f.     Op 29 april 2003 heeft [X] het "Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod"(hierna: het Dexia Aanbod) ondertekend. Op dit aanmeldingsformulier staat, voorzover hier van belang, het volgende vermeld:
 
"Door ondertekening van dit formulier, dat voor zoveel nodig geldt als een akte, ga ik
met Dexia Bank Nederland N. V. de Overeenkomst Dexia Aanbod aan. De volledige tekst
van de Overeenkomst Dexia Aanbod als opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia
Aanbod moet, voor zoveel nodig, geacht worden volledig in dit aanmeldingformulier te
zijn ingelast en herhaald.
Ik verklaar deze overeenkomst ontvangen, gelezen en begrepen te hebben, en met de
bepalingen daarvan in te stemmen.
Indien (één van) mijn effectenlease-overeenkomst(en) op naam staat van mijzelf én een
andere persoon, dan heeft deze medecontracthouder een eigen aanmeldingsformulier,
Hij/zij moet dan zijn/haar eigen aanmeldingsformulier invul/en, ondertekenen en toezenden. Alleen Indien beide formulieren ondertekend, en met de keuze "ja" aangekruist door Dexia tijdig zijn ontvangen, kunnen mijn mede-contracthouder en ik voor onze gezamenlijke effectenlease-overeenkomst(en) deelnemen aan het Dexia Aanbod
."
 
g.     Het Dexia Aanbod luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
 
Artikel l Algemene Bepalingen
 
Artikel 1.1 Definities; verwijzingen naar artikelen; kopjes
 
1.1.1. in deze overeenkomst hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:
 
Betrokken partij: de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van Deelnemer;
 
Effectenlease-overeenkomst: een DA-Effectenlease-overeenkomst of een NDA-Effectenlease-overeenkomst;
 
DA-Effectenlease-overeenkomst: Dexia Aanbod Effectenlease-overeenkomst: de effectenlease-overeenkomst(en) tussen Deelnemer en Dexia waarvoor het Dexia Aanbod geldt omdat daaruit op de Afloopdatum een Restschuld van Deelnemer aan Dexia kan voortvloeien en die is/zijn vermeld op het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod onder I;
 
NDA-Effectenlease-overeenkomst: Niet Dexia Aanbod Effectenlease-overeenkomst: de (eventuele) effectenlease-overeenkomst(en) tussen Deelnemer en Dexia waan>oor de vemdmde mogelijkheden van het Dexia Aanbod niet gelden omdat daaruit aan het einde van de reguliere looptijd geen Restschuld van Deelnemer aan Dexia kan voorvloeien en die is/zijn vermeld op het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod onder II;
 
Artikel 1.2 Dexia Aanbod
 
(...)
 
1.2.2  De DA-Effectenlease-overeenkomst die ujloopt op of na l april 2003 Indien de DA-Effectenlease-overeenkomst is aangegaan vóór l januari 2003 en op of na ! april 2003 na voltooiing van de reguliere looptijd afloopt met een (Fictieve) Restschuld, dan kan Deelnemer op de wijze en binnen de termijn a/s omschreven in artikel 1.3.3, voor één van de volgende mogelijkheden van het Dexia Aanbod kiezen:
 
(...)
 
Verlengingsmogelijkheid
III.   verlenging van de DA-Effectenlease-overeenkomst tegen de gunstigere voorwaarden
overeenkomstig artikel 4 (...)
 
(...)
 
Artikel 1.2,5 Indien een DA-Effectenlease-overeenkomst zowel op naam van Deelnemer als op naam van een andere persoon danwei personen staat, dan kan Deelnemer terzake van deze DA-Effectenlease-overeenkomst slechts aan het Dexia Aanbod deelnemen indien ook de mede-contracthouder(s) door ondertekening en tijdige retourzending aan Dexia van het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod aan het Dexia Aanbod deelneemt/deelnemen.
 
Artikel 4.8 Omzetting reeds afgesloten verlengingsovereenkomsten
Indien Deelnemer terzake een DA-EJfectenlease-overeenomst die na l januari 2001 en vóór 1 april 2003 is afgelopen, voor laatst genoemde datum met Dexia een verlenging daarvan is overeengekomen die op laatstgenoemde datum nog niet is afgelopen of is beëindigd, dan zal in afvijking van artikel 4.2.1 zodanige verlenging met ingang van l april 2003 worden omgezet in een Verlenging als bedoeld in deze overeenkomst en zal die DA-Effectenlease-overeenkomst met ingang van 1 april 2003 worden geacht ononderbroken van kracht te zijn gebleven en overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te zijn gewijzigd, een en ander met dien verstande dat deze Verlenging afloopt driejaar na de Afloopdatum van de DA-Effectenlease-overeenkomst.
 
(...)
 
Artikel 5 Verklaringen van Deelnemer en afstand van recht
 
Artikel 5.1 Verklaringen van Deelnemer
 
5.1.1  Deelnemer verklaart dat hij een eventueel door of namens hem tegen Dexia en/of enige tussenpersoon die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de DA-Ejfectenlease-overeenkomst(en) en/of de NDA-Effectenlease-overeenkomsten gerichte klacht die betrekking heeft op, of verband houdt mei, die effectenlease-overeenkomst (en) intrekt of doet intrekken.
 
5.1.2  Deelnemer verklaart dat hij terzake van de DA-Ejfectenlease-overeenkomst(en) en/of de NDA-Effectenlease-overeenkomsten afstand doet van alle door of namens hem of te zijnen behoeve door derden jegens Dexia en/of enige (...) bij de totstandkoming van die effectenlease-overeenkomsten betrokken tussenpersoon, gepretendeerde rechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op schadevergoeding of vernietiging) uit hoofde van of verband houdende met die effectenlease-overeenkomst(en), met uitzondering van:
(a) bij afloop of beëindiging van die effectenlease-overeenkomst(en) het recht op:
(I) uitbetaling van het eventuele positieve verschil tussen de verkoopwaarde van de effecten en de aankoopwaarde van de effecten:
(II) het overnemen van de effecten;
(III) verlenging overeenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende ejfectenlease-
overeenkomst;
(IV) de eventuele Extra Uitkering, één en ander uitsluitend indien overeengekomen in en onder de voorvaarden van de desbetreffende effectenlease-overeenkomst(en);
(b) bij lopende ejfectenlease-overeenkomst(en) het recht op uitkering van dividenden, indien dit in die ejfectenlease-overeenkomst(en) is overeengekomen;
(c) rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst.
 
5.1.5  Deelnemer verklaart dat (I) hem het Prospectus Dexia Aanbod Calloptie, een financiële bijsluiter terzake de Verlenging, de Toelichting op de Renteloze Lening en de Algemene
Voorwaarden van Dexia ter beschikking zijn gesteld en (II) hij deze documenten heeft gelezen en begrepen.
 
(...)
 
Artikel 6.2 Totstandkoming; Volledige Overeenkomst; Wijziging
 
6.2.1  Deze overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer en, voor zover van toepassing, Betrokken Partij het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod volledig ingevuld en ondertekend tijdig aan Dexia retourneert respectievelijk retourneren voor de datum als vermeld op het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod.
 
(...)
 
h.     Vervolgens zijn de voorwaarden van de overeenkomst Dexia Aanbod (hierna te noemen: de overeenkomst Dexia Aanbod) toegepast op verlengingsovereenkomst!. Nadat de looptijd van de verlenging was verstreken is lease-overeenkomst I geëindigd met een, blijkens de op 27 juni 2005 opgemaakte eindafrekening, negatief resultaat van €2.713,07.
i.     Nadat de looptijd van lease-overeenkomst II was verstreken is deze op 1 april 2003 voor een periode van 36 maanden verlengd met toepassing van de voorwaarden van het Dexia Aanbod (hierna: verlengingsovereenkomst II). Nadat de looptijd van de verlenging was verstreken is lease-overeenkomst II geëindigd met een, blijkens de op 30 maart 2006 opgemaakte eindafrekening, positief resultaat van € 592,21.
j.     Nadat [X] en [Y] hun betalingen hadden gestaakt heeft Dexia leaseovereenkomst III per 23 oktober 2006 beëindigd. Op 23 oktober 2006 heeft Dexia voor deze overeenkomst een eindafrekening opgesteld volgens welke [X c.s.] nog een bedrag van € 3.916,13 aan Dexia zou zijn verschuldigd.
k.     [X] was ten tijde van het aangaan van de hiervoor genoemde overeenkomsten gehuwd met [Y].
l.     Bij brief van 26 januari 2006 heeft de gemachtigde van [X c.s.], namens hen aan Dexia, voor zover hier van belang, het volgende medegedeeld:
 
"(...) Aangezien u geen schriftelijke toestemming heeft gevraagd aan mevrouw [Y] voor het sluiten van de effectenlease-overeenkomsten van de heer [X], vernietig ik hierbij de ejfeclenlease-overeenkomsten op grond van het bepaalde in artikel 1:88jo. 1:89 BW.
(...)
Tenslotte beroept cliënt zich op de vernietigbaarheid van het Dexia-aanbod nu cliënte,
mevrouw [Y], het Dexia-Aanbod niet mede heeft ondertekend.
(...)".
 
Vorderingen [X c.s.] in conventie
 
[X c.s.] vorderen dat de rechtbank, sector kanton, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
 
Primair
 
I      de lease-overeenkomsten nietig verklaart op grond van artikel 9 Wck;
 
Subsidiair
 
II     voor recht verklaart dat de lease-overeenkomsten I en II bij brief van 26 januari 2006 door en namens [Y] rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn vernietigd, althans deze overeenkomsten in rechte te vernietigen, op grond van artikel 1:88 jo. 1:89 BW;
 
Meer subsidiair
 
III    voor recht verklaart dat de lease-overeenkomsten bij brief van 26 januari 2006 door en namens [Y c.s.] rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn vernietigd, althans deze in rechte te vernietigen op grond van dwaling;
 
Uiterst subsidiair
 
IV     voor recht verklaart dat de lease-overeenkomsten bij brief van 26 januari 2006 door en namens [Y c.s.] buitengerechtelijk zijn ontbonden, althans deze in rechte te ontbinden en Dexia op grond van onrechtmatige daad c.q. wanprestatie te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan [Y c.s.] ter grootte van elke (periodieke) betaling die [Y c.s.] aan Dexia hebben verricht, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag van algehele betaling, vermeerderd met al hetgeen Dexia te vorderen heeft of zal hebben van [Y c.s.];
 
In alle bovengenoemde gevallen
 
V      de overeenkomst Dexia Aanbod te vernietigen op grond van misbruik van omstandigheden, althans het beding (de bedingen) in de overeenkomst Dexia Aanbod terzake het doen van afstand van rechten te vernietigen op grond van het feit dat dit beding (deze bedingen) onredelijk bezwarend is/zijn ten opzichte van [Y c.s.], althans de overeenkomst Dexia Aanbod nietig te verklaren op grond van de Wck, althans de overeenkomst Dexia Aanbod te vernietigen op grond van het bepaalde in artikel 1:88 jo. 1:89 BW, althans de overeenkomst Dexia Aanbod te ontbinden op grond van het schenden van de zorgplicht door Dexia, althans voor recht te verklaren dat de overeenkomst Dexia Aanbod buitengerechtelijk is vernietigd op grond van het bepaalde in artikel 6:229 BW, althans de gevolgen van de overeenkomst Dexia Aanbod te beperken op grond van de redelijkheid en billijkheid.
 
VI     Dexia te veroordelen tot terugbetaling van alle (periodieke) betalingen die [Y c.s.] onverschuldigd aan Dexia hebben verricht (artikel 6:203 BW), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf elk afzonderlijk moment dat de (periodieke) betaling is verricht tot aan de dag van algehele terugbetaling, althans vanaf de datum der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, en;
 
VII    [Y c.s.] financieel terug te brengen in de situatie waarin zij zich bevonden ten tijde van het sluiten van elke afzonderlijke lease-overeenkomst, hetgeen meebrengt dat Dexia niets meer heeft of zal hebben te vorderen van [Y c.s.], alsmede - ten overvloede - dat enige waardedalingen van de effecten voor rekening van Dexia komen of blijven.
 
VIII   Dexia te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis enige registratie bij het BKR te Tiel, die verband houdt met de lease-overeenkomsten te (doen) verwijderen, op straffe van een dwangsom van € 5.000 per 24 uur dat Dexia hieraan niet voldoet.
 
Standpunt [X c.s.]
 
1.     Primair hebben [X c.s.] de (ver)nietig(baar)heid van de leaseovereenkomsten bepleit wegens strijdigheid met de WCK.
2.     Subsidiair, voor zover de overeenkomsten niet om deze reden nietig zijn, doet [Y] een beroep op de (ver)nietig(baar)heid van de lease-overeenkomsten I en II op grond van artikel 1:88 juncto 1:89 BW. Volgens [Y] moeten de lease-overeenkomsten worden aangemerkt als huurkoop in de zin van artikel 7A: 1576h BW en derhalve als koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 BW. Hieruit volgt dat [X] haar toestemming behoefde ingevolge artikel 1:88 lid 1 sub d BW. Omdat [Y] deze (schriftelijke) toestemming wat betreft lease-overeenkomst I en lease-overeenkomst II niet heeft verleend, heeft zij deze lease-overeenkomsten rechtsgeldig kunnen vernietigen. Bij conclusie van repliek heeft [Y] gesteld, dat de verlengingsovereenkomsten I en II evenmin door haar zijn ondertekend, zodat ook deze voor vernietiging in aanmerking komen op grond van het bepaalde in artikel 1:88 juncto 1:89 BW.
3.     Meer subsidiair stellen [X c.s.] zich op het standpunt dat zij door toedoen van Dexia hebben gedwaald, althans dat Dexia tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplichten), en/of onrechtmatig heeft gehandeld. Hiertoe voeren zij - kort gezegd - aan dat Dexia niet aan haar zorgplichten uit de NR heeft voldaan door niet te hebben onderzocht of, gelet op hun persoonlijke situatie, het aangaan van de aan het product verbonden risico's in dit geval verantwoord was, en voorts door onvoldoende te wijzen op de aard en omvang van die risico's, in het bijzonder het risico dat de opbrengst van de verkoop van de betrokken effecten ontoereikend kan zijn om aan de verplichting tot aflossing van de verstrekte geldlening te kunnen voldoen, zodat na die verkoop een restschuld kan overblijven.
4.     [X] voert verder aan dat Dexia ter zake van zijn aanvaarding van het Dexia Aanbod misbruik van omstandigheden heeft gemaakt, dan wel dat het beding uit het Dexia Aanbod waarop Dexia zich beroept onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar is. Verder stelt [X] dat hij heeft gedwaald over hetgeen partijen aan de overeenkomst Dexia Aanbod ten grondslag hebben gelegd. Daarnaast heeft Dexia haar zorgplicht jegens [X] geschonden gezien de verstrekkende gevolgen die de overeenkomst Dexia Aanbod voor hem heeft. [X] heeft als gevolg daarvan schade geleden, die hieruit bestaat dat tussen Dexia en [X] de overeenkomst Dexia Aanbod tot stand is gekomen. Voorzover vereist ontbindt [X] de overeenkomst Dexia-Aanbod. Tot slot verzoekt [X] de gevolgen van de aanvaarding van het Dexia Aanbod te beperken op grond van de redelijkheid en billijkheid. [Y] doet. voorzover vereist, een beroep op vernietiging van de overeenkomst Dexia-Aanbod op grond van artikel 1:88 jo. 1:89 BW, omdat zij deze niet mede heeft ondertekend.
5.     In reconventie doen [X c.s.], naast hetgeen zij in conventie hebben gesteld, een beroep op het bepaalde in artikel 3:51 lid 3 BW.
 
Standpunt Dexia
 
1.     Als meest verstrekkende verweer in conventie stelt Dexia dat [X] niet-ontvankelijk is in zijn vorderingen uit hoofde van de lease-overeenkomsten I en II, nu hij het Dexia Aanbod heeft aanvaard. Op grond van het bepaalde in artikel 5.1.2. van het Dexia Aanbod heeft [X] daarmee afstand gedaan van alle jegens Dexia gepretendeerde rechten voortvloeiende uit of verband houdende met de door hem gesloten lease-overeenkomsten.
2.     Dexia betwist dat de WCK. van toepassing is op overeenkomsten als onderhavige en voert voorts aan dat geen sprake is van vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 1:89 BW omdat - kort gezegd - artikel 1:88 BW niet van toepassing is nu dit artikel geen betrekking heeft op vermogensrechten als de onderhavige, er geen sprake is van huurkoop bij gebrek aan aflevering en omdat partijen niet hebben beoogd om de afnemer de effecten te doen verkrijgen. Dexia stelt verder dat de huwelijkspartner de in artikel 1:88 BW bedoelde toestemming ook op andere wijze dan schriftelijk kan verlenen en dat [Y] dit ook gedaan heeft. Tenslotte is het recht om de lease-overeenkomsten op deze grond te vernietigen volgens Dexia verjaard. Daarbij beroept Dexia zich er op dat de betalingen van [X] ter zake van alle drie de lease-overeenkomsten hebben plaats gevonden van een en/of rekening die ten name van [X] en [Y] stond, zodat [Y] in elk geval na ontvangst van het eerste dagafschrift op de hoogte was van het bestaan van de lease-overeenkomsten.
3.     Verder stelt Dexia dat [X] en [Y] de lease-overeenkomsten hebben gesloten na kennis te kunnen hebben genomen van de Brochure Winstverdriedubbelaar, de Brochure Capital Effect, de Fiscale Opinie en de tekst van de lease-overeenkomsten. Uit deze door Dexia verstrekte informatie blijkt naar de mening van Dexia duidelijk dat er sprake is van een belegging op basis van geleend geld en dat men door het aangaan van een lease-overeenkomst het risico liep zijn inleg te verliezen en een restschuld over te houden. Dexia betwist dat de gedragsregels voortvloeiende uit de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer CNR) van toepassing zijn op de lease-overeenkomsten. Dexia beroept zich tevens op de onverbindendheid van de NR. Dexia stelt wel onderzoek te hebben gedaan naar de kredietwaardigheid van [X] en [Y] bij het BKR. Van dwaling of verzaking van een zorgplicht is volgens Dexia geen sprake geweest.
 
4.     Dexia vordert thans in reconventie veroordeling van [X] tot betaling van een bedrag van € 949,97 uit hoofde van lease-overeenkomst I, te vermeerderen met de contractuele, althans de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van dagvaarding tot de dag van voldoening, alsmede veroordeling van [X] en [Y] tot betaling van een bedrag van €3.916,13 uithoofde van lease-overeenkomst III, te vermeerderen met de contractuele, althans de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 6 november 2006. Dexia stelt in dit verband -zakelijk weergegeven-dat de leaseovereenkomsten zijn geëindigd, dat Dexia in verband daarmee eindafrekeningen heeft gezonden en dat daaruit blijkt dat [X] en [Y] de in reconventie gevorderde bedragen verschuldigd zijn. Op het op de eindafrekening van lease-overeenkomst I genoemde bedrag van 6 2.713,07 heeft Dexia reeds in mindering gebracht de, wegens aanvaarding van het Dexia Aanbod toegekende vergoeding conform de Duisenberg-regeling, het positieve resultaat van lease-overeenkomst II en het onder lease-overeenkomst II gegenereerde dividend, zodat thans nog resteert het voornoemde bedrag van € 949,97.

De beoordeling van de geschillen in conventie en in reconventie
 
5.     Nu de vordering in reconventie voortvloeit uit het verweer in conventie en de vorderingen in nauw verband tot elkaar staan, worden deze hierna gezamenlijk behandeld.
 
Ten aanzien van de lease-overeenkomsten 1 en 2
 
6.     Vast staat dat [Y] het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod niet heeft ondertekend. Zij is dan ook niet aan de overeenkomst Dexia Aanbod gebonden.
 
7.     De kantonrechter ziet aanleiding een verschijning van partijen te gelasten teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een toelichting te geven op de betekenis van het bepaalde in artikel 6.2.1 van de overeenkomst Dexia Aanbod in het licht van het feit dat [Y] het Aanmeldingsformulier Dexia niet heeft ondertekend.
 
8.     Mocht het beroep van Dexia op de niet-ontvankelijkheid van [X] falen dan dienen de vorderingen ten aanzien van de lease-overeenkomsten 1 en 2 van zowel [X] als van [Y] te worden beoordeeld.
 
Ten aanzien van lease-overeenkomst 3
 
9.     Tussen partijen is niet in geschil dat de overeenkomst Dexia Aanbod niet op deze leaseovereenkomst ziet, daar [Y] geen eigen aanmeldingsformulier Dexia Aanbod heeft ondertekend.
 
Ten aanzien van de lease-overeenkomsten 1 tot en met 3
 
10.    Bij het beoordelen van de vorderingen dienen de specifieke omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen.
 
11.    Aan partijen wordt daarom opgedragen de aan dit vonnis gehechte bijlage in te vullen en over te leggen.
 
12.    Voorts dienen partijen zoveel mogelijk schriftelijke stukken over te leggen waaruit de juistheid van de opgegeven gegevens blijkt. Indien deze reeds als productie zijn overgelegd kan worden volstaan met een verwijzing daarnaar. Indien feiten of omstandigheden onduidelijk blijven terwijl deze zouden zijn gebleken uit stukken die een partij redelijkerwijs had kunnen overleggen kan dat in het nadeel van die partij werken.
 
13.    De kantonrechter oordeelt, voor zover nodig en voorshands, dat de omvang van de schade reeds in deze procedure kan worden vastgesteld. Partijen dienen er dan ook rekening mee te houden dat de zaak niet naar de schadestaatprocedure zal worden verwezen en dienen, zo nodig, hun vorderingen aan te passen.
 
14.    De kantonrechter oordeelt verder, voor zover nodig en voorshands, dat vorderingen strekkende tot terugbetaling van "alle betaalde bedragen'1 en daarmee vergelijkbare vorderingen onvoldoende gespecificeerd zijn. Partijen dienen er dan ook rekening mee te houden dat deze vorderingen zullen worden afgewezen en kunnen, zo nodig, hun vorderingen aanpassen.
 
15.    De hiervóór bedoelde gegevens en schriftelijke stukken, eventueel aangevuld met andere door een partij ter gelegenheid van de comparitie over te leggen stukken, dienen uiterlijk twee weken voor de datum van de comparitie ter griffie te zijn ingediend onder gelijktijdige verzending van een afschrift daarvan aan (de gemachtigde van) de wederpartij. Stukken die te laat worden ingediend kunnen buiten beschouwing worden gelaten zonder de mogelijkheid deze later alsnog over te leggen.
 
16.    De comparitie van partijen is bedoeld om nadere inlichtingen te verkrijgen. Daarbij zullen met name aan de orde komen de onder 11 bedoelde (ingevulde) bijlage en de onder 12 bedoelde schriftelijke stukken. Tevens zal worden onderzocht of een schikking mogelijk is. De zaak wordt eerst verwezen naar na te melden rolzitting voor opgave verhinderdata van beide partijen.
De datum voor de comparitie zal aan de hand van de opgegeven verhinderdata worden bepaald. Na vaststelling van de zittingsdatum zal - behoudens in geval van calamiteiten - geen uitstel meer worden verleend. Op de rolzitting over 14 dagen na heden zal de dagbepaling verschijning van partijen zes maanden worden aangehouden indien beide partijen uiterlijk twee werkdagen voor die zitting op de hiervoor aangegeven wijze hebben laten weten dat zij (nog) onderhandelen over een minnelijke regeling en daarom (vooralsnog) geen comparitie van partijen wensen. Vervolgens kan ieder van partijen, desgewenst, schriftelijk verzoeken om vervroeging van de dagbepaling verschijning van partijen. Zodra de zaak (opnieuw) voor dagbepaling verschijning van partijen staat, dienen partijen hun verhinderdata op te geven op de hiervoor aangegeven wijze.
 
17.    Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
 
De beslissing
 
De kantonrechter:
 
in conventie en in reconventie
 
- bepaalt dat een comparitie van partijen zal worden gehouden in het gerechtsgebouw aan de Grote Oost 53 te Hoorn met de hiervoor genoemde doeleinden, waarbij partijen in persoon, dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigd en vergezeld van hun (eventuele) raadslieden aanwezig dienen te zijn;
 
- verzoekt partijen vóór 14 juli 2008 hun verhinderdata voor de maanden september tot en met november 2008 op te geven. Daarna zullen dag en uur van de zitting worden bepaald.
 

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.E. van der Pol, kantonrechter-plaatsvervanger, bijgestaan door de griffier en op 30 juni 2008 in het openbaar uitgesproken.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL