Conceptbrieven


Conceptbrief Opt-out regeling  /  De conceptbrief is hier te lezen c.q. te laden.


Vertrouwen opzeggen in stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Lees hier verder


Hieronder een weergave van een conceptbrief over nietigheidheidsverklaring i.v.m. de Wck.

Contracten vallen onder de Wck als de aankoopsom van de effecten (dus zonder rente) per contract lager is als:
€ 22.689,-- ( f 50.000,-- )  Per 1 januari 1992
€ 40.840,22 ( f 90.000,--)  Per 22 februari 2001
€ 40.000,-- ( f 88.148,-- )  Per 18 sept. 2003

Om nietigheid in te roepen kunt u deze brief aan Dexia verzenden. De conceptbrief in 'Word' kunt u hier downloaden.Dexia Bank Nederland N.V.
Postbus 808
1000 AV AMSTERDAMGeachte heer, mevrouw,

Hiermee breng ik in het volgende onder uw aandacht.
In het verleden ben ik/zijn wij een of meerdere effectenlease-overeenkomsten aangegaan met Dexia (dan wel één van haar rechtsvoorgangers). Het gaat om de volgende overeenkomst(en):
datum contractsnaam contractsnummer
[...datum...] [...contractsnaam...] [...contractsnummer...]
[...datum...] [...contractsnaam...] [...contractsnummer...]
[...datum...] [...contractsnaam...] [...contractsnummer...]
enz.

Gezien het bedrag van de aankoopsom van de effecten (de 'kredietsom') per overeenkomst - dient te worden vastgesteld dat de Wet op het Consumentenkrediet (Wck) van toepassing is. Sedert augustus 2000 heeft u Bank Labouchere van Aegon overgenomen. U heeft evenwel eerst per 12 april 2003 een Wck-vergunning verkregen, welke overigens uitsluitend ziet op het verstrekken van renteloze leningen als bedoeld in het Dexia Aanbod (aldus onder meer de uitspraak van de rechtbank Almelo van 23 februari 2005, LJN-nummer AS729062124 HA ZA 04-83). Uw rechtsvoorgangers beschikten in het geheel niet over even bedoelde vergunning.

Bank Labouchere / Legio Lease was onbevoegd om de overeenkomsten af te sluiten.

De overeenkomsten zijn derhalve wegens strijdigheid met de Wck ex artikel 3:40 lid 2 BW nietig aangezien - zoals weergegeven in de uitspraak van de rechtbank Almelo van 23 februari 2005, LJN-nummer AS729062124 HA ZA 04-83 - het artikel 9 Wck niet uitsluitend ziet op bescherming van een van de partijen bij de overeenkomsten. In de memorie van toelichting op de WCK (kamerstukken II 1986-1987, 19 785, nr. 3, blz. 27) wordt hieromtrent immers gesteld:

"Aan het onderhavige wetsontwerp ligt, in aansluiting op het voorgaande, de visie ten grondslag dat er een kader dient te zijn, waarbinnen kredietgevers verantwoord op de markt opereren en consumenten, geruggensteund door goede markt- en productinformatie, op redelijke voorwaarden krediet kunnen opnemen."

Voorts vermeldt de memorie van antwoord op de WCK (kamerstukken II 1987-1988, 19 785, nr. 7, blz. 10) dat gekozen is voor een zodanig vergunningenstelsel, dat serieuze ondernemers zonder moeilijkheden de markt kunnen betreden. Dit vergunningenstelsel is dus blijkens de wetgeschiedenis kennelijk mede gericht op bescherming van de toegelaten aanbieders tegen ondeskundige en/of malafide concurrenten met als achtergrond dat een negatief imago van de financiële markten schadelijk is voor een goed functionerende economie en daarmee het algemeen belang schaadt.

Deze bredere doelstelling van de WCK volgt ook uit de parlementaire geschiedenis van het Wetsvoorstel financiële dienstverlening. Zie hiervoor kamerstukken II 2003-2004, 29 507, nr. 3, par. 2, waarin onder meer wordt opgemerkt dat de zorgvuldige behandeling van de consument tevens bijdraagt aan ordelijke en transparante marktprocessen en een beter functionerende economie en dat de WCK al tot op zekere hoogte bijdraagt aan een effectieve bescherming van de consument.

Hierbij roept (roepen) ondergetekende(n) hierbij (meer) subsidiair de nietigheid van de [overeenkomst(en)] in wegens strijdigheid met de Wck.

Voor zover u zou stellen dat de Wck uitsluitend zou strekken tot bescherming van een der contractpartijen en dientengevolge geen beroep zou kunnen worden gedaan op de nietigheid als hierboven bedoeld, vernietigen ondergetekenden hierbij de rechtshandelingen op grond van artikel 3:40 lid 2 BW.

Hoe dan ook zijn de door mij (ons) betaalde termijnen zonder enige rechtsgrond - derhalve onverschuldigd - aan u voldaan. U bent gehouden deze termijnen als onverschuldigd betaald te restitueren, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling tot de datum van algehele voldoening.

Ik (wij) stel(len) u hierbij uitdrukkelijk aansprakelijk voor alle schade die wij als gevolg van de gronden zoals hierboven omschreven - direct, hetzij indirect - hebben geleden, lijden, dan wel nog zullen lijden. De in deze bedoelde schade - inclusief de door cliënten gemaakte en te maken kosten van rechtsbijstand - is nog nader op te maken bij staat.

Verder verzoek(en) ik ( wij) u hierbij, en voor zover nodig sommeer ik (sommeren wij) u daartoe, om binnen veertien dagen na heden mij (ons) schriftelijk te bevestigen dat u instemt met de vernietiging van de overeenkomsten, dan wel het inroepen van de nietigheid en dat u aansprakelijkheid in deze erkent, dan wel dat u de volledige schade zult vergoeden.

(Eventueel)

Mocht (en) ik (wij) uiterlijk [datum] a.s. geen dan wel een afwijzende reactie hebben ontvangen, dan zal een gerechtelijke procedure worden geëntameerd, teneinde een verklaring van recht te verkrijgen dat de overeenkomsten middels onderhavige brief werden vernietigd, dan wel dat rechtsgeldig de nietigheid werd ingeroepen, dan wel teneinde vergoeding van de schade in rechte te verkrijgen, waarbij alsdan tevens aanspraak gemaakt zal worden op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

In afwachting van een spoedige reactie uwerzijds, verblijft,

hoogachtend,


[uw naam]
 


Op 28 maart j.l. heeft de Rechtbank in Den Haag uitgesproken dat het "Vliegwielproduct" van Aegon ook een overeenkomst is die onder "huurkoop" valt. Bekijk hier de uitspraak.

Hierdoor is het mogelijk dat de echtgeno(o)t(e) cq partner geregistreerd partnerschap van iemand die een "Vliegwielcontract" heeft afgesloten en waarbij door deze partner niet meegetekend is, om dit contract buiten rechte te vernietigen. Let wel, de vernietigingsbrief moet wel door de niet getekende partner worden opgesteld en geldt tot nu toe alleen voor het "Vliegwielproduct" van Aegon.

Hieronder staat een link. Indien u deze aanklikt wordt er een "conceptbrief" geladen in "Word" welke handelt over "Vliegwiel" van Aegon en waarbij de vernietiging wordt aangezegd. In deze "conceptbrief" hoeft u alleen de gegevens in te vullen die betrekking hebben op uw contract en uw naam, adres en woonplaats. Indien u deze vernietigingsbrief aan Aegon in 'Word' wilt downloaden, klik hier.

Een zelfde brief waarbij de nietigheid wordt ingeroepen op grond van het ontbreken van een Wck vergunning die we hebben opgesteld voor Dexia, is ook gemaakt voor voor Vliegwiel van Aegon. Indien u deze nietigheidsbrief aan Aegon in 'Word' wilt downloaden, klik hier.


Let op dat uw recht op procederen niet verjaard!
Dit kan voorkomen worden door het opsturen van een zogenaamde stuitingbrief. Concept stuitingbrieven zijn aan te vragen bij koremans@planet.nl

De volgende concept-stuitingbrieven hebben wij voorhanden :
- Stuitingbrief Dexia algemeen
- Stuitingbrief Dexia Eegalease situatie
- Stuitingbrief Spaarbeleg t.b.v. Sprintplan

Voor meer informatie lees het artikel over verjaring onder 'PALpraat'.

Op advies van Sara Etty zijn de meeste van de huidige conceptbrieven verwijderd. Zij bleken verouderd te zijn en zodoende dient u één brief naar het incassobureau en één - minder uitgebreide - brief naar Dexia te sturen.

Hieronder wordt de brief getoond naar het incassobureau.

Beide brieven zijn concept brieven zodat u deze wel dient aan te passen aan uw eigen situatie. Onder de onderstaande getoonde conceptbrief naar het Incassobureau staat een link, wanneer u daar op klikt dan wordt deze brief in 'Word' geladen zodat u al de gegevens kunt invullen die betrekking hebben op uw situatie. Deze brief is opgesteld voor de zogenaamde eegaleasers.

Aangezien de aandelencontracten van Dexia onder huurkoop vallen, hadden de partners het aandelenleasecontract ook moeten ondertekenen. Als dit niet gebeurt is kan het contract door de niet meegetekende partner worden vernietigd. Indien u deze vernietigingsbrief aan Dexia in 'Word' wilt laden, klik hier.

Indien u in het stadium van het ontvangen van incasso brieven zit, is het aan te raden een advocaat te benaderen die uw belangen gaat behartigen. In het menu onder 'Advocaten' kunt u advocaten vinden in uw regio.

In het menu onder 'Toevoeging RvR’ kunt u informatie vinden over gesubsidieerde rechtsbijstand.Adres afzender:

........................
........................
........................
........................


RaetsIncasso BV
‘Brainpark I’
K.P. van der Mandelelaan 90
3062 MB Rotterdam
Tel: 010-2532060


Plaats / datum: .............................................


Betreft: Debiteurnummer ................./ Dossiernummer ..........................


Geachte heer / mevrouw,


Op .................................2004 ontving ik tot mijn grote verbazing uw schrijven d.d. ............................ 2004. Blijkens uw schrijven heeft Dexia u gegevens verstrekt aangaande mijn persoon. Toen Dexia Bank Nederland hiertoe overging handelde zij (onder meer) in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nu zij als verantwoordelijke verwerker niet bevoegd is gegevens aan derden te verstrekken zonder één van de daarvoor noodzakelijke grondslagen, limitatief opgesomd in artikel 8 Wbp. Het verstrekken van gegevens aan derden is immers een vorm van verwerken in de zin van artikel 1 Wbp. Dexia heeft hiermee (opnieuw) mijn privacy geschonden en handelt (opnieuw) onrechtmatig jegens mij.

Nu er voor verstrekking van gegevens aan u geen grondslag bestond en deze verstrekking dus onrechtmatig was, handelt u ook onrechtmatig indien u de gegevensverwerking niet ogenblikkelijk staakt en vernietigt. Uw verwerking ontbeert immers eveneens de vereiste, dwingend rechtelijk voorgeschreven grondslag.

Klaarblijkelijk bent u verder niet alleen ten onrechte, maar ook nog eens volstrekt verkeerd geïnformeerd over mij door Dexia. In uw schrijven stelt u namelijk dat ik nog een aanzienlijk bedrag aan Dexia schuldig zou zijn en dat u opdracht heeft gekregen om dit bedrag te incasseren. Er is echter geen sprake van enige overeenkomst tussen Dexia en mij, noch is er sprake van enige betalingsverplichting van mij jegens Dexia. Weliswaar heb ik op ........................ een zogenaamde WinstVerDriedubbelaar gesloten (in de veronderstelling dat het ging om een spaarproduct conform hetgeen de verkoper erover had medegedeeld) maar deze overeenkomst werd op ................................... binnen de wettelijke verjaringstermijn bij buitengerechtelijke verklaring door mijn echtgenoot / echtgenote vernietigd op grond van artikel 1:88 juncto 1:89 juncto 3:50 BW. Het betreft immers een huurkoop overeenkomst (en, zo werd duidelijk, tevens een lening) en voor deze overeenkomst was de (schriftelijke) toestemming van mijn echtgenoot / echtgenote noodzakelijk.

Mijn echtgenoot / echtgenote heeft nooit op enige wijze toestemming verleend voor het aangaan van de overeenkomst. Haar aangetekend verzonden verklaring tot vernietiging bereikte Dexia naar eigen zeggen op ................................... Blijkens artikel 3:53 BW werkt deze vernietiging terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling waarop de vernietiging ziet werd verricht. Voor de volledigheid wijs ik u er graag nog op dat mijn echtgenote zich heeft aangesloten bij de Stichting Eegalease en dat deze Stichting recentelijk in het gelijk is gesteld waar het gaat om de vernietigbaarheid van overeenkomsten zoals die van mij. In navolging van deze uitspraak en het gedrag van Dexia dient op 7 december 2004 bij de rechtbank Amsterdam een kort geding waarin de Stichting zal vorderen dat Dexia alle incassoprocedures staakt.

Er is kortom geen enkele sprake van een overeenkomst tussen mijzelf en Dexia, laat staan van enige verplichting tot betaling jegens Dexia. Wel is Dexia nog altijd mij een aanzienlijk bedrag verschuldigd.

Dexia poogt u kennelijk te gebruiken om mij angst aan te jagen en daarmee te dwingen tot het doen van een volstrekt onverschuldigde betaling. Mijn gezin en ik lijden al geruime tijd ernstig onder de veelvuldige intimidatiepraktijken van Dexia. Een kantoor als Raets Incasso zal zich, naar ik mag aannemen, niet lenen voor dergelijke (wederrechtelijke) praktijken. Bovendien schendt Raets Incasso, indien zij mijn gegevens niet vernietigt en de opdracht van Dexia niet teruggeeft, onder meer de dwingend rechtelijke privacybepalingen van de Wbp. Raets Incasso is immers niet bevoegd om gegevens over mij te verwerken en indien zij hiertoe wel overgaat / hiermee doorgaat handelt zij zonder meer onrechtmatig jegens mij.

Graag ontvang ik van u in dit kader de door u gehanteerde privacycode en klachtreglement(en) voor zover u daarover beschikt natuurlijk. Nu Raets Incasso niet lijkt te zijn aangesloten bij de NVI (noch enige andere beroepsvereniging) zal zij zich waarschijnlijk niet onderwerpen aan de binnen de brancheorganisatie(s) geldende privacycode en klachtprocedures. Uiteraard ga ik er vanuit dat er geen enkele reden tot klagen zal zijn nu Raets Incasso, naar ik aanneem, slechts vanwege een door haar opdrachtgeefster gecreëerd misverstand deze opdracht heeft aanvaard. Hiervan uitgaande zal Raets Incasso na kennisneming van dit schrijven de ontstane situatie uiteraard herstellen waarmee haar dan verder (rechtens) geen verwijt gemaakt kan noch zal worden. Indien mijn veronderstellingen aangaande de rechtschapenheid van Raets Incasso onterecht blijken zullen er uiteraard consequenties verbonden worden aan het huidig en komend handelen van Raets Incasso.

Het stond en staat Dexia vrij om de vernietiging van de overeenkomst door mijn echtgenote in rechte te betwisten, maar buiten rechte is betwisting (juridisch) irrelevant blijkens artikel 3:50 BW. Alleen in geval van registergoederen (3:50 lid 2 BW) is het voor het effect van een buitengerechtelijke verklaring tot vernietiging noodzakelijk dat alle bij de overeenkomst betrokken partijen in de vernietiging berusten. In deze ziet de overeenkomst zeker niet op enig registergoed. Het staat Dexia blijkens de wet echter niet vrij om de buitengerechtelijke vernietiging volstrekt te negeren in de zin van het nemen van bepaalde stappen buiten rechte, zoals het inschakelen van een incassobureau, om zo via bedreiging en intimidatie het geldend recht te omzeilen en mij tot iets te dwingen waartoe ik rechtens zeker niet gehouden ben en rechtens niet toe gedwongen kan worden. Dexia kan, zoals ze ook tot op heden doet, wel de vernietiging negeren in de zin van het niet restitueren van de door mij onverschuldigd verrichte betalingen. Het is dan aan mij en / of mijn echtgenote om binnen de wettelijk gestelde termijnen een procedure uit onverschuldigde betaling te starten. Ook wij zullen daarbij niet gerechtigd zijn om op andere wijze dan via de rechter betaling af te dwingen. Ook wij zullen geen bureau’s (of personen) in mogen schakelen om Dexia dusdanig te bedreigen en bang te maken dat zij de vordering voldoet, zelfs al hebben wij, in tegenstelling tot Dexia, wel degelijk een echte vordering. Zo zijn de regels en die gelden voor beide partijen op gelijke wijze.

Welke keuzes Dexia en ik en mijn echtgenote in deze misschien nog zullen maken is overigens iets wat u op geen enkele wijze aangaat. Dexia had u dan ook nooit voor haar intimidatie karretje mogen spannen.

Uiteraard betreur ik ten zeerste dat Dexia u kennelijk onder valse voorwendselen bij dit geschil heeft willen betrekken. Middels dit schrijven heb ik echter het door Dexia (moedwillig) gecreëerde misverstand opgehelderd waarmee er voor verder contact tussen u en mij geen enkele gerechtvaardigde reden is. Behoudens uiteraard een kort bericht van u waarin u bevestigt de (wegens o.m. afwezigheid van de voorgeschreven wettelijke grondslag onrechtmatig) over mij gegevens te hebben vernietigd. De door u eventueel reeds gemaakte kosten kunt u desgewenst verhalen op Dexia.

In de overtuiging u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,..................................................................

 


Indien u de brief voor het incassobureau in "Word" wilt laden, klik hier.

Vergeet u niet nadat u uw gegevens heeft ingevuld om deze te "saven" door links bovenaan op "Bestand" te klikken en daarna in het "Menu" te kiezen "Opslaan als..." ( 4e van boven ) en deze naar uw eigen systeem weg te schrijven.