Amsterdam, 23 juni 2005


Betreft: Uw klacht tegen Dexia Bank Nederland N.V.
Dossiernummer: xxxxx

Geachte heer / mevrouw,

Enige tijd geleden heeft de Commissie van Beroep DSI uitspraak gedaan in een zaak over effectenlease. De Klachtencommissie had met de voortzetting van de behandeling van de zaken tegen Dexia op deze uitspraak gewacht, omdat het mogelijk was dat de Commissie van Beroep tot een ander oordeel zou komen dan de Klachtencommissie. Dat is gedeeltelijk ook gebeurd. De uitspraak van de Commissie van Beroep is te lezen op de website van DSI (www.dsi.nl, via Beleggers, naar Uitspraken Commissie van Beroep, uitspraak KCHB 2005-91).

Bemiddeling Duisenberg
De Klachtencommissie was bezig na de uitspraak van de Commissie van Beroep de behandeling van de zaken weer te hervatten. Inmiddels heeft zich echter een nieuw feit voorgedaan: de afronding van de bemiddelingspoging van de heer Duisenberg met mogelijk een nieuw voorstel van Dexia aan de afnemers van een groot aantal effectenleaseproducten. Dit voorstel is thans voorgelegd aan degenen die zijn aangesloten bij de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Als deze stichtingen met het voorstel instemmen, zullen ook andere afnemers van effectenleaseproducten ervoor kunnen kiezen het voorstel te aanvaarden. Over de vraag of de stichtingen het voorstel accepteren en over de exacte inhoud van het voorstel zal deze zomer duidelijkheid ontstaan. Voor meer informatie omtrent het voorstel verwijzen wij u naar de websites van de Consumentenbond of Stichting Leaseverlies. (www.consumentenbond.nl, www.leaseverlies.nl).

Aanhouden klachtenbehandeling
De Klachtencommissie heeft in het licht van deze ontwikkeling, en in navolging van de Commissie van Beroep, besloten de behandeling van de effectenleasezaken tegen Dexia aan te houden tot 30 september 2005. Zij is van oordeel dat het voorstel van Dexia zodanige gelijkenis vertoont met het heropenen van de onderhandelingen tussen partijen, dat het onwenselijk is de juridische procedure op dit moment voort te zetten. De klagers dienen de gelegenheid te hebben om, na kennisneming van de details van het voorstel van Dexia, een afweging te maken tussen dit voorstel en de voor- en nadelen van verder procederen. Overigens zal de Commissie de behandeling meteen weer kunnen hervatten als mocht blijken dat de meerderheid van de aangeslotenen bij de stichtingen het voorstel afwijst.

De Commissie merkt voor de duidelijkheid op dat zij klagers niet adviseert over het al dan niet aanvaarden van het voorstel. Alle klagers die besluiten het voorstel niet te aanvaarden zullen, als hun klacht bij de Commissie ontvankelijk is (zie over de ontvankelijkheid van de klachten hieronder), een uitspraak van de Commissie kunnen verkrijgen. Het al dan niet aanvaarden van de regeling is en blijft dus een vrije keuze van de betrokken klager!

Ontvankelijkheid
Het ligt voor de hand dat veel klagers bij de beslissing om al dan niet op het Duisenberg-voorstel in te gaan zullen laten meewegen of hun klacht bij de Commissie ontvankelijk is (voor behandeling in aanmerking komt). Mede doordat in veel dossiers nog belangrijke gegevens ontbreken, kan de Commissie daarover niet binnen korte tijd uitsluitsel geven. Om klagers de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk zelf na te gaan of hun klacht voor behandeling in aanmerking komt in het geval dat zij het voorstel afwijzen, merkt de Commissie over de ontvankelijkheid van klachten het volgende op. Het gaat daarbij om algemene gezichtspunten; de uiteindelijke beslissing zal steeds afhankelijk zijn van de omstandigheden van het individuele geval.
Nadere uitleg over de termijnen
Met betrekking tot de toepassing van de termijnen hanteert de Commissie enkele vuistregels.
Wat de eerste termijn betreft, verdient opmerking dat deze niet pas gaat lopen als de betrokken overeenkomst is afgelopen. De feiten die aan de klacht ten grondslag liggen kunnen ook al eerder duidelijk zijn geworden, bijvoorbeeld door de publiciteit over sommige effectenleaseovereenkomsten door en na de uitzending van Tros Radar in maart 2002 en over de oprichting van de Stichting Leaseverlies in april 2002. Aan te nemen valt dat voor de meeste overeenkomsten de termijn uiterlijk op 1 juni 2003 is verstreken. Als een klager pas na deze datum bij Dexia of bij de Commissie heeft geklaagd, zal zijn klacht in de regel niet ontvankelijk zijn. De termijn kan ook eerder zijn afgelopen, bijvoorbeeld indien de betrokken overeenkomst al vr mei 2002 met verlies was geindigd.

Andere redenen
Een klacht kan bovendien onder meer ook niet worden behandeldBij a) Als een klager binnen de hiervoor besproken termijn van n jaar direct bij de Commissie heeft geklaagd en niet eerst bij Dexia, zal de Commissie de klacht alsnog aan Dexia voorleggen. Als Dexia de klacht dan afwijst, zal de Commissie de zaak alsnog behandelen.

Bij b) Deze uitzondering is in het bijzonder van belang voor degenen die het zogenaamde 'Dexia-aanbod' hebben aanvaard. Het is de Commissie bekend dat er klagers zijn die dit aanbod hebben aanvaard, maar die zich op het standpunt stellen dat zij niet door dit aanbod zijn gebonden, bijvoorbeeld omdat het vernietigbaar is. De Commissie kan over die kwestie geen uitspraak doen. Dat kan alleen de gewone burgerlijke rechter.

Burgerlijke rechter
Mocht de Commissie tot het oordeel komen dat een klacht niet in behandeling kan worden genomen, dan kan de betrokken klager nog bij de burgerlijke rechter terecht. De wet bepaalt namelijk dat een klager in ieder geval nog zes maanden heeft om een zaak bij de burgerlijke rechter te beginnen nadat hij van de Klachtencommissie heeft gehoord dat zijn klacht niet behandeld kan worden (art. 316 leden 2 en 3 boek 3 Burgerlijk Wetboek). U verliest door de tijdelijke aanhouding van de behandeling dus ook in dit opzicht geen rechten.

Veel klachten
De Commissie merkt tot slot op dat het aantal op dit moment aan haar voorgelegde klachten over effectenleasecontracten ongeveer zeven keer zo groot is als het aantal klachten dat de Commissie normaal in n jaar afdoet. Bovendien worden ook nog klachten over andere onderwerpen aan de Commissie voorgelegd. De Commissie zal zich inspannen om in iedere zaak tegen Dexia waarin de behandeling wordt voortgezet de procedure zo snel mogelijk af te wikkelen en tot een uitspraak te komen. Afhankelijk van de vraag hoeveel klagers besluiten de procedure bij de Commissie voort te zetten, is het echter onvermijdelijk dat de afhandeling van de zaken geruime tijd in beslag zal nemen.

Informeren Klachtencommissie
Als u besluit op het voorstel van Dexia in te gaan, en uw klacht daarom in te trekken, stellen wij het op prijs als u dat aan het secretariaat van de Commissie schriftelijk laat weten, liefst onder vermelding van bovenvermeld dossiernummer of de nummers van uw contracten bij Dexia.

U behoeft het de Commissie niet te laten weten als u besluit niet op het voorstel van Dexia in te gaan. De Commissie gaat ervan uit dat iedereen die niet aan haar of aan Dexia heeft laten weten dat hij met het voorstel instemt, ervoor kiest de procedure voort te zetten zodra de Commissie de behandeling van de zaken hervat.

Nadere inlichtingen
Wij hopen met deze brief voldoende duidelijk te zijn geweest. Op de website (www.dsi.nl, via Beleggers naar veel gestelde vragen), zullen wij een lijst met vragen en antwoorden over de inhoud van deze brief opnemen. Deze zal worden aangepast zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Hoogachtend,
Namens de Klachtencommissie,

S.T.P. Smit
secretaris