MANIFEST

                                                        

                                                           10 MAART 2005

 

 

 

 

 

 

                         DEXIA EN HAAR resp. RECHTSVOORGANGERS

 

 

 

                                       DE LEASECONTRACTEN EN HET DEXIA AANBOD

 

                   

                                                               Wat IS DAARMEE AAN DE HAND?

 

 

 

 

 

De reeds aangetoonde affaires, zijn; om die geheel en zuiver te onthullen naar alle waarschijnlijkheid de grootste klus, die immer en ooit is voor gekomen.

Please, houdt terdege rekening met de inhoud van dit

 

                                         MANIFEST EN DE BIJLAGE HIERBIJ.

 

Gericht aan;

De Minister President de Heer P. Balkenende,

De Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

De Bestuurders van Gedeputeerde Staten van alle Provincies,

Bestuur en Leden van het DSI,

Bestuur en Leden van Autoriteit Financiele Markten,

De Directie en Bestuur van de Consumentenbond en

De zeer geachte Weledelgeleerde Heer W. dr. Duisenberg.

 

Dit Manifest heb ik, Jan van de Beek, geschreven aan U, en allen om u  te verzoeken ten zeerste rekening te houden met het psychisch LEED dat is aangedaan aan heel, heel veel Nederlandse burgers, alsgevolg van en ontstaan uit niet deugdelijke Aandelen-LeaseContracten die door De DEXIA Bank Nederland N.V. (resp. haar rechtsvoorgangers) met gedupeerden in deze tot stand zijn gekomen.                       1-5

Met dit Manifest verzoek ik om een Generaal Pardon, een algehele nietigverklaring van alle Aandelen-Lease-Contracten.

Tevens nietig verkalring voor alle overeenkomstem aangaande het Dexia Aanbod !!

Anderzijds ook en eveneens alle door ‘gedpeerde’ overeenkomsten met Dexia

Aagegaan afwijkende “Conrtacten’ inzake het Dexia Aanbod.

Om de reeds aangetoonde affaire’s, omtrent de Aandelen-Lease-Contracten, geheel

En zuiver te onthullen; dat zou wel eens de grootste klus kunnen worden, die immer en

En ooit is voorgekomen!

                                               

Om de reeds aangetoonde affaire’s omtrent de Aandelen-Lease contracten geheel en zuiver te onthullen, dat zou dan wel eens de de grootste klus worden die immer en ooit is voor gekomen.

 

Want:

Dexia wilde enige maanden geleden zeer beslist niet onderhandelen.

Zij waren toen wars om enige handreiking te doen.

NU, maart 2005, willen zij wel onderhandelen.

Wordt er nu echt rekening gehouden met  het pyschisch geleden leed en daar bovenop

het bijna niet meer te dragen aangedaan financieel verlies!

 

Dexia heeft op 17 april 2004,  Neen gezegd tegen de Commissie Oosting. Let Wel!

Pas op 12 maart 2003 heeft Dexia de vergunning verkregen .De vergunning volgens de Wet op het Consumenten Krediet.  Dexia heeft in deze (en mocht ook niet) geen vergunning  overnemen van

haar rechtsvoorgangers  ( indien zij die al wel bezaten?) 

Derhalve zijn alle Contracten met Dexia aangegaan nietig.   En daarmede  ook nietig al de door hen overgenomen contracten van haar rechtsvoorgangers voor 12 maart 2003. Dus:

Dus:Alle Aandelenleaseproducten o.a. de WinstVerDriedubbelaar, de WinstVerdubbelaar en dan ook de op deze genoemde contracten; het Dexia vervolg op en ter zake het nadien gedane Dexia Aanbod zijn dan eveneens nietig!.

Welke redenen hebben zij, DEXIA, om alsnog te besluiten toch te willen onderhandelen?   

 

Dus waarom toen niet!                   En nu wel!

 

De bouwfraudes zijn naar alle waarschijnlijkheid kinderspel in vergelijking met datgene wat de opstarters van alle Aandelen-Lease producten hebben beoogd.

 

De bouwfraudes zouden wel eens PEANUTS kunnen zijn t.o.v. Vier Miljard ‘Nederlandse” EURO’s op ‘te strijken’ en dit hoe dan ook te verdoezelen.

 

Met a.h.w. voorbedachte rade, en dan met sluwheid zijn de Aandelen-Lease ‘Producten’ dan op de

Nederlandse ‘markt’ gesmeten.                                                                                                                                

Een ‘markt’ geheel gericht op de gewone( ‘kleine’) burgers.                                                                                                                                               

Wellicht eveneens met voorkennis en zeer zeker met ter kennis geven aan.................? 

Zelfs minister Zalm is vlak voor de opstart in kennis gesteld.

Niet vermoedende dat min of meer ‘zijn instemming’ een catastrofe over heel veel Nederlandse burgers zou

doen uitzaaien!

 

De Labouchere lease-producten, werden door Legio overgenomen, en verkregen het predikaat mee van zeer goede en betrouwbare producten.

En alles van dien aard. De Welgemeende’  WinstVerdubbelaars, WinstVerDriedubbelaars en zelfs WinstVer10-dubbelaars.

Zelfs na het opzienbaarlijk werkelijk bekend geworden droevige resultaat en onvoorziene nasleep uit voorgaande

Contracten; bleef LEGIO-LEASE haar ‘cliënten’ bombarderen met nog meer uitmuntende voorstellen.                                              2-5


ZIE Info Pruduct Ontwikkeligen van het LEGI-O-LAB september 2001; met o.a. TroefPlan, Korting Kado en KoersExtra

( vlak na aflopen van WinstVerDubbelaar”)

Het is niet voor niets dat Dexia en Legio-Lease, bijna onmiddellijk na het publiceren van het DEXIA AANBOD,

al deze producten van de Markt hebben gehaald! 

De ‘schade’ diende toch z.s.m. beperkt te worden!!                                                                                           

 

Zij bleven maar vragen om steeds meer en meer geld.

 

Geld lenen van de burgers, in plaats van dat de burgers geld leenden van hen,  LEGIO, LEGIOLEASE en

nadien DEXIA.

Dexia nam de Hele Grote Poet over van LEGIO-LEASE.

Dexia is een Bank. Dexia Bank  Nederland NV.

Daar zijn die Vier Miljard EURO’s naar toegesluisd.Nogmaaals en wel te verstaan Nederlandse EURO’s.

 

Alvorens een bemiddelingspoging wordt voortgezet, dient; DEXIA aan de volgende voorwaarden tegemoet te komen:

 

a          Onmiddellijk en duidelijk bevestigen dat er Aandelen zijn aangekocht.

            Zo ja: Wanneer en welke Aandelen?

 

b          De hoeveelheid en de totale Aankoopwaarde met vermelding van welke aandelen.

 

c          Zijn dan de aandelen in parten van, dan wel voor elke Leaseovereenkomst afzonderlijk aangekocht?

            Zo ja:  Dan;

 

d          Een compleet overzicht van alle Aandelenlease producten aangegaan met de gedupeerden. 

            En hiervan dan van elk contract alles met de juiste gegevens openbaar maken.

D.w.z.; inzage geven van alle transacties verband houdende met elke aangegane overeenkomst.

Alle dan boven water gekomen cijfers nauwkeurig laten controleren door een met naam en faam bekend

            zijnde  en vooral ook  betrouwbaar Accountants Bureau.

En, nadat al die cijfers bekend zijn - en als dat dan nog zinnig is - en daardoor nog juist wordt geacht;

            Zie de afzonderlijke bijlagen 1 + 2  bij dit Manifest.

 

e          Dan pas en niet eerder: de door de heer Duisenberg de te leiden bemiddelingen

            een aanvang laten nemen.

En waarbij dan ook in de bemiddelingen dienen en moeten worden meegenomen:

 

f           Alle Contractanten die een DEXIA Aanbod zijn aangegaan.Dus alle(aantallen) van de afzonderlijk contracten en aan sluitend alle(aantallen) aangegaande overeenkomsten betreffende het Dexia Aanbod.

Want nu pas blijkt- dus bijna twee jaar na het Dexia aanbod uit de afgelopen rechtszaken dat;

alle contracten niet door de beugel kunnen om tigtal redenen die ook nu pas boven water zijn gekomen.

            Uitspraak na uitspraak komt ten goede van de gedupeerden.

 

g          Uitspraken gedaan op verscheidene gronden en feiten en naar het Nederlandse Recht.

            Het blijkt nu- dus na twee jaar- dat het DEXIA Aanbod net zo geraffineerd zou kunnen zijn als alle voorgaande en genoemde Leasecontracten.                                                               

Derhalve mogen de ‘Deelnemers’ aan het Dexia aanbod in de bemiddelingspoging niet worden uitgesloten. ( zie s.v.p. verder in dit Manifest nietigverklaring als gevolg van het niet hebben van even WCK vergunning. Zeker t.a.v. de WinstVerDrieDubbelaar!

 

De nu pas aan het daglicht gekomen ‘onzuiverheden’ ; zijn gebleken reeds wantoestanden te zijn, die niemand twee jaar geleden voor mogelijk had gehouden.                                                   

Wantoestanden die dus nu( maart 2005) aan het licht zijn gekomen. 

Het ‘daglicht’ was twee jaar geleden een grote duisternis.

            Een doolhof en vol van ellende en verdriet! Weg spaarcenten en eventuele pensioen aanvulling !!

                                                                                                                                                                                         3-5

 

Een bedenktijd van 3 maanden toen(april 2003)- (misleiding en een doekje voor het bloeden) :

Blijkt nu een ‘bedenktijd’ te vragen van minstens 3 jaar!                 

    

Wie durft het nu anders te stellen?   Na de reeds thans gedane uitspraken die hebben geleid

tot vernietiging van al heel veel contracten!

 

h           Daarom dienen alle contracten aangaande het Dexia Aanbod nu tevens

            ook vernietigd te worden.                                                                                          

 

            Eerste conclusie;

 

Indien Dexia, en haar Rechtvoorgangers, niet al de aan hen gedane verzoeken, middels vaak tigtal

gedane bezwaarschriften inwilligt; omtrent de persoons-gegevens etc. etc. en algehele inzage geeft van alle dossiers:

Dan is er iets volkomen mis. Echt mis!

Dan zou er er sprake kunnen zijn van een BEERPUT. waarvan de deksel door niemand mag worden gelicht

Maar dan kan deze  zeer grote affairre niet bedekt worden met de mantel der ‘Liefde’. Alles komt dan in een duister licht te staan.

            Het wordt dan heus donker overal!

 

           Tweede conclusie;

 

            Het gaat om vier Miljard Nederlandse EURO’s. Wel te verstaan!

            Een Bankgeheim is niet meer afdoende!.

Dexia Nederland N.V. is een in Nederland gevestigde Bank.

Indien niet wordt voldaan,( zie eerste conclusie) om alsnog in te willigen,aan de ruim eerder gedane

verzoeken tot complete inzage;  Dan rijst de vraag- en dat is dan ook niet vreemd- zijn er ooit wel

aandelen ingekocht?  En dus dan ook wel/niet zijn verkocht bij afloop van een Contract!

 

Derde, een dan de voor de hand liggende conclusie is, dat er nog steeds gesjoemeld

wordt en een op hande zijnde bemiddeling kan dan, mede om alle voorgaand vermelde redenen,

zeer beslist niet worden toegestaan door alle gedupeerden en alle Nederlandse burgers.

 

Vierde conclusie;

           

De burgers zijn er met alle mogelijke maar vooral met alle ‘onmogelijkheden’( ontoelaatbaarheden) door toedoen van derden ingestonken.

            Wel of niet financieel draagkrachtig;

            Wel of niet mede ondertekend;

            Wel of niet uitkeringontvanger;

            Wel of niet meerderjarig;

            Wel of niet bekend met aandelenzaken;

            Wel of niet, het doet er dan allemaal niet meer toe;

            Het Nederlandse volk is dan bedrogen en zeker indien:

 

            Vijfde conclusie;

            Indien geen opening van zaken wordt gegeven omtrent alle hierbovenstaande gevraagde gegevens;

Dan is er iets goed mis! Dan is echt alles niet in “de haak!”                                                                                      

 

            Zesde conclusie die dan wel geopperd dient te worden:

          Zijn er Überhaupt dan wel aandelen gekocht?

                                                                                                                                                                                               4-5 

            Zevende conclusie:

Indien er ‘sprake’ van is, inhoudelijk op conclusie zes, dan is er heel veel onrecht aangedaan;

En wel dermate onmenselijk onrecht, dat dit terecht zuiver hersteld dan dient worden.

                                                                                                                                                                       

           

            Slotconclusie acht:                                                                                     

 

Zelfs de Nederlandse Bank,kan en mag dan niet om de brij heen gaan draaien en de heer

W. Duisenberg zal dan voor de keuze komen te staan:                        

                                                       

            Wilt u een broodje Gezond of een broodje ham(land/span) Burger? Naar wie gaat de Piet?

De Zwarte Piet?

Naar wie rolt de vierkante ‘bol?

 

            Wiens naam(en) is/zijn in het gewag.

            Waartoe leidt(lijdt) dit alles nog?                                                                                                

Het is niet meer te pruimen of vol te pruimen/te pompen dat gene dat ‘verzopen’ is.

            Alle hens aan dek nu. Nu voor het te laat is.

Zonder dralen en of schroom. Alles maar dan ook alles dient met W(WET) van water boven te komen.

            Bijna punt en uit!  Maar nog een staartje:

 

            Dat:

Dit bovenstaande, zal dan NU (anno 2005) de grootste klus worden dan immer ooit. Deze dan zeer ingewikkelde en ten zeerst met uiterst “vernuft’ in elkaar gezette

AANDELEN-LEASEContracten affaires te onthullen!?. 

Contracten die twee jaar geleden al een fikse deuk opliepen en NU, achteraf zelfs geen knip voor de

neus dan waard blijken/bleken  te zijn geweest.

 

 

               Welaan, ik ga nu slapen. M’n dag zit er op.

            Ik ben kapot en dat mag iedereen ook nu weten.

 

            Alleen hoop en vertrouwen op de Nederlandse Wetgeving en op de her-ingeslagen weg van

            Normen en Waarden!

            Beste medeburgers laten we allen met elkaar waken. Maak het leven Zinvol en het Bestaan Waarachtig.

           

            Er is een liedje dat nu in me opwelt.

 

            “Heerlijk land van m’n Dromen. Ergens hier ver vandaan. Daar zou ik zo graagwillen wonen.

            Dus ga met me mee…………………………………………….. Samen naar Het Heerlijke Droomland.

           

            En bijna tegelijkertijd een Negro-spiritual;   

           

            Were You there when they Crucified my Lord?. Sometimes it causes me to tremble, to tremble! Jou Too?

           

            Kent u dat ook?

 

            En het allerbeste met u en met uw gezondheid, uw gezin, uw familie, uw

            vrienden en alles wat u nog heeft te wensen.

            Voordat het echt te Laat is.

 

Jan E.W. van de Beek.   

 

 

            Geboren te Roermond op 23-12- 1936  en thans wonende;

Korvelplein 210

5025 JX Tilburg.

 

Bijlagen: no 1: Omtrent hoe het zou kunnen (is) zijn gegaan met een Contract de   “WinstVerDrieDubbelaar)

              no 2: Vragen, verzoeken en aanvragen Cruciaal bij WCK VERGUNNING..                                                                5-5

 


 


Bijlage nummer1: behorende bij Manifest van 10 maart 2005

 

Deze  bijlage  is  als a.h.w.  een  OP SCHRIFT  GESTELD E  ERVARING  VAN  MIJ,   JAN VAN DE BEEK.

Waarom ik eens goed  ging  nadenken hoe  het is gegaan met mijn contract de WinstVerDrieDubbelaar.      

Al  die  ellende!     Met name o.a.het CONTRACT  de  “ WinstVerDrieDubbelaar ”  .Foei, wat  een  misselijk  makende 

ervaring. Weg  spaarcenten!       Weg voorzieningen pensioen!

Zeker na het gebeuren rond om het daarop  volgende  DEXIA AANBOD!      En alle opgedane ervaring  gedaan  zit

in de correspondentie,  over en weer,  tussen Dexia en mij.    Het is geen prettige ervaring tot nu toe geweest  en de

algemene   tendens   is  nu,  dat er wel eens iets helemaal  mis zit met  Dexia ( en haar Rechtsvoorgangers).

Dit blijkt nu na  al  na  twee  jaar;  het door Dexia  gelanceerde  Dexia Aanbod  en alle  daarna  tot op heden gevoerde

processen.    Processen  ,  waar uit (pas) nu blijkt hoe  verwerpelijk  de  LeaseContracten blijken te  zijn. 

Dat alle  Aandelen-Lease Contracten,  achteraf  niet blijken te deugen en gelukkig  al   veel  Gedupeerden het gelijk

aan hun kant hebben bevochten,  met  al heel veel  sucses.     Hoera.   Ja toch !    Mispoes Dexia  en haar  Rechtsvoorgangers.

Er dient een einde  te komen aan al het ondervonden vooral  psychisch geleden leed.   

En financieel  is het een steeds groter wordend verlies !!

Verlies,  nogmaals te danken aan het uitbaten van …….?        Zie mijn Manifest hierover .

 

Vandaar dat ik, Jan van de Beek,  EEN MANIFEST  heb geschreven, om met dit Manifest;  te verzoeken aan alle ,  in

Het bijgaande  Manifest  vermelde Personen en instanties vermeld,   om met onmiddellijke  ingang – enom  te   voor-

komen  een toenemend   psychisch   leed  en daar bovenop veel   financieel   verlies.     Verlies   te  wijten niet  alleen

aan beurs  schommelingen;  maar aan de ondeugdelijke  opzet van de Aandelenlease Contracten.

Bij eerst  legio  en nadien  Dexia.     Tevens is het manifest verzocht aan hen,  de personen en instanties, om ook het Dexia  Aanbod

nietig  te  verklaren..Een  Delia  Aanbod, dat is gestoeld op eveneens  hebberigheid,  ondeskundigheid en daarom  ontoelaatbaar

 geacht.

Een citaat uit een van de verkoop aanmeldingsformulier/folders van Legio juni 2000,“Insturen voor 10 augustus 2000.

Betreffende en aangaande de WinstVerDrieDubbelaarvan toendertijd; Legio-Lease:                                          1-10                                                                                                                          

 

“Inschrijving sluit bij fl 250 miljoen.” !!!? Citaat:” En nu komt het bijzondere:

“ Na een jaar en na twee jaar wordt voor u eenzelfde aandelen pakket gekocht, tegen de zelfde aankooprijs

als eerstepakket”.  “Ook al is de koers op dat moment veel hoger!” 

(hier zit al een deel van het totale venijn in !)

Verder in de folder;  “Het volledige aandelen-pakket van fl  42.893,10 is op deze unieke manier eigenlijk al dag

 voor dag voor u aan het werk!”

Let op!.  “Inschrijving sluit bij fl 250 miljoen”/ Sluit voor 10 en daarna 20 augustus ( Folders juni 2000)

 

En al de door Legio(lease) op de markt zijnde aandelenleaseproduckten hadden/hebben

niet de vergunning betrekking hebbende op de Wet op het Consumenten Krediet (WCK)

Derhalve zijn alle, maar dan ook alle AandelenLease-Contracten alleen al op grond van het:

Niet in bezit hebben van de vereiste WCK vergunning, en daardoor  ondeugdelijk en nietig!

Vergunningen zijn niet overdraagbaar.     Derhalve kon LEGIO-LEASE contracten niet

overnemen van Labouchere. Legio-Lease bezat eveneens geen Vergunning WCK en kon

die, wel/of niet hebbende, overgedragen bij de overname door Dexia en haar resp.

Rechtsvoorgangers.  Waarvan acte!

 

Veronderstelling 1:

 

Inschrijving sluit bij fl 250 miljoen. D.w.z. zodra Legio bereikt had 250 miljoen Gulden.

(116.260 miljoen euro ); Kon Legio op de beurs een bulk aandelen gaan kopen ter waarde van ¤ 116.260 miljoen.

Een bulk aandelen v.n.l. samengesteld uit de aandelen; AHOLD, ING. KPN, AEGON, KON.OLIE, en daarna TNT

POSTGROEP!!!

 

Veronderstelling 2:

Inschrijven betekent hier a.h.w. hetzelfde als dat,  b.v. AHOLD op de beurs aankondigt een aandelenuitgifte te doen

van116.260 EURO met een sluitings datum van b.v. 6 juni 2000.

 

Aan de veronderstellingen  1 en 2; Daar is nog ‘niets mis’ mee!

 

Maar nu komt het:

 

Veronderstelling  3:

 

Er was  bij Legio geen sprake van een aandelen uitgifte doen op de beurs, maar Legio

kocht ineens een bulk aandelen in en werd daardoor een fikse grote aandeelhouder van

genoemde bedrijven, met vermelding onder veronderstelling 1 ( zie bovenstaand)                                                                                    

Veronderstelling 4                                                                        

a          Legio heeft vooraf een zeer slim, uitgekookt plan gemaakt en om op een slinkse wijze,

In het bezit te komen van zeer groot aandelenpakket op naam van Legio maar ter ondersteuning

van de bedrijven zoals hierboven vermeld. En let nu op: Legio werd grootaandeelhouder en niet u, noch ik.

U bent aan Legio na aanmelding c.qinschrijving bij Legio participant geworden. U bent voortaan aan Legio

geld gaan lenen. U heeft aan Legio juist geld verstrekt en niet geleend. Daar kom ik onderstaand uitvoerig

op terug.

b          Na dus het aankopen van deze grote bulk aandelen in juni 2000 is Legio van start gegaan met de geraffineerde

werving naar financiers, om het door hen benodigde kapitaal: groot  € 113.260 miljoen bij elkaar te schrapen.

En zij zochten niet naar Grote kapitaalkrachtige instellingen, zoals Banken; maar juist en wederom heel slim 

en sluw; Zij, Legio, zochten de kleine man. De kleine burger. Slachtoffers; en nu genoemd de gedupeerden.

 

Veronderstelling 5

Lease’s werden (participanten) van aandelen maar op genomen in een bulk van één groot Aandele-

Pakket in het bezit van Legio.

Een bulk van aandelen die Legio in een keer heeft aangekocht op  de beurs en alleen daarom gegarandeerd        2-10

kon vermelden: Aankopen steeds tegen dezelfde koers als nu!  Ook als de aandelen zouden gaan stijgen!

Dus v.n.l. aandelen: AHOLD, ING BANK, KPN, ABN-AMRO BANK, KON.OLIE, EAGON en later TNT

POSTGROEP.   Genoemde instellingen/bedrijven ging het in 2000 niet voor de wind.                

Immers de aandelen  waren Sterkaan het dalen. Hier zit al een clou, en waarop ik onderstaand op terug kom.

 

Veronderstelling 6

 

Een deel van hun sluwheid zou kunnen zitten in wel het volgende;

a          Legio kon al direct met opties en puts fiks gaan verdienen.Daar zijn ze zeer bekwaam in.

Niet waar?

b          Ook werden aan hen uitsluitend de komende dividenden uitgekeerd en niet aan u.

c          Zeer belangrijk. U betaalde aan hen rente over uw eigen participatie. Dit was en is nog steeds

een belangrijke ‘inkomstenbron’ voor eerst Legio(-Lease)/Labouchere en daarna voor de

Dexia Bank Nederland N.V

d          Op uw jaaropgave(n) werd vermeld: de door u betaalde rente bedraagt Y Euro’s die u bij belasting

aangifte aftrekbaar kon stellen!  Evenals;

e         Uw  z.g.n. waardepakket aan aandelen werd braaf door u en eveneens op uw aangifte vermeld.

U kon uw schuld aftrekken van uw vermogen

f           Legio en daarna Dexia klapten in hun handen van plezier. Immers op papier hadden zij voor u

en de belastingen z.g.n. geen bulk aan aandelen meer in hun bezit. Het mes sneed, en snijdt

steeds bij hun aan twee zelfs aan drie kanten. Geen vermogenbelasting betalen en rente          betalingen doch louter

            innen en innen maar.

g          De gedupeerden- lees de brave participant- betaalt (de) dan voor hen de belastingpenningen.

Slimmer dan, om zoiets bedenken; is bijna niet voor mogelijkte houden.                                                                                                                                                           

Veronderstelling 7                                                                                                                                               

 

De aandelenpaketten- de bulk- is(zijn) voor alsnog geen zeeschepen en/of onroerend goed.

a          De aandelen zijn nog nog steeds in het bezit van nu Dexia.

b          Dexia heeft naar alle waarschijnlijkheid bij afloop van de ‘contracten’( lees afloop participant) geen

enkel aandeel verkocht want dat zou betekenen: Nog steeds een enorm verlies voor hen op dat moment.

Zij zijn niet ‘Gek’ doch reuze sluw. Immers zeker als u:  B.v. het Dexia Aanbod- keuze A1- bent aangegaan,

aflossing in veel terminijnen tegen een z.g.n. billijke rente, dan verkopen zij zeker niet.

Want u, wederom ‘participant’ betaalde rente over, let wel: Dan niet verkochte aandelen en daardoor behoefde

Dexia dan ook die bulk aandelen niet te verkopen!

U: ‘aandeelhouder’(Dexia): zorgt er toch maar voor, dat u blijft betalen en te blijven betalen;

zodat er ruimschoots geld bij Dexia voorhanden blijft!   Zij wachten de betere tijden af. Ja toch!?

Dat zou u  (‘gedupeerde’) toch ook doen, niet waar!?

 

Veronderstelling 8

 

a          Het product de WinstverDrieDubbelaar,( doch ook alle ‘Aandelen-lease -Contracten’) die voor

de WinstverDrieDubbelaar op de markt zijn gesmeten); zijn geen overeenkomsten die inhouden

dat u geen geld heeft geleend, maar u uw geld heeft ‘uitgeleend’ en ter beschikking gesteld tot financiering.van!.

Zo en dan niet anders , zou het wel eens gebeurd kunnen zijn.

b          Dienaangaande zijn die ‘Contracten’( overeenkomsten) in het kader van allen hierboven reeds gestelde

veronderstellingen ondeuglijk, ongeldig !!!

Daardoor zijn die “Contracten” op een waarschijnlijk, en met een geheel andere doel ‘gemaakt’/gestoeld;

dan ons danwel is/werd voorgeschotel!

En dan louter dan tot doel hadden u( de gedupeerde) te laten betalen/financieren voor het aankopen van een bulk

aandelen die niet op uw naam zijn gesteld:   Maar op naam dan van eerst Legio en daarna Dexia.             

Legio en daarna Dexia hebben ons dan misleid op een wijze; die tot op heden nog nimmer is voor gekomen.     3-10

 

c          U, gedupeerde, heeft geen aandelen verkregen, doch uitsluitend een overeenkomst waarin u, a.h.w. dan heeft

geparticipeerd.

 

Want:   Legio heeft voor u geen rekening geopend op  en op uw naam met rekeningnummer etc. …etc..

en dan ook niet op de rekening/nummer vermeld de aankoopwaarde van uw aandelen.

 

d          De jaaropgaven zijn dan een farce. Ook dan wederom dus misleiding. U diende bij uw aangifte te vermelden

uw betaalde ‘rente’, uw ‘schuld’ etc.etc.. Ook hieromtrent kom ik onderstaand op terug.

 

Maandag avond 28 februari 2005:  zou door  TROS-RADAR bekent gemaakt worden: de uitslag van

de recent door hen uitgevoerde enquête aangaande wie wel of niet een vorm van het Dexia Aanbod hebben

Aanvaard. 

Dit mede en waarschijnlijk in het kader van de te houden bemiddelings- poging door de     

Heer W. Duisenberg met Dexia en AEGON.

Er zal mede aan de hand van de uitslag, keuzes gemaakt kunnen worden; wie en welke groep van de

 ‘gedupeerden: Wel of niet in aanmerking te zullen komen voor ‘genoegdoening’ !!

 

En zo als het er op dit moment naar uit ziet; zullen de ‘gedupeerden’ die een bepaalde vorm

van het Dexia aanbod hebben ’aanvaard’ buiten de boot vallen. En dat gaat/staat niet te gebeuren!                  

 

Derhalve is het voor mij ondoenlijk om alles maar dan ook alles in deze ‘toeliching’ ten berde tebrengen.

Het enige oprechte doel dat ik met dit Manifest beoogd heb; Is om de keerzijde van de medaille te zien laten

Zien zoals Marcel van Dam dat zo uitmuntend immer deed (en nog). Om deels a.h.w. het hoe en waarom         

boven water te halen.      

 

Want:  Het is m.i. dan,  al met al een hele grote   ‘BEERPUT ‘.

Als we nu niet ingrijpen,  wederom;    kanhet dan  weer eens met de mantel ‘der liefde zou kunnen zou kunnen 

worden afgedekt.                                                          

Immers:

 

Als de veronderstellingen door mij- en m.i. kan het niet anders aldus dan zijn gegaan: zijn Dexia

en Legio(lease) geen kruideniers gebleken. Althans niet de echte betrouwbarekruideniers die wij

als burgers kennen.

Zij zullen echt niet uw aanmelding/inschrijving voor u apart als een privé zaak behandeld hebben.

U zit niet in een verzorgingstehuis waar u omringd bent door op z’n minst een of twee  verzorgers.

A.h.w. 1 op 1 situatie. Indien Legio en nu Dexia; dat, toe te juichen ‘systeem’ in de praktijk hadden

gebracht, dan waren zij nimmer aan contractvoorstellen toegekomen, omdat dan de investerings

kosten dan abnormaal  hoog zouden zijn geweest en dat hebben zij  juist  voorkomen!

Dan  zo te hebben ‘gehandeld’:

Zoals ik in mijn bovenvermelde  veronderstellingen  dan  geopperd   heb.

Het is bij hen niet te verwachten( zelfs uitgesloten) dat uw aandelenportefeuille als zijnde voor

een cliënt in de administratie werd opgenomen. Dat gelukkig is wel en gebruikelijk bij b.v. de

RABO BANK en andere Aandelenbeheerders van naam, en  te goeder trouw.

Die het dan wel goed met u voor hebben, en zeker voor u  zo, zouden hebben gedaan.

 

Wij, u en ik - ‘De Gedupeerden’/de ‘Slachtoffers’ zijn dan uitgebuit wis en waarachtig. Omdat ik op dit moment

in tijdnood geraak, kan ik nu - zoals ik net hiervoor schreef lang niet alles ten berde kan brengen.  

( want ik wil  het manifest  nog  laten registreren  bij de  Notaris.

Wel leg ik u onderstaand wel een heleboel vragen aan u voor; doch eerst en geënt op de

WinstVerdrieDubbelaar;                                                                                                                                      4-10

het volgende:           ‘Vermeld in een van hun folders:                                                                                

“EN STEEDS TEGEN DEZELFDE KOERS ALS NU !”  Dat DEXIA , LEGIO, 

LEGIO-LEASE, LABOUCHERE, AEGON EN ANDERE ONDERNEMINGEN

DIE AANDELENLEASE CONTRACTEN in NEDERLAND OP DE MARKT

HEBBEN GEBRACHT : Dit v.n.l.  hebben gedaan ten behoeve van uitsluitend  hun  eigen 

belangen en dan alles : OP BASIS VAN ONJUISTE INFORMATIE

OmTRENT DIE PRODUCTEN.

 

LEASECONTRACTEN DIE HEBBEN GELEID TOT BETALEN VAN RESTSCHULDEN.

RESTSCHULDEN DIE MIJIN INZIENS NIET ZIJN VOORTGEVLOEID UIT BEURSVERLIEZEN

MAAR  UIT, - OP Z’N ZACHTST UIT- GEDRUKT- ZIJN ONTSTAAN UIT: 

Volkomen opgezette MISLEIDING VOORLICHTING EN INFORMATIE BETREFFENDE ‘HUURKOOP’

VAN LEASEAANDELEN-CONTRACTEN MET HET OOGMERK UITSLUITEND EIGEN GEWIN VOOR DE

VERKOPERS VAN LEASEAANDELEN CONTRACTEN.  Uitbaten van……????                                        

Allereerst vragen, die beantwoord zouden moeten worden.

 

Wanneer heeft Labouchere de aandelenlease maatschappij verkocht aan Legio-Lease?   En waarom?                                                                            We weten dat Labouchere de ‘handel’ heeft verkocht aan Legio-lease:.                                                      

Hoe zijn dan alle contracten overgedragen?

 

>>        En hoeveel geld was daar mee gemoeid?  En op welk tijdstip aangekocht/verkocht.

>>        MET WELKE CONTRACTEN EN WANNEER IS LEGIO-LEASE daarmee het eerst op DE MARKT GEKOMEN.

>>        EN WAAROM WEKEN DIE CONTRACTEN BEDUIDEND AF VAN DE CONTRACTEN VAN LABOUCHERE?

>>        Waarom heeft De DEXIA BANK NEDERLAND NV ;  LEGIO, AEGON e.a. overgenomen?**               

>>        Waarom langlopende contracten die niet voortijdig konden worden of mochten opengebroken?

 

En ik vroeg met een brief aan u, Dexia/Legio, mij  daar omtrent antwoord op te geven?

Het antwoord van u, Dexia/Legio, was :

 

“Kan wel, doch wij raden u dat ten zeerste af.  Want een fikse boete, van maar liefst 20 % , zou boven op de afkoop

dan dor mij betaalt dienen te worden! Waar gebeurd!!  Het antwoord deed me toen verstijven. Dat had ik zo niet verwacht.

De middelen om het toen toch te doen , de afkoop, had ik niet. Dus braaf het contract dan maar aanhouden.

Dus flink betalen anders kwam je er niet onderuit. Nu, maart 2005; zou ik alles uit mijn kast hebben gehaald, na nu

beter weten, om het contract te ontbinden en zelfs dan al nietig hebben laten verklaren!

Nog steeds blijf ik protesteren met geheel m’n hart en wat dies meer zij!

 

>>        Welke mandjes( manden) aandelen werden ‘ingekocht”? En wanneer?

>>        Er waren sluitings data van inschrijving zelfs met een tot maximaal van 250 miljoen gulden.

>>         Daar hebben zij, Legio zich totaal niet aan gehouden. Op welke tijdstip(en) kon er niet meer worden ingeschreven. 

>>        B.v. de contracten, met name de

WinstVerdubbelaar en de WinstVer-Driedubbelaar en Winstver10dubbelaar en tot welk maximaal inschrijf bedrag?  

>>         Waren het uitsluitend, naar ik meen, aandelen; ABN-AMRO, ING, AEGON, KON.OLIE, AHOLD, KPN en v

daarna TNT POSTGROEP M.i. hadden alleen juist de bovenvermelde groep van BEDRIJVEN ONDERLING

verbanden  KPN +TNT >>>>>ING?…….. AHOLD, AEGON. KON OLIE >>>>ABN AMRO.

Al de genoemde bedrijven waren/zijn geen kruideniers. D.W.Z. zij houden zich niet bezig met peanuts.

 

Kan niet en is zeker niet  te veronderstellen: Maar je weet het maar nooit zeker. U wel? 

 

Samenwerking van juist de “ Grootmachten”; daar zit/ligt dan (als het zo is?):

Dan is er nog steeds een adder onder het gras!                                                                                        5-10

 

Waarom verstrekt Dexia, aan alle gedupeerden  maar geen inzage van de door hen opgevraagde stukken?            

 

Heel ‘simpel’ zou het wel eens kunnen zijn ‘aangepakt:

Legio Lease heeft voor de start van elk contract m.i. enorme aandelen pakketten aandelen op

de beurs gekocht en niet in deeltjes. Wetende dat ze de dan, door het afsluiten van contracten met het

toen dan, om fiks wat geld te halen bij v.n.l.  afnemers - de kleine burger(s),

( nu nog gedupeerden in de volksmond genoemd) :

En de ‘gedupeerden’ er dan, met dat ’innen van geld’ er in laten stinken.

 

De burgers die met hen in zee gingen- dus met hen contracten afsloten wisten met z’n allen toen nog

nietwat er boven hun hoofd  zou gaan hangen. Nu-2005- weten zij wel degelijk beter. Gelukkig maar.

( zie de al thans recent gevoerde processen en nog gewonnen ook ! )   Welaan.

 

Wellicht en allang van te voren plannen ‘opperbest’ uitgekiend, met liefst een looptijd van 3, 5 of meerdere

jaren van decontracten. Mede door er juist verzekerd van te zijn, dat bij het afsluiten van de contracten

gegarandeerd (met fikse ingebouwde renten) enorme bedragen bij hen( Lego toen in 2000)

binnen zouden kunnen komen. 

 

Want het immers opbreken van contracten voor de vervaldag, werd uitgesloten en zelfs met klem door Legio

ontraden.   Daar heb ik weet van. (Zie s.v.p. ook hierboven onder de te stellen vragen)  Daar omtrent kan ik

een brief(2001) van Legio van overleggen! 

 

Wat is er nu m.i. feitelijk gebeurd?

Legio Legio, Legiolease toen;  hebben m.i.( Let wel: Alles nog veronderstellende!) juist voorshands fiks wat partijen aandelen

gekocht. Met geleend geld van de burgers, maar ergo de burgers hebben aan hen geld geleend. En dat is dan de door

mij thans; restende, dan te veronderstellen: De clou.

 

Ik geef hen dan, met dit manifest, een koekje van eigen deeg terug! Dexia heeft niet bij het aangaan van het  Dexia 

Aanbod, de aandelen dan verkocht.

Dat zou voor hen een financiële catastrofe zijn geworden. En bovendien zij hoefde niet te verkopen!                

 

Zij hebben inmiddels zoveel geld verwoed ‘ingezameld’ ; dat de reserves hieruit het niet nodig maakte om telkens na

afloop van een contract, beetje bij beetje aandelen z.g.n. voor de Lease's te verkopen.

 

Zij, Delia, zijn niet gek. Zij zijn uitgekookt op het kantje af bijna crimineel te noemen. Mits de veronderstellingen die ik

met dit manifest toen zo is gegaan:

Want diegene die b.v. het Dexia Aanbod met afbetaling van de “Restschuld’ zijn aangegaan waren wederom de meest

aangename cliënten voor Dexia. Want weer hebben zij burgers gestrikt door een lange z.g.n. lening. Wederom op

basis van afbetaling met een‘lage rente’ op Restschulden die juist hun kapitaal-pot- verstevigt. En Hoe !

Voor b.v. de WinstVerDriedubbelaar gegarandeerd de twee op een volgend jaren,

 

Aandelen  Inkopen, toen(2000) een ‘pakketje aandelen’,..“en  dat  steeds  voor       

Dezelfde  prijs als Nu.   ” Dat schreef  men;  over de WinstVerDrieDubbelaar 

herhaaldelijk  en  steeds maar  weer!

Nu, is de datum die op de contracten staat: De datum/uur van ingang van het contract !!

Met opties/puts etc. etc. konden zij zonder mede weten, buiten de burgers om dan naar believen

handelen. 

Winst opstrijken en de dividenden uitbetalen aan zichzelf.  De cliënt ontving/ ontvangt;

ZERO OPTIES derhalve.;  Zelfs alsde Indien de aandelenwaarde bij afloop van de contracten hoger of veel hoger had gelegen,

dan nog hadden de burgers het nakijken, omdat de dan nog fiksere winsten alleen voor Dexia en consorten,

als gevolg dan van gedane opties, puts en dividenden alsnog ruimschoots in hun schoot terecht

zouden kunnen zijn gekomen. Dat wisten zij dat, dan bij voorbaat en wellicht met ‘voorkennis’!                    

Ergo, Dexia is juist bijna blij dat de beurskoers is gedaald.                                                                          6-10

M.i. houden  zij dan, de door hen gekochte( als die al gekocht is/zijn!?) aandelen op stock; tot betere tijden.                                                         

Op papier is de cliënt vooraf en achteraf bedrogen. Papier is geduldig. Er zijn geen blokjes goud in

de kluis gelegd om de schatkist te safen. Dexia heeft nog nimmer echt opening van zaken gegeven !

 

Vreemd dan: Niet waar? Zelfs niet nu, terwijl zij keer op keer het nakijken hebben; na al verloren

reeds gedane Rechtzaken! Bij elke afloop van een contract is m.i. dan niet onmiddelllijk door

Dexia kleine Pakketjes aandelen verkocht.  Zij zouden zichzelf dan daarmee dan fiks in vingers hebben

kunnen snijden.

 

Hoe het ook zij; ( wederom een veronderstelling):

Dexia en alle bovengenoemde ondernemers/ maatschappijen zijn wellicht met elkaar verwant?!

Ze kunnen wellicht niet zonder elkaars steun, tenzij en alleen volgens de door mij,  nu vermelde en de

veronderstelde methode: Produkten te slijten waar het toen over ging. De Aandelenlease-Producten.

( Nu gelukkig maar. Geen Aandelenlease-producten meer op de markt!)                           

 

Veronderstel en neem b.v. aan , dat toen KPN  fiks in moeilijkheden zat  en evenzo AHOLD en zelfs

de twee banken; ABN AMRO en INGdaar waren problemen.

Aandelen uitgifte was toen zeken niet een optie die hen kon ‘redden’ maar juist  wellicht door

toedoen  van aankoop van aandelen door LEGIO etc.etc. met de ‘gegarantie’ van toen:  Uit de

gegarandeerde fikse 'leenopbrengsten'! uit op te starten aandelenleasecontracten dat zou wellicht de

oplossing toen zijn geweest.

 

Dat bracht ‘verlichting’ bij de in ‘nood’ verkerende bedrijven. Daarom dient te worden nage-

gaan op de beurs  wanneer er en hoeveel aandelen er zijn gekocht bij de opstart van b.v. de

Leasecontracten De WinstVerDubbelaar en WinstVerDriedubbelaar?

 

Op welk tijdstip, dag en uur, en jaar!  Hoeveel ‘gedupeerden’ waren er dan soms al ?

En wanneer b.v. in 2003 zijn er aandelen verkocht door Dexia?

Toen de gedupeerden a.h.w. gedwongen werden ‘Hun”(lees Dexia aandelen) te verkopen. 

 

Veronderstelling  3

Laten we Dexia alleen maar met z’n allen op z’n minst vragen:

>>       TOON AAN D.M.V. EEN OPRECHT ACCOUNTANT ONDERZOEK WANNEER ALLE AANDELEN

ZIJN INGEKOCHT EN TOON MAAR EENS AAN DAT b.v. IN 2003  AANDELEN ZIJN VERKOCHT?      

>>       Toon aan; Hoe het mogelijk was om telkens aandelen, jaar na jaar voor dezelfde koers

‘dan nu (toen), in te kopen.

>>      Aandelen zijn m.i. in eens toen;  voor b.v. drie jaar ingekocht, met gebruik van opties en puts of

tegelijkertijd en dan gelijktijkdig bij het plaatsen van heel grote pakketten aandelen.

En dit keer na keer!?  Kan dat dan nog worden uitgezocht?

 

>>       Het is dan makkelijk genoeg om te beweren ‘telkens tegen dezelfde koers’. En daarna;       

Gefeliciteerd, toen m’n contract afliep.  Uw Restschuld is zoveel EURO’S; we bieden U

een ander product aan, met echt de goede garanties. Zie ons product KoersExtra. ‘Dat wel’.

De enz. enz. Zie de folder van het Legi O Lab!  Etc. etc.!!!

 

>>       Wij de gedupeerden zijn op een verkeerde wijze bezig tegen Dexia. Dit uit angst om te proce-

deren tegen Dexia. Vooral na de verstrekte; ’bijlagen’ bij het Dexia Aanbod. Daar schrik je van.

 

Daar kom je als burger zo maar niet onder uit. Daar heb je een stevige Advocaat voor nodig.   

Maar ook de tijd ontbrak. Er was sprake van dwang en noodzakelijk mede ondertekenen

van de Partner! En waarom( Legio) werd in 2000 medeondertekening niet verlangd? En bij het aangaan

van het Dexia “Aanbod !” ; werd dat in 2003 wel vereist. Nota bene!

Had Dexia inmiddels ‘de foute  door ?                                                                                                                     7-10

Wij, ‘de gedupeerden’ moeten de wijze van aanpak, de aanpak naar Dexia, drastisch anders gaan doen.

Daar vragen zij zelf toch om. Ja toch.

 

>>       Opvragen van de jaarstukken maar; vooral dan de ook de kwartaalstukken en alle

transacties omtrent aan-en verkoop van aandelen per contract openbaar laten maken!. Ja toch!

>>       De gedane uitbetaling en ontvangsten van alle contractanten/gedupeerden, ook op papier!

>>       Dus de gespecificeerde dag, -maand en uur/minuut-koersen van aankoop en verkoop van

aandelen en voor welke bedragen. Eveneens op papier aantonen en ter controle aanbieden,

aan een ieder die daar met recht om vraagt. Dexia is toch onze Bank die onze belangen dient

te behartigen!?  

 

Want al boven staande is heel zeer serieus,  en dan ook  zeer belangrijk .  

 

En dit alles echt eerst te laten uitzoeken door objectieve, onbevoordeelde accountants en

zonder enige vorm van eigen belangen/behartigingen.                                                                       

En gelijktijdig dan aan te stellen een commissie om dit alles mede te beoordelen en te rapporteren.

 

NU, voor dat het te laat is!

 

Als je Dexia schrijft of belt en je vraagt wanneer de aandelen van je zijn aangekocht c.q. verkocht op

uur, dag (zelfs minuut) krijg je te horen; ”  Op het voor ons juiste moment. We wachten de laagste of

anderzijds de hoogste dagkoers af. We kopen de dag voor de op het contract vermelde datum van overeenkomst

de aandelen in, of verkopen voor de dag van beëindiging.

 

Dat maakt al verschil uit in de waarde van de aandelen in hun voordeel.                                                                                                                               

 

Dus deze ‘kleine’ winst(en) zijndan niet voor de gedupeerden. Het zou toch heel verbazingwekkend

zijn als, ( na mijn veronderstellingen): De ‘gekoppelde’ samenwerkende ‘bezweerders’ zoals boven

vermeld:  Legio( nadien Dexia) met b.v. ABN AMRO en ING en het pakket AEGON, KPN, KON.OLIE

zo kruideniersachtig zouden zijn bezig geweest. Ik mag daar niet van uit gaan. Dat doe ik dan ook nu

nog niet.  Of wel, ik weet het effe niet meer!

 

Maar toch, ergens wringen m.i. wel een paar schoenen.  “Schoenen’ waar een echte schoenma-

ker wel voor garant staat.  Goed passend, op maat en kleur en met bijna een levenslange garantie.

A. h.w. een voorziening voor  ‘pensioen’ daar doel ik op!   Daar hadden de meeste mensen; door

het aangaan van Leasecontracten toch rekening mee gehouden.        Of niet soms? 

Net zoals in een Zorgcentrum bijna  de  1 op 1 een situatie.                                                         

Zo’n 1 op 1 situatie daar kun je bij een Bank niet om vragen. Dat zou toch abnormale hoge kosten

met zich meebrengen. Daar zouden zij( Dexia en voordien Legio) dan van onderuit (zijn) gegaan.

 

Voorlopige Conclusie(s) uit veronderstellingen;                                                      

Ik ga nu- voorlopig- uit van een totaal ander beeld uit dan aan ons, de gedupeerden tot nu

toe over de Leaseproducten is of werd voorgeschoteld.                                                                                    

 

Dit, tot dat  Dexia  echt  inzage  geeft  van de boeken  en de boekhouding  in  zijn totaal.

En niet alleen dewartaal- of jaarcijfers. Ook niet de balansen.           Maar juist de geld/aandelen-transporten.  

Een N V , behoort juist deze informatie ter inzage te geven:                                             

Allereerst Nu echt laten aantonen elke aan- en verkoop van aandelen en, zulks dan, alvorens er bemiddeld wordt!.

Over aandelen van ons die zij zich dan in mijn veronder-stellingen hebben toegeëigend.                                       8-10

 

                                   DAG VOOR DAG, UUR VOOR UUR EN MINUUT TOT MINUUT

 

En vooral in welke hoeveelheden/partijen?

Als dan blijkt, dat per individu is gehandeld naar eer en geweten, dan neem ik de door mij thans

gedane en dan onjuiste veronderstelling (en) GEDAAN MET DIT MANIFEST en deze bijlage

ONMIDDELLIJK TERUG.  En biedt ik mijn welgemeende excuses per omgaand aan.

 

Maar nu, 10 maart, valt er weer even aanmanigsbrief voor mij en mijn vrouw van Dexia binnen. En te

weten dat zij op 28 februari ons schreven, ” hiermede bevestigen wij de ontvangst van uw brief(ven)

van 9 resp. 12 februari .Vanwege drukte hebben wij enige tijd nodig om u te beantwoorden.

Vertrouwende  dat u daar begrip voor heeft, hoogachtend,” 

Die brieven aan hen waren wel4 kantjes met nog onopgehelderde vragen. Wij hebben besloten;

in november van het vorig jaar niet meer te betalen met een voor u,Dexia, zo’n gemakkelijke

automatsche incasso opdracht. Die machtiging(en) hebben wij geblokkeerd voor onbepaalde tijd. Dat weet u.

 

Betaald hebben we nadien, dit om even deurwaarder ‘te weren’. en dus normaal met een overschrijving

betaald tot en  met eind decemeber. En met nog steeds op elke betaalopdracht tevermelden:

Onder protest en met voorbehoud van alle Rechten. Punt uit. Hebben we nu ineens helemaal geen

recht meer op antwoord? Zie, Dexia, al mijn gevoerde correspondentie er maar eens op na. T.a.v. ook de

WinstVerDubbelaar heb ik tot het laatst toe op mijn betalings acceptgiro’s steed vermeld: Dat wat ik hier voor

Net schrijf over “Onder protest etc.etc. Daar heeft u zich niets maar dan ook niets van aangetrokken.

Omtrent het contract De WinstVerDubbelaar, kom ik terug middels een afzonderlijk te schrijven

brief aan u.

 

Wij,burgers  ”gedupeerden”?: Wij hebben toch rechten! Rechten die door de wederpartijen gerespecteerd dienen

te  worden. De vloer hoeft toch niet door ons schoongemaakt te worden?  Het is te gek om te verwoorden, dat

wij als klanten bij Dexia, telkens maar en weer telkens maar weer met een kluitje in het riet worden gestuurd.

U, Dexia, heeft als Bank zijnde een reputatie op te houden. Een reputatie die wellicht uw Rechtsvoorgangers

wel of niet - misschien een beetje - hoog in het vaandel hebben gehouden.

 

Uw Rechtsvoorgangers, Dexia Bank Nederland NV: Zouden – indien er maar b.v. 30 % zo zou/is gegaan –

alswaar ik nu in veronderstel- ; Dan zou u  m.i.:  met zo…..’n    loopje toch niet met ons door gaan?

 

Een loopje dan, dat Dexia Nderland NV; niet van haar Rechtsvoorgangers mag overnemen. Dexia is met de

overname’s wellicht ook er in gestonken. Zie het gehannes maar eens tussen Dexia en AEGON!!

Ik heb Dexia, in een van mijn vorige bezwaarbrieven, geschreven: U heeft alle recht om voor uw recht op te komen.

Dit inzake het ‘menigsverschil’ tussen u en EAGON.  Als u wint, en dat hoop ik voor u, dan bij deze

nogmaals proficiat!  Dit laatste dus, heb ik u in nagenoeg met dezelfde bewoordingen toen-vorig, jaar;

aan u geschreven. En ik meende dat toen, en dan nu nog steeds.                                                                                                                   

 

Maar van u, Dexia Bank Nederland NV; verlang ik, dat u mij en al uw klanten serieus neemt en zelfs

voor even   (lekker!)    kopje koffie uitnodigt. U heeft deels in de zaak AEGON gewonnen. uit hoofde van

een Bank, kunt u niet meer met ons sollen. Dat dient onmiddellijk te stoppen, dat Sollen. Daarmee wil in dit

geval mee zeggen; dat u niet meer kunt volstaan en alleen maar op uw wijze; ons dan als het ware af te

schepen met maar hooguit een, van de meerdere punten in brieven aan u geschreven, te beantwoorden.

 

Dat is niet correct en dat pik ik niet meer!  U beschikt over goede en dure advokaten. Wij niet. Wilt u ons dan steeds

Zo ver brengen; dat wij een onpartijdige, en meestal dure Advokaat, in de hand moeten nemen om u

te kunnen pareren?! Met ons, burgers, valt best wel te praten en wij zijn heus wel in staat om ook te luisteren..

Kunt u dat ook?   Of alleen maar denken aan    €€€€€€€€€€€€€€€€€€€   ‘S!

Een oor leggen aan al het psychische leed aangedaan door, in eerste instantie Legio en daarna Legio-Leas. En nu U zult/dient

daar toch welgehoor aan te geven? Ofwel daar thans van doordrongen zijn !?……

Zoals uw opstelling thans naar ons, de burgers is, kunnen wij niet meer aanvaarden.                                                           9-10 

 

Tigtal Stichtingen, Advokatenen platforms zijn voor ons,de burgers, op de bres gaan staan.

Zelfs omroepen; o.a.  de TROS RADAR denken in alle opzichte mee en zij zijn beslist geen opruiers

Want dat ‘proefde’ ik tussen de regels door. In een van uw recent ontvangen brieven brief!

Die brief kan ik overleggen.         

De TROS DAR werkt niet alleen in ons belang maar zelfs ook in het belang van u. U kunt uit de

programma’s ook uw voordelen halen. Evenals wij dat kunnen en mogen doen.

 

Er valt dus niet te ‘suggereren’ (tussen de regels door in een van uw brieven aan mij gescheven) dat

TROS RADAR :  “Ons”  a.h.w. ( de gedupeerden) Ophitst in hun programma’s.  Integendeel!

U heeft er zelfs belangstelling voor, anders had u in uw brief mij daar niet op gewezen!!

 

Hopelijk zal mijn Manifest met de bijlagen, u ervan overtuigen dat ik niet dit Manifest heb geschreven, louter en

alleen voor mij zelf.  Integedeel.  De nood op allerlei ‘gebied’ is bij veel burgers hoog.  U wordt zelfs door burgers tot proces-

sen gedaagd en daar gaat heel, heel veel aan vooraf!

Zelfs als het moet, zij, ( de gedupeeerden) zich dan financieel geheel uitputten.

Dat is toch niet eveneens ook uw bedoeling. Of heb ik het mis?

Dus doe t u s.v.p. niet alleen doekjes voor het bloeden aan ons aanreiken; maar gewoon oprecht opening geven van

alle zaken, waarom door ons,  aan u om werd/wordt gevraagd.   U heeft wellicht naweeën van de overnamens die

misschien uw handelen naar buiten toe in de weg staan.  Ik doel hier v.n.l op dat; u van te voren ook niet oncorrectheid

van dat dan alles (waar toen- voor de ovename, al haken en ogen aan zaten, heeft kunnen overzien. Maar wij de ‘gedupeerden ‘ zitten

er dan toch  maar mee !!

 

Ondertekend;

 

 

Jan E.W. van de Beek.

 

Geboren te Roermond  op 23-12-1936   en thans wonende

Korvelplein 210

5025JX Tilburg.

 

Deze bijlage no 1 :  Behoort  bij Het MANIFEST van 10 maart 2005 en daarvan wordt morgen 10 maart het

                            Manifest bij een bij Notaris te Tilburg bij acte  van Depot aangenomen en daarna verzonden.

                                                                       10-10
 

Bijlage 2:    bij MANIFEST 10 MAART 20005 ( JAN VAN DE BEEK TILBURG)

 

VRAGEN, VERZOEKEN EN AANVRAGEN CRUCIAAL BIJ WCK-VERGUNNING

 

Wat is er al tot dusver opgemerkt?

De AFM zegt:

Wij kunnen u melden dat Bank Labouchere N.V. tot en met 2001 een vergunning op grond van de Wet toezicht kredietwezen (Wtk) heeft gehad als kredietinstelling. Deze vergunning is verleend door de Nederlandsche Bank.

Bank Labouchere N.V. heeft géén vergunning verkregen op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck).

 

Bevestiging van de AFM:

Bank Labouchere N.V. en Legio(-Lease) B.V. géén Wck-vergunning hadden gehad.

 

opm.1.

In het register van de Wtk staat Dexia alleen ingeschreven in afdeling 1 als instelling vallend onder artikel 6. Dit is conform artikel 52, tweede lid, onder a. Derhalve beschikt Dexia niet automatisch over een vergunning voor de Wck.

 

opm. 2a.

Banken beschikken automatisch over een Wck-vergunning. Dexia Bank Nederland heeft dus een Wck-vergunning, net als haar rechtsvoorgangster Bank Labouchere. Legio Lease was geen bank. Volgens de AFM had Legio Lease geen Wck-vergunning. eventueel met alle gevolgen van dien. ten gunste van ons

aldus mijn advocaat

 

opm. 2b.

maar mijn verstand zegt me. omdat een bank als wezen geld verstrekt, en zal hij geen bank kunnen zijn zonder die wettelijke WCK vergunning. Om als bank te opereren is het gewoon een onderdeel van je voorwaarden. net als voor een bedrijf ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

opm. 3.

.. jouw advocaat heeft ongelijk op bovenstaande links is daarover van alles te vinden. B.V. dat Dexia pas een Wck vergunning heeft sinds 12-04-2003, en dat de bank labourche al helemaal niet over een Wck vergunning beschikt.

 

opm. 4a.

Bij de parlementaire behandeling van artikel 75, tweede lid (blz. 244/245 Schuurman & Jordens) staat:

Overigens zullen de bestaande WTK-instellingen ingevolge het overgangsrecht zonder nadere toetsing in aanmerking komen voor een WCK-vergunning, indien zij daarom verzoeken. Vanuit het eerder aangegeven beleidsuitgangspunt dat het brengen van de WTK-instellingen onder het regime van de WCK voor hen met zo min mogelijk beleidslasten gepaard moet gaan, is hen zonder meer een vergunning in het vooruitzicht gesteld.

 

opm. 4b.

Een uitzondering hierop zal worden gemaakt voor de kredietinstellingen die beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het kredietwezen (WTK) (Stb1978, 255). Bij deze instellingen zal de vergunning, afgezien van de eventuele toepassing van artikel 12 van de WCK, ingevolge artikel 75, tweede lid, derde volzin, van de WCK zonder meer worden verleend voor zover de aanvrager in het bezit is van een WTK-vergunning en de aanvraag betrekking heeft op de voortzetting van een rechtmatige werkzaamheid als kredietgever.

 

opm. 4c..

Zowel Dexia als AEGON/Spaarbeleg hadden dus binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de Wet op het Consumentenkrediet (1-1-1992) deze vergunning aan moeten vragen. Dus voor 1 april 1992.

 

opm. 5.

In het register van de Wtk staat Dexia alleen ingeschreven in afdeling 1 als instelling vallend onder artikel 6. Dit is conform artikel 52, tweede lid, onder a. Derhalve beschikt Dexia niet automatisch over een vergunning voor de Wck. Dit als rectificatie op mijn eerdere bericht. Dexia staat niet ingeschreven in afdeling 3 (instelling vallend onder artikel 31).                                                                                                                                 

Opgemerkt dient te worden dat ten tijde van de overgang in 1992 WTK-instellingen onder het regime van de WCK gebracht werden en hen dit zeer makkelijk werd gemaakt.                                                                               1-2

Vragen, verzoeken en aanvragen zijn dus cruciaal gebleken bij het verkrijgen van een wck-vergunning. 

Dat Dexia (voor 12-4-2003)/Labouchere/Legio(-Lease) en andere aanbieders dat niet gedaan schijnen te hebben zal hen bij bepaalde rechters opbreken. De Minister van Financiën zou hier ook nog debet aan zijn zo kan men afleiden uit de conclusie van de rechter die vindt dat aandelenlease onder de Wck wetgeving valt.

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AR2581&u_ljn=AR2581

 

De rechter:

Naar het voorlopige oordeel van de rechtbank is het begrip “geldkrediet” in artikel 1 aanhef en onder a, 1° Wck echter zodanig ruim geformuleerd dat daaronder naar de letter ook een krediet valt, dat ter beschikking wordt gesteld om daarmee te beleggen in aandelen. In het kader van een richtlijnconforme uitleg van dit artikelonderdeel mag geen doorslaggevende betekenis worden gegeven aan de toelichting op de definitie van het begrip ”geldkrediet”, vooral niet omdat men destijds onbekend was met het fenomeen effectenlease. Dit betekent naar het voorlopige oordeel van de rechtbank dat de WinstVerDriedubbelaar een geldkrediet in de zin van artikel 1 aanhef en onder a, 1° en d Wck is en dat de bepalingen van de Wck en de daarop gebaseerde besluiten op de WinstVerDriedubbelaar van toepassing zijn.

 

Wat de Minister heeft gezegd is fout.

De mededeling van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer, dat effectenleaseconstructies niet onder de Wck vallen, leidt niet tot een ander oordeel. De beantwoording door de Minister van Financiën op 6 juli 1998 van enkele kamervragen over effectenlease en de Wck, luidde als volgt:

 

quote:

“Zoals reeds bij de vraag is aangegeven vallen beleningen van effecten niet onder de Wet op het consumentenkrediet (WCK) indien: “die bestaan uit belenig van ter beurze genoteerde effecten dan wel niet ter beurze genoteerde effecten, voor zover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is, mits de kredietsom de waarde van de betrokken effecten op het tijdstip van het aangaan van de transactie niet te boven gaat” (artikel 4, eerste lid, onder h van de WCK).

Indertijd was de reden van uitsluiting dat de wetgever er van uit ging dat deze vorm van kredietverstrekking alleen werd toegepast op kredieten met bestaande portefeuilles als onderpand en in die situaties was het gebruikelijk dat financiële instellingen niet verder gingen dan het verstrekken van een krediet tot ca 70% van de waarde van de portefeuille. De huidige effectenlease-constructies bestonden toen nog niet.

Daarnaast werd overwogen dat hier sprake is van transacties die meer in de vermogenssfeer liggen dan in de consumptieve sfeer (zie Kamerstuk 1986/1987, 19 785, paragraaf 4.1.2.9). Het laatstgenoemde argument is ook nu van toepassing. Ik acht dan ook geen reden aanwezig om de effectenlease onder de WCK te brengen, te meer daar de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) van toepassing is” (Aanhangsel TK 1997-1998, nr. 1470, p. 3015-3016).[Let op dit zegt de mMinister waarvan de rechter vindt dat dit onjuist is!]

Op 26 november 2001 heeft Minister Zalm een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

Deze brief is geregistreerd als:

28 122 Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector

Op pagina 29 van deze nota staat o.a.:

Wat is het nu?

De ene keer is volgens minister Zalm Wck van toepassing en de andere keer niet.

Op 26 november 2001 heeft Minister Zalm een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

Deze brief is geregistreerd als:

28 122 Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector

Op pagina 29 van deze nota staat o.a.:

 

"Informatieverstrekking aan de consument
Door het verstrekken van een financiële bijsluiter (FB) worden de aanbieders
van (complexe) financiële producten verplicht informatie te verstrekken over de belangrijkste kenmerken van deze producten. Het toezicht op de naleving van deze verplichting valt binnen het domein van het gedragstoezicht. Thans is de regelgeving over de FB gebaseerd op artikel 85a Wtk, artikel 11 Wte, artikel 12 Wtb, artikel 51 Wtv, artikel 25 Wtn en artikel 26 Wck.
Hierdoor zijn er drie toezichthouders verantwoordelijk voor de handhaving van vrijwel identieke regels en bestaat het risico dat gelijke gevallen niet gelijk worden behandeld. Dit risico wordt nog versterkt doordat de FB-plicht van toepassing is op complexe producten. Een complex product is een product dat veelal bestaat uit meerdere productcomponenten «die behoren tot verschillende soorten financiële diensten of financiële producten». In de regel worden de afzonderlijke componenten gereguleerd door verschillende toezichtwetten.
Zo valt een product als aandelenlease onder de Wck en onder de Wte. Dit betekent dat er vrijwel altijd twee toezichthouders bevoegd zijn ter zake van hetzelfde product. Voor de consument is dit niet te volgen."

Wat is het nu?

De ene keer is volgens minister Zalm Wck van toepassing en de andere keer niet.                                      2-2