Onderstaande uitspraak staat gepubliceerd op de site van Dexia www.dexialease.nl. De slechte kwaliteit van deze uitspraak en de slordige manier van anonimisering op de site van Dexia maakte deze uitspraak practisch onleesbaar. PAL heeft deze uitspraak uitgeprint en opnieuw ingescand en naar HTML omgezet zodat deze weer goed leesbaar is.
Het gebruik maken van onderstaande uitspraak in deze vorm bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van onderstaande uitspraak in deze vorm en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

RECHTBANK AMSTERDAM
SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM
Kenmerk : 04-29752
Datum   : 20 september 2005
118
 
Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in het incident in de zaak van:
 
[X]
wonende te [woonplaats]
eiseres
verweerster in het Incident
nader te noemen [X]
gemachtigde: mr. M.J. Meijer
 
t e g e n:
 
de naamloze vennootschap
DEXIABANK NEDERLAND N.V.

gevestigd te Amsterdam
gedaagde
eiseres in het incident
nader te noemen Dexia
gemachtigde: dws. Swier en van der Weijden
 

VERLOOP VAN DE PROCEDURE
 
De volgende processtukken zijn ingediend:
 
   - de dagvaarding van 12 oktober 2004 inhoudende de vordering van [X]
   - het antwoord houdende de incidentele vordering van Dexia strekkende tot niet-
     ontvankelijkheid
   - het antwoord van [X] op de incidentele vordering
 
Daarna is vonnis in het incident bepaald op 6 december 2005
 
Vervolgens zijn nog de volgende processtukken ingediend:
 
   - de akte waarmee [X] heeft verzocht de zaak bij vervroeging op de rol te brengen
   - de akte waarmee Dexia zich heeft verzet tegen dat verzoek
 
Bij rolbeschikking van 19 juli 2005 is de zaak voor vonnis in het incident naar de rol verwezen.
 
Vervolgens is vonnis bepaald op heden.
 

GRONDEN VAN DE BESLISSING
 
In de hoofdzaak en in het incident
 
1. Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:
 
   1.1. [X] is sedert een moment voorafgaande aan 28 september 2000 gehuwd met
   [Y] die hierna als [Y] zal worden aangeduid;
 
   1.2. Bank Labouchere is een rechtsvoorgangster van Dexia en zal daarom hierna eveneens
   als Dexia worden aangeduid;
 
   1.3. [X] Is respectievelijk op 28 september 2000, 14 november 2000, 19 januari 2001 en
   18 maart 2001 vier verschillende effectenleasetransacties - hierna de Overeenkomsten -
   aangegaan met Dexia - de eerste drie onder de naam Winstverdriedubbelaar de
   vierde onder de naam Troefplan - zonder dat [Y] daarvoor toestemming had
   verleend;
 
   1.4. [Y] heeft te eniger tijd de Overeenkomsten buitengerechtelijk vernietigd;
 
   1.5. Dexia heeft [X] blijkens een formulier van 22 mei 2003 een aanbod gedaan, dat door
   [X] op 11 juni 2003 is aanvaard, waarmee een regeling werd getroffen ten aanzien
   van de restschuld uit de Overeenkomsten en waarbij werd bepaald dat hij afstand deed
   van alle door of namens hem of te zijne behoeve door derden jegens Dexia ..
   gepretendeerde rechten (met inbegripvan schadevergoeding en vernietigingvan de
   Overeenkomsten. .. dat hij geen gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures tegen
   Dexia zou aanvangen en dat hij afstand deed van het recht de Overeenkomsten te
   ontbinden of te vernietigen);
 
   1.6. [Y] heeft door medeondertekening van het formulier op 11 juni 2003 ingestemd met
   die aanvaarding blijkens de tekst:
   Ik.. ga door (mede-)ondertekening van dit formulier de Overeenkomst Dexla Aanbod met
   Dexia Nederland N.V. aan) zulks voor zover deze overeenkomst blijkens de bepalingen
   daarvan op mij.. van toepassing is in mijn.. hoedanigheid van echtgenote.. en verklaar
   deze overeenkomst ontvangen, gelezen en begrepen te hebben, met de bepalingen
   daarvan in te stemmen en Deelnemer voor zoveel nodig toestemming te verlenen voor
   het aangaan van de Overeenkomst Dexia Aanbod.
 
In de hoofdzaak
 
2. [X] vordert in de hoofdzaak verklaring voor recht dat de Overeenkomsten te kwalificeren
zijn als overeenkomsten van koop op afbetaling en dat die overeenkomsten bij gebreke van
toestemming van [Y] rechtsgeldig zijn vernietigd althans nietig zijn en voorts
terugbetaling van al datgene dat zij onverschuldigd aan Dexia heeft betaald.
 
In het incident
 
3. Dexia heeft ten aanzien van de ontvankelijkheid van [Y] in de vordering opgeworpen dat
[Y] zich rechtsgeldig heeft verbonden om terzake geen gerechtelijke of buitengerechtelijke
procedures tegen Dexia aan te vangen en om ten deze geen aanspraak te
maken op vernietiging van de Overeenkomsten of op schadevergoeding en dat zij mitsdien
niet in haar vordering kan worden ontvangen.
 
4. [Y] heeft ten aanzien van de ontvankelijkheid nog gesteld dat haar werkelijke wil bij het
instemmen met, respectievelijk het aangaan van de Overeenkomst Dexia Aanbod niet gericht
was op het aangaan van een verbintenis tot het niet-entameren van gerechtelijke of buiten-
gerechtelijke procedures tegen Dexia of tot het ten deze geen aanspraak te maken op
vernietiging van de Overeenkomsten of op schadevergoeding. Zij stelt ter adstructie van dat
standpunt dat zij toentertijd geen weet had van de mogelijkheid tot het aangaan van de
onderhavige procedure en dat Dexia de beleggers had voorgespiegeld dat ten deze geen
sprake was van koop op afbetaling. Zij beroept zich terzake ook op dwaling omdat zij niet had
begrepen dat zij aldus haar recht prijs gaf tot het aangaan van de onderhavige procedure en
dat Dexia haar uitdrukkelijk op die consequentie had dienen te wijzen.
 
In de hoofdzaak en in het incident
 
5. De kantonrechter stelt voorop dat de als incidentele vordering aangeduide vordering niet als
zodanig is aan te merken. Gevorderd wordt immers de beslissing van een materieel punt,
zijnde de vraag of na de totstandkoming van de regeling op 11 juni 2003 nog ruimte is voor de
vordering van [Y].
 
6. Nu beide partijen op ondubbelzinnige wijze hebben verlangd dat de kantonrechter terzake een
beslissing zal geven, zal terzake terstond een eindvonnis worden gewezen, zowel in het
incident als in de hoofdzaak.
 
7. [Y] is niet ontvankelijk in haar vorderingen, omdat Dexia in redelijkheid heeft mogen
aannemen dat [Y] door het aangaan van de Overeenkomst Dexia Aanbod een regeling
wenste te treffen om alle eventualiteiten betreffende de juridische kansen in een procedure.
terzake van de uit de Overeenkomsten voorvloeiende verplichtingen van [Y] uit te sluiten
om aldus tot een beperking van risico's te geraken. Aan die door haar gewekte
schijn is [Y] gebonden.
 
8. [X] wordt gelet op de afloop van deze zaak in de kosten van de procedure veroordeeld.
 

BESLISSING
 
Dè kantonrechter:
 
In de hoofdzaak en in het incident
 
I.  verklaart [Y] niet ontvankelijk in haar vordering in de hoofdzaak
 
II. veroordeelt [X] in de kosten van het incident aan de zijde van Dexiagevallen tot op
heden begroot op € 250,00 aan salaris van de gemachtigde van Dexia
 

Aldus gewezen door mr. H.M.de Jong Schouwenburg, kantonrechter, en uitgesproken ter
openbare terechtzittng van 20 september 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL