Schikking Duisenberg gesteund door meerderheid gedupeerden achterban Leasverlies c.s, kritiek blijft
 
donderdag, 23 juni 2005
 
'Het akkoord op hoofdlijnen dat op 28 april jongstleden na bemiddeling door de heer W. Duisenberg is gesloten tussen de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) is door een overgrote meerderheid van de aangeslotenen bij de Stichtingen positief beoordeeld. De schikking is hiermee definitief tot stand gekomen. De stichtingen beŽindigen hun collectieve acties tegen Dexia.'
 
Zo berichten de betrokken partijen vandaag. Van de 72.889 respondenten van de Stichting Leaseverlies heeft 81,65 % positief geantwoord, van de 17.622 respondenten van de Stichting Eegalease was dat 77,72 %.
 
Kritiek houdt aan
 
Deze stichtingen mogen dan wel hun acties staken, de kritiek is daarmee niet verstomd en betrekkelijk veel individuele rechtszaken gaan door. Zij zullen een engelengeduld moeten betrachten, nu rechtbanken en gerechtshoven zaken aanhouden tot volgend jaar. Aandelenleasers waren aan de winnende hand waar het vragen betrof als 'is aandelenlease te definieren als huurkoop?',  'is de WCK van toepassing, was de bank vergunningplichtig?' en 'is tekortgeschoten in de zorgplicht?'.
 
PAL, vanaf dinsdag 7 juni officieel als Stichting Platform Aandelen Lease van start gegaan, noemt het Duisenberg-resultaat een 'zeer magere schikkingsvoorstel, dat in schril contrast staat tot de positieve resultaten die tot dusver bereikt werden met gerechtelijke procedures'.
 
De bezwaren van PAL lopen uiteen van procedureel, formeel, tot principieel.
 
Zo stelt PAL vraagtekens bij de belofte dat iedereen zijn contributie van beide stichtingen terugkrijgt als een meerderheid het schikkingsvoorstel aanneemt. 'Hierdoor wordt de indruk gewekt dat er sprake is van manipulatie van de stemming en een JA-stemgedrag kan hierdoor positief beÔnvloed zijn. Daarbij is het op zijn minst merkwaardig dat Dexia deze kosten voor zijn rekening neemt. Het gaat hier om een kostenpost van ruim 5 miljoen euro.'
 
Interview Telegraaf, Leaseverlies pretentieus: schikking leidraad voor rechters
'Met verwondering heeft het bestuur van PAL de uitspraken in een interview met de Telegraaf.gelezen van de voorzitter van de stichting Leaseverlies en Eegalease, de heer Hooft Graafland. Die stelt het niet meer dan logisch te vinden dat rechters in hun uitspraken het schikkingsvoorstel als leidraad nemen. PAL wijst dit resoluut van de hand en houdt de rechters aan hun onafhankelijkheid en de wetgeving die zij dienen te volgen. Daarnaast vindt zij het op zijn minst bedenkelijk dat een belangenbehartiger van gedupeerden spreekt over Dexia als een heel aardige bank, waar hij eigenlijk medelijden mee heeft.'
Dat 'aardige' valt inderdaad wel mee, want Dexia bank is soms ook eenvoudigweg slordig. Voorbeeld aan de hand van een uitspraak van de rechtbank te Breda (sector kanton) dd. 17 november 2004 (LJN: AR5969).

Dexia Bank Nederland werd veroordeeld de zgn. A-codering te schrappen. De bank had niet binnen de gestelde termijn aan het bevel van de Kantonrechter voldaan, Dexia verbeurde een dwangsom van Ä 16.500,-. Een forse boete dus, die een private banker bepaald niet siert.
De deurwaarder heeft deze boete inmiddels namens de betrokken cliŽnt bij de bank opgeŽist en geÔnd, meldt advocatenkantoor Rompelberg & Ruiter, die de belangen van gedupeerde behartigde.
'De heer Hooft Graafland schijnt te vergeten voor wie hij de belangen behartigt. Een groot financieel, sociaal, geestelijk en maatschappelijk drama speelt zich af in vele tienduizenden gezinnen die zich misleid weten door deze en andere banken. Want het aandelenlease-schandaal beperkt zich niet tot Dexia. Ook ondermeer Aegon, Fortis, DSB, Levob, Ohra, Nationale Nederlanden, SNS en ING hebben soortgelijke producten verkocht.'
Met dit laatste slaat PAL de spijker op z'n kop, zie ook, eerder in het NLJD: Ernstige overtredingen Levob bank en Spaar Select, AFM nog mild

PAL doet oproep, advocaten genoeg

Zij roept alle gedupeerden op om via een advocaat de mogelijkheden te bezien van een rechtszaak, 'waarbij het stopzetten van alle betalingen aan Dexia te overwegen valt'. De stichting Platform Aandelen Lease 'zegt te beschikken over een 'groot assortiment van betaalbare advocatenkantoren' die de aandelenlease-gedupeerden in een gerechtelijke procedure tegen de aanbieders van deze producten kunnen bijstaan.
Waar de ťťn spreekt van een onaf hoofdstuk, spreekt de ander van plots van een omgeslagen bladzijde, gelet op de woorden van mr Gilles Hooft Graafland, voorzitter van de Stichtingen Leaseverlies en Egalease:
'Wij zijn zeer verheugd dat onze aangesloten contractanten zich zo massaal achter het onderhandelingsresultaat hebben geschaard. Dit getuigt van een grote en breed gedragen bereidheid nu een definitieve streep te zetten onder deze affaire die zich al langer dan 3 jaar voortsleept. Nu kunnen de mensen deze bladzijde echt omslaan. En dat werd tijd.'
Duisenberg zelf reageerde eveneens verheugd.

Voor de wel bij de Stichtingen aangeslotenen is overeengekomen, zo laten partijen weten, dat de stichtingen blijven bestaan om toezicht te houden op de correcte naleving van het schikkingsvoorstel door Dexia. De aangeslotenen krijgen een brief over de uitwerking van de schikking. CliŽnten met niet betaalde maandtermijnen of restschuld bij Dexia krijgen nog 'een laatste mogelijkheid om van deze Regeling gebruik te maken. Dexia scheldt dan eventuele rente- en incassokosten kwijt.'

Piet Koremans, de oprichter van PAL, voelt zich gesteund door een groep van ruim 25 vrijwilligers binnen deze stichting en zet de strijd voort.

Het boek, dat eind jaren negentig van de vorig eeuw aanving als sprookje ('Winstverdriedubbelaar') en vervolgens transformeerde tot roman met de nodige drama, is dus voor lang niet alle gedupeerden dicht. 'See you in court...' dus, en voor de jongste generatie beleggers 'CU in court'.
 
© 2002-2005 NLJD MMII-MMV