De president van de rechtbank
Adres
 
 
 
Zeer geachte Heer,
 
Graag zouden wij met deze brief uw aandacht willen vragen voor de volgende zaak:
 
Zoals vrijwel eenieder inmiddels bekend is hebben Dexia en de stichting Leaseverlies op 18 november j.l. bij het Gerechtshof Amsterdam een verzoek ingediend om de Duisenberg regeling bindend te  laten verklaren voor alle aandelenlease gedupeerden van Dexia. Hierbij wordt een beroep gedaan op de Wcam die sinds 1 augustus in werking is getreden en dit mogelijk zou moeten maken. Tevens is gevraagd om alle lopende rechtszaken m.b.t. Dexia  aandelenlease zaken aan te houden totdat een uitspraak is gedaan op het verzoek tot verbindend verklaring van de regeling.
 
De stichting Platform Aandelen Lease, belangenbehartiger en vertegenwoordiger van enige duizenden aandelenlease gedupeerden (als zodanig ook in geschreven in de Kamer van koophandel) wil hiertegen ernstig bezwaar aan tekenen. Ons bezwaar willen wij toelichten aan de hand van verschillende argumenten 
Vele Dexia gedupeerden, die al jaren verwikkeld zijn in juridische procedures tegen Dexia, vallen niet onder de Duisenberg regeling en dreigen nu wederom slachtoffer te worden, wanneer rechtszaken m.b.t. Dexia ťťnzijdig worden opgeschort. Wij doen daarom een dringend beroep op u om deze situatie uw aandacht te geven en wij verzoeken u dringend om die rechtszaken, waarbij de Duisenberg regeling niet van toepassing is, uit te sluiten in de overweging die uw rechtbank zal maken naar aanleiding van het verzoek tot schorsing door Dexia..
 
Hieronder gevallen waarbij de Duisenberg regeling niet van toepassing is (deze opsomming is overigens niet limitatief):
Alle contracten die voor 1 mei 2005 zijn beŽindigd  en  waarbij het Dexia Aanbod is getekend (waarvan nog steeds moet worden vastgesteld of dit rechtsgeldig is)
Alle contracten waarbij het Dexia Aanbod is getekend en gekozen is voor call opties
Alle contracten die voor de minimumlooptijd zijn beŽindigd, maar wel na 1 mei 2005
Alle contracten die vallen onder de categorie aflossings- of garantieproduct en die na de maximumlooptijd zijn beŽindigd
Alle contracten die vallen onder de categorie aflossings- of garantieproduct en die (voor 1 mei 2005) na de minimum looptijd, maar voor de maximum looptijd zijn beŽindigd
Alle contracten die op basis van depotlease zijn afgesloten
Alle contracten, getekend door minderjarigen, waarbij geen van de ouders heeft mee getekend
Alle contracten afgesloten door ingezetenen buiten Nederland
Alle contracten waarbij een betalingsachterstand is
Alle contracten waarbij eerdere winsten bij andere contracten het bedrag overstijgen van teruggave (behalve bij vergoedingen van 10% en 33,33%)
Alle contracten van aangeslotenen van Leaseleed
Alle gedupeerden die aan het procederen zijn met het verzoek aan de rechter om het (de) contract(en) nietig te verklaren wegens de Wck
Alle gedupeerden die aan het procederen zijn met het verzoek aan de rechter om het (de) contract(en) nietig te verklaren wegens art 1:88, 1:89
 
Het aanhouden van rechtszaken zou een zoveelste vertraging betekenen in een situatie waarin gedupeerden het water al aan de lippen staat en velen de wanhoop nabij zijn. Door het structureel aanhouden en rekken van rechtszaken zoals het geval is met de Dexia zaken krijgen gedupeerden het gevoel dat  hun recht geweld wordt aangedaan. Velen spreken dan ook over rechtsweigering met als doel de gedupeerden te breken en hen over te halen hun strijd op te geven.
 
Wij willen ter ondersteuning van onze argumenten aanvoeren, dat de uitspraken meestal gunstig zijn voor gedupeerden, zoals onlangs nog (12 oktober) in Helmond waar vonnis is gewezen tegen eiseres, Dexia Bank. Verschillende belangrijke zaken uit dit vonnis:
 
"Naar aanleiding van het tussenvonnis, waarin enkel een beslissing is gegeven met betrekking tot het verder verloop van de onderhavige zaak, heeft [X] bij akte gemotiveerd betoogd dat en waarom zij belang heeft bij een beslissing in de onderhavige zaak. Uit ambtshalve bekomen informatie is de kantonrechter bekend dat nog geen zaken betreffende de onderhavige problematiek in cassatie aan de Hoge Raad zijn voorgelegd, zodat een arrest van die instantie op korte termijn niet valt te verwachten. Voorts is de kanton-rechter op grond van de inhoud van de akten van [X] duidelijk dat [X] niet wenst in te gaan op het schikkingsvoorstel, zoals dat door bemiddeling van de heer Duisenberg tot stand is gekomen.
Gegeven die nadere stellingname van [X], gegeven de omstandigheid dat binnen de termijn van aanhouding geen uitspraken van de Hoge Raad vallen te verwachten en gegeven de uitdrukkelijke wens van[X] om een beslissing ten gronde, zal de kantonrechter thans overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak.
 
14.1 Bij antwoordakte heeft Dexia nog verwezen naar het resultaat dat is bereikt in het overleg onder leiding van de heer Duisenberg. Daarbij heeft zij gewezen op het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel nummer 29414 tot wijziging van het BW en Rv. teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken. De kantonrechter gaat hier echter aan voorbij. Het overleg onder leiding van de heer Duisenberg was er op gericht om te komen tot een voorstel voor een schikking dat de individuele klant van Dexia kon accepteren of verwerpen. Dat een dergelijk voorstel tot stand is gekomen, betekent dan ook niet dat [gedaagde] daar ook aan gebonden is, te minder nu uit het feit dat zij wenst voort te procederen volgt dat zij het voorstel niet wil accepteren. Dat is ook niet onredelijk, omdat het voorstel voor cliŽnten van Dexia die zich kunnen beroepen op vernietiging van de overeenkomst bij gebreke aan toestemming van hun echtgenoot minder ver strekt dan hetgeen hun op basis van hun verweer zou toekomen, zodat zij ontegenzeggelijk een belang houden bij voortprocederen. De kantonrechter acht de inhoud van het resultaat van die onderhandelingen overigens als algemeen bekend, nu daaraan ruimschoots aandacht is besteed in de media, zodat hij zich vrij acht die inhoud bij dit oordeel te betrekken.
 
14.2 Het wetsvoorstel 29414 is niet meer dan dat, een wetsvoorstel. Het beoogt een ingrijpende wijziging van ťťn van de basisbeginselen van het overeenkomstenrecht, te weten: dat overeenkomsten tussen partijen slechts tot stand komen op basis van aanbod door de ene partij en aanvaarding van dat aanbod door de wederpartij.
 
Het wetsvoorstel beoogt immers - heel verkort weergegeven - de mogelijkheid in het leven te roepen dat een gelaedeerde gebonden wordt aan een vaststellingsovereenkomst die een belangenbehartigende persoon of instantie met de aansprakelijke schadeveroorzaker treft en bij de totstandkoming van welke vaststellingsovereenkomst de gelaedeerde zelf niet betrokken hoeft te zijn geweest, mits die vaststellingsovereenkomst verbindend wordt verklaard. Nu het wetsvoorstel beoogt een mogelijkheid in het leven te roepen die afwijkt van het hiervor genoemde basisbeginsel en evenmin kan worden geoordeeld dat het codificatie betreft van een thans (buiten de insolventiepraktijk en het arbeidsrecht om) reeds gebruikelijke gang van zaken, is de kantonrechter van oordeel dat op deze ontwikkeling in de wetgeving niet geanticipeerd kan worden, nog daargelaten dat niet is gebleken dat de bereikte overeenstemming de goedkeuring zou kunnen verkrijgen van een "verbindend verklarende rechter".
 
15. Omdat op grond van het voorgaande dient te worden beslist als na te melden, kan hetgeen partijen verder nog hebben betoogd met betrekking tot het toerekenbaar tekortschieten van Dexia onbesproken blijven. Dexia heeft zowel in conventie als in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij te gelden en zal om die reden worden veroordeeld in de kosten van het geding. "Het moge duidelijk zijn dat de gedupeerde in deze zaak volledig in het gelijk is gesteld en Dexia alle betaalde gelden dient terug te betalen."
 
Vele duizenden gedupeerden wachten op een uitspraak, wachten tot recht wordt gedaan.
Deze gedupeerden kunnen of wensen geen gebruik te maken van de Duisenberg regeling, waardoor een onnodig opschorten hun lijdensweg alleen maar verlengd.
 
Wij vragen voor de aandelenlease gedupeerden, die al lange tijd in juridische strijd verwikkeld zijn met Dexia c.s., de vrijheid te geven om zelf te beslissen of zij daarmee door willen gaan of niet.
Het schorsen van rechtszaken die niet onder de Duisenberg regeling vallen hoort niet thuis in een rechtstaat die Nederland behoort te zijn en zal grote schade aanbrengen aan het geloof in die rechtstaat die wij als burger in Nederland (nog) hebben.
Het kan toch niet zo zijn dat de belangen en invloed van de financiŽle wereld en sommige belanghebbenden binnen de overheid prevaleren boven het recht waar uw rechtbank voor staat en vele gedupeerden hun hoop op gevestigd hebben.
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en uw consideratie,
 
Met vriendelijke groet,
namens de vele procederende gedupeerden
 
 
 

Piet Koremans
Voorzitter stichting Platform Aandelen Lease