Het gebruik maken van onderstaande uitspraak bij eventuele publicatie, is alleen toegestaan indien de gehele URL wordt overgenomen. Het kopieren van deze uitspraak en het plaatsen hiervan op een site is zonder toestemming van de Stichting PAL, uitdrukkelijk verboden.

Rolnummer: 04-21366
datum: 22 februari 2006
-15-
 
RECHTBANK AMSTERDAM
SECTOR KANTON- LOCATIE AMSTERDAM
 
Vonnis in de zaak:

[X],
wonende te [woonplaats],
eiseres in conventie bij dagvaardingen van 30 juni en 1 juli2004.
gedaagde in reconventie,
hiema te noemen: [X].
gemachtigde: mr. H.J. Bos,
 
tegen

1. de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Amsterdam.
gedaagde in conventie.
eiseres In reconventie.
hierna te noemen: Dexia,
gemachtigde: mr. G.P. Roth,
 
2. de besloten vennootschap FINDI BOSKOOP B.V. voorheen genaamd Spaar Select,
gevestigd te Boskoop en kantoorhoudende te Leiden,
gedaagde in conventie.
hierna te noemen: Spaar Select,
niet verschenen.
 
Verloop van de procedure
 
Na het instructievonnis in deze zaak van 17 november 2004 zijn nog de volgende
processtukken ingediend:
 
- een conclusie van repliek/antWoord met producties
- een conclusie van dupliek/repliek
- een conclusie van dupliek In reconventie
- een akte na rolmededeling
- een akte van antwoord.
 
Daarna is vonnis bepaald op heden.
 
Gronden van de beslissing
 
De vaststaande feiten
 
1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet voldoende weersproken, alsmede op
grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden bewijsstukken staat In dit geding
in elk geval het volgende vast:
 
a. [X] is in het jaar 2000 telefonisch benaderd door Spaar Select, die haar vroeg of
zij [X] een tijdschrift mocht toesturen. [X] heeft hiermee ingestemd.
 
b. Spaar Select heeft vervolgens aan [X] een exemplaar van de zomereditie 2000
van het blad "Het Effect van Spaar Select" toegezonden.
 
c. [X] heeft daarna zelf telefonisch contact met Spaar Select opgenomen teneinde
advies te krijgen over de producten die in het tijdschrift staan vermeld. De heren J.
De Zwaan en P. Van der Veen van Spaar Select zijn daartoe bij [X] thuis
geweest.
 
d. Spaar Select heeft het gevraagde advies per brief van 17 november 2000 aan
[X] toegezonden. Hierin staat onder meer:
"U heeft momenteel een inkomen van Circa fl. 43,875 netto per jaar en u heeft
aangegeven dat u op 60 jarige leeftijd wilt stoppen met werken met behoud van uw
huidige salaris.
Berekend is dat u een doelvermogen nodig heeft van circa fl. 750.000 om vanaf uw
60e levenslang een gelijkwaardig inkomen te kunnen hebben. Er is rekening
gehouden met een inflatie van 2% per jaar.
Wij adviseren u om uw eigen vermogen(... totaal fl. 45.000) in een depot te storten bij
Bank Labouchere. Dit depot wordt belegd in het Global Aandelenfonds wat de
afgelopen 20 Jaar een gemiddeld rendement realiseerde van 16.8%.
Voorzichtigheidshalve gaan wij uit van 12%.
Vanuit dit depot wordt maandelijks fl. 900 ingelegd in een Pensioen Effect wat belegd
wordt in de AEX. Bij een gemiddeld rendement van 12.5% en 2% dividend (afgelopen
18 jaar 17.2%) levert het PE een belastingvrijesom op van circa fl. 96.100 welke u
laat staan in uw depot.
Vanaf uw 46e tot aan uw 60e wordt er wederom maandelijks fl. 900 ingelegd in het
Pensioen Effecten zult u op 60 jarige leefijd circa fl. 740.400 belastingvrij uitgekeerd
krijgen. Dat bedrag zet u in depot en van het rendement kunt u ruim leven.
Wij adviseren u om uw aandelen van Hagemeijer te verkopen en ook in te leggen in
het Global Aandelenfonds. Dit geeft u spreiding, dus meer zekerheid.
(....)"
 
e. Spaar Select heeft ter informatie aan [X] haar brochure "Pensioen Effect met
Herbelegging" overhandigd (productie 5 bijdagvaarding).
 
f. [X] heeft na het aan haar verstrekte advies een overeenkomst genaamd
"Pensioen Effect met Herbelegging Maandbetaling" met contractnummer 3998...2
gesloten met Dexia. Deze overeenkomst heeft een looptijd van twintig jaar, maar kan
na vijf jaar dagelijks met onmiddellijke ingangen zonder annuleringskosten door
[X] worden beŽindigd. In artikel 1 staat dat [X] aandelen/effecten In de vorm
van een Labůuchere AEX Plus Certificaat conform prospectus d.d. 25 maart 1999
van Dexia least. Het rentepercentage bedraagt 0.96%, de hoofdsom is Ä 38.297,00,
de totaal te betalen rente tijdens de looptijd van deze lease-overeenkomst bedraagt Ä
59.719.00. De totale leasesom bedraagt Ä 98.016,00, zijnde het totaal van 240 gelijke
maandtermijnen van Ä 408,40. Betaling zal uitsluitend geschieden door middel van
een automatisch (post)bankincasso van de postbankrekeningvan [X], waarvoor
zij aan Dexia een machtiging verleent. De eerste maandtermijn is voldaan in januari
2001.
 
g. Daarnaast heeft [X] op 18 december 2000 een aanvraagformulier depot
Aandelenlease van Spaar Select ondertekend, waarin staat dat [X] een bedrag
van fl.45.000 wil storten in het Global aandelenfonds en van daaruit maandelijks
fl. 900 wil storten in het Pensioen Effect met Herbelegging.
 
h. Sinds april 2003 is het aandelendepot leeg en dient [X] zelf de maandtermijnen
van Ä 408,40 te voldoen. [X] heeft deze betalingen vanaf april 2004 echter stop
gezet.
 
i. De gemachtigde van [X] heeft bij brief van 19 april 2004 aan Dexia geschreven
dat op basis van de in de brief vermelde gegevens Dexia de overeenkomst
"Pensioen Effect met Herbelegging Maandbetaling" nimmer met [X] had mogen
sluiten, althans had Dexia [X] uitdrukkelijk voor de specifieke risico's moeten
waarschuwen. [X] beroept zich op dwaling ex artikel 6:228 lid 1 aanhef en sub b
BW. De gemachtigde vernietigt de aandelenlease-overeenkomst namens [X].
Het giraal effectentegoed dat Dexia op naam van [X] had opgebouwd valt dan
toe aan Dexia, terwijl [X] recht heeft op teruggave van alle door haar gedane
betalingen aan Dexia vermeerderd met rente. Subsidiair zal [X] aan de rechter
verzoeken de aandelenlease-overeenkomst te vernietigen. Meer subsidiair acht
[X] Dexia aansprakelijk voor de door [X] geleden schade als gevolgvan het
tekortschieten van Dexia.
 
Het geschil
 
2. [X] vordert primair te verklaren voor recht dat de aandelenlease-overeenkomst met
contractnummer 3998...2 bij brief van 19 april 2004 rechtsgeldig buitengerechtelijk is
vernietigd, subsidiair om die aandelenlease-overeenkomst te vernietigen, meer subsidiair
te verklaren voor recht dat Dexia toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van
haar verplichtingen jegens [X] en/of dat Dexia onrechtmatig jegens haar heeft
gehandeld:
alsmede: te verklaren voor recht dat Spaar Select toerekenbaar is tekort geschoten in de
nakoming van haar verplichtingen jegens [X] en/of dat Spaar Select onrechtmatig
jegens haar heeft gehandeld;
alles met veroordeling van Dexia en Spaar Select, voorzover mogelijk hoofdelijk,tot
vergoeding van de door [X] geleden schade, nader op te maken bij staat en te
vereffenen volgens de wet, alles met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de
proceskosten.
 
3. [X] stelt dat de kantonrechter bevoegd is over het geschil te oordelen omdat het om
huurkoop gaat. Dexia vindt het om proceseconomische redenen niet opportuun om
hiertegen in te gaan.
 
4. [X] stelt dat de aandelenlease-overeenkomst met Dexia is gesloten doordat Spaar
Select een aanmeldingsformulier aan Dexia zond, die de aanmelding accepteerde.
Gedaagden hebben geen van beide een risicoprofiel van [X] opgesteld en schriftelijk
vastgelegd. Spaar Select heeft niet geÔnformeerd naar de beleggingservaring van
[X], die geen (relevante) ervaring met beleggen had.
Gedaagden hebben beide verzuimd om [X] uitdrukkelijk en schriftelijk te informeren
en waarschuwen tegen de verliesrisico's bij de onderhavige constructie. [X]
realiseerde zich niet dat zij op enig moment maandelijkse lasten zou krijgen als gevolg
van deze constructie. Bij het huidige maandinkomen van [X] van Ä 1800 netto per
maand drukken de maandlasten van Ä 408,40 daar te zwaar op. [X] wijst op de
risico's die zij bij de toegepaste constructie loopt. Volgens haar berekening zou zij pas
met een stijging van de waarde der aandelen met ruim 21 % per Jaar quitte kunnen
spelen. De naam "Pensioen Effect" is volgens [X] misleidend omdat hierdoor de
indruk wordt gewekt dat het product geschikt is als pensioenvoorziening en dus weinig
risicovol. Voorts was [X] er niet van op dehoogte dat zij een lening aanging. Had
[X] geweten dat zij zou gaan beleggen met geleend geld dan had zij de
overeenkomst niet gesloten. In de brochure die [X] van Spaar Select heeft gekregen
worden de te behalen winsten en belastingvoordeel benadrukt zonder dat de werking van
de overeenkomsten wordt uitgelegd.
Voorts realiseerde [X] zich niet dat zij bij voortijdige beŽindiging van de
overeenkomst een restschuld zou overhouden. Artikel 3 van de overeenkomst bevat
geen uitdrukkelijke waarschuwing hierover.
[X] meent dat Dexia in strijd met artikel 33 lid 1 en sub c van de Nadere Regeling
toezicht effectŤnverkeer 1999 heeft gehandeld en haar daarin genoemde
mededelingsplicht heeft geschonden. De aandelenlease-overeenkomst en effectendepot
passen niet bij het cliŽntenprofiel en debeleggings doelstelling van [X]. Dexia heeft
zich daar nooit van vergewist. [X] beroept zich daarom op dwaling ex artikel 6:228
sub b BW.
Bovendien heeft Dexia verzuimd om een (schriftelijke) vermogensbeheerovereenkomst
met [X] te sluiten en heeft Dexia het effectendepot van [X] onzorgvuldig
beheerd. Dexia had [X] veel eerder moeten adviseren om het depot liquide te maken
of in een obligatiefonds te herbeleggen. Hierdoor handelde Dexia volgens [X] in strijd
met artikel 28 van de Nadere Regeling 1999 en heeft zij haar zorgplicht jegens [X]
geschonden. Op basis van dat cliŽntenprofiel van [X] had Dexia de aandelenleaseover-
eenkomst en de onderhavige constructie niet mogen aangaan.
 
5. [X] stelt jegens Spaar Select dat deze heeft gehandeld in strijd met artikel 26 van de
Nadere Regeling 1999 door [X] telefonisch te benaderen terwijl zij nog geen cliŽnte
bij haar was. Ook Spaar Select heeft verzuimd om een cliŽntenprofiel van [X] op te
stellen en schriftelijk vast te leggen, hetgeen strijdig is met artikel 28 van de Nadere
Regeling 1999. Het advies om twee maal voor 100% in aandelen te beleggen past niet bij
de beleggingsdoelstelling van [X]. Ook Spaar Select heeft de op haar rustende
Informatie- en waarschuwingspllcht jegens [X] geschonden door haar niet voor de
risico's van de geadviseerde constructie te waarschuwen. [X] meent dat er
misleidende mededelingen staan in de brochure die Spaar Select haar heeft verstrekt.
Als cliŽntenremisier had Spaar Select niet mogen adviseren zoals zij heeft gedaan.
 
6. [X] biedt bewijs van haar stellingen aan door de heren De Zwaan en Van der Veen,
alsmede haarzelf, als getuigen te doen horen.
 
7. Dexia voert aan dat de aandelenlease-overeenkomst niet tot stand kwam door
aanvaarding van het door [X] ingevulde aanvraagformulier, maar doordat [X] de
overeenkomst ondertekend aan Dexia heeft geretourneerd. De Bijzondere Voorwaarden
die bij die overeenkomst horen staan op de achterzijde van die overeenkomst afgedrukt.
Dexia bestrijdt dat aan [X] een beroep op dwaling toekomt. Volgens Dexia wordt in
de brochure die Spaar Select aan [X] heeft verstrekt de werking van het product wel
uitgelegd, te weten dat een Labouchere AEX Plus Certificaat wordt geleast waarvan de
waarde afhankelijk is van de hoogte van de AEX-Index;dat het te betalen bedrag uit
rente en aflossing bestaat; dat de looptijd 20 jaar is maar dat na vijf jaar kosteloos kan
worden gestopt en dat in dat geval de verkoopopbrengst van het certificaat wordt
overgemaakt onder aftrek van de restant hoofdsom. Voorts wordt onder het kopje "Let
op" expliciet gewaarschuwd voor de risico's die aan beleggen zijn verbonden. Ook de
tekst van de aandelenlease-overeenkomst is volgens Dexia duidelijk, beknopt en
doorzichtig van structuur. Als [X] nog vragen had had zij die aan Dexia moeten
stellen. [X] heeft Dexia echter niet benaderd.
Dexia wijst erop dat er geen restschuld kan ontstaan bij het einde van de looptijd van de
overeenkomst omdat een deel van de maandtermijnen uit aflossing bestaan.
De naam Pensioen Effect met Herbelegging is naar de mening van Dexia niet misleidend
omdat daaruit volgt dat sprake is van beleggingen.
Anders dan [X] nu doet voorkomen wist zij weldegelijk dat zij vrijelijk over de
participaties op de beleggingsrekening kon beschikken. [X] legt daartoe een brief dd
24 maart 2001 over die [X] haar heeft geschreven waarin zij schrijft dat zij door het
ontbreken van overschrijfformulieren niet in staat is geweest de stukken in haar
portefeuille te verkopen. Op het aanvraagformulier voor het effectendepot staat al:
"Indien het saldo op mijn depot aandelenlease niet toereikend is, zal betaling
plaatsvinden via een automatische incasso van bovenvermeld rekeningnummer".
Voorts
wist [X] dat het saldo op het depot slechts voldoende zou zijn voor een deel van de
looptijd, daar in de dagvaarding onder 3.3. staat vermeld dat het bedrag voor de
aandelenlease-overeenkomst minimaal de eerste vijf jaar zou worden gefinancierd uit het
aandelendepot. Overigens stelt Dexia nooit aan [X] te hebben voorgehouden dat het
bedrag dat [X] op de beleggingsrekening heeft gestort voldoende zou zijn om de
maandtermijnen over de eerste vijf jaar te voldoen.
 
8. Dexia ontkent dat zij als bank aansprakelijkis voor de adviezen van Spaar Select. Zij
beroept zich daarbij op jurisprudentie van de Klachtencommissie DSI en van de
Geschillencommissie Bankzaken, alsmede van verschillende rechtbanken in den lande.
 
9. Dexia ontkent dat sprake zou zijn van wanprestatie of onrechtmatig handelen harerzijds.
De NR 99 heeft geen betrekking op kredietverlening als in de aandelenleaseovereenkomst
ligt besloten. De Klachtencommissie DSI heeft dit ook niet geoordeeld.
Deze commissie heeft geoordeeld over een zorgplicht van Dexia In verband met
mogelijke restschulden bij het einde van een overeenkomst. In casu resteert er na het
einde van de looptijd van twintig jaar echter geen restschuld.
Mocht de NR 99 toch van toepassing zijn dan is artikel 28 NR 99 niet geschonden omdat
dit slechts gaat over het inwinnen van informatie die van nut kan zijn voor de uitvoering
van de met de belegger gesloten overeenkomst. Dit artikel is volgens Dexia geschreven
voor advies- en beheerrelaties waarvan in het kader van de onderhavige aandelenlease-
overeenkomst geen sprake is. Als artikel 28 NR 99 wel zou gelden dan rust die
verplichting niet op Dexia maar op Spaar Select als cliŽntenremisier. Dexia mocht erop
vertrouwen dat Spaar Select haar verplichtingen zou nakomen. Spaar Select was
bovendien op de hoogte van de gehele persoonlijke situatie van [X]. Voorts blijkt uit
de brief van Spaar Select van 17 november 2000 dat [X] aandelen Hagemeijer
bezat, terwijl uit de brief van [X] van 24 maart 2001 blijkt dat zij inzicht had in de
manier waarop beleggen werkt.
Overigens heeft Dexia [X] wel getoetst bij het Bureau Kredietregistratie, waar alle
betalingsverplichtingen van alle consumenten staan geregistreerd.
Dexia meent dat ook artikel 33 NR 99 niet van toepassing is. Het risico dat is verbonden
aan het Labouchere AEX Plus Certificaat is uitsluitend dat koersen niet alleen stijgen maar
ook kunnen dalen. Dit is geen specifiek risico in de zin van artikel 33. Dexia heeft ook
geen kosten aan [X] in rekening gebracht in verband met de diensten waar artikel 33
op oogt.
Voorts betwist Dexia dat zij het vermogen van [X] zou beheren. De
beleggingsrekening was een gewone effectenrekening die door [X] zelf werd
beheerd. Ook hiervoor wijst Dexia op de brief van [X] van 24 maart 2001. [X]
had aan Dexia opdracht gegeven tot de periodieke verkoop van de participatiesom de
maantermijnen voor de aandelenlease-overeenkomst uit te voldoen. [X] kreeg
maandelijks afschriften van de beleggingsrekening.
Tenslotte betwist Dexia dat [X] schade heeft geleden. De looptijd van de
aandelenlease-overeenkomst is twintig jaar. Het is geenszins uitgesloten dat de koersen
weer zullen gaan stijgen.
 
10. Dexia verzoekt om een eventuele veroordeling van haar niet uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren, in het bijzonder vanwege het restitutierisico na een andersluidende uitspraak
in hoger beroep. Subsidiair vraagt Daxia om aan een uitvoerbaar verklaring bij voorraad
de voorwaardete verbinden dat [X] zekerheid zal stellen voor het aan haar te
betalen bedrag.
 
11. Dexia vordert in reconventie:
primar de veroordeling van [X] tot betaling van de maandelijkse termijnen die op de
datum van de uitspraak van de kantonrechter op grond van de overeenkomst Pensioen
Effect met herbelegging met nummer 3996...2 zijn vervallen, te vermeerderen met de
contractuele rente van 0,96% per maand, althans de wettelijke rente, vanaf datum
verzuim of vanaf 3 november 2004, tot de voldoening, alsmede de veroordeling van
[X] tot betaling van de na de uitspraak te vervallen maandtermijnen, te vermeerderen
met dezelfde rente vanaf de dag van verzuim tot de voldoening;
subsidiair onder de voorwaarde dat enig deel van de in conventie ingestelde op
vernietiging van de aandelenlease-overeenkomst gebaseerde vorderingen wordt
toegewezen: de veroordeling van [X] tot betaling van een bedrag gelijk aan het
verschil tussen de aankoopwaarde van het onder die overeenkomst geleaste Labouchere
AEX Plus Certificaat en de waarde daarvan op de datum van vernietiging van de
overeenkomst;
alles met veroordeling van [X] in de proceskosten in conventie en in reconventie.
 
12. [X] heeft in conventie nader toegelicht dat zij de brochure van Spaar Select pas een
half jaar na het sluiten van de aandelenlease-overeenkomst heeft ontvangen. Volgens
haar was die overeenkomst wel al gesloten voordat zij deze had ondertekend en aan
Dexia teruggezonden. Zij handhaaft haar standpunten, in het bijzonder ook dat zij
tevoren niet voldoende was geÔnformeerd over de aard en de risioo's van de gesloten
overeenkomst. [X] bestrijdt dat de uitvoerbaar bij voorraad verklaring achterwege
zou moeten blijven of dat er voldoende redenen zijn gesteld voor de door Dexia
gevraagde zekerheidstelling,
 
13. [X] voert in reconventie aan dat de aandelenlease-overeenkomst reeds is vernietigd
of vernietigd wordt, waarmee [X] is ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van
die overeenkomst. Subsidiair zal Dexia de door [X] geleden schade dienen te
vergoeden. [X] wijst er op dat zij nimmer heeft gesteld dat zij de verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen, indien haar vorderingen onterecht
zouden blijken.
[X] betwist dat artikel 6:278 BW van toepassing is in het geval de overeenkomst
wegens dwaling wordt vernietigd.
 
De beoordeling van het geschil
 
14. Allereerst moet worden beoordeeld welk concreet risico er voor [X] verbonden was
aan de door Spaar Select aan haar geadviseerde constructie en hoe zij over dat risico is
geÔnformeerd.
 
15. [X] heeft naar aanleiding van hetgeen zij in het in de procedure overgelegde blad Het
effect van Spaar Select heeft gelezen zichctot Spaar Select gewend voor advies. In dit
blad staat een artikel genaamd 'Aandelenlease is hťt product van de toekomst'. Hierin
valt onder meer te lezen: "Bij het aandelenleasen schiet de bank een bepaald bedrag
voor en dat geld wordt belegd in aandelen.(...) Jack Troost (Directeur Verkoop van Bank
Labouchere Beleggingsproducten): Ik heb zelf drie aandelenleaseplannen afgesloten.
Allereerst is dat het Capital Effect. Dat is eenproduct met een wat langere looptijd en met
een aflossingscomponen. Dat vind ik eigenlijk nog altijd het mooiste product, omdat je
dan uiteindelijk eigenaar van de aandelen wordt.(...) Je risicoprofiel is dan gering.
Daarnaast heb ik het Altijd-Doen-Plan. Dat heeft een wat hoger risicoprofiel en een korte
looptijd. En tenslotte het Premium Effect. Het gaat allemaal een beetje op en neer, maar
per saldo sta ik op flinke winst."
 
16. Het staat vast dat de aandelenlease-overeenkomst die [X] met Dexia heeft gesloten
inhoudt dat zij maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt en dat na
afloop van de termijn waarover de overeenkomst is aangegaan de hele geleaste
hoofdsom (waarmee het Labouchere AEX Plus Certificaat werd gekocht) is afbetaald,
zodat er dan geen restschuld overblijft, terwijl [X] dan in het bezit van de gekochte
effecten is of - bij verkoop van die effecten - van de verkoopwaarde daarvan. In artikel 3
van de Bijzondere Voorwaarden die aan de achterzijde van de overeenkomst zijn
vermeld staat dat de bank nimmer aansprakelijkis voor wijzigingen in de koerswaarde
van de waarden of voor het niet opbrengen van baten daarvan.
 
17. Wat er zij van het precieze tijdstip waarop de aandelenlease-overeenkomst tussen Dexia
en [X] tot stand is gekomen: het uitgangspunt is dat [X] deze na ondertekening
heeft teruggezonden terwijl gesteld noch gebleken is dat zij de inhoud van de
ondertekende overeenkomst of de daarop vermelde Bijzondere Voorwaarden op enig
onderdeel heeft uitgesloten. In artikel 9 van de overeenkomst staat: "Deze lease-
overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen en lessee kan aan deze lease-
overeenkomst geen rechten ontlenen indien de Bank deze lease-overeenkomst niet
binnen 30 dagen na dagtekening door lessee getekend heeft terugontvangen."

Eiseres kon dus ondanks haar aanvraag voor dit product alsnog van dit product afzien
door de overeenkomst niet binnen 30 dagen na dagtekening te ondertekenen en terug te
zenden. Zij heeft die overeenkomst echter wel binnen die termijn getekend en
geretourneerd.
 
18. Uit de hierboven in r.o. 15 en 16 vermelde gegevens blijkt dat de aandelenlease-
overeenkomst van [X] een heel andere product is dan bijvoorbeeld de
Winstverdriedubbelaar waar thans veelom te doen is en waarbij cliŽnten van de bank
wel met een restschuld zijn blijven zitten ondanks dat zij alle maandtermijnen volledig
hebben voldaan.
[X] liep met de door haar gesloten aandelenlease-overeenkomst geen ander risico
dan dat de opbrengst van de effecten na twintig jaar wellicht kleiner zou zijn dan wanneer
zij de termijnbedragen op een spaarrekening zou hebben laten zetten. Het is nu nog
maar de vraag waar gedaagde na verloop van twintig jaar beter mee af zou zijn. Dit
betekent dat het risico dat [X] met deze aandelenlease-overeenkomst veel beperkter
is dan het risico bij aandelenlease zonder aflossing. Daarbij komt dat [X] op grond
van artikel 3 van de overeenkomst de mogelijkheid heeft om die overeenkomst na vijf
jaar op elk door haar gewenst moment te beŽindigen zonder annuleringskosten, en dan
slechts is gehouden tot betaling of verrekening van de resterende hoofdsom. Dit betekent
dat [X] vanaf januari 2006 voor een tussentijdse beŽindiging een voor haar gunstig
moment kan afwachten.
 
19. De kantonrechter is voorts van oordeel dat uit de in r.o. 15 aangehaalde tekst van het
artikel over aandelenlease in combinatie met de tekst van de door [X] gesloten
aandelenlease-overeenkomst onmiskenbaar blijkt dat deze overeenkomst betrekking
heeft op het beleggen in aandelen met geleend geld en dat het risico bestaat uit het
wijzigen van de koerswaarde van het geleaste aandelenpakket, echter zonder dat er na
het einde van de looptijd een restschuld kan resteren zolang [X] aan de door haar
aangegane verplichtingen voldoet. De stelling van [X] dat zij niet wist dat zij met
geleend geld belegde kan slechts betekenen dat zij de aan haar verstrekte informatie niet
heeft gelezen. Dit ligt niet aan de informatie die Spaar Select en Dexia aan [X]
hebben verschaft en kan dan ook niet aan Spaar Select of Dexia worden tegengeworpen.
 
20. Wat betreft het depot van fl. 45.000 dat [X] heeft gestort in het Global aandelenfonds
om de eerste jaren de maandtermijnen voor de aandelenlease-overeenkomst uit te
voldoen geldt het volgende. Op het hiervoor door [X] ondertekende
aanvraagformulier staat onder meer "de storting moet gelijk zijn aan 80% van de totaal te
betalen termijnen
(ten behoeve van het aangekruiste product "Pensioen Effect met
Herbelegging") tot en met de termijn waarna u kosteloos kunt stoppen" en "Indien het
saldo op mijn depot aandelenlease niet toereikend is, zal betaling plaatsvinden via een
automatische incasso van bovenvermeld rekeningnummer".
Kennelijk is dit fonds door
koersdalingen in waarde verminderd, waardoor het eerder was uitgeput dan wanneer
[X] het geld vanuit bijvoorbeeld haar spaarrekeningen zou hebben betaald. Het is
echter algemeen bekend dat een koersdaling in geval van beleggen in een
aandelenfonds altijd mogelijk is. [X] bezat voordien ook al aandelen(Hagemeijer) en
moet ook uit dien hoofde geweten hebben dat de waarde van aandelen pleegt te
fluctueren. Dit staat voorts ook te lezen in de hierboven aangehaalde woorden van Jack
Troost in het artikel over aandelenlease. Van een daarnaast aanwezig bijzonder risico
waar Spaar Select of Dexia [X] voor hadden moeten waarschuwen is niets gebleken.
Met name het door [X] genoemde risico dat na het einde van de overeenkomst een
restschuld zou bestaan doet zich in de aan haar geadviseerde constructie niet voor.
 
21. Het standpunt van [X] dat zij zich niet heeft gerealiseerd dat zij op enig moment
maandelijkse lasten zou krijgen als gevolg, van de gekozen constructie, is ongegrond.
Zelfs indien het in het advies van Spaar Select genoemde mogelijke rendement van het
Global Aandelenfonds van 12% per jaar zou zijn gehaald, is het zonder meer duidelijk dat
het depot van fl. 45.000,- bij betalingen van fl. 900,- per maand daaruit ieder jaar
afneemt en dat er daarom (bijlange na) niet 20 jaar lang die maandtermijnen uit voldaan
konden worden.
 
22. Het verwijt van [X] dat Dexia heeft verzuimd om een schriftelijke
vermogensbeheerovereenkomst met haar te sluiten en dat DexÓa het effectendepot van
[X] onzorgvuldig heeft beheerd is ongegrond. Uit niets blijkt dat deze partijen
(mondeling) waren overeengekomen Dexia vermogensbestanddelen van [X] actief
zou gaan beheren. Het storten van geld in het depot impliceert niet dat Dexia dit depot
voor [X] zou gaan beheren. Een andere aanwijzing voor het door [X]
veronderstelde vermogensbebeer is niet gesteld of gebleken.
 
23. Een zorgplicht van Dexia of Spaar Select voor het afdekken van het risico van een
restschuld na het einde van de looptijd van de aandelenlease-overeenkomst is in het
onderhavige geval dat geen restschuld kon resteren, niet aan de orde.
De voor de beleggingen relevante persoonlijke omstandigheden van [X] staan
uitdrukkelijk vermeld in het advies van Spaar Select van november 2000. [X] heeft
niet duidelijk gemaakt waarom daarnaast nog een nader schriftelijk cliŽntenprofiel zou
zijn vereist.
 
24. De slotsom is dat er geen aanleiding is voor nadere bewijsvoering. Het beroep van
[X] op dwaling bij de totstandkoming van de aandelenlease-overeenkomst en het
aandelendepot, dan wel op een tekortschieten (of onrechtmatig handelen) vanDexia en
Spaar Select is ongegrond. De in conventie gevraagde verklaringen voor recht kunnen
niet worden verleend en de daarbij gevorderde veroordelingen zijn niet toewijsbaar.
 
25. De primaire vordering in reconventie is wel toewijsbaar aangezien [X] vanaf april
2004 geen maandtermijnen ten behoeve van de aandelenlease-overeenkomst meer
heeft betaald, met dien verstande dat de wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf
de datum waarop deze vordering is ingesteld.
 
26. [X] zal als de in beide vorderingen in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld
in de proceskosten.
 
BESLISSING
 
De kantonrechter;
 
In conventie
 
Wijst de vorderingen tegen Dexia en Spaar Select af.
 
In reconventie
 
Veroordeelt [X] tot betaling van de maandelijkse tennijnen aan Dexia op grond van de
overeenkomst Pensioen Effect met Herbelegging met nummer 2998...2 die per heden zijn
vervallen, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 3 november 2004 tot de
voldoening.
 
Veroordeelt [X] tot betaling van de maandtermijnen aan Dexia op grond van diezelfde
overeenkomst die met het oog op artikel 6:80 BW opeisbaar zijn, te vermeerderen met de
wettelijke rente vanaf de datum van verzuim tot aan die der algehele betaling.
 
In conventie en in reconventle
 
Veroordeelt [X] in de proceskosten,tot op heden aan de zijde van Dexia begroot op
Ä 975,00 voor salaris van haar gemachtigde en aan de zijde van Spaar Select op nihil.
 
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
 
Wijst af het meer of anders gevorderde.
 

Gewezen door mr. M.L. Tan, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
22 februari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

Ingescant en bewerkt naar HTML Copyright (C) Stichting PAL


Deze uitspraak is voor eiser niet zo gunstig uitgevallen. Mr. M. Rompelberg van Rompelberg & Ruiter advocaten heeft over deze uitspraak op de site van deze advocaten enkele kritische kanttekeningen geplaatst.
Om deze kritische kanttekeningen te lezen klik hier