Teleurstellende uitspraak gerechtshof Amsterdam over het Dexia Aanbod

Op 14 oktober 2008 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een proefproces m.b.t. het Dexia Aanbod. Alle eisen van de gedupeerden zijn afgewezen en het Dexia Aanbod is rechtsgeldig verklaard.

In 2003 hebben ongeveer 86.000 Dexia aandelenlease gedupeerden een schikkingsvoorstel van Dexia geaccepteerd, het Dexia Aanbod. In dit Dexia Aanbod (2 juridisch-technische boekwerken van bijna 1 kilo) werd tevens aangegeven dat door het aangaan van het Dexia Aanbod tevens moest worden afgezien van alle juridische rechten tegen Dexia.

Doordat in 2003 de aandelen flink waren gezakt en de gedupeerden werden geconfronteerd met torenhoge schulden konden vele gedupeerden niets anders als deze regeling accepteren. Dexia dreigde met deurwaarders, beslaglegging en rechtszaken als de schuld niet in één keer zou worden voldaan indien het Dexia Aanbod niet zou worden getekend. Velen beschouwden het als tekenen met het pistool tegen het hoofd als dreigement.

Begin 2004 werd een proefproces aangespannen tegen het Dexia Aanbod met 4 vrijwilligers. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 12 juli 2006 dat het Dexia Aanbod rechtsgeldig was en wees alle eisen van de gedupeerden af.

Deze uitspraak is hier te lezen: klik hier.  Na dit vonnis is hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam. Twee gedupeerden hebben in deze periode een regeling met Dexia getroffen zodat het hoger beroep werd gevoerd door 2 gedupeerden. Ook was er inmiddels een andere advocaat ingeschakeld voor het hoger beroep. Dit hoger beroep is gefinancierd door de stichting PAL.

Ondanks een uitgebreid verweer wees het gerechtshof alle eisen af en besliste op 14 oktober 2008 dat het Dexia Aanbod rechtsgeldig is en die gedupeerden die dit getekend hadden zich moeten houden aan hetgeen beschreven is in dit Aanbod. Deze uitspraak is hier te lezen : klik hier.

De stichting PAL is zeer teleurgesteld in deze uitspraak van (o.a.) mr. Cortenraad. Er is, naar de mening van PAL, geen rekening gehouden met de grote druk die in 2003 werd uitgeoefend door Dexia op gedupeerden, waardoor velen zich gedwongen voelden om te tekenen. Daarnaast werden de gedupeerden geconfronteerd met 2 boekwerken vol juridische teksten die zelfs voor juristen nog moeilijk leesbaar waren. Zowel het Dexia Aanbod als de Duisenberg regeling waren duidelijk bedoeld om te voorkomen dat gedupeerden massaal naar de rechter zouden stappen en hun gelijk zouden krijgen, zoals blijkt uit de duizenden uitspraken in de afgelopen jaren.

De stichting PAL zal, gezien de hoge kosten, geen cassatie (hoger beroep) instellen bij de Hoge Raad. Leaseproces heeft aangegeven te onderzoeken of een cassatie kansen heeft en dit te overleggen met de 2 gedupeerden die deze zaak voeren.

De uitspraak door het gerechtshof Amsterdam betekent dat Dexia en EDR (Varde Investments) achterstallige betalingen van Dexia gedupeerden kan claimen en bij het niet betalen hiervan kan/zal overgaan tot een gerechtelijke procedure die zij ongetwijfeld zullen winnen gezien de uitspraak van het gerechtshof en diverse rechtbanken.

Is het te betalen bedrag niet in één keer betaalbaar, neem dan contact op met Dexia of EDR en vraag om een betalingsregeling c.q. een Coulance regeling. Niet betalen is o.i. onverstandig en zal leiden tot een rechtszaak en hogere kosten. Mocht Leaseproces en de 2 gedupeerden besluiten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad dan zal dit geen invloed hebben op de opeisbaarheid van de vordering door Dexia of EDR.

Voor wie is de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over het Dexia Aanbod niet van toepassing?  Een uitzondering in bovenstaande situatie zijn die gedupeerden die ten tijde van het afsluiten van het contract gehuwd waren (c.q. geregistreerd partnerschap) en waarbij de partner niet heeft meegetekend op het contract, dit contract tijdig heeft vernietigd en waarbij ook niet is meegetekend op het Dexia Aanbod.

Hierover is door de rechtbank Amsterdam op 20 augustus 2008 een uitspraak gedaan waarbij de vernietiging van het contract werd toegewezen en Dexia alle betaalde gelden moest terugbetalen.

Deze uitspraak is hier te lezen.

De partner die voldoet aan alle genoemde eisen kan met deze uitspraak als voorbeeld een rechtszaak beginnen tegen Dexia. Zorg wel dat er geen sprake is van verjaring van de vernietiging.

Heeft u nog vragen over het Dexia Aanbod en de gedane uitspraak, mail naar info@platformaandelenlease.nl