ABC Gebouw
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL  Amsterdam
Tel.: 020-6849055
 
Afd. Juridische Ledenservice Den Haag
Tel.:070 3819384
 
PERSBERICHT
 
Consument & Geldzaken verweert zich tegen algemene gelding van magere Duisenberg-schikking in Dexia aandelenlease-affaire
 
De Vereniging Consument & Geldzaken heeft, via haar advocaat, een formeel verweerschrift ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam tegen een mogelijke algemeen verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling.  Om zo'n algemeen verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling is eind vorig jaar verzocht door Dexia, tezamen met de organisaties Leaseverlies, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Het Gerechtshof in Amsterdam dient binnenkort een beslissing te nemen over de gevraagde Algemeen Verbindendverklaring. Consument & Geldzaken is tegen zo'n algemeen verbindendverklaring omdat zij vreest dat er van zo'n verklaring een precedentwerking zal uitgaan in lopende  rechtszaken tegen andere aandelenleasebanken . De Vereniging Consument & Geldzaken voert momenteel een tweetal collectieve rechtszaken voor grote groepen gedupeerden van de aandelenleaseproducten SprintPlan (van Aegon dochter Spaarbeleg) en van Fortis Bankdochter GroeiVermogen.
 
De Vereniging Consument & Geldzaken stelt zich al geruime tijd op het standpunt dat veel aandelenlease-contracten van rechtswege nietig zijn omdat de desbetreffende aanbieders niet over de vereiste vergunning uit hoofde van de Wet op het Consumentenkrediet (Wck) beschikten. Dit geldt voor (veel van) de leasecontracten  van Fortis/GroeiVermogen, van Aegon's Spaarbeleg, maar ook voor die van Dexia. 'Het kredietelement van een aandelenleasecontract vormt ook het meest wezenlijke element, veel meer nog dan de beleggingscomponent', aldus woordvoerder Weenink van Consument & Geldzaken. De extreem hoge rente -vaak verhullend 'inleg' genoemd- die de leasebanken hun klanten berekenden hebben er voor gezorgd dat de deelnemers vrijwel geen schijn van kans maakten op enig positief rendement; voor de leasebanken leverden deze rentebaten uitzonderlijke winsten op.  'Een aandelenleasecontract dat van rechtswege nietig is, is dit van meet af aan, daar moet je niet achteraf mee gaan schipperen' volgens Weenink. Het is ook in strijd met iedere juridische logica om te doen alsof zo'n nietig contract als het ware wel rechtsgeldig bestond en daar dan achteraf een schikking op gaan toepassen door middel van de Duisenberg-regeling. Ofschoon een beslissing van het Gerechtshof tot een eventuele algemeen verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling alleen voor de leasecontracten van Dexia geldt, vreest Consument & Geldzaken dat zo'n beslissing toch een zekere invloed zal uitoefenen in andere aandelenleaserechtszaken. De invloed van een uitspraak van een hogere rechter, zoals in casu het Gerechtshof reikt verder dan een doorsnee vonnis van een kantonrechter of  van een regionale rechtbank.  Voor de Vereniging Consument & Geldzaken is het voor het eerst in haar twaalfjarig bestaan dat zij een standpunt inneemt dat (sterk) afwijkt van het standpunt van andere consumentenorganisaties (in deze zaak van het standpunt van de Consumentenbond en van de VEB).