Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam
Tel.: 020-6849055

Nevenvestiging Zoetermeer
Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer
Tel.:079-3229958

Amsterdam/Zoetermeer, 7 april 2015

PERSBERICHT

Vereniging Consument & Geldzaken verbijsterd over rechterlijk oordeel Gerechtshof Amsterdam in arrest over misleiding met het Sprintplan door AEGON

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft met verbijstering kennis genomen van de uitkomst van het vonnis in hoger beroep in de al 11 jaar slepende Sprintplan-affaire. Naar het oordeel van de consumentenorganisatie valt het vonnis van het Gerechtshof Amsterdam op meerdere punten te kwalificeren als rechterlijke dwaling. De consumentenorganisatie kan niet uitsluiten dat het Hof door het afwijzende vonnis in feite rechtspolitiek bedrijft om daarmee de financiële sector –in casu AEGON- te beschermen tegen aansprakelijkheid.

Het Sprintplan van AEGON is een beleggingsconstructie die door AEGON in de periode tussen 1998 en 2002 aan circa 120.000 klanten werd verkocht. In de folders van het Sprintplan werd dit product door AEGON gepromoot voor klanten ''die een spaarrekening te weinig vonden opleveren en een spaarplan te lang vonden duren''. In werkelijkheid was het Sprintplan een uiterst complexe derivatenconstructie. In eerdere rechtspraak is het Sprintplan door rechters en door AEGON wel omschreven als een aandelenleaseproduct, maar deze benaming kwam destijds in de brochures niet voor. Na afloop van hun Sprintplan bleek dat 90% van de deelnemers al hun maandbetalingen aan het Sprintplan kwijt waren; circa 10% van hen ontving een uitkering die veel minder was dan de gedane inleg. Voor AEGON leverde het Sprintplan tenminste 650 miljoen euro aan omzetbaten op.

In de rechtsprocedure in hoger beroep bij het Gerechtshof heeft de Vereniging Consument & Geldzaken zich tot het uiterste ingespannen om nog duidelijker over het voetlicht te brengen dat het bij het Sprintplan om (grove) misleiding gaat. Aangevoerd is onder meer dat de stellingen van AEGON in prospecti dat er belegd zou zijn in obligaties niet kloppen. De jaarrekeningen van het AEGON Garantiefonds tonen klip-en-klaar aan dat er uitsluitend is belegd in derivaten. ‘’Een onderzoeksrapport van Dr Braam van de Radbout Universiteit uit Nijmegen uit maart 2012 met deze strekking is in de procedure ingebracht, maar dit rapport is –zo blijkt uit alinea 2.2. van het vonnis (arrest) van het Gerechtshof feitelijk genegeerd’ aldus woordvoerder Anton Weenink.

Tegen de door middel van swaps synthetisch nagebootste beleggingsconstructie heeft de Vereniging uitgebreid verweer gevoerd, onder meer dat de kosten van zo’n constructie de betaalde inleg van 650 miljoen euro door de deelnemers niet rechtvaardigen. ''Het is werkelijk verbijsterend dat het Hof nu impliciet in het vonnis zegt dat wij maar hadden moeten aantonen wat Aegon in werkelijkheid voor deze beleggingsconstructie heeft betaald'' aldus Anton Weenink. ‘Dat legt een bewijslast op die niet te bewijzen valt; AEGON is immers de partij die op de originele swap documenten zit en heeft deze maar ten dele en als kopie aan het Gerechtshof heeft overlegd. Nog geheel daargelaten dat de uiterst complexe derivataire swapconstructies destijds in het geheel niet werden genoemd in prospecti en folders. Een deelnemer aan het Sprintplan die zou hebben geweten hoe AEGON dit product achter de schermen in elkaar flanste zou voor 99,9% zeker niet aan het Sprintplan zijn gaan deelnemen’’.

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft de voorbije jaren moeten vaststellen dat het voor gedupeerden van misleiding en andere rechtsinbreuken door de financiële sector uiterst moeilijk is om hun recht te halen. Ook in het vonnis van het Gerechtshof van vandaag blijkt dit onder meer uit de volharding van het Gerechtshof tot niet-toepasselijk verklaring van de Wet op het Consumentenkrediet (Wkc). Een eerder duidelijk rechtspolitiek gemotiveerd arrest van de Hoge Raad wordt daarmee heilig verklaard, met tegelijkertijd passeren van de inhoudelijke gemotiveerde argumenten onzerzijds tot het tegendeel.

De Vereniging Consument & Geldzaken is zeer teleurgesteld in de uitkomst van dit vonnis van het Gerechtshof. Zij gaat onderzoeken op welke onderdelen de geconstateerde misslagen in het vonnis nog kansen bieden in een cassatieprocedure bij de Hoge Raad. In een aparte rechtszaak voor minderjarige Sprintplan-deelnemers was de Vereniging Consument & Geldzaken eerder in 2011 wel succesvol en dit leidde uiteindelijk tot volledige schadeloosstelling voor vele honderden destijds minderjarige Sprintplan-deelnemers.