Aandelenlease: schikken of toch doorprocederen?

van onze verslaggevers

Vrijdag 6 mei 2005 - De meeste prangende vragen over het principe-akkoord in de aandelenlease-afffaire.

Amsterdam - Het principe-akkoord in de aandelenlease-affaire is een week oud. Dexia en enkele belangengroepen van contracthouders toonden zich tevreden met het schikkingsvoorstel, dat overigens pas op hoofdlijnen is vastgelegd. Veel beleggers zitten echter nog met talloze vragen. Hieronder de meest prangende met de antwoorden.
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een schikking?
Iedereen die sinds 1997 in Nederland een aandelenleaseproduct heeft gekocht, waarbij sprake is van een restschuld, komt in aanmerking. Van een restschuld is sprake als door de waardedaling van het aangekochte aandelenpakket de afgesloten lening niet meer kan worden terugbetaald. Een belegger heeft bijvoorbeeld 500 euro bij een aanbieder geleend om aandelen te kopen. Door de koersdalingen is het aandelenpakket aan het einde van het leasecontract nog maar 200 euro waard. De restschuld is dan 300 euro.
Sommige producten, de zogeheten gegarandeerde leaseplannen, kunnen niet eindigen op een restschuld. Sprintplan van Aegon-dochter Spaarbeleg is daar een voorbeeld van. Mensen met een dergelijk leaseplan komen niet in aanmerking voor de schikking.
2. Moet ik nog lid worden van een van de betrokken stichtingen om in aanmerking te komen voor een schikking?
In principe is dat niet nodig. Het schikkingsvoorstel geldt voor iedereen met een aandelenleaseproduct. Ook voor klanten van andere aanbieders als Dexia.
3. Moet ik van het aanbod van Dexia gebruik van maken, of zal ik doorgaan met procederen?
Die keuze hangt erg van de persoonlijke situatie van de belegger af. De schikking heeft alleen betrekking op de restschuld, en niet op het ingelegde bedrag. Een voor de belegger positieve uitspraak van een rechter kan mogelijk verder gaan dan het huidige akkoord. Belangengroeperingen zijn hierin verdeeld. Stichting Leaseverlies wijst op de mogelijk lange duur van een procedure, zonder dat er zekerheid is over het resultaat. Volgens het Platform Aandelenlease (PAL) duurt een rechtszaak echter ongeveer een jaar. De meeste advocaten die zich met aandelenleasezaken bezighouden zijn van mening dat beleggers die een schade (verlies van inleg plus restschuld) van minder dan 15.000 euro hebben, beter kunnen ingaan op de schikking. De mogelijke meeropbrengst van een procedure weegt dan niet op tegen de extra kosten.
4. Als ik aan de schikking wil meedoen, wanneer vindt dan de verrekening plaats?
Als het contract met de aanbieder al is afgelopen, vindt de verrekening na de definitieve totstandkoming van het akkoord plaats. De beleggers die zijn aangesloten of zich hebben gemeld bij de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) krijgen nu de kans zich uit te spreken over het schikkingsvoorstel. Als zij het accepteren, is het definitief. De verrekening vindt dan ongeveer vanaf september plaats. Als het contract nog niet is afgelopen, vindt de verrekening pas plaats na het einde van het contract.
5. Moet ik gewoon mijn maandtermijnen aan Dexia blijven betalen?
Ja dus. Het nakomen van de contractuele verplichtingen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een schikking.
6. Hoe zit het met de incassosten die Dexia mij in rekening heeft gebracht? Worden die ook verrekend?
Nee. Indien een cliŽnt ervoor kiest om zijn contractuele verplichtingen niet na te komen, zijn de kosten die met eventuele procedures zijn gemoeid voor hem of haar zelf. Dat staat los van de schikking.
7. Wat gebeurt er met mijn registratie bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel?
Zodra een belegger zijn mogelijke restschuld heeft voldaan, meldt Dexia hem af als wanbetaler bij het BKR. Volgens de regels is het bureau echter verplicht een historisch overzicht van vijf jaar terug bij te houden. De zogeheten achterstandscodering, de melding dat iemand niet op tijd heeft afbetaald, blijft dus nog vijf jaar staan. Zonder dat daarbij overigens staat vermeld dat het te maken had met een aandelenleaseproduct.
8. Betaalt Dexia ook de wettelijke rente over het bedrag dat ik eventueel van ze tegoed heb?
Nee, dat is niet in het akkoord afgesproken.
9. Ik heb een contract dat mijn partner had moeten meetekenen, maar hij (of zij) heeft dat niet gedaan. Ik heb vervolgens ontbinding aangevraagd. Hoe weet ik nu of dit ítijdig en op correcte wijzeí was?
Allereerst moet de belegger bij het aangaan van de overeenkomst daadwerkelijk getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Vervolgens moet Ė volgens de wet Ė de partner binnen drie jaar nadat hij/zij op de hoogte raakte van het contract, ontbinding hebben aangevraagd. In het schikkingsvoorstel is die periode opgetrokken naar drieŽnhalf jaar.<

BR/>Meer informatie:
http://www.dexialease.nl http://www.leaseverlies.nl http://www.pay-back.nl http://www.platformaandelenlease.nl http://www.leaseleed.nl

De voorstellen om de aandelenlease-affaire op te lossen zijn zowel van toepassing op overeenkomsten die zijn beŽindigd vanaf januari 1997 als op lopende contracten die nog af moeten lopen.
De belangrijkste voorstellen op een rij:

  • Klanten met een aandelenleaseovereenkomst krijgen een korting van tweederde op hun mogelijke restschuld bij afloop van het contract.
  • Beleggers die op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de geldigheid van hun leasecontract, omdat ze meenden dat hun partner mee had moeten tekenen, krijgen een volledige kwijtschelding van hun restschuld.
  • Eventuele winsten uit andere overeenkomsten worden met de korting of kwijtschelding verrekend.
  • Klanten met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen tien procent korting op de boete die ze na vroegtijdige beŽindiging moeten betalen.
  • De bestaande coulanceregeling van Dexia, die bedoeld is om sociale problemen te voorkomen, wordt verder verruimd.

    Copyright © 2005 Brabants Dagblad - alle rechten voorbehouden