zaaknummer: 61661/HA ZA 04-468 sector civielrecht
 
uitspraak: 23 februari 2005
 
VONNIS
 
van de rechtbank Roermond
 
in de zaak van:
 
eiseres:
 
de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Amsterdam.
procureur: mr. H.JA. Ewalds;
 
tegen:
 
gedaagde:
 
[X],
wonende te [woonplaats];
procureur: mr. E.M.A.Tromp.
 

Partijen worden als volgt aangeduid:
eiseres in conventie, gedaagde in reconventie:Dexia;
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie:[X].
 
1. Inhoud van het procesdossier
 
Er wordt recht gedaan op de volgende processtukken:
-  het vonnis van 30,juni 2004 en de daarin genoemde stukken;
-  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met bijlagen;
-  het ambtshalvevonnis van 18 augustus 2004;
-  de conclusie van antwoord in reconventie met bijlagen;
-  het proces-verbaal van comparitie van 30 september 2004;
-  de conclusie van repliek in reconventie;
-  de conclusie van dupliek in reconventie met bijlagen.
 
2. Het verdere verloop van de procedure
 
2.1 De rechtbank heeft op 30 juni 2004 de vordering tot verwijzing naar de sector
kanton afgewezen op grond van de overweging, dat de onderhavige overeenkomst
niet is te duiden als een overeenkomst van koop op afbetaling als geregeld in artikel
7A:1576 BW.
 
2.2 Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft nadien in een drietal arresten van 1
februari 2005 geoordeeld, dat overeenkomsten als de onderhavige moeten worden
gekwalificeerd als huurkoopovereenkomst(LJ nummers: AS448, AS449,AS446). Het
gerechtshof heeft hiermee over bedoelde rechtsvraag anders geoordeeld dan de
rechtbank. De rechtbank ziet hierin aanleiding haar standpunt te herzien.
 
2.3 De rechtbank heeft partijen niet in de gelegenheid gesteld om zich nader uit te
laten over de koerswijziging van de rechtbank, omdat partijen zich al over het
vraagstuk hadden uitgelaten.
 
2.4 De rechtbank zal gelet op het bovenstaande - hetgeen voor de rechtbank een
nieuwe, na het tussenvonnis gebleken omstandigheid van uitzonderlijke aard
oplevert - terugkomen op de in het vonnis van 30 juni 2004 gegeven beslissing. Het
zou onaanvaardbaar zijn indien de rechtbank aan haar eerdere beslissing gebonden
zou blijven omdat dit tot nodeloze appellen aanleiding zou geven aangezien op
voorhand helder zou zijn dat het desbetreffende oordeel van de rechtbank in hoger
beroep niet in stand zou blijven. .
 
2.5 De rechtbank oordeelt derhalve in aansluiting op voornoemde arresten van het
gerechtshof, dat de onderhavige aandelenlease-overeenkomst moet worden
gekwalificeerd als een huurkoopovereenkomst.Voor de nadere motivering verwijst
de rechtbank naar de genoemde arresten.
 
2.6 Zaken betreffende huurkoopovereenkomsten dienen op grond van artikel 93
sub c Rv te worden behandeld door de kantonrechter. Daarom zal de rechtbank de
zaak voor verdere behandeling en beslissing verwijzen naar de kantonrechter. Het
dossier van de sector civiel recht en dit vonnis zullen daartoe aan de griffie van de
sector kanton worden overgedragen.
De hierna te noemen datum van de rolzitting dient door eiseres bij exploot aan
gedaagde te worden aangezegd onder betekening van dit vonnis.
 
BESLISSING
 
De rechtbank:
 
verwijst de zaak ter verdere behandelingen beslissing naar de kantonrechtervan
deze rechtbank;
 
bepaalt dat partijen aldaar in persoon of bij gemachtigde kunnen verschijnen;
 
verwijst de zaak naar de rolzittingvan de rechtbank Roermond, sector kanton,
gevestigd te 5914 PV Venlo, Dokter Blumenkampstraat 9 van woensdag 23 maart
2005 om 09.30 uur,
waar partijen zich kunnen uitlaten over de wijze waarop de zaak verder behandeld
dient te worden;
 
beveelt dat voornoemde roldatum door eiseres bij exploot aan gedaagde wordt
aangezegd onder betekening van dit vonnis tot verwijzing.
 
Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kluin en op de openbare civiele terechtzitting van
23 februari 2005 uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.